1989 – vidék – állambiztonság IV.

Szerző: 
Müller Rolf – Takács Tibor

Személyi változások az állam és a párt legfelső vezetésében, „alternatív” majd ellenzéki szervezetek, pártok jelentik be megalakulásukat, március 15-i felvonulásukon több ezres tömeg jelenik meg, megkezdi működését az Ellenzéki Kerekasztal, Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése a Hősök terén, összeül a Nemzeti Kerekasztal, a köztársaság kikiáltása… Mintha 1989-ben, a rendszerváltás kulcsévében minden a fővárosban történt volna. Valóban, az utóbbi 20 évben a rendszerváltásról egy olyan kép rögzült, amelyben szinte kizárólag a Budapesthez kapcsolódó, budapesti vonatkozású történések, események számára jutott hely. Ez annyiban természetes, hogy az ország fővárosáról van szó. A probléma csupán az, hogy az ekképpen kialakult kép „a” rendszerváltás történetének címére tart igényt, amelyhez képest a fővároson kívüli események másodlagosak: a vidéken történtek legfeljebb reflektálhatnak erre, de érdemben nem változtatnak rajta.
1989 huszadik évfordulóján ismét nagy figyelem irányul a rendszerváltásra, főleg annak „nagy”, meghatározó jelentőségű mozzanataira. A Betekintő folyóirat a maga eszközeivel arra törekszik, hogy a figyelmet egy kicsit a Budapesten kívüli vidékre irányítsa, és az állambiztonsági jelentéseken keresztül mutassa be, hogy a rendszerváltásnak nevezett folyamat áthatotta az ország egészét. Összeállításunkban a megyei rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szervei által 1989-ben készített napi operatív információs jelentéseket (NOIJ) közöljük negyedévi bontásban.
Ezt a típusú jelentési rendszert 1979. január 2. és 1990. január 12. között üzemeltették a III. (Állambiztonsági) Főcsoportfőnökségen. Rajta keresztül a már említett megyei állambiztonsági szervek, a BRFK, a III/I. (Hírszerző), III/II. (Kémelhárító), III/III. (Belső reakció elhárító), III/IV. (Katonai elhárító) Csoportfőnökségek, a postai küldemények ellenőrzését ellátó III/3. Osztály és esetenként a szocialista tömb más elhárító szervezetei tették meg jelentéseiket. A híranyagok a III. Főcsoportfőnökség Operatív Koordináló, Ellenőrző és Titkárságai Osztályára futottak be, amely 1983 második felétől Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság néven működött. A beérkezett alapjelentésekből itt állították össze a főcsoportfőnökség összefoglalóját, amely a belügyi vezetés tájékoztatását látta el.
Az itt közölt híranyagok előtt szereplő különböző kódjelzések az információ megszerzésének módját jelölik. Ezek a következők:
AK – alkalmi operatív kapcsolat
ASZA – állambiztonsági tisztek
ATA – az „SZT” és a „T” állományú beosztottak 
BB – bolgár állambiztonsági szerv
BC – csehszlovák állambiztonsági szerv
BK – kubai állambiztonsági szerv
BL – lengyel állambiztonsági szerv
BN – NDK állambiztonsági szerv
BS – szovjet állambiztonsági szerv
EHÖ – határőrszervek
EHŐF – határőr-felderítés
EMŐ – Munkásőrség
ER – rendőri szervek
HK – hivatalos kapcsolat
HMB – titkos megbízott
HMT – titkos munkatárs
HÜ – ügynök
K/3 – postai küldemények operatív ellenőrzése
LBE – lakossági bejelentés
R/5 – rádióelhárítás
TA – telefonlehallgatás
TE – helyiség-, szobalehallgatás
TK – társadalmi kapcsolat
V/1 – vizsgálat
A felsorolásból is kitűnik, hogy milyen sok csatornán keresztül gyűjtötte az információkat az állambiztonság, milyen sok eszköz állt rendelkezésére a társadalom kontrolálásához. 
A tágabban értelmezett nyilvánossághoz, közélethez köthető jelentések szereplőinek nevét közöltük, minden egyéb esetben a neveket monogrammal helyettesítettük. A születésre és a lakcímre vonatkozó személyes adatokat töröltük.
Az állambiztonsági szerv által használt névrövidítéseket szögletes zárójelben feloldottuk.
A megyei jelentéseket válogatás nélkül közöljük, azaz nemcsak azokat, amelyek a rendszerváltással kapcsolatos eseményekről tájékoztatnak. Nem kívántunk ugyanis egy utólag kanonizált rendszerváltás-kép alapján szelektálni, és eldönteni, hogy ebből a szempontból mi volt a fontos. Ráadásul a kiválogatás azt sugallta volna, hogy ezek a szövegek gond nélkül beilleszthetőek egy (vidéki) rendszerváltás-történetbe, sőt, egymás után olvasva önmagukban egy ilyen történetté állnak össze. Ez távolról sincs így. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezek a jelentések az állambiztonság nézőpontját tükrözik, következésképpen legalább annyira szólnak az állambiztonságról, mint 1989-ről. Miután ezek a jelentések – elvileg – egységes szempontrendszer szerint készültek, válogatás nélküli közlésük így azt is bemutatja, mit tartott egy-egy megyei állambiztonsági szerv jelentésre érdemesnek 1989-ből.

A negyedik negyedév (1989. október–1990. január)

1989 negyedik negyedévében (ide számítva 1990 januárjának néhány napját is) folytatódott az a tendencia, hogy a megyei állambiztonsági szervek egyre kevesebb napi operatív információs jelentést küldtek a központba. Ebben a bő három hónapban Szolnok és Tolna megyéből egyetlen jelentés sem érkezett, de Nógrádból, Somogyból, Vasból és Veszprémből is csak egy-kettő. (Zalából négy, ám az utolsó kettő október 24-i keltezéssel.) Mindez azt jelzi, hogy a vidéki állambiztonsági szervek egyre inkább elbizonytalanodtak, milyen jellegű jelentéseket kellene is adniuk akkor, amikor az ellenzéki szervezetek létét már nemcsak elismerte a pártállami hatalom, hanem tárgyalófélnek is elfogadta, sőt a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalásokon megállapodást is kötött velük.
Mint ismeretes, a megállapodást négy szervezet (az SZDSZ, a Fidesz, az MSZDP és az FKGP) nem írták alá, és négy kérdésben népszavazást kezdeményeztek. A pártok ezzel kapcsolatos tevékenységéről, például a kampányról azonban elég kevés információ keletkezett, ilyen jellegű jelentést viszonylag nagy számban csak Heves és Komárom megye küldött. Jóval több területről érkezett viszont olyan híranyag, amely a különböző ellenzéki szervezetek által szervezett október 23-i ünnepségek előkészületeiről tudósít, és ugyancsak több helyen számoltak be az MDF „utazó nagyköveteként” az országot végigjáró Für Lajosról.   
Az ebben a negyedévben készített jelentésekben – az előző hónapokhoz hasonlóan – jóval kisebb számban olvashatunk névtelen telefonhívásokról, falfirkálásokról, bár október 25-én Miskolcon a helyi elhárítás tagjainak igyekezniük kellett, mivel egy férfi hang telefonon a városhoz közeli, felsőzsolcai Pokol csárda felrobbantásával fenyegetőzött, és a szóban forgó vendéglátóipari egységben éppen Grósz Károly reggelizett. Az állambiztonságiak intézkedésére a volt párt főtitkár a fenyegetett objektumot elhagyta és a robbanás sem következett be. Baján pedig egy falfirka főszereplője lett: a Bácska Bútoripari Vállalat üdülőjének közelben lévő villamos-kapcsolószekrényre egy régi munkásmozgalmi rigmus átköltését, „Munkát, kenyeret, Grósznak kötelet” feliratot fújt fel valaki fekete színű festékkel.
Kevesebb jelentés szólt már a nyugati követségek szovjet és magyar katonai objektumok iránti érdeklődéséről (ez utóbbi most csak Fejér és Vas megyében fordult elő) és a korábbi időszaktól eltérően jelentősen lecsökkent a római katolikus egyház és más felekezetek vezetéséről informáló tájékoztatók száma. Ezt a politikai rendőrségnek az egyházakkal szembeni tevékenységében bekövetkezett változás jeleként értelmezhetjük, bár az is kétségtelen, hogy az egyházak, vallási csoportok megfigyelése nem szűnt meg teljesen.
A megyei állambiztonsági szervek figyelme 1989 végén – már amennyire a napi jelentésekből meg lehet állapítani – alapvetően továbbra is az ellenzéki pártok és mozgalmak helyi szervezeteire, megalakulásukra, az országos akcióikat követő, azok részét képező helyi megmozdulásaik irányult. Ismét hangsúlyoznunk kell azonban, hogy ebből a szempontból nagy eltérések lehettek a különböző megyék között, hiszen több helyről már semmilyen információ nem érkezett a központba. Jelen időszakban még inkább érvényesült, hogy a különböző pártok elsősorban a helyi kezdeményezéseik nyomán kerültek a jelentésekbe, és már jóval kevésbé az egyébként is megfigyelt helyi vezetőik személye révén.
A régi ellenségkép halványulását, egyben álalakulását jelzi, hogy pl. Csongrád megyében nagyobb számban jelentek meg a baloldali radikálisokról szóló információk. A sorait rendezgető MSZMP, a Münnich Ferenc Társaság és a volt munkásőrök tervei mellett olvashatunk olyan frissen alakult kommunista „sejtről”, aminek tagjai megegyeztek, hogy vadászfegyvereiket semmiképpen nem adják ki a kezükből. De nemcsak kommunizmus rendíthetetlen híveinek és a szürke egyenruhás „elbocsátott légiónak” elképzelési érdemelték ki az állambiztonság figyelmét. Bács-Kiskun megye egyik tájékoztatója a hadsereg felső vezetésének soraiban lévő félelmekről is tudósított. Eszerint a Honvédelmi Minisztériumban elterjedt hír, hogy amennyiben a munkásőrséget nem szüntetik meg, az ellenzéki szervezetek fegyveres alakulatokat hoznak létre, sőt ha nyernek a választásokon, akkor a honvédség tisztikarát „USA segítséggel” két éven belül lecserélik. Az informátor tájékoztatója alapján a katonai vezetés azt tartotta volna célszerűnek, hogy a „tisztikar mind nagyobb számban lépjen be az MSZP-be és szavazzon annak jelöltjeire, ellenkező esetben a jövőjük bizonytalanná válik.”
A másik fő terület, amellyel a vidéki politikai rendőrség kiemelten foglalkozott, a román helyzet volt: a Romániából érkező menekültekkel valamint a szomszédunkban történt eseményekkel kapcsolatos jelentések száma nemcsak relatív, hanem abszolút mértékben is megnőtt. A keleti határ menti megyékből küldött napi jelentések többsége már ezzel a problémával foglalkozott, de még a dunántúli állambiztonsági szerveknek is akadt ezzel kapcsolatos jelentenivalója. Az információk leginkább a menekültek között megbúvó (vagy azzal gyanúsítható) román titkos ügynökökről, továbbá a Securitatéról, a román csapatösszevonásokról, sőt egy, a határon áthajtott ezres számú birkanyájról is szóltak.  
Ám a legnagyobb figyelemre minden bizonnyal romániai forradalommal kapcsolatos jelentések tarthatnak igényt, közülük is leginkább az a december 20-i Somogy megyei, lakossági bejelentés nyomán keletkezett információs anyag, amelyben egy szemtanú első kézből számolt be a temesvári tömegmegmozdulásokról és zavargásokról, amelyek aztán a Ceauşescu-rezsimnek véget vető forradalommá eszkalálódtak. Érdemes kiemelnünk, hogy a diktátor házaspár kivégzése után a Ceauşescu-alteregóról és az ítélet végrehajtáson résztvevők titokzatos haláláról szóló – széles körben elterjedt – híresztelések megjelentek az állambiztonsági jelentésekben is. Az anyaországban megnyilvánuló szolidaritás (pl. a Bács-Kiskun megyei Felsőszentivánon Tőkés Lászlót éltető zászlót  helyeztek el a tanácsház kapujára,  Kiskunfélegyházán 450 középiskolás tüntetett) állambiztonsági megfigyelésén, rögzítésén túl utalhatunk arra, az 1990. január 15-i Békés megyei napi operatív információs jelentésre, amelyben egy marosvásárhelyi személy a hamar újjáéledő nemzetiségi problémákról adott hírt. Két hónappal később a „fekete március” tragikus eseményei igazolták szavait.
A megyei állambiztonsági szervek ettől eltekintve viszonylag kevésbé figyeltek a határokon túli történésekre. Mindenképpen említést érdemel azonban Vas megye november 30-án kelt jelentése, amelyben a délszláv állam megalakításának tervezett ünnepléséről, és ennek kapcsán a Jugoszlávián belül éleződő nemzetek közötti ellentétekről és feszültségről számolt be. Az információ szerint fegyveres konfliktus kirobbanása sem zárható ki – mint ismeretes, másfél év múlva erre valóban sor került.

A harmadik negyedévi jelentésekben található rövidítések jegyzéke:

3/a rendszabály – telefonlehallgatás
ai. – alatti
áb. – állambiztonság, állambiztonsági
Bp. – Budapest
be. – bizalmas ellenőrzés
Be. – Büntetőeljárásról szóló törvény
BM – Belügyminisztérium
BND – Bundesnachrichtendienst; Szövetségi Hírszerző Szolgálat (NSZK)
BNV – Bős-Nagymarosi Vízlépcső
BRFK – Budapesti Rendőr-főkapitányság
Btk. – Büntető Törvénykönyv
BZSBT – Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság
c. – című
CFR – Căile Ferate Române, Román Vasutak
Csfség – Csoportfőnökség
DIE – Departamentul de Informaţii Externe, Külügyi Hírszerzési Részleg (Románia)
DISZ (helyesen DEMISZ) – Demokratikus Ifjúsági Szövetség
ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem
EK, EKA – Ellenzéki Kerekasztal
ENSZ – Egyesült Nemzetek Szervezete
ev. – evangélikus
F dosszié – figyelő dosszié
FEP – forgalom-ellenőrző pont
FIDESZ – Fiatal Demokraták Szövetsége
FKGP, FKPP – Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt
fn. – fedőnevű
frsz. – forgalmi rendszám
gk. – gépkocsi
HKA – Helyi Kémelhárítási Adattár
HM – Honvédelmi Minisztérium
HNF – Hazafias Népfront
HNF OT – Hazafias Népfront Országos Tanácsa
hőr. – határőr
ht. – hivatásos
IMI – Ipari Műszergyár, Iklad
inf. – információs
JATE ÁJK – József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
K ellenőrzés – postai küldemények operatív ellenőrzése
KALOT – Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete
kan. – kanonik; kanonok (lengyel)
KDNP – Kereszténydemokrata Néppárt
KGB – Komityet Goszudarsztvennoj Bezopasznosztyi, Állambiztonsági Bizottság
KISZ – Kommunista Ifjúsági Szövetség
KLTE – Kossuth Lajos Tudományegyetem
ks. – ksiądz; pap (lengyel)
KÜM – Külügyminisztérium
KTSZ -
LKM – Lenin Kohászati Művek
m. – megyei
MÁV – Magyar Államvasutak
MEVISZ – Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
MDF – Magyar Demokrata Fórum
MK – Magyar Köztársaság
MN – Magyar Néphadsereg
MNK – Magyar Népköztársaság
MOP – Magyar Október Párt
mőr. – munkásőrség
MRFK – Megyei Rendőr-főkapitányság
MSZDP – Magyarországi Szociáldemokrata Párt
MSZMP – Magyar Szocialista Munkáspárt
MSZP – Magyar Szocialista Párt
MVMT – Magyar Villamos Művek Tröszt
NATO – North Atlantic Treaty Organization; Észak-atlanti Szerződés Szervezete
NDK – Német Demokratikus Köztársaság
NME – Nehézipari Műszaki Egyetem
NSZK – Német Szövetségi Köztársaság
NOSZF – Nagy Októberi Szocialista Forradalom
op. – operatív
ORFK – Országos Rendőr-főkapitányság
OVIT – Országos Villamos-távvezeték Vállalat
pk. – parancsnok
pl. – például
ref. – református
REFISZ – Református Fiatalok Szövetsége
RFK – Rendőr-főkapitányság
rk. – római katolikus
RKP – Román Kommunista Párt
RSZK – Román Szocialista Köztársaság
sz. – szám
SZDP – (Magyarországi) Szociáldemokrata Párt
SZDSZ – Szabad Demokraták Szövetsége
SZER – Szabad Európa Rádió
szgk. – személygépkocsi
SZOT – Szakszervezetek Országos Tanácsa
SZSZMSZ – Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség
SZU – Szovjetunió
tmt. – titkos munkatárs
TSZ – termelőszövetkezet
tv. – törvény
USA – United States of America; Amerikai Egyesült Államok
VP – Vállalkozók Pártja
VRK – városi rendőrkapitányság
VSZ – Varsói Szerződés
X-200 – Jugoszlávia
X-300 – Románia
zalj. – zászlóalj
ZSISZ – Zsidó Ifjúsági Szövetség

A jelentésekben szereplő állambiztonsági szervezeti egységek feladatköre, működési területe:

BM III/II. (Kémelhárító) Csoportfőnökség
2. Osztály                        nyugat-német és osztrák vonal
a. alosztály             nyugat-német vonal
3. Osztály                        egyéb NATO országok
5. Osztály                        határon túli támadólagos elhárítás
6. Osztály                        ipari elhárítás
8. Osztály                        közgazdasági, kereskedelmi, pénzügyi vonal
9. Osztály                        kutatás, körözés
11. Osztály                       tájékoztató és gazdasági osztály
a. alosztály             tájékoztató alosztály
12. Osztály                       rezidentúrák, K-vonalak, újságírók
A. Önálló Alosztály             titokvédelem

BM III/III. (Belső Reakció Elhárító) Csoportfőnökség
1. Osztály                        egyházi reakció elhárítás
b. alosztály             római katolikus egyházi vezetés és intézmények
2. Osztály                        ifjúságvédelem
3. Osztály                        ellenséges személyek, rendkívüli események
b. alosztály             írásos úton elkövetett izgatás
4. Osztály                        ellenséges ellenzék fő erői
7. Osztály                        jelentőszolgálat, nyilvántartás

BM III/IV. (Katonai Elhárító) Csoportfőnökség

BM III/3. Osztály                         postai küldemények operatív ellenőrzése

Rendőr-főkapitányságok
III/II. Osztály                             kémelhárítás
III/III. Osztály                            belső reakció elhárítás
III/2. alosztály (csak Győr-Sopron megyében)    
operatív figyelés, környezettanulmányozás

Baranya megye
1989. október 6.
1989. október 19.
1989. november 6.
1989. november 10.
1989. november 13.
1989. november 15.
1989. november 22.
1989. november 23.
Bács-Kiskun megye
1989. október 6.
1989. október 9.
1989. október 16.
1989. október 24.
1989. október 25.
1989. október 26.
1989. október 31.
1989. november 1.
1989. november 6.
1989. november 9.
1989. november 21.
1989. november 23.
1989. november 24.
1989. novembert 28.
1989. december 6.
1989. december 11.
1989. december 12.
1989. december 21.
Békés megye
1989. október 14.
1989. október 16.
1989. október 19.
1989. október 19.
1989. október 20.
1989. november 3.
1989. november 3.
1989. november 7.
1989. november 13.
1989. november 17.
1989. november 18.
1989. november 20.
1989. november 28.
1989. december 6.
1989. december 17.
1989. december 19.
1989. december 27.
1990. január 4.
1990. január 16.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
1989. október 6.
1989. október 16.
1989. október 17.
1989. október 18.
1989. október 19.
1989. október 22.
1989. október 23.
1989. október 25.
1989. november 3.
1989. november 6.
1989. november 13.
1989. november 14.
1989. november 23.
1989. november 24.
1989. december 6.
1989. december 7.
1989. december 20.
Csongrád megye
1989. október 5.
1989. október 6.
1989. október 6.
1989. október 10.
1989. október 12.
1989. október 13.
1989. október 18.
1989. október 19.
1989. október 20.
1989. október 25.
1989. október 30.
1989. november 2.
1989. november 9.
1989. november 13.
1989. november 14.
1989. november 14.
1989. november 15.
1989. november 16.
1989. november 17.
1989. november 20.
1989. november 20.
1989. november 23.
1989. november 24.
1989. november 28.
1989. november 30.
1989. december 4.
1989. december 13.
1989. december 15.
1989. december 18.
1989. december 20.
1989. december 21.
1989. december 22.
Fejér megye
1989. november 15.
1989. november 24.
1989. december 6.
1990. január 9.
1989. január 10.
Győr-Sopron megye
1989. október 18.
1989. december 5.
1989. december 13.
1989. december 15.
Hajdú-Bihar megye
1989. október 19.
1989. november 9.
1989. november 13.
1989. november 16.
1989. november 28.
1989. december 4.
1989. december 5.
1989. december 6.
1989. december 8.
1989. december 11.
1989. december 14.
1989. december 14.
1989. december 19.
1989. december 20.
Heves megye
1989. október 6.
1989. október 19.
1989. november 10.
1989. november 13.
1989. november 14.
1989. november 17.
1989. november 20.
1989. november 23.
1989. november 27.
1989. december 6.
1989. december 7.
1989. december 11.
Komárom megye
1989. október 2.
1989. október 4.
1989. október 5.
1989. október 6.
1989. október 9.
1989. október 10.
1989. október 12.
1989. október 17.
1989. október 18.
1989. október 23.
1989. október 24.
1989. október 27.
1989. október 30.
1989. november 1.
1989. november 3.
1989. november 29.
1989. december 6.
1989. december 7.
1989. december 11.
1989. december 14.
1989. december 22.
1989. december 28.
1990. január 2.
Nógrád megye
1989. október 20.
1989. december 11.
Pest megye
1989. október 2.
1989. október 3.
1989. október 9.
1989. október 10.
1989. október 13.
1989. október 16.
1989. október 17.
1989. október 17.
1989. október 20.
1989. október 19.
1989. október 20.
1989. október 20.
1989. október 31.
1989. november 1.
1989. november 2.
1989. november 6.
1989. november 8.
1989. november 13.
1989. november 14.
1989. november 16.
1989. december 5.
1989. december 14.
1989. december 15.
1989. december 20.
Somogy megye
1989. december 20.
Szabolcs-Szatmár megye
1989. október 2.
1989. október 9.
1989. október 16.
1989. október 20.
1989. október 26.
1989. december 19.
1989. december 19.
1989. december 20.
Szolnok megye
Tolna megye
Vas megye
1989. október 9.
1989. november 30.
Veszprém megye
1989. október 16.
Zala megye
1989. október 10.
1989. október 17.
1989. október 24.
1989. október 24.

 

Baranya megye

1989. október 6.

IX. 1989. októbert 6. (67)
201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
– selejtezésig –
12-14
Operatív úton jutott tudomásunkra, hogy az előzetes tervektől eltérően az NSZK főkonzulátusát Pécs helyett Baján hozzák létre, mivel az illetékeseknek városunkban nem sikerült megállapodásra jutniuk a külképviselet megfelelő elhelyezésének kérdésében. A tanácsi vezetők további lépéseket kívánnak tenni a főkonzulátus Pécsre telepítésének érdekében, azonban ezzel kapcsolatosan bővebb információkkal nem rendelkezünk.

Intézkedés:
- a BM III/II-2. Osztály vezetőjét tájékoztatjuk.

dr. Paksy László r. ezredes                                        Jankovich András r. szds.
megyei rendőrfőkapitány
állambiztonsági helyettese  

1989. október 19.

IX. 1989. október 19. (68)
201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
– selejtezésig –
HMB 12-12
A Magyar Demokrata Fórum Baranya megyei szervezete 1989. október 23-án az alábbi rendezvények megtartását tervezi:
- 16.30 órakor emlékmise a belvárosi templomban,
- 17.15 órától fáklyás felvonulás a belvárosi templom – Hunyadi út – Aradi vértanúk útja útvonalon,
- 18.00 órától az Aradi vértanúk útján kopjafaavató ünnepség.
A megemlékezésre a Dunántúli Napló hétvégi számaiban hívják fel a lakosság figyelmét. A rendezői feladatokat összesen 30 fő látja el, akik a helyi alternatív szervezetek tagjaiból kerülnek kijelölésre. Elképzeléseik szerint az ünneplők csak a lyukas nemzeti színű zászlót vihetik magukkal, transzparensek használatát megtiltják, a rendbontó viselkedéseket megakadályozzák. A szervezők a városi kapitányságnak a rendezvényt bejelentették, az ünnepség helyszíneire közlekedésirányítást kértek.

Intézkedés:
- a BM III/III-4. Osztály tájékoztatjuk;
- a rendezvény hálózati biztosítását megszervezzük.

dr. Paksy László r. ezredes                                        Jankovich András r. szds.
megyei rendőrfőkapitány
állambiztonsági helyettese  

1989. november 6.

IX. 1989. november 6. (69)
201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
– selejtezésig –
LBE 12-12
Dr. Szöllősi János volt rendőr őrnagy pécsi lakos – aki 1953–1956-ig az Államvédelmi Hatóságnál teljesített szolgálatot, 1957-ben a Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem kitüntetésben részesült, majd állományviszonya 1971-ben kérelmére megszüntetésre került – 1989. október 29-én egy „Tóth József IKB Pécs, Komócsin u. 3.” fiktív feladó megjelölésű levelet kapott postai úton. Az írógéppel írt küldeményben az Igazságkutató Bizottság Budapest baranyai szervezete nevében arról értesítik, hogy „az ÁVH által elkövetett törvénytelenségek, visszaélések felkutatása során” tevékenysége dokumentálásra került, ezért a szervezet a „jogállamiság alapján” nyilvántartásba vette és tetteiért a bántalmazottak kérésére adott időben törvényes keretek között felelnie kell.

Intézkedés:
- a BM III/III-3-b. alosztályt tájékoztatjuk, a gépírást prioráltatjuk.

dr. Paksy László r. ezredes                                        Jankovich András r. szds.
megyei rendőrfőkapitány
állambiztonsági helyettese  

1989. november 10.

IX. 1989. november 10. (70)
201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
– selejtezésig –
HMB 12-12
A Magyar Október Párt 1989. november 8-án tagtoborzó összejövetelt tartott Pécsett az Ellenzéki Kerekasztal irodahelyiségében. Az előzetes propaganda ellenére mindössze öt érdeklődő jelent meg, akiket a szervezők eredménytelenül kíséreltek meg rábírni a belépésre és ezzel együtt a párt helyi csoportjának megalakítására.

Intézkedés:
- a BM III/III-4. Osztályt tájékoztatjuk.

dr. Paksy László r. ezredes                                        Jankovich András r. szds.
megyei rendőrfőkapitány
állambiztonsági helyettese  

1989. november 13.

IX. 1989. november 13. (71)
201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
– selejtezésig –
HMB 12-12
A BND 1989. novemberében az NSZK területén személyes találkozót tartott egyik magyarországi ügynökével. A találkozón döntően katonai és politikai jellegű hírigényt határoztak meg számára. Feladata ellátásához megfelelő kémeszközökkel látták el, eddigi tevékenységét anyagilag dotálják.

Intézkedés:
- a BM III/II-5. Osztályt tájékoztatjuk.

dr. Paksy László r. ezredes                                        Jankovich András r. szds.
megyei rendőrfőkapitány
állambiztonsági helyettese  

1989. november 15.

IX. 1989. november 15. (72)
201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
– selejtezésig –
1. K/3 12-14
A Szabad Demokraták Szövetsége Pécs-baranyai szervezete 1989. november 2-án közgyűlést tartott, melyen új városi ügyvivői testületet választottak. Tagjai Molnár Tamás, P. Baracs Nóra és Papp Béla pécsi lakosok lettek, az SZDSZ Országos Tanácsába pedig dr. Krippl Zoltán ugyancsak pécsi lakost delegálták. Egyidejűleg 7 munkacsoport felállításáról határoztak, így választási csoport, agrárcsoport, szociális csoport és zöld csoport szervezését kezdeményezték meg. A helyi szervezet létszámát mintegy 150 főre becsülik.

Intézkedés:
- a BM III/III-4. Osztályt tájékoztatjuk.

2. HMB 12-12
A Fiatal Demokraták Szövetsége megyei csoportjai 1989. november 7-én 50 fő részvételével gyűlést tartott, melyen új választmányt hozott létre. Tagjai: Trombitás Zoltán, Németh Zsolt, Birtha Károly, Páva Zsolt, Moór Eszter, Arnold Iván és egy Mercedes utónevű lány, valamennyien pécsi lakosok.

Intézkedés:
- a BM III/III-7. Osztályt tájékoztatjuk.

dr. Paksy László r. ezredes                                        Jankovich András r. szds.
megyei rendőrfőkapitány
állambiztonsági helyettese  

1989. november 22.

IX. 1989. november 22. (73)
201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
– selejtezésig –
1. K/3 12-12
Ismeretlen személy postai úton 1 db 20x14 cm nagyságú papírlapra, írógéppel írt és 7 db 14x10 cm nagyságú kockás jegyzettömbből kitépett lapra golyóstollal, kézzel írt szórólapokat küldött továbbítás céljából Gál Zoltán Pécs, […] sz. alatti lakosnak. Az írásos anyagok a november 26-i népszavazás kapcsán a kormány, a parlament és az MSZP leszavazására hívnak fel azzal, hogy „ha most nem szavazunk, a fennálló hatalom ellen, akkor ezzel aláírjuk a halálos ítéletünket!” A géppel írt felhívás többek között arra figyelmeztet, hogy a jelenlegi vezetés „…kiárusítja az ország tradicionális ipari vállalatait, a nemzet kincsét, jövő generációk munkáját biztosító üzemeket, iskolákat, kórházakat, elorozza a parasztság ősi jussát, …. és zsoldos hadsereg felállításán fáradoznak az elvtársak…”. A kézírásos papírlapok „Tiltakozunk Szűrös Mátyás ellen, Távozzon a régi komcsi!, Kutyából nem lesz szalonna, Le a pártállammal!, Le a diktatúrával!, A nép majd választ köztársasági elnököt!, Soha többé Mátyást” jelmondatokat tartalmazza.

Intézkedés:
- a küldeményt eredetben koboztuk, a BM III/III-3-b. alosztályt tájékoztatjuk, és az írásmintákat prioráltatjuk.

2. K/3 12-14
„Kelet Népe Párt Bp. 1188 Vasút u. 13.” feladó megjelölésű levélben arról tájékoztatták dr. Matheovits Ferenc „F” dossziés pécsi lakost, hogy az 1984. őszén alakult Kelet Népe Mozgalom 1989. október 21-én párttá szerveződött. Állításuk szerint több ezer nyilvántartott szimpatizánsuk van. Eszmei alapjuknak a magyar identitás megőrzését, ápolását tartják, mely a keresztény erkölcsi rendre épül. Szándékukban áll dr. Matheovitsot a párt elnökének felkérni. Mellékelték a párt választási szövetség vezetőségének szórólapját is, amely a gazdaság radikális átalakítására kidolgozott koncepciókat tartalmazza.

Intézkedés:
- a BM III/III-3. Osztályt tájékoztatjuk.

dr. Paksy László r. ezredes                                        Jankovich András r. szds.
megyei rendőrfőkapitány
állambiztonsági helyettese  

1989. november 23.

IX. 1989. november 23. (74)
201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
– selejtezésig –
K/3 12-12
Dr. Matheovits Ferenc „F” dossziés pécsi lakos a „Kelet Népe Párt”-tól kapott levélre válaszolva – melyben tudatták vele, hogy szándékukban áll őt a párt elnökének felkérni – idős korára, valamint a Kereszténydemokrata Néppárthoz fűződő szoros kapcsolatára hivatkozva kitért a számára kilátásba helyezett funkció elől.
Előzmény az 1989. évi 73. sz. napi jelentés 2. pontjában.

Intézkedés:
- a BM III/III-3. Osztály tájékoztatjuk.

dr. Paksy László r. ezredes                                        Jankovich András r. szds.
megyei rendőrfőkapitány
állambiztonsági helyettese  

Bács-Kiskun megye

 

1989. október 6.

20/4-133/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
X. 1989. október 6. (81)
ASZA 12-12
Az FKGP kecskeméti és lajosmizsei szervezetei, csatlakozva az SZDSZ és a FIDESZ által meghirdetett demonstrációhoz, az MSZMP Bács-Kiskun megyei bizottsága székháza előtt október 5-én 16 órai kezdettel tüntetést szerveztek. Ennek célja volt: a munkásőrség jogutód nélküli megszüntetésének, a munkahelyek depolitizálásának, az MSZMP vagyoni elszámolásának, az önvédelmi fegyverek begyűjtésének és a megyei napilapok függetlenné válásának követelése. A demonstráción kb. 350 fő vett részt. A fenti követeléseket magába foglaló beszédek után, azokat írásban az MSZMP mb. titkárának adták át. Az összejövetelen az MDF nem vett részt. Rendkívüli esemény nem történt, rendőri beavatkozásra nem került sor.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-3. Osztályt.

                                                                                     Berente Károly r. őrgy.
értékelő tiszt
Jóváhagyom:
Jenovai Lajos r. alezredes
megyei főkapitány
állambiztonsági helyettese

1989. október 9.

 

20/4-134/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
X. 1989. október 9. (82)
ER 12-12
1989. október 8-án 18.41 órakor ismeretlen férfi felhívta a kecskeméti postahivatal 09-es (tudakozó) számát és közölte: „Öt perc múlva a posta fel fog robbanni!”

Megjegyzés: az információt rendőrkapitányságra jelentették, melynek vezetője a szükséges intézkedéseket megtette. A robbanás nem következett be.

                                                                                     Berente Károly r. őrgy.
értékelő tiszt
Jóváhagyom:
Jenovai Lajos r. alezredes
megyei főkapitány
állambiztonsági helyettese

1989. október 16.

 

20/4-135/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
X. 1989. október 16. (83)
1. ATA 12-14
Az MNK Honvédelmi Minisztériumában elterjedt hír: amennyiben a munkásőrséget nem szüntetik meg, az ellenzéki szervezetek fegyveres alakulatokat hoznak létre. A HM vezetésében tudni vélik, hogy az ellenzéki szervezetek az USA-val megállapodást kötöttek, mely szerint, ha ők nyernek a soron következő országgyűlési választásokon, abban az esetben az USA segítségével az MNK honvédségi tisztikarát két éven belül lecserélik.

Megjegyzés: ez az információ azzal összefüggésben hangzott el, hogy a HM vezetése célszerűnek tartaná, hogy a tisztikar mind nagyobb számban lépjen be az MSZP-be és szavazzon annak jelöltjeire, ellenkező esetben a jövőjük bizonytalanná válik.

Intézkedés:
- az információról tájékoztatjuk a BM III/IV. Csoportfőnökséget.

2. TA 12-14
Az MDF országos gyűlését követően október 22-én 18 órakor a Budapest Sportcsarnokban egy nagygyűlésre kerül sor.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-4, -7. Osztályokat.

3. TA 12-14
Az MDF lakiteleki szervezete helyben, nyugatról használt berendezések behozatalával egy nyomdát tervez felállítani.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-4, -7. Osztályokat.

4. TA 12-14
Lakiteleken, Tiszakécskén, Soltvadkerten és október 23-án Lajosmizsén az MDF helyi szervezetei „Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlékére” kopjafákat kívánnak állítani. Soltvadkertre szónoknak Maléter Pálnét, Lajosmizsére pedig dr. Debreczeni Józsefet akarják felkérni.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-4, -7. Osztályokat.

5. ASZA 12-14
A. I. volt romániai lakos, aki illegálisan érkezett Magyarországra elmondta, hogy Érmihályfalváról, Szatmárról, Nagykárolyról néhányan a Securitate megbízásából érkeztek feladattal Magyarországra. Ilyen pl. egy D. vezetéknevű tanár, 40 év körüli, barna hajú, kb. 180 cm magas […] lakos, aki a tulajdonát képező sárga Daciával havonta átutazik Magyarországon, S. vezetéknevű középiskolai igazgató, 45 év körüli, férfi, kb. 2 m magas őszülő, vékony testalkatú, […] lakos, S. V. 30 év körüli 175 cm magas, fekete hajú „főállású spicli” […] lakos, akinek fekete Daciája van, Z. S. 40–50 év közötti 180 cm magas, állandóan kalapot viselő szőke hajú, rokkantnyugdíjas […] lakos, aki piros kerékpárral, vagy vonattal közlekedve madarászat ürügyén jár Magyarországra.

Intézkedés:
- az információról tájékoztattuk a BM III/II-11, -12 Osztályokat.

6. LBE 12-4
Cs. I. Romániából illegálisan Magyarországra érkezett, magyar nemzetiségű román állampolgár feltételezése szerint M. J. 35 év körüli 175 cm magas, vékony testalkatú, hátrafésült őszülő fekete hajú, szakállas férfi a Securitate ügynöke. Ezt abból gondolja, hogy egyik alkalommal sikerült betekintenie M. noteszába, amelyben Cs-ra és kapcsolataira vonatkozó pontos információkat talált. M-el Cs. Az Üllői úti menekült szálláson ismerkedett meg és tudja róla, hogy a budapesti belvárosi plébánián dolgozó volt Szatmár megyei menekült rendőrrel tartja a kapcsolatot, akihez időnként elutazik.

Intézkedés:
- tájékoztattuk a BM III/II-11., -12. Osztályokat.

7. AK 14-4
Dr. A. E. […], aki 1989. márciusában érvényes letelepedési engedéllyel érkezett Magyarországra. Nyíregyháza környékén egy kis faluban humánorvos. Letelepedési kérelmét 1987 októberében adta be és nem titkolja, hogy az engedélyeztetést Securitate ismerősein keresztül intézte. Befogadó nyilatkozatát L. Gy. magas rangú MÁV tisztviselő Budapest, […] utcai lakostól kapta.

Intézkedés:
- tájékoztattuk a BM III/II-11., -12. Osztályokat.

                                                                                     Berente Károly r. őrgy.
értékelő tiszt

1989. október 24.

20/4-136/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
X. 1989. október 24. (84)
TMT 12-12
1989. október 24-re virradóra Baján, a Petőfi szigeten a Bácska Bútoripari Vállalat üdülőjének falára 40 cm nagyságú betűkkel 3 méter hosszan „Halál a kommunistákra (zendülők)” valamint egy közelben lévő kb. 1,2 méter magas villamos-kapcsolószekrényre 20 cm nagyságú betűkkel „Munkát, kenyeret, Grósznak kötelet” feliratokat készített ismeretlen tettes fekete sprayvel.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-3. Osztályt.

                                                                                     Berente Károly r. őrgy.
értékelő tiszt
Jóváhagyom:
Jenovai Lajos r. alezredes
megyei főkapitány
állambiztonsági helyettese

1989. október 25.

 

20/4-137/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
X. 1989. október 25. (85)
ER 12-12
A Kecskemét Dózsa György úton lévő Katona József gimnázium falán, a KMP kecskeméti szervezete megalakulásának emlékére elhelyezett 50x80 cm-es kőtáblát ismeretlen tettes 1989. október 24-re virradó éjjel megrongálta.

Intézkedés:
- az információt a BM áb. miniszterhelyettes elvtársnak jelentettük;
- tájékoztatjuk a BM III/III-3. Osztályt.

                                                                                     Berente Károly r. őrgy.
értékelő tiszt
Jóváhagyom:
Jenovai Lajos r. alezredes
megyei főkapitány
állambiztonsági helyettese

1989. október 26.

 

20/4-138/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
X. 1989. október 26. (86)
ASZA 12-4
N. J. S. ([…] 1988. július 29-én letelepedési engedéllyel érkezett Magyarországra) […] elmondta, hogy 1989 augusztusának egyik vasárnapján délelőtt 8 óra körüli időben Kecskeméten a Damjanich utcában felismerte az […]-i Securitate egyik vezető őrnagyát. A teljes nevét nem tudja, a vezetéknévben sem biztos, de Cozsocaru névre emlékszik. Ezt a személyt úgy ismerte meg, hogy 1985–86-ban, hivatalos ügyei intézése miatt, többször járt az […]-i milíciánál, amely a Securitateval egy épületben van. Ott látta ezt a 40–45 év körüli, alacsony, zömök testalkatú, szőkés-barna hajú férfit, rendszerint civilben, de néhány alkalommal a Securitate kék őrnagyi egyenruhájában. Jellegzetessége: feltehetően idegi alapon a bal szemét összehúzva tartja. Az őrnagy egy magyar rendszámú gépkocsi magas, barna sofőrjével beszélgetett.

Intézkedés:
- információs jelentésben tájékoztatjuk a BM III/II-11. Osztályt.

                                                                                     Berente Károly r. őrgy.
értékelő tiszt
Jóváhagyom:
Jenovai Lajos r. alezredes
megyei főkapitány
állambiztonsági helyettese

1989. október 31.

 

20/4-140/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
X. 1989. október 31. (87)
K/3 12-12
1989. november 4-én 10 órakor a tököli szovjet laktanyánál, az MDF Dél-Pest megyei szervezetei „a forradalom vérbefojtásának évfordulóján” megemlékezést tartanak. Az emlékbeszédet Für Lajos mondja.

Megjegyzés: a meghívóban gyülekezési helyként szerepel: Csepel Tanácsház tér, Szigetszentmiklós Gyártelep, Bp. HÉV Vágóhíd állomás.

Intézkedés:
- az információról tájékoztatjuk a BM III/III-4. Osztályt.

                                                                                     Berente Károly r. őrgy.
értékelő tiszt
Jóváhagyom:
Jenovai Lajos r. alezredes
megyei főkapitány
állambiztonsági helyettese

1989. november 1.

 

20/4-141/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
X. 1989. november 1. (88)
TA 12-14
Jókai Zoltán magyar nemzetiségű, csehszlovák állampolgár egyik 1989. október 23-i budapesti ünnepségen elszavalta saját versét, amit a TV felvett és sugárzott. Csehszlovákiába visszaérkezve berendelték a rendőrségre, zaklatták és megfenyegették. Ezért átmenekült Magyarországra és az MDF-től kért segítséget.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-4. és 7. Osztályokat.

                                                                                     Berente Károly r. őrgy.
értékelő tiszt
Jóváhagyom:
Jenovai Lajos r. alezredes
megyei főkapitány
állambiztonsági helyettese

1989. november 6.

 

20/4-142/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
X. 1989. november 06. (89)
TA 12-14
1989. november 11-én Kiskunmajsán, a mezőgazdasági fórum évfordulóján összejövetelt szerveznek, melyen Für Lajos mond ünnepi beszédet.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-4. Osztályt.

                                                                                     Berente Károly r. őrgy.
értékelő tiszt
Jóváhagyom:
Jenovai Lajos r. alezredes
megyei főkapitány
állambiztonsági helyettese

1989. november 9.

 

20/4-144/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
X. 1989. november 09. (90)
HMB 12-14
A cserkészcsapatok megalakításában, a munka irányításában, mint leendő cserkésztisztekre számítanak a fiatal káplánokra és hitoktatókra. Részükre 1989. október 16-án a kalocsai érsek tartott tájékoztatót.
Baján jelenleg három cserkészcsapat van alakulóban: bajaszentistváni plébánia templomnál, belvárosi plébánia-hivatalnál és az Ipari Szakmunkásképző Intézetnél a természetbarátok köre.
A vezetők képzése kb. 20–25 fővel (fiúk-lányok) megindult.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-1. Osztályt.

                                                                                     Berente Károly r. őrgy.
értékelő tiszt
Jóváhagyom:
Jenovai Lajos r. alezredes
megyei főkapitány
állambiztonsági helyettese

1989. november 21.

 

20/4-147/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
X. 1989. november 21. (91)
TA 12-14
Lezsák Sándorné tájékoztatta Kolosvári István budapesti lakost (tel: […]), hogy Géci Iván ajánlására Kft. formában Gécivel társtulajdonosként egy nyomdát szeretnének alapítani Lakiteleken. Ez ügyben kérték Kolosvári segítségét.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-4. Osztályt.

                                                                                     Berente Károly r. őrgy.
értékelő tiszt
Jóváhagyom:
Jenovai Lajos r. alezredes
megyei főkapitány
állambiztonsági helyettese

1989. november 23.

 

20/4-148/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
X. 1989. november 23. (92)
HMB 12-14
A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége nevében Szabó Attila Budapest […] szám alatti lakos a POFOSZ alapszabályzatát és egy belépési nyilatkozatot küldött dr. Vágvölgyi Ferencnek Bajára. Kérte, vállalja el a Bács-Kiskun megyében élő volt politikai elítéltek és üldözöttek szövetsége szervezését.
Tájékoztatta, hogy a szervezet december közepére tervez egy kétnapos országos értekezletet, melynek napirendjei: vezetőség újraválasztása; érdekképviseleti ügyek; képviselőválasztással kapcsolatos stratégia kidolgozása. Elképzelésük, hogy minden megyében állítanak jelöltet a választásokon.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-3. Osztályt.

                                                                                     Berente Károly r. őrgy.
értékelő tiszt
Jóváhagyom:
Jenovai Lajos r. alezredes
megyei főkapitány
állambiztonsági helyettese

1989. november 24.

 

20/4-149/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
X. 1989. november 24. (93)
1. AK 4-4
M. B. Budapest 1086 […] és S. L. 2040 Budaörs, […] szám alatti lakos (a Radikális Párt tagjai), arról beszéltek bizalmas körben, hogy Antoniewicz Rolandot fel fogják robbantani. S. „Matuska” gúnynéven ismert, a várpalotai lőtéren fémkeresővel gyűjt fel nem robbant lövedékeket, ebből származó robbanóanyag van a birtokában.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

2. HK 12-14
Kiskunmajsán 1989. december 10-én 18.00 órai kezdettel a katolikus templomban orgonahangversenyt rendez az MDF a helyi zsidó temető felújításának támogatására. Részt vesz az izraeli nagykövet, Für Lajos és Várszegi Asztrik katolikus püspök.

Intézkedés:
- az információról tájékoztatjuk a BM III/III-4. Osztályt.

3. ER 12-12
Kaskantyún 1989. november 10-én megtartott MDF alakuló ülésen „a kommunisták felmentése” felvetésre H. J. Á. […] gazdálkodó, helyi lakos […] azt mondta, hogy „nem felmenteni, hanem lábuknál fogva fel kell akasztani őket”.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

                                                                                     Berente Károly r. őrgy.
értékelő tiszt
Jóváhagyom:
Jenovai Lajos r. alezredes
megyei főkapitány
állambiztonsági helyettese

1989. novembert 28.

 

20/4-151/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
X. 1989. november 28. (94)
1. K/3 12-12
Dr. Sz. É. Nyírtelek […]. szám alatti lakos visszaküldve az MDF tagsági igazolványát Lezsák Sándornak, tájékoztatta kilépése okáról. Csalódott a szervezetben. Úgy gondolta, hogy az országos gyűlés – melynek küldöttje volt – demokratikusabban működik, mint a helyi szervezet. Nem tudta elfogadni, hogy az „egyszerű” tagokat semmiről sem tájékoztatták, véleményüket semmiről sem (pl. népszavazás, elnökjelölt, stb.) kérik ki. Érthetetlennek és felháborítónak, „az MSZMP taktikájától is rosszabb”-nak értékeli a választással kapcsolatos „közömbösségre való felhívást”.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

2. K/3 12-14
T. Gy. Tass […] szám alatti lakos tájékoztatta Lezsák Sándort arról, hogy Tass községben 1989. november 25-re virradó éjszaka a helyi ABC bejárati kirakatüvegére kívülről valaki A/4-es méretű „finom kivitelű, zöld alapszínű, négy igent tartalmazó plakátot ragasztott fel”. T. véleménye szerint „a terítés” gépkocsival valószínűleg az egész országban történt. Mivel a környékén SZDSZ és FIDESZ szervezet nincs, a[z F]KGP pedig üvegen belül és nappal helyezte el a plakátokat, továbbá, hogy egy perc tévéhirdetés 120.000 Ft, ezért szerinte „az a szörnyű gyanúm, hogy külföldi érdekeltség (maffia) szervezett akciójáról van szó”. Közölte továbbá, hogy a pénzt az SZDSZ kapja, de valószínű, hogy erről csak egy szűk körül tud, a „kamatot és az extraprofitot az országnak kell fizetnie”. Arra gondolt T., hogy „megfigyelés, elemzés és értékelés céljából egy szűk körű elhárító csoportot kellene szervezni” minden infrastruktúra nélkül. A szervezés bizalmas kezelését fontosnak tartja, mert „könnyen a nyakunkba varrják a rendőrállampárt jelzőt”. Az ország érdeke, hogy ilyen senkinek ne engedjenek meg. Javasolta, hogy felvetését az országos vezetéssel beszélje meg Lezsák.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt;
- az információ ellenőrzését követően teszünk további intézkedéseket.

                                                                                     Berente Károly r. őrgy.
értékelő tiszt
Jóváhagyom:
Jenovai Lajos r. alezredes
megyei főkapitány
állambiztonsági helyettese

1989. december 6.

 

20/4-152/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
X. 1989. december 6. (95)
1. TA 12-14
Bíró Zoltán tájékoztatta dr. Kozma Hubát arról, hogy november 17-én, Cegléden volt és az MDF-esek kezébe nyomtak egy deklarációt, mely szerint „az egész elnökséget le kell váltani”. Bíró megjegyezte továbbá, hogy „Roszik is elmehet a francba, minek ül ott a parlamentben, ha semmit nem csinál”. Közölte továbbá: „megmondták neki, álljon fel és ítélje el az SZDSZ akciót, mire ott ül négy kuka és nem szól senki semmit”. Bíró szerint Roszikot „valahol külföldön kitanították”. Bírónak az a véleménye, hogy ha nem tudják időben megfogni, akkor a legjobb embereiket „szépen lesöprik, és persze majd az egész elnökséget – az országost is – és akkor jön a szakadás”. Két lehetőséget lát Bíró: „vagy fejjel megy a társaság a falnak, vagy pedig újabb sátorral alakítanak egy elit szervezetet”.
Dr. Kozma Huba tájékoztatta Csőke István bajai lakost, hogy Für Lajos egy körút alkalmával pl. december 9-én szívesen elmenne Bajára. Ekkorra a kiskunhalasiakkal együtt egy találkozót akarnak szervezni.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

2. HMB 12-13
Für Lajos 1989. december 10-én Bajára látogat ennek keretén belül 15 órától a Helyőrségi Művelődési Központban nagygyűlést tart.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

                                                                                     Berente Károly r. őrgy.
értékelő tiszt
Jóváhagyom:
Jenovai Lajos r. alezredes
megyei főkapitány
állambiztonsági helyettese

1989. december 11.

 

20/4-154/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
X. 1989. december 11. (96)
HMB 12-12
Utalás a 95. számú napi jelentés 2. sz. pontjára.
Für Lajos mintegy 300 fő előtt tartott tájékoztatójában elmondta, hogy a közép-európai események felgyorsulásában az MDF-nek is része volt. A hazai menetrendet a népszavazás némileg megzavarta, közjogi bizonytalanság keletkezett. Helyeselte, hogy az MDF a szavazásról való távolmaradást javasolta, mivel a szavazásnak nem volt igazi tétje. Két „komoly” taktikai hibát említett: hogy későn és nem megfelelő módon lépett fel az MDF a tulajdonviszonyok átalakításában „zöld utat kell kapnia a magántulajdon és az igazi – a nem kolhoztípusú – szövetkezetnek, melyből a tag bármikor kiviheti jól elkülönített vagyonát. A munkásságnak is legyen tulajdona részvények formájában, az állami tulajdont pedig a legszűkebb méretekre kell visszaszorítani”. Für az előadásában a 700 ezres MSZMP tagságot tette felelőssé a kialakult helyzet miatt.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

                                                                                     Berente Károly r. őrgy.
értékelő tiszt

1989. december 12.

20/4-155/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
X. 1989. december 12. (97)
LBE 12-12
Az MSZMP kecskeméti szervező bizottsága Budai u. 15. sz. alatti székházának falára kb. 1,5 méter magasságban, 7 méter hosszan, 30 cm-es betűnagysággal 1989. december 9-re virradó éjszaka fekete sprayvel ismeretlen tettes „Piszkos kommunisták” szöveget festett fel.

Megjegyzés: az újjászerveződő MSZMP-t az elmúlt időszakban több alkalommal levélben, illetve telefonon zaklatták.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-3., -7. Osztályt.

                                                                                     Berente Károly r. őrgy.
értékelő tiszt
Jóváhagyom:
Jenovai Lajos r. alezredes
megyei főkapitány
állambiztonsági helyettese

1989. december 21.

 

20/4-156/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
X. 1989. december 21. (98)
1. ER 12-12
1989. december 20-ra virradó éjjel Felsőszentivánon a tanácsháza kapujára ismeretlen tettes egy házi készítésű zászlót helyezett el, melyen az alábbi szöveg volt: „Éljen Tőkés, le a kommunistákkal T.T.T. Románia fuccs”.

Intézkedés:
- tájékoztattuk a BM III/III-7. Osztályt.

2. ER 12-12
1989. december 20-án 12.00 és 12.15 óra között Kiskunfélegyháza főterén a helyi középiskolák kb. 450 fővel békés szolidaritási tüntetést tartottak a „temesvári események” kapcsán. Az engedélyezett demonstráció rendkívüli esemény nélkül zajlott le.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

                                                                                     Berente Károly r. őrgy.
értékelő tiszt

Békés megye

1989. október 14.

 

R-203-6/46/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XI. 1989. október 14. (45)
TK 12-12
Herbert Sándor ([…] nyug. rendőrtiszt) Zalaegerszeg […] és Herbert Ferenc ([…] nyug. rendőrtiszt) Zalaegerszeg […] alatti lakosok 1989. október 12-én hagyatéki tárgyalásra érkeztek Békésre. Békésen a Dübögő Szállóban szálltak meg. Október 12-án napközben, mikor elhagyták a szállót, szobájukat bezárták, de a kulcsot nem adták le a portán.
Visszaérkezésük után a portás kérdésére elmondták, hogy önvédelmi fegyvereik miatt zárták be a szobát, mivel azt ott hagyták bent. A szálló igazgatója, aki a helyi kisgazdapárt tagja, tájékoztatta a rádió Békés megyei tudósítóját, mivel a két férfi érkezését összefüggésbe hozta a helyi kisgazdapárt október 15-i nagygyűlésével.
Riport készült a Herbert testvérekkel, mely riport okt. 14-én a 168 óra című műsorban hangzik el feltehetően.
Okt. 14-én reggel a Herbert testvérek visszautaztak állandó lakóhelyükre, így kizárt a vélelmezett összefüggés.

Intézkedés:
- az információról a központi ügyelet útján tájékoztattuk a Zala Megyei RFK központi ügyeletét.

         Virág Sándor. r. alezredes                                                  Hankó Pál r. fhdgy.
áb. helyettes                                                               értékelő tiszt

1989. október 16.

 

R-203-6/47/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
IX. 1989. október 16. (46)
K/3 12-12
Október 13-án felszínre került információ szerint „Országos körlevél” címen aláírás nélküli felhívást címeztek 6 békéscsabai nagyvállalat munkáskollektívájának.
A „körlevél” szerint – „az MSZMP számára a munkásosztály csak ürügy, hivatkozási alap volt nagyúri üzelmeihez” – a megfogalmazó elérkezettnek látja az időt, hogy a becsapott munkásosztályt ráébressze kegyetlen helyzetére.
A kézzel írt „körlevél” felhívása szerint a gyárfalakra fel kell festeni az MSZMP rövidítését, a második M-et, mely a munkás jelzőt takarta, át kell húzni, és egy kérdőjelet kell fölé tenni.
A „körlevél” szerint a címzetteknek öt másolatot kell tovább küldeniük, s meg kell kezdeniük a gyárfalak festését.

Intézkedés:
- illetékes központi osztály tájékoztatása után, az inkriminált anyagot megküldjük írásszakértői vizsgálatra.

         Virág Sándor. r. alezredes                                                  Hankó Pál r. fhdgy.
állambiztonsági helyettes                                                        értékelő tiszt

1989. október 19.

 

R-203-6/48/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
IX. 1989. október 19. (47)
HMB 13-13
Információforrásunk 1989. október 6-án levelet kapott G. I. volt román állampolgártól, aki jelenleg Győrben él. G. kérte kapcsolatunkat, hogy szüleitől, Romániából különböző okmányokat hozzon át, s azt küldje meg győri címére.
Kapcsolatunk előzetes eligazítás után október 9-én Romániába történő kilépése során megkereste régi román határőrismerősét, P. M. századost. Közölte vele, hogy G-tól milyen jellegű levelet kapott, s tanácsot kért P-tól arra hivatkozva, nem akar összeütközésbe kerülni a román törvényekkel. P. a levelet elkérte, s közölte – ne most, hanem legközelebbi útján kérje el a levelet kapcsolatunk, s azzal jelentkezzen nála. Kihangsúlyozta kapcsolatunknak, hogy nem lesznek ezután problémái a nădlaci [nagylaki] FEP átlépésekor.
Október 15-én kapcsolatunk újra Romániába utazott, megkereste G. szüleit, s kilépéskor az ott kapott okmányokat (születési anyakönyvi kivonatok, diploma, keresztlevél stb.) átadta P. századosnak.
P. nagyon hálásnak mutatkozott, s eligazította kapcsolatunkat, mi szerint közölje G-sal, lebukott a határon, megbüntették 2800 leire, s egy hónapra kitiltották az országból. P. elmondta még, ha legközelebb beutazik, keresse meg őt.

Megjegyzés: szervünk, az illetékes központi osztály egyetértésével, kapcsolatunkat az érintett biztonsági szolgálat látókörébe kívánja hozni.

Intézkedés:
- az illetékes központi osztályt a folyamatos koordináció során tájékoztatjuk a felmerült információkról;
- kapcsolatunk részletes eligazításban részesült magatartás vonalára, esetleges beszervezésére vonatkozóan, ellenőrzését folyamatosan végezzük.

         Virág Sándor. r. alezredes                                                  Hankó Pál r. fhdgy.
állambiztonsági helyettes                                                        értékelő tiszt

1989. október 19.

 

R-203/49/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XI. 1989. október 19. (48)
EHÖ 12-4
B. L. […] 1988. október 6-án érvényes kishatárforgalmi engedéllyel Kötegyánnál lépett be az MNK területére. Bejelentette, nem kíván visszatérni az RSZK-ba, s ezt követően Gyulán telepedett le, ahol mint cipész dolgozik egy KTSZ-nél. B. egy nyugdíjas rendőr közvetítésével került kapcsolatba az információt adó szervvel. B. aktív segítségnyújtást ajánlott fel, de a beszélgetés során csak általános jellegű információkat adott át. A beszélgetés befejezéseként szorgalmazta a későbbi kapcsolattartást az információt adó szervvel.
A fenti szerv munkatársának szubjektív véleménye szerint B. alapismeretekkel bír az operatív munkában, feltűnően érdeklődik a BM szervek dolgozói iránt, „vonzódik” a hivatalos szervekhez. Csak olyan információkat adott, melyek már az áttelepültek között is széles körben ismertek, többek által elmondtak.

Intézkedés:
- az információról tájékoztatjuk az illetékes központi osztályt;
- meglévő operatív kapcsolatainkon keresztül megkezdtük B. ellenőrzését.

         Virág Sándor. r. alezredes                                                  Hankó Pál r. fhdgy.
állambiztonsági helyettes                                                        értékelő tiszt

1989. október 20.

 

R-203-6/50/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XI. 1989. október 20. (49)
Op. meghallgatás: 4-3
Tartózkodási engedélyének meghosszabbítása alkalmával V. F. ([…] magyar nemzetiségű román állampolgár, fogl. férfiszabó […]) Gyula […] sz. alatti lakos, aki 1989. április óta tartózkodik engedéllyel az MNK területén, elmondta, hogy az utóbbi hetekben három Romániában, Szalontán lakó személlyel találkozott munkahelyén, akikről úgy tudja, a Securitate ügynökei. Mindhárman beszélgetéseket kezdeményeznek az itt dolgozó áttelepültekkel, s az alábbi kérdésekre kerestek választ:
- Hol lakik, mivel foglalkozik?
- Mennyit keres, kapott-e segélyt, mennyit?
- Hogy érzi magát? Mik a további tervei?
Mindhárom személy felkereste V. M. […], aki a SZOT szállóban dolgozik, s szintén Szalontáról került át. A három férfiból név szerint csak H. G-t ismeri. Elmondta, hogy az egyik férfi Szalontán a Transzilvánia étteremben dolgozik, a másik a szalontai temetkezési vállalatnál vezető. Mindhárom személyről részletes személyleírást, illetve jellemzést adott.

Megjegyzés: V. M. már korábban szervünk látókörébe került kiterjedt román kapcsolatköre, illetve több ügynökgyanús román személlyel meglévő kapcsolata miatt. A temetkezési vállalatnál dolgozó vezető beosztású személy is látókörünkbe került már, akiről az R-203-6/40/1989-es, illetve az R-203-6/44/1989-es számú jelentésben szerepelnek további információk.1

Intézkedés:
- tájékoztatjuk az illetékes központi osztályt a keletkezett információról;
- a felmerült ügynökgyanús személyek szoros ellenőrzését megkezdtük.

         Virág Sándor. r. alezredes                                                  Hankó Pál r. fhdgy.
állambiztonsági helyettes                                                        értékelő tiszt

1989. november 3.

 

R-203-6/52/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XI. 1989. november 03. (50)
Op. meghallgatás 4-4.
C. E. M. (Köröskisjenő, […] sz. alatti lakos 1989. október 30-án tiltott határátlépéssel érkezett Magyarországra. Meghallgatása során az alábbiakat mondta el:
1984. januárjától 1986. május 26-ig az aradi milícián dolgozott, mint hivatásos törzsőrmester. Elmondása szerint a jobb megélhetés miatt került ide 1986-ban. Sorozatos parancsmegtagadások miatt három esetben fogdafenyítést kapott, majd fegyelmi okokra és feleségének USA-beli rokoni kapcsolataira (ebben az évben nősült) hivatkozva elbocsátották. A fenyítéseket parancsmegtagadások miatt kapta, mivel nem volt hajlandó törvényellenes utasításokat végrehajtani. A fenyítések másik oka volt, hogy nem tudott erkölcsileg azonosulni a testi fenyítés intézkedéskénti alkalmazásával.
Leszerelése után az aradi erdészeti vállalatnál dolgozott, mint fénymásoló. Mivel nem értett egyet a romániai politikai vonallal, egyik munkatársával (C. O.) röpcédulákat készítettek. A röpcédula tartalma politikai és tényleges ellenszegülésre szólította fel az embereket. Kb. 10000 röpcédulát készítettek, s ezeket három hét alatt széthordták az aradi postaládákba.
A röpcédulázás után a Securitate megkezdte a városban lévő fénymásolók ellenőrzését. Folyamatosan zaklatták őt is, de bizonyítékuk nem volt, mert a gép másolóhengerét lecserélte. A zaklatások elől 1988. februárjában Jugoszláviába szökött feleségével, de visszaadásra kerültek. Egy év börtönbüntetést kapott. A szabadulása után is zaklatták, ezért az MNK területére szökött.
Elmondta, hogy akik köztörvényes bűncselekmény után szabadulnak új BL jelű (bază de lucru – munkahelyi bázis) buletint2 kapnak.
Elmondta még, hogy tovább kíván utazni az USA-ba, felesége rokonaihoz, s a családját is oda szeretné kivinni.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk az illetékes központi osztályt a keletkezett információkról.

         Virág Sándor. r. alezredes                                                  Hankó Pál r. fhdgy.
állambiztonsági helyettes                                                       értékelő tiszt

1989. november 3.

 

R-203-6/653/1989.                                                                     Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XI. 1989. november 03. (51)
HMB 12-3
Hírforrásunk a mai napon jelentette, hogy egy héten belül két különböző személytől is hallotta a békéscsabai piacon, hogy két hét óta Varsand térségében harckocsikból álló csapatösszevonások tapasztalhatók.
Információforrásunk a továbbiakban elmondta, hogy a román határőrizeti szervek Varsand és Battonya közötti térségben minimálisra csökkentették a határőrizeti és járőrözési tevékenységet. A fenti időszakban Aranyos és Dés térségében a határ irányában láttak mozogni reguláris csapatokat, amelyek kerekes járművekkel leponyvázottan haladtak. A gépkocsioszlopban tábori konyha és mentő gépkocsi is volt.
Román állampolgároktól szerzett információi szerint a román állampolgárok által áthajtott nagyszámú birkanyájat is azért tudták a határszakaszon áthozni, mert csökkentették a határőrizeti tevékenységet. Több személy elmondta kapcsolatunknak, hogy várható a román szervek propagandaeszközeik útján ki fogják nyilvánítani azt, hogy a juhászokat a magyarok csábították át, hogy ezzel is fokozzák a Romániában meglévő húshiányt.
Hírforrásunk a továbbiakban jelentette, hogy a beutazó román állampolgárok adatai szerint a román hivatalos szervek örülnek annak, hogy az MNK területén felszámolták a munkásőrséget. A román értékelések szerint így román csapatok akadálytalanul juthatnának el a Tiszáig, ugyanis ezek után nem maradt támadási irányukban olyan lokális védelmi erő, (a munkásőrséget tekintették ennek), amely útjukat állhatná. A munkásőrség megszüntetésének a román hivatalos szervek azért is örülnek, mert a szerv híradó szolgálatának leszerelésével véleményük szerint megszűnt annak lehetősége, hogy az amatőr rádióadásokat kiszűrhessék az RSZK területén.

Megjegyzés: az információ ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a fentebb leírt harckocsi mozgások időszakában (1989. október 13.) a román hőr. szervek az érintett határszakaszon minimálisra csökkentették a beléptetéseket az RSZK területére. (Nagylak, Ártándnál visszaküldések, Gyulánál minimális beléptetés.)

Intézkedés:
- a keletkezett információkról tájékoztatjuk a BM illetékes központi osztályát, illetve az MNVK illetékes szervét a BM III/II-11. Osztályon keresztül;
- a keletkezett információkat meglévő operatív pozíciónkon keresztül folyamatosan ellenőrizzük.

         Virág Sándor. r. alezredes                                                  Hankó Pál r. fhdgy.
állambiztonsági helyettes                                                        értékelő tiszt

1989. november 7.

 

R-203-6/54/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XI. 1989. november 07. (52)

Hírforrásunk 1989. november 04-én turistaként lépett be Románia területére Nagylaknál. Arad előtt a baloldalt a közútról látható műszaki alakulatnál, a korábban üresen álló gyakorló pályán 4 sorban kb. 20–30 db pontonhídverő tehergépkocsit és kb. 10–15 db sorozatvetővel felszerelt tehergépkocsit látott. Hírforrásunknak, mint gyakori kiutazónak feltűnt, hogy ezen a gyakorló pályán még soha sem látott harcjárműveket az elmúlt években.
1989. november 05-én újra belépésre jelentkezett Nagylaknál. A román FEP-en megkérdezték van-e Casco biztosítása. Közölte, hogy van, de a kötvény a lakásán található. Miután közölték, [hogy] anélkül nem léphet be, felajánlotta, hogy a gépkocsit az MNK területén hagyja, de így sem engedélyezték belépését. Ekkor, egy általa ismert Titi nevű orvos, aki a FEP-en dolgozik odament hozzá, s az alábbiakat közölte: „ne járjon ilyen sűrűn, mert elvileg havonta egy beutazás engedélyezhető”. Ezért ne a határőrökre és a vámosokra haragudjak, hanem akik ezt a rendelkezést Bukarestben hozták. Titi elmondta még, hogy a lengyeleket és a magyarokat csak korlátozott számban lehet beengedni az RKP közeli kongresszusa miatt.

Intézkedés:
- a BM III/II-11. Osztályon keresztül tájékoztatjuk az illetékes szerveket;
- a FEP-eken működő rezidentúrákat eligazítottuk a szigorító intézkedések felderítésére és ellenőrzésére.

         Virág Sándor. r. alezredes                                                  Hankó Pál r. fhdgy.
állambiztonsági helyettes                                                        értékelő tiszt

1989. november 13.

 

R-203-6/55/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XI. 1989. november 13. (53)
LBE 4-4
1989. november 03-án leadott 50. sorszámú jelentésben személyi adatokkal szereplő C. E. M. a BM Menekültügyi Hivatal Békéscsabai Befogadó Állomásán tartózkodik, s bejelentéssel élt. Elmondta, hogy 1989. 11. 04-én a békéscsabai piacon találkozott M. L. Romániából beutazó személlyel, aki ismerőse volt. M. elmondta, azt követően, hogy a juhászok áthajtották a több mint 1000 birkát, Nicu Ceauşescu Aradon járt, s azonnali hatállyal leváltotta az RKP Arad megyei I. titkárát és a Securitate Arad megyei vezetőjét. Ugyanezen a napon találkozott Co. S. román állampolgárral is, akivel 1980-as években együtt járt iskolába. Co. élénken érdeklődött hol, mikor szökött át, kik segítették eben, hol él jelenleg. Mikor elmondta, hogy a menekült táborban lakik az alábbi kérdéseket tette még fel:
- Hányan vannak a békéscsabai menekülttáborban?
- Naponta hányan érkeznek, s hányan távoznak és hová?
- Ki a tábor igazgatója, dolgozói?
- Milyen a táborban a szállás és az élelmezés?
- Ki gyakorolja a felügyeletet a tábor felett, az ENSZ, vagy a magyar hatóságok?
Nevezett a feltett kérdésekre nemleges, vagy kitérő választ adott. Co. azzal búcsúzott tőle, hogy ez év december 01. és 11. között visszajön Magyarországra, s megpróbálja keresni nevezettet.
C., aki korábban hivatásos rendőr volt, jelenleg a menekülttáborban él, menekültté nyilvánítása folyamatban van.

Intézkedés:
- az információt a BM illetékes osztályának megküldjük;
- a keletkezett információk ellenőrzését meglévő operatív kapcsolatainkon keresztül megkezdjük.

         Virág Sándor. r. alezredes                                                  Hankó Pál r. fhdgy.
állambiztonsági helyettes                                                        értékelő tiszt

1989. november 17.

 
R-203-6/56/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XI. 1989. november 17. (54)
ATA 12-13
Hírforrásunk a mai napon jelentette, hogy 1989. november 16-án a reggeli óráktól a gyulai, valamint a nagylaki közúti határátkelőhelyeken a román határőrizeti szervek a magyar utasokat minden indok nélkül visszaküldik, illetve nem léptetik be Románia területére.
A mai nap folyamán a fenti két határátkelőhelyen már kamionokat sem léptetnek be. Elsősorban török kamionok állnak a határon. A 15 h-i helyzetnek megfelelően kb. 50 kamion várakozik Gyulán, Nagylak területén mintegy 100 kamion. Csak nyugatnémet kamionokat léptettek be a mai napon mindkét határátkelőhelyen.

Intézkedés:
- illetékes központi osztály tájékoztatása.

         Virág Sándor. r. alezredes                                                  Hankó Pál r. fhdgy.
állambiztonsági helyettes                                                        értékelő tiszt

1989. november 18.

 

R-203-6/57/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XI. 1989. november 18. (55)
HMB 12-3
Hírforrásunk a mai napon jelentette, hogy a Romániából visszatérő magyar állampolgároktól hallotta, miszerint az elmúlt hetekben Romániában több fegyverraktárt feltörtek, s fegyvereket vittek el.
Az alapinformáció ellenőrzése céljából soron kívül meghallgattunk két, a mai napon Romániából menekült fiatalt. B. D. […] aki Temesvárról szökött át, elmondta, hogy november 07-én vagy 08-án Temesváron a vasútállomáson lévő fegyverraktárt törték fel, s 5 vagy 6 db félautomata 12 lövetű fegyvert vittek el ismeretlen tettesek. Temesvár tele van rendőrökkel, sorozatos házkutatásokat tartanak. Tudomása volt még arról, hogy kb. 1 hete Aradon is feltörtek egy fegyverraktárt.
B. A. […] aki Aradról szökött át, elmondta, hogy tudomása szerint november 08-án vagy 09-én feltörték az aradi vagongyár fegyverraktárát. B. elmondta még, hogy Brassóban a héten részleges munkabeszüntetések és lassító sztrájkok voltak. B. Aradon hallotta ismerősei körében, hogy az RKP kongresszusának ideje alatt jelentősen megerősítik a nyugati határon állomásozó katonai erőket. Ezt az információt katonai csapatmozgások még nem támasztották alá B. szerint.

Intézkedés:
- a határon meglévő rezidentúrákat eligazítottuk további információszerzésre, illetve ellenőrzése;
- a békéscsabai befogadó állomáson jelentkező romániai menekültek meghallgatása, további információszerzés céljából;
- illetékes központi osztály tájékoztatása.

         Virág Sándor. r. alezredes                                                  Hankó Pál r. fhdgy.
állambiztonsági helyettes                                                        értékelő tiszt

1989. november 20.

 

R-203-6/58/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XI. 1989. november 20. (56)
ASZA 12-3
Forrásunk a mai napon jelentette, hogy 1989. november 13-án a kilépő Orient expresszvonaton Matica alezredes (román határőr parancsnok) elmondása szerint a vonatban szétszórtan, illetve a Curtici [Kürtös] állomáson szétszórtan röpcédulát találtak. A röpcédulák tartalma N[icolae] C[eauşescu] ellenes propaganda jellegűek voltak, melyet a Romania Libera írt alá. A röplapok román nyelvűek voltak. A magyar szolgálat ellenőrzése során nem találta fel a röpcédulákat, ezeket az ismeretlen terjesztő a közös FEP-en szórta szét. Matica alezredes közölte a magyar szervekkel, hogy amennyiben hasonló előfordul, az egész vonatot visszafordítja, a magyar határőröket kiutasítja román területről.

Intézkedés:
- az illetékes központi osztály tájékoztatása.

         Virág Sándor. r. alezredes                                                  Hankó Pál r. fhdgy.
állambiztonsági helyettes                                                        értékelő tiszt

1989. november 28.

 

R-203/59/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XI. 1989. november 28. (57)
HMB 13-13
Az 1989. október 19-én leadott 47. sorszámú napi jelentésünkhöz kapcsolódva az alábbi információk keletkeztek:
Hírforrásunk 1989. november 22-én jelentkezett kilépésre a nagylaki FEP-en. A magyar szervek felhívták figyelmét, hogy a román határőrség vissza fogja küldeni. Ennek ellenére belépésre jelentkezett, ahol P. M. százados fogadta. Hírforrásunk két adag Béres-cseppet vitt neki, amit P. elfogadott. Megkérte, hogy nyújtson segítséget a Romániából szökni szándékozók felderítésében, illetve az okmánycsempészéssel kapcsolatosan. Hírforrásunk megbeszélte P. M-al, hogy délután 16 óra körül jön vissza, és szeretné, ha zöld utat kapnak. Kapcsolatunk Aradon észlelte, hogy 1-B-245 rendszámú Dacia gépkocsi 1 órán át követte. 16 órakor P. M. pontosan várta a FEP-en kapcsolatunkat. Még két kollégája jelenlétében elfogadta a még megmaradt 20 literes benzinjegyet és közölte mehet. Ekkor egy 14 főből álló határőr egyenruhában lévő csoport érkezett a FEP-re. Közölték, átveszik az intézkedéseket, s mindenkit újra szigorúan ellenőriztek. Minden gépkocsit kipakoltak, az utasoknak feltartott kézzel, szétvetett lábakkal kellett állniuk, míg megmotozzák őket. Ez a szigorított ellenőrzés kb. 2 óráig tartott, mely alatt nem volt kiléptetés Románia területéről. Az ellenőrzés befejezése után P. M. közölte, utazhat vissza Magyarországra, s megkérte, hogy vigyen magával két kilogramm szaloncukrot, ha legközelebb jön.

Intézkedés:
- a BM III/II-12. Osztállyal történt koordináció alapján kapcsolatunkat eligazítottuk, hogy legközelebbi kiutazása során is keresse P. M. századost, s igyekezzen bizalmát megnyerni. Feltételezhető a keletkezett információk alapján, hogy a biztonsági szolgálat látókörébe került kapcsolatunk.

A távollévő Virág Sándor r. alezredes, áb. helyettes helyett:
Varga András r. őrgy.                                                        Hankó Pál r. fhdgy.
értékelő tiszt

1989. december 6.

 

R-203-6/60/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XI. 1989. december 06. (58)
ASZA 13-13
Személyes beszélgetés során jutott tudomásunkra, hogy 1989. december 07-én Békéscsabáról az XX 89-37 frsz. szgk-val Krausz N. Tamás és Herpai Attila újságírók Jugoszlávián keresztül Romániába indulnak. Céljuk interjú készítése Tőkés László lelkésszel. Szegeden csatlakozik hozzájuk Izsó Szilvia a Népszabadság újságírója és Molnár János a szegedi JATE könyvtárosa, aki két éve települt át hivatalosan Romániából. Molnár közvetlen munkatársa volt Tőkés Lászlónak, lelkészként dolgozott ő is Romániában áttelepülése előtt. Herpai és Krausz a nyár folyamán már készített interjút Tőkéssel, melyet több napilap is közölt.
Kiutazás előtt felvették a kapcsolatot Tabajdi Csabával, aki mint nemzetiségi ügyekkel foglalkozó kormányalkalmazott ajánlotta Izsó Szilviát és Molnár Jánost, a két békéscsabai újságíró figyelmébe.
Terveik szerint turistaként érkeznek Romániába Jugoszlávián keresztül. Temesváron Molnár régi kapcsolatain keresztül közvetett úton kívánnak kapcsolatba kerülni Tőkéssel, illetve ezen az úton kívánják a magnetofont is eljuttatni hozzá. Terveik szerint közvetlenül senki nem találkozik Tőkés Lászlóval.
Tervezett visszaérkezésük időpontja 1989. december 08-án délután úgy, hogy a december 09-i Népszabadságban már az interjú szerepelhessen.

Intézkedés:
- az illetékes központi osztály tájékoztatása a fentiekben foglaltakról.

         Virág Sándor. r. alezredes                                                  Hankó Pál r. fhdgy.
állambiztonsági helyettes                                                        értékelő tiszt

1989. december 17.

 

R-203-6/61/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XI. 1989. december 17. (59)
ATA 12-13
Hírforrásunk a mai napon jelentette, hogy a Curtici [Kürtös] közös vasúti FEP-en belépett román állampolgároktól az alábbi információt hallotta:
1989. december 16-án délután több száz temesvári lakos és a helyi milícia erői összecsaptak. Feltehetően a Tőkés Lászlót védeni szándékozó temesváriak kerültek összetűzésbe a milíciával. A beutazó házaspár további ismeretekkel nem rendelkezett.
A mai napon soron kívül berendelték szolgálatba a Curtici közös FEP román parancsnokát Matica alezredest. Berendelése óta szigorított ellenőrzéseket foganatosítanak a határon, minden be- és kiutazó személyt motozásnak vetnek alá.

Megjegyzés: a fenti információkat megerősítette a közös FEP-en dolgozó egy másik kapcsolatunk is.

Intézkedés:
- központi illetékes osztály tájékoztatása, a keletkezett információ ellenőrzése, pontosítása.

         Virág Sándor. r. alezredes                                                  Hankó Pál r. fhdgy.
állambiztonsági helyettes                                                        értékelő tiszt

1989. december 19.

 

R-203-6/63/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XI. 1989. december 19. (60)
HK13-4
Hivatalos kapcsolatunk a mai napon belépett, Orient expresszen utazó lengyel turistával beszélgetve az információt szerezte:
Temesváron december 18-án egy kisgyermek benzines palackot dobott az egyik harckocsira, mire a bent ülők szitává lőtték. A lakosság és a karhatalmi erők közötti összecsapásnak jelenleg kb. 1000 halottja és 3000 sebesültje van. A sebesültek ellátása nem megoldott, mivel béke időben sem voltak a kórházak rendesen felszerelve. A lengyel állampolgár az információkat Temesváron hallotta, illetve személyesen észlelte.

HMB 12-4
Hírforrásunk a mai napon beszélgetést folytatott, a gyulavári FEP-en délután belépésre jelentkezett: T. G. […] török kamionsofőrrel. Gk. frsz: 34-P-7488. T. kapcsolatunknak elmondta, hogy 17-én érkezett Temesvárra. Temesvár előtt a személygépkocsi forgalmat terelőutakra terelték, de a terelőutak teherbírása miatt a tranzitforgalom továbbra is Temesváron keresztül halad. Az éjszakai közlekedést megtiltották a körzetben. Temesvárra belépéskor minden gépkocsi rendszámát rögzítik, a gk.-ban utazók adatait leírják.
Az éjszakát Temesvár központjában élő barátnőjénél töltötte. Barátnője, aki gyári munkás elmondta, hogy semmilyen élelmiszer nincs a városban. Kb. 1500 halottról beszélnek a városban, főként fiatalok és gyermekkorúak vannak az áldozatok között. Ezt azzal indokolta barátnője, hogy főként a fiatalok vettek részt az utcai megmozdulásokban. A halottak nemzetiségi összetételére vonatkozóan az az információ terjedt el, hogy kb. 20–25 százalék magyar nemzetiségű és sok Temesváron tanuló  líbiai és iraki állampolgár is van közöttük. 17-én este az utcák kihaltak voltak, forgalom nem volt. Harckocsik, katonai páncélos szállítójárművek, illetve katonai személyautók mozogtak a városban. 15–20 fős járőr osztagok mozogtak a városban, rohamsisakban, teljes fegyverzettel. 18-án este indult el Temesvárról, s az Arad felé vezető úton észlelte, hogy a jobboldalon lévő nagy vegyi üzem, mely egy vasúti kereszteződés mellett található, teljesen ki van égve, ezt barátnője is elmondta 17-én este. Arad Temesvár között azt tapasztalta, hogy semmilyen személyforgalom nincs. Az útvonalon gyakoriak a milícia részéről végrehajtott ellenőrzések, főként fényképező és filmfelvevő berendezéseket keresnek, azok feltalálásuk esetén elkobozzák. Aradra megérkezve megállapította, hogy a város nyugodt, de itt is katonai járőrök cirkálnak.
A határ felé közeledve katonai mozgást nem észlelt. A beszélgetés befejezésekor még elmondta, hogy információi szerint Bukarestben, Ploiestiben és Brassóban egyetemisták tüntettek.
Az MK területére december 19-én 13 óra körüli időben lépett be.

Intézkedés:
- keletkezett információkról tájékoztatjuk az illetékes központi osztályt;
- a határon meglévő hálózati rezidentúrákat folyamatosan beszámoltatjuk új információk felderítésére, a keletkezett információkat értékeljük, s továbbítjuk a központi osztály felé.

         Virág Sándor. r. alezredes                                                  Hankó Pál r. fhdgy.
állambiztonsági helyettes                                                        értékelő tiszt

1989. december 27.

 

R-203-6/64/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XI. 1989. december 27.
ER 12-12
Bejelentés alapján jutott tudomásunkra, hogy Medgyesegyházán a helyi kisgazdapárt, SZDSZ, MSZMP, illetve a Hazafias Népfront képviselői tagságuk nevében levelet juttattak el a tanács elnökének. A levélbe foglaltak szerint törvénytelennek és erkölcstelennek tartják azt a határozatot, mi szerint az MSZMP volt községi székházát az MSZP egyedül kapta meg. A levélben december 27-i dátummal felszólítják az MSZP-t hogy hagyja el a székházat, ha nem teljesíti a kérésüket, elfoglalják azt. A tanácsnak benyújtott levelet továbbították az MTI, a rádió és a televízió felé.

Intézkedés:
- illetékes központi osztály tájékoztatása.
(Rendőri intézkedés a fenti ügyben nem történt.)

         Virág Sándor. r. alezredes                                                  Hankó Pál r. fhdgy.
állambiztonsági helyettes                                                        értékelő tiszt

 

1990. január 4.

R-203-6/1/1990.                                                                        Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XI. 1990. január 04. (1)
HMB 14-4
Hírforrásunk a mai napon jelentette, hogy 1990. január 02-án a curtici [kürtösi] FEP-en beszélgetést folytatott a kilépő Pannónia expressz csehszlovák hálókocsi kalauzával. A magyarul jól beszélő férfi elmondta, hogy információi szerint 1990. január 07–08-án Bulgáriában jelentős demonstrációk várhatók – a romániai eseményekhez hasonló – ezért a csehszlovák államvasutak márciusig nem közlekedteti szerelvényeit, csak Romániáig. Elmondta még, hogy a magyar hírközlő szervek nem adtak objektív tájékoztatást a csehszlovák eseményekről, mivel ott is több halálos áldozata volt a megmozdulásoknak. Ezekről a magyar sajtó nem adott hírt.
Intézkedés:
- a keletkezett információkról tájékoztatjuk az illetékes központi osztály.

Op. meghallg. 14-4
S. A. Nagyvárad, […] sz. alatti lakos, román állampolgár 1989. december 31-én érkezett útlevéllel az MK területére. Meghallgatása során az alábbiakat mondta el: 12 éve adta be áttelepülési kérelmét. A romániai események után december 29-én családja minden tagja (felesége, két gyermeke) megkapta útlevelét, de ő nem, mivel a hivatal szerint az elveszett. December 30-án nagy tömeg követelte útlevelét a nagyváradi milícia előtt. A tömeg betörte a kaput és betódult az épületbe, ahol még akkor sem akarták kiadni az útleveleket. Ekkor két katona érkezett és kényszeríttették Sime őrnagyot az útlevél kiadására. Serfőző is ekkor kapta meg útlevelét. Segélyszállítmányokkal kapcsolatban elmondta, hogy nagyon sok esetben tapasztalták Nagyváradon, a szállítmányokat korrupt módon juttatták arra nem rászoruló személyeknek. Tapasztalt olyat is, hogy román rendszámú teherautókról a tovább szállítandó segélyeket a sofőrök útközben megdézsmálták.
L. J. Romániából illegális úton 1990. január 02-án érkezett személy meghallgatása során elmondta, hogy a segélyek egy részét lakóhelyén és környékén (Segesvár) a boltokba viszik, ahol ezeket mennyiségi megszabás nélkül árusítják. Személyesen tapasztalta, hogy csak kenőpénz árán lehet hozzájutni ezekhez az árukhoz. Elindulása előtt többektől hallotta, hogy Ceauşescu alteregóját végezték ki, s az igazi bebörtönözve még ma is él. A tömegek szerint a harcoló Securitate alakulatok megtörése miatt mutatták be az alteregó kivégzését.

Intézkedés:
- a keletkezett információkról tájékoztatjuk az illetékes központi osztály.

Virág Sándor r. alezredes                                                   Hankó Pál r. fhdgy.
áb. helyettes.                                                            értékelő tiszt

1990. január 16.

 

R-203-6/2/1990.                                                                        Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XI. 1990. január 16. (2)
ATA 12-4
1900. január 14-én a Romániából belépő nemzetközi gyorsvonat román nemzetiségű, Bukarestben lakó hálókocsi kalauzától szerzett információk szerint, Ion Iliescu hatalmi gépezetébe vetett bizalom a lakosság körében megrendülni látszik. A decemberi fordulatot végrehajtó fegyveres erők vezető beosztású tisztjeit Bukarest utcáin ismeretlen személyek likvidálják. N[icolae]. C[eauşescu]. és feleségének kivégzésén jelen volt szemüveges orvost szintén megölték, lakását felgyújtották.

Intézkedés:
- a keletkezett információról tájékoztatjuk az illetékes központi Osztályt.

Op. meghallg. 4-4
K. J. Marosvásárhely, […] sz. alatti lakos 1990. január 5-én érkezett útlevéllel az MK területére. Romániát nemzetiségi problémák miatt hagyta el. Meghallgatása során elmondta, hogy a forradalom kitörésekor a Securitate tisztjei elmenekültek, ám 7–10 nap múlva visszaszivárogtak a városba. Egyesek milicista egyenruhában a milícián dolgoznak, mások továbbra is civilben járnak a városban. Az útlevélosztályon több volt secust ismertek fel. A városi tanácsnál 1989. december 22-én jelentkezett karszalagos nemzetőrnek. Tevékenységük során több volt secu tisztet fogtak el, akiket később a katonaság szabadon engedett. Személyesen részt vett Olteanu sec. ezr. ill. egy 65 éves nyugalmazott sec. ezr. elfogásában, de mindkét személyt kb. fél óra múlva már a városban látta sétálni, szabadon.
Negatív tapasztalata az is, hogy a külföldi segélyszállítmányok újabban kiskapukon keresztül a régi magas beosztású emberekhez kerülnek. A nemzetiségi problémák kezdenek úja éledni, a románok és a magyarok között vita alakult ki amiatt, hogy az ideiglenes vezetőségben magyarok is vannak. Ellentét alapja az is, hogy kik robbantották ki a forradalmat, emiatt késhegyig menő viták is kialakulnak.

Intézkedés:
- a keletkezett információt írásban megküldjük az illetékes központi osztálynak.

Virág Sándor r. alezredes                                                   Hankó Pál r. fhdgy.
áb. helyettes.                                                            értékelő tiszt

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

1989. október 6.

R-204-18/1-114/89.                                                                   Szigorúan titkos!
II. 1989. 10. 06. (114)
HMT 12-12
HMB
1989. október 4-én a miskolci MDF küldöttválasztó gyűlést tartott, kb. 100–120 fő részvételével. Az 1989. október 21­–22–23-i kongresszuson az alábbi személyek vesznek részt küldöttként: Mint az országos választmány tagjai: dr. Furmann Imre, Balázsi Tibor és Szavicskó László. Választottként: Hajdú Gábor újságíró, dr. Kiss György ügyvéd, dr. Balás István ügyvéd, Kishonthy Zsolt művészettörténész, Mile Lajos irodalomtörténész, dr. Gyurkó Péter jogász, Horváth Zoltán üzemgazdász, Dombóvári Tibor kereskedő, Gulyás István egyetemi tanársegéd, dr. Koródi István jogász, Sóvári Ernő. Kiss Péter miskolci MDF aktivista a közeljövőben feleségével az USA-ba utazik 1 hónap időtartamra. Für Lajostól nem ismert tartalmú megbízást kapott, melyet az USA-ban való tartózkodása során kell teljesítenie.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

látta:                                                                             készítette:
Kolok Péter r. ezredes                                                      Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese                                                        tájékoztató tiszt

1989. október 16.

 

R-204-18/1-115/1989.                                                                Szigorúan titkos!
II. 1989. 10. 16. (115)
1. ER 12-12
Kiegészítés az 1989. 09. 21-i 111. sz. napi jelentésünk 1. sz. információjához:3
1989. október 23-án Miskolcon az alternatív szervezetek által rendezendő ünnepség helyszínei és időpontjai az alábbiak szerint alakulnak:
14.00-kor az egyetemvárosban,
16.00-kor a sportcsarnoknál,
17.00-,or a régi pártszékháznál,
17.20-kor a Hősök terén,
18.00-kor a Petőfi téren tartanak megemlékezést, a felsorolt helyszínek egyben a demonstráció útvonalakat is jelzik. A rendezvény szónokai eddigi információink szerint azonosak a korábbi jelentésekben közöltekkel.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk;
- a rendezvény előkészületeit operatív lehetőségének révén figyelemmel kísérjük.

2. Kiegészítés az 1989. 09. 08-i 106. sz. napi jelentésünkhöz:4
HMT 12-14
Az MDF miskolci szervezete 1989. október 19-én 13.45 és 14.45 h. között munkásfórumot tart a Lenin Kohászati Művek 1. sz. kapuja előtt. A fórum során röpcédulákat akarnak osztani és válaszolnak az esetleg felmerülő kérdésekre.

Megjegyzés: a rendezvényt feltehetően a 106. sz. napi jelentésünkben szereplő munkásgyűlés helyett szervezik. Ez a munkásgyűlés ugyanis információink szerint meghiúsult.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

látta:                                                                             készítette:
Kolok Péter r. ezredes                                                      Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese                                                        tájékoztató tiszt

1989. október 17.

 
R-204-18/1-116/89.                                                                   Szigorúan titkos!
II. 1989. 10. 17. (117)
1. HK 12-12
ER
A sátoraljaújhelyi MDF és Kereszténydemokrata Néppárt 1989. 10. 22-én 17-19 óra között az 1956-ban elhunytak emlékére kegyeleti megemlékezést szervez sátoraljaújhelyi gimnázium melletti téren. A demonstrációt a rendőrségen bejelentették, kb. 100–150 fő részvételére számítanak.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

2. K/3 12-14
Kiegészítés a 09. 21-i 111/1. sz. információhoz.5
F: dr. Mizsei Béla Szolnok, […]
C: Rajkai Zsolt Miskolc, […]
F. tájékoztatja C-t, hogy október 23-ra Miskolcra látogat a meghívásnak eleget tesz. Kéri, hogy délelőttre szervezzenek egy gyűlést Mezőkövesden, mert ott is szeretne felszólalni.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

Megjegyzés: a résztvevők alapján FKGP rendezvényről van szó.

3. TA 12-13
TA
1989. 10. 16-án Balázsi Tibor tájékoztatta Furmannt, hogy a Magyar Demokrata Keresztény Szervezet szervezésében, ill. címére Svédországból egy kamion használt ruhanemű érkezett, kb. 20 millió Ft értékben. Kérték dr. Furmannék segítségét a raktározási gond megoldásában. Dr. Furmann nem ért egyet a Magyar Demokrata Keresztény Szervezet tevékenységével és attól tart, hogy be akarnak olvadni az MDF-be.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

Megjegyzés: ilyen nevű szervezetről ez ideig nem volt tudomásunk.

4. ASZA 12-14
P. M. […] 1988. végén […] áttelepült sormán állampolgár a bőcsi körzeti megbízottnak arról beszélt, hogy Romániában havi 1800 lei-ért dolgozott a Securitate-nek. Különösen értékes információ esetén plusz pénzt is kapott. P. eredeti foglalkozása víz- és gázszerelő. Romániában kiskereskedőként járta az országot. 1989. szeptemberben a Heves megyei Sarud községbe költözött. A román hatóságok kb. 1 hónappal ezelőtt hivatalosan engedélyezték P. két gyermekének áttelepülését. A P. ellenőrzése során keletkezett információk szerint nehezen illeszkedett be, […] rendszeresen dicséri a román állapotokat, hangot ad román érzelmének.

Intézkedés:
- az információt megküldtük illetékességből a Heves Megyei RFK III/II. Osztálynak, a BM III/II. Csfséget tájékoztattuk.

látta:                                                                             készítette:
Kolok Péter r. ezredes                                                      Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese                                                        tájékoztató tiszt

1989. október 18.

 

R-204-18/1-117/89.                                                                   Szigorúan titkos!
II. 1989. 10. 18. (117)
TA 12-14
1989. október 13-án Bogár László a HNF OT alosztályvezetője dr. Pankucsi Mártával közölte, hogy az október 23-i megemlékezés Leninvárosban 15.00 h-tól kezdődik, beszédet Vass Csaba mond. Bogár javasolta, hogy Pankucsi is legyen jelen, aki szintén szükségesnek tartja a találkozást, mert „szükség lenne tanácsra, hogy mit lehet itt tenni, mert itt elhatárolódni sem igen lehet, de együtt is elég keserves”. Bogár szerint a megbeszélésük kölcsönös előnyökkel járhatnak, mert nekik sem mindegy, hogy különösen Borsod megyében a folyamatok milyen dominanciával zajlanak. P. szerint: „úgy tűnik, hogy magunk nem tudunk itt megbirkózni”.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

2. K/3 12-14
F: -
C: BAZ M. Természetvédelmi Egyesület, dr. Gyulai Iván, Miskolc.
Az ismeretlen F. tájékoztatja C-t, hogy Henryk Skolimowski által tartandó „Ecological Consciousness” című előadás időpontja megváltozik, az új időpont: október 23-án 16.30-kor lesz. Helye: [ELTE] Tanári Club Budapest V., Szerb. u. 21–23.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

látta:                                                                             készítette:
Kolok Péter r. ezredes                                                      Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese                                                        tájékoztató tiszt

1989. október 19.

 

R-204-18/1-118/89.                                                                   Szigorúan titkos!
II. 1989. 10. 19. (118)
1. TA 12-12
1989. 10. 17-én 10.00-kor Kishonthy Zsolt egy Szűcsné nevű személlyel beszélt a módszertani központból, aki közölte, hogy a munkásgyűlésre a szórólapok 5000 pld-ban elkészültek úgy, hogy csak 4000 db-ért kell fizetni.

2. TA 12-13
Balázsi Tibor a testvérével, Balázsi Lászlóval ugyanezen a napon történt beszélgetése során az előző információt megerősítette. Ugyanakkor elmondta, hogy október 23-ra 50000 db. szórólap készült. Hozzátette, hogy „van pénz, Amerika küld”.

Intézkedés:
- az információkról a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

3. TA 12-14
1989. 10. 18-án egy Bánhegyiné nevű nő az MDF irodából Kishonthy Zsolttal beszélt. Közölte, hogy Budapestről érkezett egy Müller György nevű szállító és hozott 3500 db. könyvet, melynek címe: Őrjítő mandragóra (Bevezetés a politikai pszichiátriába). A mű szerzői: Gazsó [L. Ferenc] + Zelei [Miklós]. A könyvért fizetni nem kell, a költségeket az országos MDF rendezte. Kizárólag az MDF terjesztésében terítik az országban. A gk. vezető (Müller) elmondása szerint október 18-án reggel nyolc teherautó indult el az említett könyvekkel az országban, konkrétan Debrecen és Győr merült fel, ahova szintén vittek. A könyv a Pallas Kiadónál készült.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

4. HMB 12-14
V. É. kb. 30 éves, Erdélyből […] áttelepült személy, szoros kapcsolatot tartott Puskás Ferenc Securitate szds-al, aki Marosvásárhelyen teljesít szolgálatot. V. – kapcsolatunk szerint – sok Securitate-nál dolgozó tisztet ismer, általában ezekben a körökben mozgott. […]

Intézkedés:
- a BM III/II. Csfséget és a BRFK III/II-2. Osztályt tájékoztatjuk.

5. ASZA 12-12
1989. október 22-23-án Borsod megyében szervezett demonstrációkról, megemlékezésekről:
Miskolc: 1989. október 23-án az egyetemváros az 1-es (fő épülete) előtti parkolóban 14.00 órától beszédet mond Fodor Gábor, a FIDESZ központi és Simonyi Zoltán helyi képviselője. Innen a sportcsarnok elé vonulnak, ahol Csurka István mond beszédet, 16.00 órakor, majd 17.00 órakor az MSZMP székház előtt Eörsi István szónokol. A pártszékháztól a Hősök terére vonulnak, beszédet mond dr. Mizsei Béla. A demonstrációt a Petőfi téren tervezik befejezni, ahol – nem ellenőrzött információ szerint – dr. Furmann Imre fog szónokolni 18.00 órától. A szervezésben részt vesznek az MDF, FIDESZ, FKGP helyi szervezetei.
Sátoraljaújhely: a helyi MDF és Kereszténydemokrata Néppárt szervezésében október 22-én 17–19 óra között az 1956-ban elhunytak emlékére kegyeleti megemlékezést tartanak a gimnázium melletti téren. Kb. 100–150 fő részvételére számítanak.
Tokaj: a HNF–MDF szervezésében október 22-én 17.00 órakor megkoszorúzzák a Tisza hídnál lévő I. világháborús emlékművet. Az eseményre 25 db. meghívót küldtek szét.
Sárospatak: a sárospataki és sátoraljaújhelyi MDF–HNF szervezésében október 23-án 16.30 órakor a sárospataki művelődési ház előtt istentiszteletet és megemlékezést tartanak. A művelődési házban egy 1956-os témájú filmet vetítenek.
Kazincbarcika: az MSZDP, MDF, SZDSZ szervezésében az Egressy Béni Művelődési Házban megemlékezést tartanak. Öt fő felszólalását tervezik, ebből ismert Tóth István az MDF és Balogh Béla az SZDSZ részéről. A további 3 fő emlékbeszámolót tart az 56-ban átéltekről.
Ózd: október 23-án 17.00 órától a Liszt Ferenc Művelődési Házban a demokratikus ellenzék ózdi szervezetei és a HNF szervezésében tartanak megemlékezést. A program nem ismert.
Mezőkövesd: október 22-én 17.00 órakor a „Matyó Áruház” előtti főtéren Pesti Ferenc (Szentistvánon gyógyszerész, az MDF országgyűlési képviselő jelöltje) tart megemlékezést, majd a római katolikus templomban az elhunytak emlékére misét celebrálnak. 23-án a mezőkövesdi tanács tanácskozótermében történelmi emlékülést tartanak, melynek keretében egy budapesti professzor (nem azonosított) mond beszédet.
Rudabánya: október 23-án 17.00 órakor az MDF helyi szervezete a Petőfi szobornál koszorúzási ünnepséget szervez.
Leninváros: október 23-án 15.00 órától a helyi tanács szervezésében tartanak megemlékezést, beszédet mond Vass Csaba.
A megye területén folytatott felderítő munkánk során szélsőséges kezdeményezésekre utaló információink ez ideig nem keletkeztek.

6. ASZA 12-12
Az MDF miskolci szervezete 1989. október 19-én 13.30-tól 14.30-ig előzetesen meghirdetett munkásgyűlést tartott a Lenin Kohászati Művek 1. sz. kapujánál, műszakváltáskor. Az MDF nevében felszólalók által elmondottak tartalmazták, hogy az MDF, amely először fordul Miskolcon a munkásokhoz, felajánlja segítségét a vállalati tulajdonlás új rendszerének kialakításához és érdekképviseleti szervezeteik felállításához. Hangsúlyozták, hogy nem pártot kívánnak szervezni a munkások körében. Azt akarják, hogy a munkások maguk szerveződjenek, és alakítsanak munkástanácsokat, követve a herendi és a péti munkások példáját. Az LKM-beli munkástanácsoknak minél előbb meg kell alakulniuk, hogy részesei maradhassanak a tulajdonnak, mivel 1990 januárjától a gyár tervezetten részvénytársassággá fog alakulni. A felszólalok között volt Furmann Imre és Balázsi Tibor. A többször megismételt, hasonló tartalmú szónoklatokat tartósan, megközelítőleg összesen kb. 1000 fő kísérte figyelemmel, 1 óra időtartamra a műszakváltás idejére elosztva. A hallgatóság részéről – mely főként munkásokból tevődött össze, különösebb érdeklődés nem volt tapasztalható. Egymás közötti ironikus megjegyzések hangzottak el.
A jelenlévők között „Az MDF felhívása a diósgyőri munkásokhoz!” – mely szónoklatokban elhangzottakat és a herendi porcelángyár munkástanácsának alapszabály kivonatát tartalmazza – és „október 23” címmel – melyben a miskolci október 23-i felvonulási útvonal és a felvonulásban résztvevő ellenzéki pártok olvashatók – 4 röpcédulákat osztogattak.
Az MDF munkásgyűlés rendkívüli esemény nélkül zajlott le.

látta:                                                                             készítette:
Kolok Péter r. ezredes                                                      Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese                                                        tájékoztató tiszt

1989. október 22.

 

R-204-18/1-119/1989.                                                                Szigorúan titkos!
II. 1989. október 22. (119)
ASZA 12-12
Kiegészítés az 1989. október 19-i 118. sz. táviratunkhoz: A tervezett helyszíneken a demonstrációk megtörténtek, mindenütt az MDF szervezésében.
Mezőkövesd: kb. 400 fő jelenlétében 17.00–17.40 h-ig Vámos István a helyi MDF képviselője patetikus hangvételű beszédet mondott, melyben összehasonlította Haynau rémuralmát az 1956-os megtorlással, illetve név nélkül utalt Kádár Jánosra, valamint párhuzamot vont Kádár és Haynau között.  Beszéde végén megbékélésre, emberségre, megbocsátásra hívott fel. A tömeg részéről reagálás nem volt, rendbontás nélkül feloszlottak, kisebb részük átvonult a 18.00 h-tól kezdődő gyászmisére.
Tokaj: a jelzett időpontban az I. világháborús emlékműnél gyerekekkel együtt kb. 30 fő gyűlt össze. A szónok hangsúlyozta, hogy mindkét oldalon az elesettek, mártírok, közéjük sorolta Kádár Jánost is, akit rákényszerítettek az általa hozott döntésekre. Az emlékművet megkoszorúzták, majd a himnusz eléneklése után feloszlottak.
Sátoraljaújhely: a jelzett időpontban és helyszínen kb. 150 fő gyűlt össze. A szónok 1948–1918–1956 között von párhuzamot. Az 1956-os forradalom halottainak emlékére emlékmű emelésére, megbékélésre hívott fel.
A megyében az évfordulóval kapcsolatban szélsőséges megnyilvánulásokról, egyéb demonstrációkról ez ideig nem keletkeztek adtok.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

látta:                                                                             készítette:
Kolok Péter r. ezredes                                                      Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese                                                        tájékoztató tiszt

1989. október 23.

 

II. 1989. október 23. (120)
ASZA 12-12
Kiegészítés az 1989. október 19-i 118. sz. táviratunkhoz:
A tervezett helyeken a demonstrációk megtörténtek az MDF–SZDSZ–FIDESZ szervezésében.
Miskolc: a jelzett időpontoktól jelentős eltérés nem volt. Az NME-en kb. 300, a sportcsarnoknál 2–3000, a pártháznál kb. 3000, a Hősök terén kb. 1500–2000, a Petőfi téren szintén kb. 1500 fő volt jelen. Transzparensek: „Bakonyi lőtér helyett nemzeti parkot”, „A békés átalakulást kommunista provokátorok veszélyeztetik”, „Békés reformváltást”. A szónokok a fenti szervezetek tagjai közül kerültek ki, beszédeikben párhuzamot vontak 1948–1918–1956 között és méltatták a Magyar Köztársaság kikiáltását. Támadták a szovjet csapatok magyarországi jelenlétét, ez utóbbit tetszésnyilvánítással fogadta a tömeg. Szélsőséges megnyilvánulásokra nem került sor.
A vidéki helyszíneken igen gyér volt az érdeklődés. Ózdon kb. 100–150 fő volt jelen és megállapodtak, hogy az ózdi hősök emlékére október 29-én újabb demonstrációt, megemlékezést szerveznek.  Bejelentették a FIDESZ ózdi csoportjának megalakulását.
Sárospatakon, Kazincbarcikán, Rudabányán és Leninvárosban is rendkívüli esemény nélkül zajlottak a megemlékezések, csekély létszámmal.

 

1989. október 25.

R-204-18/1-121/89.                                                                   Szigorúan titkos!
II. 1989. 10. 25. (121)
ER 12-12
ASZA
1989. 10. 25-én 08.43-kor a Miskolci VRK. ügyeletére (07) ismeretlen férfi az alábbi fenyegető szöveget mondta: „A Pokol csárda rövid idő múlva fel fog robbanni, mivel ott van Grósz Karcsi…” Megállapítottuk, hogy a 68-149 számú Búza téri aluljáróban lévő telefonfülkéből történt a hívás. Magnószalagon rögzítve. A jelzett időpontban Grósz Károly valóban a Pokol csárdában tartózkodott 08.20-tól (reggelizett). A mai nap folyamán érkezett Borsod megyébe, magáncélú látogatásra. Intézkedésünkre a fenyegetett objektumok 09.25-kor elhagyta. A megtartott helységátvizsgálás során robbanószerkezetet nem találtunk, robbanás nem következett be.

Intézkedés:
- az elkövető felderítésére intézkedtünk.

látta:                                                                             készítette:
Kolok Péter r. ezredes                                                      Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese                                                        tájékoztató tiszt

1989. november 3.

 

R-204-18/1-122/89.                                                                   Szigorúan titkos!
II. 1989. 11. 3. (122)
ASZA 12-14
J. F. […] Magyarországra áttelepült román állampolgár meghallgatása során beszámolt egy Securitate tisztről, aki a nagyváradi Securitate-n dolgozott hivatásos tisztként. A meghallgatott szeptember és október hónapban Miskolcon, illetve lakóhelyén, Nyékládházán találkozott ezzel a személlyel. A Securitate tiszt személyleírása: 38–40 év körüli, kb. 180 cm magas, sovány testalkatú, ősz hajú férfi. Különös ismertetőjele, hogy nyakában 3 aranyláncot, a kezén 3 aranygyűrűt visel. A Securitate tiszt felajánlotta a meghallgatottnak, hogy segít iratai lefordításában és Nicu néven mutatkozott be, lakásaként a Budapest, […] telefon: […] címet adta meg. Felajánlotta továbbá a meghallgatottnak, hogy ha kell, tud pénzzel segíteni családtagjai áttelepüléséhez. Kb. 25 ezer forint volt nála.

Megjegyzés: az első találkozáskor a meghallgatott szólította meg Halacu Nicut azzal, hogy ismeri Nagyváradról. A második találkozás október 24-én történt, amikor Halacu Nicu lakóhelyén felkereste a meghallgatottat azzal, hogy egy 1200 tip. Zsiguli üzemanyagtartályt hegesszen meg. A tartály még jelenleg is a meghallgatottnál van.
A megadott cím és telefonszám létező, B. A-né Budapest XX. ker. […] sz. alatti lakosé.

Intézkedés:
- az információt a 02/75. sz. csf. utasítás szerint jelentjük;
- a BM III/II-12. Osztályt tájékoztatjuk.

látta:                                                                             készítette:
Kolok Péter r. ezredes                                                      Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese                                                        tájékoztató tiszt

1989. november 6.

 

R-204-18/1-123/1989.                                                                Szigorúan titkos!
II. 1989. 11. 06. (123)
1. ER 12-12
1989. október 31-én a Szerencsi RK járőre a szerencsi MÁV állomás várótermének bejárata mellett az alábbi írógéppel írott eredeti példányú A/4 nagyságú „proklamáció” kezdetű felhívást észlelte: „Proklamáció! Magyarok! Megalakítottuk új szabad csoportunkat. Nevünk: Árpád Gyermekei. Célunk: a határainkon belüli és a határainkon kívüli egységes magyarság kialakítása, az ország semlegessé válásának elősegítése bármilyen eszközzel.” A továbbiakban 21 pontban határozzák meg követeléseiket, amely többek között nemzeti szimbólumként a magyar királyi címert, a piros-fehér sávos árpádházi lobogót, államformaként népköztársaság követelését tartalmazza. Követeli a vármegyék visszaállítását, Magyarország kilépését a Varsói Szerződésből, a szovjet csapatok azonnali kivonását Magyarországról, az országot csődbe juttató vezetők népbíróság előtti felelősségre vonását, a munkásőrség, a rendőrség, az ifjú gárda feloszlatását. Vallásszabadságot, polgári egyenlőséget, a föld és a gyárak külföldieknek történő eladásának tilalmát, a TSZ földek visszaadását eredeti tulajdonosaiknak, általános fizetésrendezést, a földművelők adómentességét, végül uniót Erdéllyel követel a felhívás szerzője.
Aláírás: „Árpád Gyermekei, 1989. október” „Levélcím: Csobaj, Postafiók 12.”

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

2. K/3 12-14
Címzettek:
Varga József Miskolc […], Szederkényi Ferenc Miskolc […],  Lipták András Kazincbarcika […], Törlei András Ózd […]
Feladó: -
Tartalma: a „Recski Szövetség” tájékoztatja „bajtársait, hogy 1989. november 11-én de. 10 órakor közgyűlést tart a Jurta Színházban.
Napirend:
- rehabilitáció helyzete,
- közelgő választások,
- alapszabály módosítás.
Aláírás: Kéri Kálmán elnök, Zimányi Tibor főtitkár.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

látta:                                                                             készítette:
Kolok Péter r. ezredes                                                      Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese                                                        tájékoztató tiszt

1989. november 13.

 

R-204-18/1-124/89.                                                                   Szigorúan titkos!
II. 1989. 11. 12. (124)
HMT 12-14
1989. november 7-én az MDF miskolci vezetősége elnökségi ülést tartott. Balás István bejelentése szerint a Nemzeti Kerekasztal véleménye az, hogy egyes intézményekben – pld. rendőrség, tanácsok, minisztériumok – megindult egy szakember elvándorlási folyamat. A Nemzeti Kerekasztal – Balás állítása szerint úgy foglalt állást, hogy az ország a közigazgatás működésképtelenségének határára sodródhat, ezért tervbe vették, hogy olyan jogszabályt terjesztenek elő, amely a területeken dolgozó szakembereknek garanciát szolgáltatna az állásuk, munkakörük megmaradásához. Dr. Furmann a kérdést megpróbálta eltusolni, ugyanakkor a többség azt javasolta, hogy az osztályvezetőtől alacsonyabb beosztású emberek jogi védelmet kapjanak.
Az MDF az SZDSZ-el való szembenállásának demonstrálása céljából a november 26-i népszavazás bojkottálására tervezett felszólítani.
Balázsi Tibor kijelentése szerint Csurka Istvántól kapott instrukció alapján szervezett bojkott nem lesz, a tagságra rábízzák, hogy elmennek-e szavazni vagy sem, ugyanakkor ordítozva követelte, hogy ne menjenek szavazni, vagy ha igen, akkor Für Lajosra szavazzanak.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

Megjegyzés: az első információ egy – a Belügyminisztériumot is érintő – bomlási folyamat megindulására hívja fel a figyelmet.

látta:                                                                             készítette:
Kolok Péter r. ezredes                                                      Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese                                                        tájékoztató tiszt

1989. november 14.

 

R-204-18/1-125/89.                                                                   Szigorúan titkos!
II. 1989. 11. 14. (125)
ER 12-12
ASZA
1989. november 15-én Miskolcon a Szabadság téren 18–19.00 óráig a FIDESZ miskolci csoportja szervezésében megemlékezést tartanak a brassói munkástüntetés leverésének évfordulójára, és tiltakozásul a romániai magyarság helyzete ellen. Tervezett létszám 400 fő, a rend fenntartása érdekében 10 fő rendezőt biztosítanak. A demonstráció tevét a hatóságnál késve jelentették be, ennek ellenére ez nem lett betiltva. A terv szerint beszédek hangzanak el és gyertyagyújtásra is sor kerül.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

látta:                                                                             készítette:
Kolok Péter r. ezredes                                                      Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese                                                        tájékoztató tiszt

1989. november 23.

 

R-204-18/1-126/89.                                                                   Szigorúan titkos!
II. 1989. november 23. (126)
TA 12-13
TA
1989. november 17-én Balázsi Tibor Kecskés Ákos, Jászberény […] sz. alatti lakossal arról beszélt, hogy dr. Furmann Imre éppen a japán nagykövettel tárgyal a november 30-i miskolci látogatásával kapcsolatban, melyen jelen lesz Für Lajos is.
1989. 11. 22-én ismét beszélgettek, melynek alapján megállapítható, hogy 30-án a japán nagykövet a miskolci NME-re látogat és a rektor fogadja. Furmann dr. Kovács Ferenc rektorral beszélni akar arról, hogy a rektor és a két dékán a japán nagykövettel együtt őt is fogadja. Tárgyalások céljára Furmann a technikai házát már lefoglalta.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

Megjegyzés: a két külön időpontban keletkezett információ arra utal, hogy dr. Furmann előzetes megbeszélést folytatott a japán nagykövettel a miskolci látogatással kapcsolatban.

1989. november 24.

 

R-204-18/1-128/89.                                                                   Szigorúan titkos!
II. 1989. 11. 24. (128)
HMB 12-14
1989. nov. 24-én 13.00–17.00 között az FKGP ózdi szervezete Ózd és vonzáskörzetében kb. 20–30 szgk-val kb. 70 fő részvételével választási kampányt szervez a VRK engedélyével. Az engedélyezési kérelmet Barabás Frigyes SZDSZ és Agyagási Sándor SZDSZ tagok intézték. A szervezésben részt vesz még a FIDESZ, SZDSZ és MSZDP helyi szervezete is.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

látta:                                                                             készítette:
Kolok Péter r. ezredes                                                      Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese                                                        tájékoztató tiszt

1989. december 6.

 

II. 1989. december 06. (128)
1. HMT 12-14
1989. november 28-án az MDF miskolci szervezete elnökségi ülést tartott. Dr. Furmann Imre elmondta, hogy a választási kudarcból az MDF országos elnöksége levonta a következtetéseket, politikai irányvonalukon változtatni nem kívánnak, de változott a más szervezetekhez való viszonyuk. Az SZDSZ első számú ellenségükké lett, nagyobb veszélyt látnak benne, mint az MSZMP-ben. Az MDF népszavazási bojkottjával többen nem értettek egyet és emiatt bejelentették kilépésüket. Bejelentette, hogy Für Lajos elfáradt, és Borsod megyei körútját szívesen lemondaná.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

2. HMT 12-14
Az 1989. november 23-i 126. sz. jelentéshez kiegészítés:
A miskolci MNE-n a japán nagykövet 14.00-kor megjelent. Főként a gazdasági kapcsolatok iránt érdeklődött, a politikai állásfoglalásokat kerülte, de kifejtette, hogy az MDF nagy választási küzdelmek előtt áll, s reméli, hogy egy év múlva a kormányban ismét találkozik az MDF képviselőivel.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

1989. december 7.

 

R-204-18/1-129/89.                                                                   Szigorúan titkos!
II. 1989. december 7. (129)
1. ER 12-12
ASZA
1989. 12. 07-én 10.21-kor a Kazincbarcikai VRK ügyeletére (07) ismeretlen nő az alábbi fenyegető szöveget mondta:  „Rendőrség? A Márkában reggeltől bomba van, 11-kor robban!”. Ezután a kapcsolat megszakadt. Az ismeretlen személy által mondottak magnószalagon rögzítve lettek, de az – a rossz hangminőség miatt – azonosításra alkalmatlan. A hívóállomás telefonszámát technikai okok miatt nem sikerült megállapítani. A fenyegetett objektum a Kazincbarcika és vidéke ÁFÉSZ 50-es sz. Márka ABC boltja, mely Kazincbarcika, Csokonai út 1. sz. alatt található. Az objektumot átvizsgáltuk, de abban robbanószerkezetet nem találtunk, robbanás nem következett be.

Intézkedés:
- a BM III/II. Csfséget tájékoztatjuk;
- az elkövető felderítésére intézkedünk.

látta:                                                                             készítette:
Kolok Péter r. ezredes                                                      Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese                                                        tájékoztató tiszt

1989. december 20.

 

R-204-18/1-130/89.                                                                   Szigorúan titkos!
II. 1989. december 20. (130)
1. TA 12-14
1989. december 19-én Fábián Ferencné az MDF budapesti központjából tájékoztatta Balázsi Tibort, hogy az MDF országos választási akciót szervez az egyetemi és főiskolai hallgatók körében a második félév megkezdését követő hét végén. Az akció célja az MDF nézeteinek népszerűsítése az egyetemi hallgató körében. A választási kampány vezetője Bősze Lajos. A kampányt első lépcsőben az ország nagy egyetemein, vidék vonatkozásában Pécsen, Szegeden, Debrecenben, Miskolcon és Sopronban tervezik központi előadókkal, ezután következnének a kisebb főiskolák. Fábiánné megbízta Balázsit a miskolci NME-n tartandó nagygyűlés megszervezésével.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

2. HMT 12-14
1989. december 19-én az MDF miskolci szervezete elnökségi ülést tartott, melyen Balázsi Tibor bejelentette, hogy a nyomdában elintézte a Kassai Fórum kinyomtatását. Kifejtette továbbá, hogy az SZDSZ megpróbál közeledni az MDF-hez, de ezt az MDF elnöksége visszautasítja. Balázsi szerint gondok vannak a siófoki és a kaposvári MDF szervezetekkel, mert az SZDSZ olyan erős hatással van rájuk, valószínű fel fognak oszlani.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

látta:                                                                             készítette:
Kolok Péter r. ezredes                                                      Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese                                                        tájékoztató tiszt

Csongrád megye

1989. október 5.

 

=nr. 117 891005 11.50=                                                                       Titkos!
XII. 1989. október 05. (117)
1. K/3 12-12
Bisztrai György (1163 Budapest, […]) az Elpidia Keresztény Bázisközösség nevében tiltakozik Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspöknél amiatt, hogy az egyházak képviselői a Fegyveres Erők Napjára meghívást kaptak a HM-től a Hadtörténeti Múzeumba a nemzet függetlenségéért végzett tevékenység közös megünneplésére. Kijelentette: „Tiltakozunk a trón és az oltár újabb szövetsége, az új konstantini fordulat ellen”.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-1. és III/III-7. Osztályokat.

2. K/3 12-12
Az MDF Csongrád megyei szervezete 1989. október 7-én 16.00 órától a Bartók Béla Művelődési Házban összejövetelt tart, melynek egyik napirendje a jövő évi országgyűlési választásokra képviselőjelöltek állítása.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt;
- a jelöltekről operatív úton információt gyűjtünk.

dr. Bikádi János r. szds.                                            dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
áb. értékelő tiszt                                                      főkapitány áb. helyettese

1989. október 6.

 

=nr. 118 891006 09.35=                                                                       Titkos!
XII. 1989. október 06. (118)
LBE 12-12
A szegedi Ellenzéki Kerekasztal szervezetei 1989. október 23-án 19.00 órától 21 óráig ünnepi megemlékezést, politikai nagygyűlést szerveznek Szegeden, az Aradi vértanúk terén. A rendezvényen dr. Raffay Ernő és dr. Kertész Dezső mondanak beszédet. A rendezvényen résztvevők várható létszáma 10000 fő. A rend fenntartására 100 fős rendezőgárdát a rendező társadalmi szervezetek biztosítanak. A rendezvény szervezői EK képviselője: Ökrös Tamás Szeged, […] szám alatti lakos.

Intézkedés:
- az információs továbbítjuk a BM III/III-7. Osztálynak;
- a rendezvény előkészületeiről operatív úton információkat gyűjtünk.

dr. Bikádi János r. szds.                                            dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
áb. értékelő tiszt                                                      főkapitány áb. helyettese

1989. október 6.

 

=nr. 119 891006 14.50=                                                                       Titkos!
XII. 1989. október 06. (119)

Kiegészítő információ az 1989. október 6-án 118-as sorszámmal leadott jelentéshez:
ER 12-12
1989. október 6-án Szabó Béla szegedi MDF aktivista megkereste az MN 9145 számú alakulat parancsnokát és kérte, hogy 1989. október 23-án az Aradi vértanúk terére szervezett rendezvényen a Nagy Imre és társai emlékére állított kopjafához biztosítson díszőrséget. A parancsnok Sz.B. kérését diplomatikusan visszautasította azzal, hogy ehhez központi állásfoglalásra van szükség.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

dr. Bikádi János r. szds.                                            dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
áb. értékelő tiszt                                                      főkapitány áb. helyettese

1989. október 10.

 

=nr. 120 891010 12.00=                                                                       Titkos!
XII. 1989. október 10. (120)
ASZA 12-14
1989. október 23-án 19.00 órai kezdettel Szegeden az ifjúsági házban a „Közéleti terefere” című előadássorozat keretében Dlusztus Imre újságíró K.Z.6 szegedi lakossal „levelek az elnyomatásból” témakörben beszélgetést folytat, melynek során K.Z. a hozzá érkezett panaszos levelekkel kapcsolatos véleményét fejti ki.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt;
- a megjelentek hangulatát, rendezvény utáni magatartását operatív úton ellenőrzés alatt tartjuk.

dr. Bikádi János r. szds.                                            dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
áb. értékelő tiszt                                                      főkapitány áb. helyettese

1989. október 12.

 

=nr. 121 891012 14.25=                                                                       Titkos!
XII. 1989. októbert 12. (121)
LBE 12-12
1989. október 12-én Szeged több pontján a postaládákba egy 21x15 cm-es nagyságú röpcédula volt bedobva, melynek írógéppel írt szövege: „Rohadt disznók, adjátok vissza a fegyvereinket és gyertek dolgozni! Ne a nyugattól várjátok a segítséget, mert 23-án beledöglötök!”

Intézkedés:
- az elkövető(k) kilétének megállapítására adatgyűjtést végzünk;
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

dr. Bikádi János r. szds.                                            dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
áb. értékelő tiszt                                                      főkapitány áb. helyettese

1989. október 13.

 

=nr. 122 891013 14.00=                                                                       Titkos!
XII. 1989. október 13. (122)
K/3 12-14
Dávid József, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának aktivistája (Budapest 114. Pf. 526. 1538) arról értesíti Török Józsefet, a Szegedi Művelődési Módszertani Központ munkatársát, hogy megalakult a jogvédő-jószolgálati bizottság, melynek célja a dolgozói kollektívák független érdekvédelme.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

dr. Bikádi János r. szds.                                            dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
áb. értékelő tiszt                                                      főkapitány áb. helyettese

1989. október 18.

 

=nr. 123 891018 11.10=                                                                       Titkos!
XII. 1989. október 18. (123)
1. ASZA 12-12
Ökrös Tamás szervezésében a FIDESZ szegedi csoportja 1989. október 23-án 11.00 órai kezdettel a helyi Dugonics téren politikai nagygyűlést tart, melyen Rácz Sándor mond beszédet. A rendezvényen 5000 fő megjelenésére számítanak.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt;
- a rendezvényt operatív úton biztosítjuk.

2. TE 12-14
Az MDF 1989. október 23-án 17.00 órai kezdettel Kisteleken „forradalmi” megemlékezést tart, melyet Mucsi Mihály MDF aktivista szervez.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

3. TA 12-14
Kertész Flóra – Nagy-Britannia budapesti nagykövetségének munkatársa – arra kérte Jankó Attilát, az SZDSZ szegedi vezetőségének a tagját, hogy 1989. október 26-ra szervezzen egy vacsorát Szegeden. Az összejövetelen a szegedi ellenzék részéről (MDF, SZDSZ, FIDESZ, MSZDP) 4–5 fő megjelenését kérte, akik beszélgetést folytathatnak a követségi első titkárral és a Londonból érkező két magyar referenssel. A találkozót az „Alabárdos” étteremben kívánják megtartani.

Intézkedés:
- tájékoztattuk a helyi III/II. Osztályt és a BM III/III-7. Osztályt.

4. K/3 12-14
Névtelen feladó felelősségre vonja Csákány Bélát, a JATE rektorát. „Elvtárs mi az? Jó pontokat akarsz szerezni az ellenzéknél?” A levélben a továbbiakban kifogásolja, hogy a címzett fasiszta és reakciós tanárok rehabilitálását kezdeményezte. Figyelmezteti, hogy ne lavírozzon, csatlakozzon a kétfrontos harchoz, amit az ellenzék és a reformerek ellen kell folytatni. Felszólítja, hogy csatlakozzon a marxista platformhoz, a münnichesekhez vagy a Kádár János Társasághoz, mivel a hőzöngésnek hamar vége szakad, a csahos kutyákat elhallgattatják és az keserves lesz, legjobban az árulóknak kell félni. 

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

5. TE 12-14
Az MDF dél-alföldi regionális szervezetének vezetősége nem kívánja támogatni Rácz Sándor köztársasági elnöki jelölését, mivel nem tartják alkalmasnak a feladatra. Szükség esetén megpróbálják lebeszélni, sőt kampányt is indítanának ellene. Szerintük Für Lajos mögé kell az ellenzéknek felsorakoznia.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

dr. Bikádi János r. szds.                                            dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
áb. értékelő tiszt                                                      főkapitány áb. helyettese

1989. október 19.

 
=nr. 124 891019 14.00=                                                                       Titkos!
XII. 1989. október 19. (124)
1. K/3 ASZA 12-12
A kisgazdapárt szentesi szervezete kezdeményezésére 1989. október 22-én 16.00 órai kezdettel a helyi Kossuth téri református templomban az „56-os” események résztvevőinek emlékére ökumenikus istentiszteletet tartanak, majd 16.30 órai kezdettel a templom mellett kopjafát állítanak, amit megkoszorúznak. A rendezvény szervezője Imre Károly, a párt szentesi titkára.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

2. ASZA 12-12
1989. október 23-án 16.30 óra és 17.30 között az MDF hódmezővásárhelyi csoportja a helyi Kossuth téren az ’56-os eseményre emlékezve nagygyűlést tart. Szervező: dr. Kovács Endre Béla MDF aktivista.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt;
- a rendezvény előkészületeiről operatív úton további információt gyűjtünk.

3. ASZA 12-14
Szegeden Ágoston József a Szakszervezetek Megyei Tanácsának nyugalmazott titkára kezdeményezésére szervezés alatt áll a kommunista párt helyi sejtje. Eddig 15–20 fő jelentkezett. Első összejövetelükön, mely az MSZP kongresszusa után egy-két nappal volt, megegyeztek, hogy a birtokukban lévő vadászfegyvereket – amellyel szinte valamennyien rendelkeznek – semmiképpen nem adják ki a kezükből.

Intézkedés:
- az információt operatív úton pontosítjuk;
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

4. TA 12-14
Az Október 23-a Bizottság nevében Lehr(?)7 György azzal a felhívással fordult az egyházakhoz, hogy 1989. október 22-én miséken emlékezzenek meg az ’56-os eseményekről, illetve október 23-án 18.05 órakor országosan harangozzanak az ’56-ban elesettek emlékére.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

5. BS 12-12
A Szeged-öthalmi szovjet alakulat illetékeseitől 1989. október 3-án írásban kapott információ szerint 1989. szeptember végén Szegeden, a Nagyalföldi Kőolaj- és Feldolgozó Vállalat klubjában egyik hálózati személyüket két magyar állampolgár arra kérte, hogy adjon pénzért el nekik kézigránátot, valamint pisztolyt vagy géppisztolyt hozzávaló lőszerekkel. Az elsődleges intézkedésünk eredményeképp megállapítottuk, hogy az egyik személy B. L. […] Szeged […] szám alatti lakos, a másik pedig valószínűleg L. Cs. L. […] Szeged, […]  szám alatti lakos.

Intézkedés:
- a hírforrás védelmét is figyelembe véve a két érintett személy szoros ellenőrzését megszerveztük. Ennek eredményének függvényében döntünk a további intézkedésekről.

6. Kiegészítő információ az október 6-án 118-as sorszámmal leadott jelentéshez.
K/3 12-12
Az MDF szegedi szervezete felhívással fordult három szegedi általános iskola igazgatójához, hogy október 23-án vegyenek részt a tanulókkal együtt az Aradi vértanúk terén 19.30 órakor kezdődő szervezett megemlékezésen, továbbá történelemórán a későbbiekben egy alkalommal látogassák meg az emlékhelyet és helyezzenek el ott virágot.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

7. ASZA 12-12
Az MDF makói szervezete 1989. október 23-án 16.00 és 18.00 között a helyi Kálvin utca és Bartók Béla tér sarkán lévő városi zászlórúdnál megemlékezést tart, melyen 1000 fő részvételére számítanak. Az MDF 10 fős rendezőgárdát biztosít.

Intézkedés:
- a rendezvényről operatív úton információt gyűjtünk;
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

dr. Bikádi János r. szds.                                            dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
áb. értékelő tiszt                                                      főkapitány áb. helyettese

1989. október 20.

 

=nr. 125 891020 11.00=                                                                       Titkos!
XII. 1989. október 20. (125)
1. TA 12-14
Jankó Attila és Kis-Dózsai András szegedi SZDSZ aktivisták szabadelvű klubbot kívánnak alakítani.

Intézkedés:
- az információt operatív úton pontosítjuk;
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

2. HMT, ASZA 12-12
Az MDF szegedi csoportja 1989. október 22-én 18.00 órai kezdettel a helyi Bartók Béla Művelődési Házban ’56-os megemlékezést tart.

Intézkedés:
- a résztvevők magatartását operatív úton ellenőrizzük;
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

3. ASZA 12-14
B. I. ([…] Arad, biztosítási csoportvezető) ideiglenes tartózkodási engedélyt kérő román állampolgár 1989. október 19-én meghallgatása során elmondta, hogy tudomása szerint Oprea, Tulea, valamint Fluieras Lucian nevű Securitate tisztek járnak át Magyarországra. A Romániából személygépkocsival átjövő személyeknek minden esetben ún. „kék kártyát”, gépjármű biztosítást igazoló lapot állít ki az Adas Biztosító. Ezen a személyi adatok szerepeltetése mellett a foglalkozás is fel van tüntetve, az ügyintézés pedig 2–3 napig tart. A Securitate tisztek esetében a kártyát valós személyi adatokkal azonnal kitöltik, foglalkozásként viszont mindig valami mást, egyszerű tevékenységre utalót írnak be.

Intézkedés:
- az információról tájékoztatjuk a BM III/II-12. Osztályt;
- a látókörünkbe került Securitate tiszteket HKA-ba vesszük, Nagylak FEP-en figyelőztetésüket megszervezzük.

dr. Bikádi János r. szds.                                            dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
áb. értékelő tiszt                                                      főkapitány áb. helyettese

1989. október 25.

 

=nr. 126 891026 09.15=                                                                       Titkos!
XII. 1989. október 25. (126)
ASZA 14-14
N. Z. ideiglenes tartózkodási engedéllyel Szegeden élő román állampolgár 1989. október 24-i meghallgatása során elmondta, hogy információi szerint 1989. tavaszán Romániában megalakult az „Avram Janku Gyermekei” nevet viselő szervezet, mely valószínűleg Nicolae Ceauşescu tudtával jött létre, elnöke Manea Mănescu. Tevékenysége egyértelműen a Romániában élő különböző nemzetiségek – főként a magyarok – ellen irányul. Összejöveteleiket az erdélyi magyarság, valamint Magyarország jelenlegi politikája ellene izgatnak. A tagok többsége 20–35 év körüli fiatal, akik jelképes havi 1 lei tagdíjat fizetnek. A vasgárdista öltözethez hasonló egyenruhát viselő tagok a nemzetiségiek megfélemlítésére különböző akciókat szerveznek. Nevezett szemtanúja volt, amikor az aradi piacon egyik éjjel vandál módon szétverték a vásározók áruit, illetve az azt védelmező személyeket.

Intézkedés:
- az információról tájékoztatjuk a BM III/II-12. Osztályt;
- további pontosítás, ellenőrzés végett a román menekültek körében nyílt és operatív módszerrel adatgyűjtést végzünk.

dr. Bikádi János r. szds.                                            dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
áb. értékelő tiszt                                                      főkapitány áb. helyettese

1989. október 30.

 

=Szeged nr. 131 10.30 14.00=                                                               Titkos!
XII. 1989. október 30. (127)
ASZA 12-14
A Securitate a szabadságvesztésüket töltő elítéltek közül egyeseket Magyarországra telepít. Az útba indítás előtt az érintett személyeket Menyházára viszik, ott kettő héten keresztül kiképzésben részesítik őket. A kopaszra nyírt ügynököket eligazítják, hogy Magyarországon meghallgatásukkor azt mondják, tiltott határátlépésért voltak börtönben.

Intézkedés:
- az információról tájékoztatjuk a BM III/II-12. Osztályt;
- a román menekültek körében nyílt és operatív módszerrel az információt pontosítjuk és ellenőrizzük.

dr. Bikádi János r. szds.                                            dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
áb. értékelő tiszt                                                      főkapitány áb. helyettese

1989. november 2.

 

=Szeged nr. 132 89.11.02. 14.00=                                                          Titkos!
XII. 1989. november 2. (128)
K/3 12-14
Az MDF Dél-Pest megyei szervezetei 1989. november 4-én 10.00 órai kezdettel a „forradalom vérbefojtásának” évfordulóján a tököli szovjet laktanyánál megemlékezést tartanak. Az emlékbeszédet Für Lajos mondja.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

dr. Bikádi János r. szds.                                            dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
áb. értékelő tiszt                                                      főkapitány áb. helyettese

1989. november 9.

 

XII. 1989. november 09. (128)
1. K/3 12-14
Az MDF 1989. november 11-én 10.00 órai kezdettel Kiskunmajsán a művelődési házban „(Mező)gazdaságunk és a vidéki önkormányzat” címmel országos tanácskozást tart.
Előadók:        Szabó Tamás           (az MDF gazdasági programja)
Bogárdi Zoltán         (mezőgazdasági program)
Halász Péter            (a vidéki önkormányzatról)
Tóth János              (a népfőiskolákról)
Zacsek Gyula           (az MDF piacról)
Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt;
- a rendezvényről operatív úton információt gyűjtünk.

2. K/3 12-14
A Munkásőrség Szeged és Környéke Baráti Kör intézőbizottsága arról értesítette tagjait, hogy a munkásőrség megszűnése miatt a kör létjogosultsága is megszűnt. Javasolják a tagságnak, hogy „továbbra is vegyenek részt olyan baloldali szocialista mozgalomban, amely az ország korszerű szocialista berendezkedését tűzi ki célul, és amely egyébként nélkülözhetetlen reformok címén nem a tőkés restaurációt szolgálja”. Tájékoztatásul közlik, hogy az MSZMP 1989. november 11-én 09.00 órai kezdettel Szegedet az Eszperantó u. 1. szám alatti pártházban aktívaülést tart, amelyre a címzetteket meghívják.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

1989. november 13.

 

=nr. 130 891113 11.00=                                                                       Titkos!
XII. 1989. 11. 13. (130)
1. K/3 12-14
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szegedi csoportja 1989. november 13-án 19.30 órai kezdettel a helyi Szent József templom hitoktató termében (Szeged, Dán u. 2.) ülést tart, melyen megbeszélik a Szegeden létesítendő keresztény óvodák, általános- és középiskolák szervezeti, oktatási és elhelyezési kérdéseit.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

2. K/3 12-14
Kristóf Csaba arról étesíti Ökrös Tamás szegedi FIDESZ aktivistát, hogy Tirts Tamás azt kezdeményezte, hogy 1989. november 15. – a brassói felkelés évfordulója – legyen az ellenállás napja. A FIDESZ napközben árusítson gyertyákat, s a befolyt összeget fordítsák a menekültek támogatására.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt;
- a helyi rendezvényről operatív úton információt gyűjtünk.

3. K/3 12-13
A szegedi KALOT népfőiskolai kar megkezdte működését. A foglalkozások ideje és helye: minden hónap első és harmadik hetének pénteki napján 16–18 óra között Szegeden a Szent József templom hitoktató termében.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt;
- a rendezvényről operatív úton információkat gyűjtünk.

4. K/3 12-14
Bill Lomax (Budapest XI. ker. […] Kenedi János címéről) arról értesíti Jankó Attila szegedi SZDSZ aktivistát, hogy november 23-án Pécsre utazik Ormos Máriához, majd Szegeden a címzettet és barátait kívánja felkeresni. B.L. postacíme a fenti, telefonüzenteket a […] vagy a […]-es számon Pap Marinál lehet hagyni.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt;
- B.L. szegedi programjairól operatív úton információkat gyűjtünk.

dr. Bikádi János r. szds.                                            dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
áb. értékelő tiszt                                                      főkapitány áb. helyettese

1989. november 14.

 

=Szeged nr. 134 11.14 08.30=                                                               Titkos!
XII. 1989. november 14. (131)
1. K/3 12-14
A „Rácz Sándor Választási Szövetség” 1989. november 14-én 19.00 órakor Budapesten (II. ker., Széher u. 7.) munkamegbeszélést tart, amelyre meghívták Ökrös Tamás szegedi FIDESZ aktivistát.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

2. K/3 12-14
A Magyar Radikális Párt országos vezetősége arról értesíti Tomasovszky Istvánt (Szeged, […]), hogy a párt 1989. november 18-án 17.00 órakor Budapesten a Lágymányosi Közösségi Házban nagygyűlést tart. Egyben közlik a címzettel, hogy a megkísérelt puccs ellenére a párt elnöke továbbra is Rózsa Mihály.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

3. ASZA 12-14
Az MSZMP 1989. november 15-én 15.00 órai kezdettel Szegeden az „Olajbányász” klubban aktívaülést tart. Előadó: Puja Frigyes.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

dr. Bikádi János r. szds.                                            dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
áb. értékelő tiszt                                                      főkapitány áb. helyettese

1989. november 14.

 

=Szeged nr. 135 11.14 13.45=                                                               Titkos!
XII. 1989. november 14. (132)
EHÖF 12-14
Sz. A. D. ([…] szobafestő-mázoló kisiparos) Kiszombor, […] szám alatti lakos 1989. november 9-én 12.30 órakor a kiszombori olajkutaknál Romániába tévedt. A román határőr járőr elfogta, majd a pordányi őrsre kísérte. Nevezettet egy civil ruhás milicista részletesen kikérdezte személyi adataira vonatkozóan, valamint arra, hogy ki, milyen céllal küldte az RSZK-ba. A jegyzőkönyvi kihallgatást követően Temesvárra, a helyi milíciára szállították, ahol ismételt alapos kihallgatásnak vetették alá. Érdeklődtek arról, mit tud Tőkés Lászlóról, mi a véleménye az RSZK belpolitikai helyzetéről. Önvallomást írattak vele, melyben elítélőleg kellett nyilatkoznia a Magyar Köztársaság jelenlegi politikai és gazdasági viszonyairól, arról, hogy a pártok nem képviselik a munkásosztályt, vissza kell állítani az MSZMP hatalmát. Ki kellett jelentenie, hogy a kedvező körülményekre tekintettel az RSZK-ban szeretne letelepedni. Sz. A. D-t a hivatalos román szervek 1989. november 10-én 15.30 órakor Nadlac [Nagylak] FEP-en hazánkba irányították.

Megjegyzés: a BM Határőrség 7. Kerületi Parancsnokság Felderítő Alosztálya november 13-án az eseményt a BM Határőrség Országos Parancsnokságának jelentette. Elsődleges információk szerint Sz. A. D. hajlandó a hírközlő szerveknek és a tömegkommunikációs eszközöknek nyilatkozni a vele történtekről.

Intézkedés:
- az információ pontosítása céljából végrehajtjuk Sz. A. D. meghallgatását.

dr. Bikádi János r. szds.                                            dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
áb. értékelő tiszt                                                      főkapitány áb. helyettese

1989. november 15.

 

                                                                                                       Titkos!
XII. 1989. november 15. (133)
1. TA 12-14
Dr. Csoma Lajos, az MDF szegedi északi városrészi szervezetének titkára megszüntette MDF tagságát. Domonkos László újságíróval és a korábban kilépett Fejér Dénessel közösen újságcikkben kívánják leleplezni a helyi MDF-en belüli visszásságokat, a vezetőség antidemokratikus megnyilvánulásait.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

2. ASZA 12-14
1989. november 14-én Curtici [Kürtös] MÁV–CFR közös határállomásról szolgálatból hazatérő F.J.8 tartalékos tiszt Lökösháza állomásról telefonon jelentette, hogy a közelgő pártkongresszus alkalmából a román fegyveres erők és testületek részére a fenti naptól összetartást rendeltek el, a kongresszus időtartamára várható a határstopp elrendelése is. Az információ Deák László román hőr. őrnagytól származik.

Intézkedés:
- a romániai helyzetről operatív úton további információt gyűjtünk.

1989. november 16.

 

=Szeged nr. 137 11.16 12.00=                                                               Titkos!
XII. 1989. november 16. (134)
1. TA 12-14
1989. november 21-én közelebbről nem ismert időpontban Szentesen és Csongrádon az SZDSZ a népszavazás kapcsán gyűlést tart. Meghívott előadók: Rajk László és Kőszeg Ferenc.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

2. TA 12-14
1989. november 13-án este Csanyteleken megalakult a Független Magyar Demokrata Párt helyi szervezete. A gyűlésen jelen volt Böröczky Ervin, a párt szóvivője.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

3. K/3 12-14
Az MSZMP makói intéző bizottsága „Levél elvtársainkhoz, elvtársnőinkhez” című egyoldalas írással fordul a volt tagokhoz, melyben az MSZMP-be való belépésre hívják fel őket. Hangsúlyozzák, hogy „nem a meggazdagodott vezetők, hanem a prolik, a munkások, a szegények, a kizsákmányoltak pártját, mint vörös ellenzéki pártot szervezik”. 1989. november 16-án 17.00 órakor taggyűlést tartanak Makón a művelődési házban.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

dr. Bikádi János r. szds.                                            dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
áb. értékelő tiszt                                                      főkapitány áb. helyettese

1989. november 17.

 

=nr. 138 89.11.17. 10.25=                                                                    Titkos!
XII. 1989. november 17. (135)
HMB 12-12
Pordány László, az MDF szegedi elnöke a bojkott-felhívás alapján megtiltotta, hogy MDF aktivisták a november 26-i népszavazással kapcsolatban a szavazatszedő bizottságok munkájában részt vegyenek.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

dr. Bikádi János r. szds.                                            dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
áb. értékelő tiszt                                                      főkapitány áb. helyettese

1989. november 20.

 

=nr 138 89.1120 13.50=                                                                       Titkos!
XII. 1989. november 20. (136)
TA 12-12
1989. november 21-én Csanyteleken 14.00 órától Mécs Imre és Juhász Pál részvételével SZDSZ gyűléssel egybekötött előadást tartanak a népszavazás kapcsán. Ugyanezen a napon 18.00 órától Kiskunfélegyházán nevezettek szintén előadást tartanak. Helye: a HNF művelődési ház (Kiskunfélegyháza, Petőfi tér).

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztályát;
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

                                               dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. november 20.

XII. 1989. november 20. (137)
1. TA 12-12
1989. november 24-én Szegeden 10.00 és 19.00 óra között az SZDSZ, a FIDESZ, az FKGP és az MSZDP három helyszínen – a Dugonics téren, a Széchenyi téren és a Centrum áruház előtt – „Hyde park”-szerű demonstrációt szervez a népszavazással kapcsolatban. Az elképzelések szerint bizonyos időközönként beolvasnák a fenti szervezetek népszavazással összefüggő propaganda szövegét, továbbá bárki lehetőséget kapna politikai nézeteinek kifejtésére.

Intézkedés:
- a rendezvényről operatív úton információt gyűjtünk;
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

2. TA 12-14
A FIDESZ szegedi csoportja 1989. december 10-én a helyi ifjúsági házban – az emberi jogok deklarációjának kikiáltása évfordulóján – egész napos rendezvényt tart.

Intézkedés:
- a rendezvényről operatív úton információt gyűjtünk;
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

3. 1989. november 23-án a kisgazdapárt szegedi szervezete a JATE ÁJTK épületében tartja meg a „Független Ifjúság” elnevezésű ifjúsági csoportjának alakuló ülését. A szervezésbe a FIDESZ is bekapcsolódott.

Intézkedés:
- a rendezvényről operatív úton információt gyűjtünk;
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

1989. november 23.

 

=nr. 141 891123 13.50=                                                                       Titkos!
XII. 1989. november 23. (138)
1. HMB 12-14
Kiegészítő információ az 1989. november 15-én 133/1. sorszámmal leadott jelentéshez:
Dr. Csoma Lajos a helyi MDF-el kapcsolatos bíráló cikkét a 48. héten a Magyar Hírlapban kívánja megjelentetni. Az írás várhatóan széles körű visszhangot fog kiváltani.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

2. HMB 12-14
1989. november 23-án 16.00 órakor az MDF országos választmányának tagjait és a helyi szervezetek elnökeit távirati úton Budapestre hívták.
Napirendi pontok:
- az oroszlányi szervezet megszűnésének tapasztalatai;
- a képviselőválasztásokkal kapcsolatos kérdések megbeszélése.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

3. ASZA 12-12
A Csongrád megyei rendőrfőkapitányt és a szegedi rendőrkapitányt Rudi Sova, a Jugoszláv SZSZK budapesti nagykövete meghívta a Jugoszlávia nemzeti ünnepe alkalmából a budapesti nagykövetségen (Budapest VI. ker. Dózsa Gy. u. 92/b.) 1989. november 29-én 12.00 órai kezdettel tartandó koktélra. Korábban nevezettek ilyen jellegű meghívást nem kaptak.

dr. Bikádi János r. szds.                                            dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
áb. értékelő tiszt                                                      főkapitány áb. helyettese

 

1989. november 24.

=nr. 142 891124 12.10=                                                                       Titkos!
XII. 1989. november 24. (139)
TA 12-14
A FIDESZ 1989. december 16-án konferenciát szervez „Politika és vallás, politikai és lelkiség” címmel. Erre valamennyi vallási ifjúsági kisközösséget – MEVISZ, REFISZ, Regnum, Bokor, ZSISZ, stb. – meghívják. Egyik előadónak Bulányi Györgyöt kívánják felkérni. A tervezett helyszín Budapesten a József Attila Gimnázium lenne. A rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseket 1989. november 28-án 19.00 órakor a budapesti FIDESZ irodában pontosítják.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. és III/III-1. Osztályokat.

dr. Bikádi János r. szds.                                            dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
áb. értékelő tiszt                                                      főkapitány áb. helyettese

1989. november 28.

 

=Szeged nr. 143 11.28 14.10=                                                               Titkos!
XII. 1989. november 28. (140)
HMB 12-14
Kiegészítő információ az 1989. november 23-án 138/2. sorszámmal leadott jelentéshez:
1989. november 23-án Budapesten az MDF elnökök ülésén a következőket határozták el:
- Kezdeményezik, hogy mindenképpen jövő márciusban, egy időben történjen a köztársasági elnök és az országgyűlési képviselők választása.
- Követelik, hogy ez év december 11-ig oszlassák fel az országgyűlést. Ennek érdekében minden képviselőt meg kívánnak keresni, továbbá december 4-én demonstrációt terveznek a parlament elé a követelés alátámasztására.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

dr. Bikádi János r. szds.                                            dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
áb. értékelő tiszt                                                     főkapitány áb. helyettese

1989. november 30.

 

=nr. 144 89.11.30 13.50=                                                                     Titkos!
XII. 1989. november 30. (141)
TA 12-12
Szegeden 1989. december 3-án a Bálint Sándor Művelődési Házban (feltehetően 10.00 órakor) négypárti nagygyűlést szervez az SZDSZ „Népszavazás után, választások előtt” címmel.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

                                               dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. december 4.

=nr. 145 891204 13.15=                                                                       Titkos!
XII. 1989. december 04. (142)
HMB 12-14
Kiegészítő információ a november 28-án 140-es sorszámmal leadott jelentéshez: Az MDF az országház előtti demonstrációt december 14-re tervezi.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

dr. Bikádi János r. szds.                                            dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
áb. értékelő tiszt                                                      főkapitány áb. helyettese

1989. december 13.

 

=Szeged nr. 146 12.13 13.30=                                                               Titkos!
XII. 1989. december 13. (143)
ATA, HK 12-12
A Független Vasutas Szakszervezet kezdeményezésére a mozdonyvezetők 1989. december 18-án 05.00 és 08.00 között országos figyelmeztető sztrájkot akarnak tartani, mellyel a 45–60 %-os béremelési követelésüket kívánják alátámasztani. A sztrájkfelhíváshoz eddig 4200 mozdonyvezető csatlakozott. A MÁV és a szakszervezet illetékesei között december 15-én várhatóan egyeztető tárgyalás lesz.

Intézkedés:
- a tervezett akcióról további információt gyűjtünk;
- tájékoztatjuk a BM III/II-7. Osztályt.

dr. Bikádi János r. szds.                                            dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
áb. értékelő tiszt                                                      főkapitány áb. helyettese

1989. december 15.

 

=nr. 146 89.12.15. 15.50=                                                                    Titkos!
XII. 1989. december 15. (144)
HMB 12-14
Az információforrás részt vett 1989. december 10-én Budapesten az MDF szervezetek elnökeinek országos gyűlésén. Ott megállapodtak, hogy december 14-én nem tartják meg a parlament előtti demonstrációt. Ezzel szemben felkértek minden alapszervezeti elnököt arra, hogy amennyiben a parlament nem oszlatja fel önmagát, úgy – a központ jelzésére – országszerte azonnal tartanak demonstrációkat.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

dr. Bikádi János r. szds.                                            dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
áb. értékelő tiszt                                                      főkapitány áb. helyettese

1989. december 18.

 

=nr. 148 89.12.18. 17.05=                                                                    Titkos!
XII. 1989. december 18. (145)
1. TA 12-14
1989. december 18-án 18.30 órai kezdettel Szegeden az Aradi vértanúk terén – az országos felhíváshoz csatlakozva – az MDF helyi vezetőségének kezdeményezésére a temesvári események kapcsán gyertyagyújtással egybekötött szolidaritási megemlékezést tartanak. A szervezők az idő rövidsége miatt jogszerű bejelentést a rendőrségen nem tettek.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

2. ASZA 12-14
A Curtici [Kürtös] határállomáson dolgozó román állampolgárok az alábbiakról tájékoztatták az információforrást:
- Romániában a fegyveres erőknél általános mozgósítást rendeltek el.
- Temesvárt három hadosztállyal körülzárták.
- Az egyetemek őrzését a Securitate tisztek végzik.
- A középületeket megerősített külső őrség veszi körül.
- December 18-ra virradó éjszaka Curtici községben felgyújtották a tanács és a RKP épületét.
- A határátkelőhelyen szigorú ellenőrzést vezettek be. December 18-án az Orient és a Pannónia expressz vonatok utasai közül 53, illetve 16 magyar és más nemzetiségű személytől megtagadták a beutazási engedélyt.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/II-12. Osztályt;
- az információforrást a romániai eseményekkel kapcsolatban további információszerző feladattal láttuk el.

dr. Bikádi János r. szds.                                            dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
áb. értékelő tiszt                                                      főkapitány áb. helyettese

1989. december 20.

 

=nr. 147 89.12.20. 15.00=                                                                    Titkos!
XII. 1989. december 20. (146)
1. ASZA 12-14
A Romániából 1989. december 19-én Nagylak nemzetközi közúti határátkelőhelyen belépett utasok elmondták, hogy a temesvári tömegmegmozdulás hangadóira, illetve a helyszínre kirendelt a parancsot megtagadó katonákra civil ruhás Securitate tisztek hangtompítóval ellátott marokfegyverrel lőttek.

2. HK 12-14
December 18-tól a román határőrizeti szervek részére – kötelező – fegyverhasználat van elrendelte. Ugyanezen a napon észlelték Nagylak körzetében, hogy a román oldalon távcsővel ellátott figyelőszolgálatot szerveztek, amely folyamatosan ellenőrzi a magyar oldalon tapasztalható mozgásokat.

3. HMB 12-14
Kötegyántól Lökösháza irányába december 19-én délelőtt az államhatártól kb. 300 méterre egymástól 150 méter távolságban 3 db harckocsi állt a román oldalon. A lövegtornyok Magyarország felé voltak irányítva.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/II-12. Osztályt;
- a romániai eseményekről operatív úton további információt gyűjtünk.

1989. december 21.

 

XII. 1989. 12. 21. (147)
1. 12-13
Romániából hazánkba beutazó két NSZK állampolgár a temesvári eseményekről szemtanúként elmondta, hogy a békésnek indult tüntetésen a tömeg első soraiban gyermekeket vezettek, bízva az erőszak elmaradásában. A katonák azonban a körülményekre való tekintet nélkül fegyverüket használták. Az eseményeket követően halottak és sebesültek tucatjai maradtak az utcán lőtt és roncsolásos sérülésekkel. December 20-án arról értesültek, hogy munkások foglalták el a temesvári vegyi üzemet, illetve Bukarestben egyetemisták tüntetést kezdeményeztek.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/II-12. Osztályt.

2. HK 12-13
December 21-én délelőtt Aradra érkezett egy gyalogsági alakulatokat szállító katonai szerelvény. A katonák kézifegyverekkel voltak felszerelve, egyéb technikai eszközt nem vittek. A városban rendőrök, katonák, valamint népi gárdisták járőröznek és szórványosan ismétlődő zavargások, illetve lövöldözés tapasztalható. A vasútállomásokon katonai komendánsok ellenőrzik a forgalmi szolgálattevők tevékenységét.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/II-12. Osztályt.

                                               dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. december 22.

 

=nr. 148 89.12.22. 14.30=                                                                    Titkos!
XII. 1989. december 22. (148)
HK 12-14
1989. december 24-én 23.00–24.00 óra körüli időszakban a Hunnia Filmstúdió szervezésében, az MDF, SZDSZ, FIDESZ támogatásával gyászszertartást kíván tartani a nagylaki nemzetközi közúti határátkelőhely mellett, közvetlenül a román határnál. Az eseményre 5 különböző felekezeti papot hívnak meg, a gyászszertartást filmre veszik.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/II-12. Osztályt.

                                               dr. Várhelyi Ferenc. r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

Fejér megye

1989. november 15.

R-21-5-4/20/1989.                                                                     Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
VIII. 1989. 11. 15. (20)
AK 12-13
A bicskei Erbe Szálló területén lakó román menekültek 15–20 fővel megalakítottak egy „Antikommunista Liga” elnevezésű szervezetet. Vezetőik: Manea Traian és Nagy Emerik román állampolgárok. A „Liga” távlati célkitűzése a Ceauşescu család egyeduralmának, valamint a Romániában tapasztalható tarthatatlan állapotok megszüntetése, a demokratikus átalakulás előmozdítása. A szálló területén a szervezet egyébként pozitívnak értékelhető tevékenységet fejt ki. Segíti a szálló vezetőinek, alkalmazottainak munkáját, figyelő szolgálatot szerveztek a lopások, szobafeltörések megakadályozása érdekében.

Megjegyzés: Pozsgay Imre államminiszter 1989. október 22-én az Erbe Szálló[ba]n tett látogatásán beszélgetést folytatott a „Liga” két vezetőjével, amelynek során részletes tájékoztatást kapott a szervezet célkitűzéseiről, amelyekkel egyetértett. A beszélgetés végén támogatásáról biztosította őket és javasolta a „Liga” nevének megváltoztatását, mivel csak a román kommunista párt tevékenységét kifogásolják.

Intézkedés:
- az „Antikommunista Liga” megalakulásáról és működéséről tájékoztató jelentést készítünk a BM III/II-9. és a BM III/II-12. Osztály részére;
- operatív lehetőségeinket felhasználva, figyelemmel kísérjük a szervezet tevékenységét.

                                                                                     (Bor Géza r. fhdgy.)
értékelő tiszt
(Marócsik Mihály r. alezredes)
főkapitány áb. helyettes

1989. november 24.

 

R-21-5-4/21/1989.                                                                     Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
VIII. 1989. 11. 24. (21)
1. HK 12-12
John Birch angol nagykövet 1989. november 18-án Székesfehérvárra látogatott. Vele volt Chris Greenwood követségi titkár is. A látogatás célja Székesfehérvár és Edinburgh testvérvárosi kapcsolatának előkészítése. A program a tanács székházában kezdődött, ahol a tanácselnök tájékoztatást adott Székesfehérvár történelméről és jelenlegi helyzetéről. ezt múzeumlátogatás és a Videoton elektronikai vállalat megtekintése követte. Ebéd után a nagykövet látogatást tett a tóparti gimnáziumba, majd 15.00 órakor találkozott a megyében működő pártok képviselőivel. A nagykövet megnyilvánulásait, magatartása, illetve a látogatás tapasztalatai az alábbiak alapján összegezhetők:
- Hivatalba lépése óta ez az első vidéki látogatása.
- Széleskörűen tájékozódott a magyar kül- és belpolitikai helyzetről, a gazdasági életről és a reformfolyamatok irányairól.
- Konkrét ismeretekkel rendelkezik Székesfehérvár és Fejér megye helyzetéről. Nagy érdeklődést mutatott a megye és a város foglalkoztatáspolitikai helyzete, a különböző pártok működése, a vegyes vállalatok jelenlegi és jövőbeni helyzete, valamint a hadiipart kiváltani kívánó új gazdasági szféra iránt.
- A résztvevő pártok képviselőitől – MSZP, MDF, FIDESZ, MSZDP, Néppárt és SZDSZ – érdeklődött az iránt, hogy hogyan ítélik meg a magyarországi változásokat, a kormányzat jelenlegi helyzetét, illetve van-e realitása egy visszarendeződési folyamatnak, és mi a véleményük a szovjet csapatok itt tartózkodásáról.
- A pártok képviselőinek válaszai reálisnak értékelhetők, a jelenlegi helyzetnek megfelelően adtak tájékoztatást még olyan kérdésekben is, mint a szovjet katonai csapatok magyarországi jelenléte, melynek mielőbbi kivonását biztosító lépéseket sürgetnek.
- A nagykövet válaszában megköszönte a véleménynyilvánítást, külön kiemelte Pozsgay Imre szerepét a jelenlegi politikai folyamatból és hangsúlyozta, hogy Magyarországnak feltétlenül szüksége van egy köztársasági elnökre. Ezt azzal indokolta, hogy véleménye szerint jelenleg több párt működik, mint kellene, de biztató jelnek tekinti, hogy a pártok között a vélemények és érdekek egyeztetése elkezdődött.
- A látogatás befejeztével úgy foglalt állást, hogy egy testvérvárosi kapcsolat kialakítása nem csak kulturális, hanem a gazdasági szférát is érintő működésben kell, hogy eredményes legyen. Ennek érdekében kérte a tanács elnökét, hogy nyugati mintához hasonlóan a polgármesteri hivatalon keresztül biztosítson lehetőséget, hogy angol-magyar gazdasági kapcsolatok is kialakulhassanak és megfelelően gondozást kapjanak. A testvérvárosi kapcsolat elkészítéséhez egy széleskörű információs igényt tartalmazó kérdőívet adott át azzal, hogy azt részére kitöltés után a polgármester küldje meg.

2. 1979. november 17-én Székesfehérvárott a városi tanács elnökét hivatalában felkereste Ernest Nagy (Nagy Ernő) volt székesfehérvári lakos, aki 1956-ban hagyta el az országot. Jelenleg Franciaországban él. Látogatásának célja az volt, hogy hazafias érzelmeitől indíttatva, szeretne egy közvetítő szerepet vállalni Székesfehérvár kulturális és gazdasági élete és a franciaországi Belfort város között. Elgondolásai között szerepel, hogy a svájci és a francia határ mentén egy magyar falut fog felépíteni. Ehhez a szükséges nemzeti sajátosságok kihangsúlyozásához Székesfehérvárról, illetve Fejér megyéből szeretne kulturális és szolgáltató szakembereket alkalmazni. Felajánlotta segítségét, hogy szívesen vállalna közvetítő szerepet a járműipar, illetve a számítástechnikai szféra magyar-francia együttműködésében. ezen célok érdekében megbeszélést folytatott a székesfehérvári Videoton és Ikarus gyár képviselőivel, elmondta, hogy elképzeléseit utazása előtt egyeztette a belforti polgármesterrel, aki támogatásáról biztosította. Ennek nagy jelentőséget tulajdonít, mert a polgármester egyidejűleg a francia kormány jelenlegi hadügyminisztere, és megítélése szerint a következő elnökválasztáson nagy esélyei vannak.  

Intézkedés:
- a jelentésben szereplő információról a BM III/II-3. Osztály tájékoztatjuk;
- a jelentésben szereplő információkat többoldalúan ellenőrizzük, a szükséges személyi adatokat és tárgyalási eredményeket beszerezzük;
- az állambiztonsági munka szervezésénél és végzésénél nagyobb súllyal vesszük figyelembe az önkormányzat erősödését, és intézkedéseket teszünk a létrejövő helyi és külföldi kapcsolatok operatív átfogására.

                                                                                     (dr. Csizy Csaba r. fhdgy.)
értékelő tiszt
(Marócsik Mihály r. alezredes)
főkapitány áb. helyettes

1989. december 6.

 

R-21-5-4/22/1989.                                                                     Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
VIII. 1989. 12. 06. (22)
BS 12-12
1989. október 4-én 10.35 h-kor a csóri katonai gyakorlótéren elhelyezkedő szovjet katonai egységet 100 méterre megközelítette a DT 02-90 frsz-ú szürkés-zöld színű gépkocsi. Szovjet katonák közeledtére a gépkocsi a gyakorlótér mélysége irányába eltávozott. A vezető mellett levő utas felvevőgépre hasonlító tárggyal manipulált. 5–10 perc múlva a gépkocsi visszatért és Csór község irányába nagy sebességgel eltávozott.
A fenti időpontban a Magyar Néphadsereg légvédelmi egységei gyakorlatoztak, többek között földi célokra irányított lövéseket gyakorolták.
Az alapellenőrzést elvégezve megállapítottuk, hogy a gépkocsi Range Rover típusú, a brit nagykövetség általános használatú gépkocsija. A fent jelzett körülmény a diplomáciai testület alkalmazottainak személyes felderítésére utal.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/II-11. Osztályon keresztül a BM III/II-9. Osztályt.

                                                                                     (dr. Csizy Csaba r. fhdgy.)
értékelő tiszt

1990. január 9.

R-21-5-4/1/1990.                                                                      Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
VIII. 1990. 01. 09. (1)
ER 12-12
Manea Traian. […] román állampolgár, Bicske, Akácfa út 7. szám (Erbe Szálló) alatti lakos 1989. október hónapban három esetben, majd 1990. január 7-én öt esetben Bicskén, különböző helyeken lévő nyilvános telefonfülkékből úgy telefonált, hogy a telefonkészülék vezetékének burkát megbontotta, majd ahhoz egy kézi telefonkészüléket csatlakoztatott. E módszerrel London […], NSZK […], Románia (Ploieşti) […] és Budapest […] számokat hívta.

Megjegyzés: nevezett tevékenységét a posta fedte fel, illetve kérte és kezdeményezte a rendőri intézkedést. E tevékenységével 9600 Ft kárt okozott, így a bicskei rendőrkapitányság csalás vétsége miatt büntetőeljárást indított ellene. Kihallgatása során elmondta, a „díjnélküli telefonálási módszerhez” azért folyamodott, mert pénz nem volt és kihangsúlyozta, hogy mindig csak politikai érdekből, privát célból soha nem telefonált így. Manea Traian – az 1989. évi 20. számú napi jelentésben szerepel – az Antikommunista Liga alapító tagja, elnöke. A büntetőeljárás eddigi folyamatában bűnjelként egy noteszt foglaltak le tőle, amelyben számos név és telefonszám szerepel.

Intézkedés:
- nevezett alapellenőrzését elvégezzük, ezen belül megállapítjuk a felmerült telefonszámok tulajdonosait;
- a BM III/II-12. Osztállyal együttműködve további intézkedéseket határozunk meg az ügyben.

                                                                                     (Bor Géza r. fhdgy)
értékelő tiszt
(Marócsik Mihály r. alezredes)
főkapitány áb. helyettes

1989. január 10.

 

R-21-5-4/2/1990.                                                                      Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
VIII. 1990. 01. 10. (2)
HMT 12-13
A. nevű, magát Líbia magyarországi nagykövetének kiadó líbiai diplomata január 2-án egy „randevú” keretében felkereste kapcsolatunkat. Nevezett 32 éves, nős, 3 gyermek apja, alacsony, vékony alkatú, barna szemű, fekete hajú férfi. Kifogástalanul beszél angolul. A beszélgetés során kiderült, hogy információkkal rendelkezik arról, hogy a Videoton milyen katonai számítógépeket és egyéb berendezéseket szállít Líbiába. Minderről teljes természetességgel beszélt. […]
Elmondása szerint Budapesten nem jár semmilyen szórakozóhelyre, mert nem akar „egyéb” líbiaiakkal találkozni. Munkája során egy DT 15-01 frsz-ú sötét Volvo típusú személygépkocsit használ. Megállapodtak abban, hogy legközelebb január 6-án találkoznak Székesfehérváron, az Alba Regia Szálló előtt.

Megjegyzés: A., D. J. líbiai diplomata közvetlen munkatársa, akit a BM III/II-4. Osztállyal közös terv alapján tanulmányozunk. […]

Intézkedés:
- az ügyben a BM III/II-4. Osztállyal közösen további intézkedéseket határozunk meg.

                                                                                     (Bor Géza r. fhdgy)
értékelő tiszt
(Marócsik Mihály r. alezredes)
főkapitány áb. helyettes

Győr-Sopron megye

1989. október 18.

 

R-61-6-38/1989.                                                                        Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
I. 1989. október 18. (38)
ASZA 12-12
Zöldrendszeri operatív figyelés során állapítottuk meg a következőket:
1989. október 17-én 11.04 órakor Hegyeshalom közúti határállomáson belépett az ország területére V. A. […] NSZK állampolgár (szerepel az 1988. V. 20-i 35. sz. napi jelentésünkben) a WN-PR 61-91 frsz-ú Mercedes típusú gépkocsival, felesége társaságában. Önellenőrzésre utaló mozgást és magatartást tanúsítva Esztergomba utazott, ahol 14.20 órakor a […] sz. alatti házba ment be, ami dr. K. G. főállatorvos lakhelye. A gépkocsit a ház udvarán hagyta és feleségével együtt turista öltözékben, gyalogosan 16.00 órakor a város melletti Kálvária hegyi kilátóhoz ment. Onnan a városra és a domb alatti szovjet katonai objektumra kitűnő rálátás van. Kb. 1 óra időtartamot töltöttek el a kilátónál, közben V. A. a terepet tanulmányozta. Magatartása, az azonos katonai objektumok környezetébe visszatérő mozgásra utal, hogy vizuális felderítést folytathat.

Intézkedés:
- a III/2. alosztály vezetője soron kívül tájékoztatta a BM III/II-2-a. alosztály vezetőjét, a jelentést részükre megküldik.

                                                                                     (Módok Árpád r. alezredes)
ért. és táj. tiszt
Jóváhagyom:
(dr. Cseszregi József r. ezredes)
főkapitány áb. helyettese

1989. december 5.

 

R-61-6-39/1989.                                                                        Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
I. 1989. december 05. (39)
HMB 12-13
Az SZDSZ győri csoportjának november 29-i ülésén Klesitz Béla ügyvivő ismertette a POFOSZ felhívását, melyet a parlamenthez akarnak eljuttatni. Ebben követelik, hogy 1945-től napjainkig politikai bűncselekmény miatt elítéltek rehabilitálása megtörténjen. Előzetesen kijelöltek 6 főt, akiket vitára bocsátanak és közülük 1 fő lesz az, akit képviselő jelöltként indítanak a választásokra. Terveik szerint Győrben az SZDSZ-nek regionális központja lesz, ezért nem fogadták el a városi tanács által részükre felajánlott lakást, amit irodának nem alkalmas és csak egy távbeszélő vonallal rendelkezik. Az ülésen többen felvetették, hogy a rendőrség a telefonbeszélgetéseket lehallgatja, ezért a tagokat óvatosságra intették. Lazur Barna (szerepel az 1989. évi 28. számú napi jel[entés]-ben),9 aki az országos vezetőségben képviseli Győrt, felhívta a figyelmet arra, hogy a volt MSZMP székházat, valamint a rendőrség épületét figyelni kell, mivel Budapesten már nagy mennyiségű iratot semmisítettek meg. Erre az említett helyeknél folyó rakodások utalhatnak.
A győri SZDSZ csoport tagsága újabb, korábban államellenes bűncselekmény miatt elítélt személyekkel bővült. Szűk körben felmerült, hogy körükben besúgók vannak. Ennek felderítésére elképzelésük szerint létrehoznak egy 3 fős csoportot, ami egy-egy tagot huzamosabb ideig ellenőriz mindaddig, míg megbízhatóságuk tisztázódik.

Intézkedés:
- a III/III. Osztály tájékoztatta a BM III/III-7. Osztályt, a további fejleményeket operatív úton figyelemmel kísérik;
- intézkedéseket tettünk a konspiráció fokozására.

                                                                                     (Módok Árpád r. alezredes)
ért. és táj. tiszt
Jóváhagyom:
(dr. Cseszregi József r. ezredes)
főkapitány áb. helyettese

1989. december 13.

 

R-61-6-40/1989.                                                                        Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
I. 1989. december 13. (40)
ATA 12-12
1989. december 12-én a Győri 2. sz. Postahivatal Levélirányítási Osztályán a műszakváltás után Horváth Zoltán […] csoportvezető, […] sz. alatti lakos a jelenlévő dolgozók előtt kijelentette, hogy január 1. után az SZDSZ átveszi a posta ellenőrzését. Külön kihangsúlyozta, hogy nem irányítást, hanem valós ellenőrzést ért ez alatt. Más magyarázatot kijelentéséhez nem fűzött. A munkahelyen ismert tény, hogy Horváth az SZDSZ-nek a tagja.

Intézkedés:
- az információt megküldjük a BM III/3. Osztály vezetőjének;
- operatív erőinkkel ellenőrizzük az információban foglaltakkal kapcsolatos további fejleményeket, megállapítjuk, hogy Horváth a véleményét mire alapozva tette.

                                                                                     (Módok Árpád r. alezredes)
ért. és táj. tiszt
Jóváhagyom:
(dr. Cseszregi József r. ezredes)
főkapitány áb. helyettese

1989. december 15.

 

R-61-6-41/1989.                                                                        Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
I. 1989. december 15. (41)
1. HÜ 12-13
A FIDESZ 1989. december 1–2–3-án Békéscsabán tanácsülést tartott, 30–40 fő részvételével. A választmány tagjai közül jelen volt Deutsch Tamás és Rockenbauer Zoltán. A megbeszélés a helyi FIDESZ irodában kezdődött, ahol először a tanács működésképtelenségéről és annak okairól folyt vita. A hozzászólásokból kitűnt, hogy a kongresszuson elhatározottakkal szemben továbbra is csak a FIDESZ választmánya folytat politikai tevékenységet a tagságtól elszakadva. Többen felvetették, hogy pontosan fogalmazzák meg a tanács jogkörét, ami terjedjen ki a választmány ellenőrzésére is. Ezután az állami támogatást igénybevételéről következett vita, mivel a választmány álláspontja szerint a még fel nem vett hárommillió forintot a FIDESZ-nek erkölcsi megfontolásokra hivatkozva nem kell igénybe venni. Ezt a résztvevők elfogadták. Kristóf Csaba választmányi tag, a kaposvári FIDESZ csoport vezetője azt közölte, hogy a már felvett egymillió forintot felhasználták a Soros alapítványtól kapott 1,6 millió forinttal együtt és ezekről a pénzekről a választmány nem tud elszámolni.
A választmánynak az az álláspontja közelgő választásokkal kapcsolatosan, hogy a FIDESZ az SZDSZ-el közösen állít jelölteket. Vita folyt arról, hogy miként akar a FIDESZ és az SZDSZ-el koalícióra lépni, ha nem rendelkezik a választásokra megfelelő anyagi eszközökkel. A tagság véleménye szerint a választmány tagjai tájékozatlanságról, felkészületlenségről tettek tanúbizonyságot a választási kampány témájában. Sor került a politikai tanácsadó testület tagjainak megválasztására, amit a jelenlévők személyi ismeretek hiányában formálisnak tartottak. A testület tagjainak névsorát a választmány állította össze. A megválasztott politikai tanácsadó testület ezek után tanácsadási joggal részt veszt a választmány ülésein.
A FIDESZ irodában lezajlott esti beszélgetések során több küldött bejelentette, hogy nem nyugszik bele a hozott döntésekre és kezdeményezni fogják a kongresszus összehívását, ahol bizalmatlansági indítványt terjesztenek be a választmány ellen.
Vasárnap az USA demokrata párti képviselőinek egy csoportja tartott előadást a választási hadjárattal kapcsolatosan.
Összességében kiderült, hogy a tanács továbbra is működésképtelen, és a FIDESZ-t az annál szűkebb választmány hatáskörét túllépve irányítja.

Intézkedés:
- a III/III. Osztály napi jelentésben tájékoztatta a BM III/III-7. Osztály vezetőjét, a további fejleményeket operatív úton figyelemmel kísérik.

2. HMB 12-14
Sz. Gy. győri lakostól a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola Társadalomtudományi Intézetének történelem-politológus tanárától származó közvetett információ szerint dr. R. Gy. tevékenységével kapcsolatosan az alábbi hírek kezdenek terjedni: A nyugati szociáldemokrata pártokkal folytatott tárgyalásait több esetben saját céljaira használta fel. Így pld. gépkocsit szerzett magának azzal, hogy vidéki útjaihoz van rá szüksége. Jelentős pénzösszegeket is felvett, melyeket saját céljaira használt fel. Dr. R. a gépkocsit hivatalos megbízatásra nem használja, mivel nem foglalkozik vidéki szervezéssel.

Intézkedés:
- a III/III. Osztály az információ operatív úton történő továbbfejlesztésére a szükséges intézkedéseket megteszi.

                                                                                     (Módok Árpád r. alezredes)
ért. és táj. tiszt
Jóváhagyom:
(dr. Cseszregi József r. ezredes)
főkapitány áb. helyettese

Hajdú-Bihar megye

1989. október 19.

 

Szám: R-5/28-4/1989.                                                                Szigorúan titkos!
„selejtezésig”
XIII. 1989. október 19. (29)
HMB 12-13
A FIDESZ Táncsics csoportja Debrecenben egy „büntetlen” éjszakát tervez, egyelőre még konkrétan meg nem határozott időpontban.
Ezen tervüket olyan módon kívánják végrehajtani, hogy az adott éjszakán folyamatosan bombariadókat jelentenek be, így a rendőri állományt nagy erőkkel, folyamatosan mozgásra kényszerítik. Ilyen módon (a nagy erőkkel az utcán lévő rendőri erők preventív hatása miatt) feltételezésük szerint az adott éjszakán a bűncselekmények száma erősen csökkenni fog.
Az SZDSZ debreceni szervezetének ügyvivői testülete Tóth Tamást – akitől az ötlet származik –, a csoport vezetőjét le akarja beszélni ezen tervük végrehajtásáról.

Intézkedés:
- operatív úton pontosítjuk az információt;
- a III/III. Csoportfőnökség ügyeleti rendszerében továbbítjuk.

Benke Gábor r. alezredes                                                    Durkó Zoltán r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettes                                                         értékelő tiszt

1989. november 9.

 

Szám: R-5/28-4/1989.                                                                Szigorúan titkos!
„selejtezésig”
XIII. 1989. november 9. (30)
HMB 12-13
Romániában Érmihályfalvától egészen Nagyváradig minden útszakaszon kettes és hármas csoportokban géppisztollyal felszerelt rendőrök cirkálnak. Sok rendőrt vezényeltek határkörzetekbe, még a határtól távol is állandó készültségben vannak. A magyar határszakaszt megerősítették, kék és piros parolinosokat [sic!] csoportosítottak át nagy erővel. A Biharkeresztesnél kedden este átadott gyerekek közül hírek szerint kettőt agyonvertek.

Megjegyzés: értesülésünk szerint a román vezetés újabb nemzetiségellenes provokatív akciójáról van szó. A Magyarországra történő átjutás lehetőségét kívánják fokozottabban megakadályozni.

Intézkedés:
- az információt megküldjük a BM III/II-11. Osztálynak.

Benke Gábor r. alezredes                                                    Durkó Zoltán r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettes                                                         értékelő tiszt

1989. november 13.  

 

Szám: R-5/28-4/1989.                                                                Szigorúan titkos!
„selejtezésig”
XIII. 1989. november 13. (31)
ASZA 12-14
Az 1989. november 4-én tiltott határátlépést elkövetett K. T. […] magyar nemzetiségű román állampolgár, a kolozsvári Babes-Bólyai Egyetem volt […] hallgatója meghallgatása során elmondta, hogy 1989. márc. 30-án a Securitate azért, mert baráti körben politikai eseményeket, nemzetiségi helyzetet, valamint Magyarország és Erdély történelmét megtárgyalták, megfenyegették, majd beszervezték […]. Az első találkozón közölte kapcsolattartójával, hogy idegileg kimerült, ilyen munkát nem tud végezni. Ezután kapcsolata megszakadt, feltételezhetően dekonspirációja miatt, mert beszerzésének tényét szüleinek és négy ismerősének is elmondta. Közöttük volt évfolyamtársa, B. J., aki véleménye szerint a Securitate embere.

Megjegyzés: a Securitate által a magyar nemzetiségű egyetemi hallgatók körében folytatott tevékenységéről szereztünk információt, melyet a BM III/II-11. Osztálynak információs jelentésben megküldünk.

Benke Gábor r. alezredes                                                    Durkó Zoltán r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettes                                                         értékelő tiszt

1989. november 16.

 

Szám: R-5/28-4/1989.                                                                Szigorúan titkos!
„selejtezésig”
XIII. 1989. november 16. (32)
1. ASZA 12-13
1989. november 5-én a biharkeresztesi őrs működési területén tiltott határátlépéssel érkezett Magyarországra A. G. F. […] román nemzetiségű román állampolgár, aki a meghallgatása során az alábbiakat mondta el.
1982-ben az idegenvezetői tanfolyam elvégzése után a […] határátkelőhelyre került idegenvezetőként, ahonnan egy Péter nevezetű magyar vámossal való baráti kapcsolata miatt elhelyezték. A nagyváradi […] Szállodában telefonközpontos lett. A telefonközpontba kerülését követően a Securitate beszervezte. […]
Feladata volt a telefonok lehallgatása és a beszélgetés tartalmának rögzítése, illetve a titkos kutatási akciók biztosítása. A lehallgatásra kerülő személyek nevét minden esetben a Securitate adta meg. A jelentéseket kapcsolattartójának, Crecu Jonnak10 adta át, akinek szóbeli jelentést is kellett adni.
Nevezett elmondása szerint egy titkos kutatási akcióban vett részt, melyben az volt a feladata, hogy ha a vendégek visszaérkeznek a szállodába, azt azonnal telefonon jelentenie kellett. Ebben az akcióban egy olasz turistacsoport szobáit kutatták át. Az akció biztosításában a takarítónők is részt vettek, akik az adott szobák folyosóin tartózkodtak.
Nevezett elmondta, hogy Nagyváradon az összes szállodáért egy Cokan Mircsa nevezetű locotenent mazsor11 (főhadnagy) volt a felelős. Telefonszáma a 11814 volt.
Telefonközpontosként az alábbi Securitate tiszteket ismerte meg: Maru Dumitru fhdgy., Constantin Aronescu ezredes, Pospescu ezredes.
Elmondása szerint a szállodában minden dolgozó a Securitatenek dolgozik. A szállodában az alábbi szobák vannak betechnikázva: 107-es, 108-as és a 109-es. Ezek mind az első emeleten helyezkednek el.

Intézkedés:
- az információról tájékoztatjuk a BM III/II-11-a alosztályt, és a BM III/II-12. Osztályt.

2. ASZA 12-13
P. P. […] magyar nemzetiségű, román állampolgár 1989. november 12-én tiltott határátlépéssel érkezett Magyarországra. A meghallgatása során elmondta, hogy 1980 tavaszán behívatták a […]-i Securitatera, és egy Kocsis nevezetű ezredes […] beszervezte. Az információkat írásban kellett rögzítenie.
Nevezett feltételezése szerint a beszervezési beszélgetést és a fogadalom szövegének ismertetését, ill. az arra adott pozitív választ magnóra rögzítették. 1985-ben a kapcsolattartást egy Ghitea nevezetű főhadnagy vette át, aki több alkalommal kért írásos jelentést a margittai református lelkészről, Bartha Kálmánról, valamint a nagyváradi református püspökről. Nevezett elmondta, hogy a Securitate segítését kényszerből és félelemből vállalta.

Intézkedés:
- az információról tájékoztatjuk a BM III/II-11-a alosztályt, és a BM III/II-12. Osztályt.

3. ASZA 12-13
J. P. […] magyar nemzetiségű román állampolgár 1989. november 9-én tiltott határátlépéssel érkezett Magyarországra. Meghallgatása során elmondta, hogy […] októberében vonult be sorkatonai szolgálatra Bukarestbe. Alapkiképzését követően Ploieşti-re helyezték át, ahol az alakulat elhárító tisztje beszervezte. Az információkat írásban kellett jelentenie, […]. A jelentéseket az elhárító tiszt diktálta le.
Leszerelése után a nagyváradi Securitate vette át, ahol egy Andrási nevezetű colonel12 volt a kapcsolattartója, akit rendkívüli esetben a 60119-es telefonszámon kellett értesítenie. Egy év elteltével Margittára költözött, ahol egy Bötöa nevezetű locotenent vette fel vele a kapcsolatot, akinek 3 évig dolgozott. Ezt követően átvette egy Bodoga nevezetű locotenent, akivel átszökéséig tartotta a kapcsolatot. A találkozókat havonta a Securitate épületében tartották.

Intézkedés:
- az információról tájékoztatjuk a BM III/II-11-a alosztályt és a BM III/II-12. Osztályt.

Benke Gábor r. alezredes                                                    Durkó Zoltán r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettes                                                         értékelő tiszt

1989. november 28.  

 

XIII. 1989. november 28. (33)
TA 12-12
Albert János F dossziés személy, a Vállalkozók Országos Pártjának alelnöke Kiss László müncheni lakost tájékoztatja arról, hogy a pártjuknak közel 10 ezer tagja van.
A köztársasági elnökre személyi javaslatuk nincs, arra nem akarnak jelöltet állítani, azonban a választásokon indulni akarnak. Ehhez Kiss Lászlótól 3–4 millió Ft vagy DM segítséget kér, továbbá számítógépet, sokszorosítógépet. Kiss L. a célszemély kérdésére tájékoztatást nyújt arról, hogy az NSZK-ban félnek az ott lévő magyarok belépni a VP-be, erre Albert kéri Kisst, szervezzenek odakint egy összejövetelt, ők kiutaznak a kint lévő magyarság tájékoztatása céljából.
Dr. Szép Zoltán SZER tudósító interjút készít célszemélyünkkel, aki a SZER-en keresztül mutatja be az általa képviselt vállalkozók pártját, megalakulásuk idejéről, létszámáról, rövid programjáról ad tájékoztatást.
Dr. Szép az egész interjú-tervezetet nagyon rossznak tartja. (A tartalom teljes egészében megjelent a Hajdú-Bihari Naplóban.) Igen sok közhelyet, demagógiát, összefüggéstelen gondolatokat tartalmaz.

Intézkedés:
- az információt A[lbert] J[ános] ellenőrzéséhez használjuk fel;
- az információról tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

Benke Gábor r. alezredes                                                    Durkó Zoltán r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettes                                                         értékelő tiszt

1989. december 4.

 

Szám: R-5/28-4/1989.                                                                Szigorúan titkos!
„selejtezésig”
XIII. 1989. december 4. (34)
1. ASZA 12-12
1989. december 2-án a Hazafias Népfront székházában Zimányi Tibor, a Recski Szövetség főtitkára és Menczel Gusztáv, a szövetség hadifogoly tagozatának vezetője tájékoztatót tartott a szövetség törekvéseiről, az 1945 és 1963 között meghurcoltak erkölcsi és anyagi kártalanításáért folytatott munkáról. Az összejövetelen mintegy 200 egykori politikai fogoly, internált, hadifogoly, valamint a Szovjetunióba hurcolt és hozzátartóik voltak jelen.
A szövetség munkájának és az egykori meghurcoltak jelentkezésének megkönnyítésére hajdú-bihari ideiglenes szervező bizottságot hozott létre, melynek tagjai Suba László és Sándor Géza.

Intézkedés:
- az információt továbbítjuk a BM III/II. Csfség ügyeleti rendszerében.

2. ASZA 12-12
1989. december 2-án az MSZDP Hajdú-Bihar és Szolnok megyei vezetői a vasárnapi területi munkaértekezlet előestéjén a debreceni Óbester borozóban beszélgettek. Jelen volt Gyuris Árpád, az MSZDP Szolnok városi titkára, Vollen József az MSZDP Hajdú-Bihar megyei szervező titkára, Horváth István, az MSZDP Szolnok megyei titkára és egy törökszentmiklósi szociáldemokrata barátjuk.
A szociáldemokrata aktivisták mielőtt asztalhoz ültek, minden vendég elé letették szórólapjukat, amely „Mit akarnak a szociáldemokraták?” címmel a pártprogram legfontosabb célkitűzéseit tartalmazza.
Este fél 11-kor váratlan dolog történt. Megjelent egy 50 év körüli szemüveges férfi második világháborút idéző, német fasiszta egyenruhában. A csizmától a barna nadrágig, a váll-lapig, a vaskeresztig, a sasos jelvényű sapkáig minden olyan volt, mint amilyennek a filmekben látni. Így járt-kelt a vendégek között, Gyuris Árpád odament hozzá és felszólította, hogy hagyja abba. Mire az ismeretlen férfi így válaszolt: „mit akartok ti”, „ez a valami!” – és öltözékére mutatott. A vendégek nemtetszésére és az üzletvezető felszólítására végül is az illető levetette sapkáját, különös öltözetét pedig fekete kabát alá rejtve távozott.

Intézkedés:
- az információt továbbítjuk a BM III/III. Csfség ügyeleti rendszerében;
- megállapítjuk az ismeretlen személy kilétét, majd be. kezdeményezésére teszünk javaslatot.

3. ASZA 12-12
Antoniewicz Roland, a Kádár János Társaság vezetője 1989. november 30-án Debrecenben járt tagtoborzás céljából. A városban felkeresett több vállalatot és intézményt, a volt KISZ és MSZMP vezetőkkel akart tárgyalni, illetve tárgyalt.
A Magyar Gördülőcsapágy Művekbe nem engedték be, az üzem jelenlegi DISZ titkára röviden meghallgatta, majd elutasította a tagtoborzással kapcsolatos kéréseit.
Antoniewicz Roland járt a megyei rendőr-főkapitányságon is, ahol beszélt a volt MSZMP RFK-i titkárával.

Intézkedés:
- az információt jelentjük a BM III/III. ügyeleti rendszerében.

Benke Gábor r. alezredes                                                    Durkó Zoltán r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettes                                                         értékelő tiszt

1989. december 5.

 

Szám: R-5/28-4/1989.                                                                Szigorúan titkos!
„selejtezésig”

XIII. 1989. december 5. (35)
ASZA 12-13
B. F. […] magyar nemzetiségű román állampolgár, […] aki 1989. november 29-én Magyarországra szökött, elmondta, hogy 1982-től kishatár-átlépővel rendszeresen járt Magyarországra. 1984-ben Cirácz Emil ftőrm., a borsi milícia parancsnoka megkísérelte beszervezését presszióval.
Az együttműködést nem vállalta, ezért kishatár-átlépőjét bevonták. 1987-ben a helyi néptanács elnöke segítségével új kishatár-átlépőt kapott, ezután Naghi Stefan ftőrm., a milícia új parancsnoka 1987 júniusában beszervezte. Részletes, konkrét személyekre is vonatkozó feladatokat kapott magyarországi útjaira […].
1988 júniusában útlevelet kapott egy Pop nevű ezredestől azzal a feladattal, hogy a budapesti román nagykövetség előtti tüntetésen vegyen részt, szerezzen információkat a résztvevőkről, és vigyen az ott terjesztett Románia-ellenes anyagokból. Budapestre nem ment el, de ismerőseitől és újságokból szerzett információkat, melyeket átadott. Ezután is rendszeresen járt Magyarországra, a menekültek között – feladatának megfelelően – azt híresztelte, hogy hazatérésük esetén semmi bántódásuk nem lesz. Több áttelepült személyről adott információt.

Intézkedés:
- információs jelentésben tájékoztattuk a BM III/II-11. Osztályt, illetve az X-300-as területen hasznosítjuk.

Benke Gábor r. alezredes                                                    Durkó Zoltán r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettes                                                         értékelő tiszt

1989. december 6.

 

Szám: R-5/28-4/1989.                                                                Szigorúan titkos!
„selejtezésig”
XIII. 1989. december 06. (36)
HMT 12-13
Az ártándi FEP-nél román oldalon nagyon sok „civil ember” – nyomozó – járkál. Marosvásárhelyről is érkeztek az elmúlt héten 2 kocsival és egyenesen a román határőr parancsnokhoz mentek. Az őrök feladatait szigorították, új őrbódékat állítottak fel. Magyarországra érkező személyek elmondták, hogy Románia területén készültségbe helyezték a katonaságot és a rendőrséget.

Intézkedés:
- az információról tájékoztatjuk a BM III/II-11. Osztályt.

Benke Gábor r. alezredes                                                    Durkó Zoltán r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettes                                                         értékelő tiszt

1989. december 8.

 

Szám. R-5/28-4/1989.                                                                          Szigorúan titkos!
„selejtezésig”
XIII. 1989. december 08. (37)
1. HMB 12-12
Az SZDSZ a népszavazást megelőző propaganda kampányát több irányú forrásokhoz fedezte. Egy meg nem nevezett külföldi magánszemély 10000 dollárt utalt át a szervezet részére, de érkeztek további adományok külföldi és hazai személyektől is. A pártok támogatását szolgáló állami pénzeszközökhöz így szinte nem is nyúltak hozzá.
Az SZDSZ regionális központ létrehozását határozta el Debrecenben. A központ kialakítására 500000 Ft-ot biztosít a szervezet (iroda, berendezés, gépek, stb.). Az irodát főállában várhatóan Fazekas Zoltán, a helyi szervezet egyik ügyvivője fogja irányítani. A regionális központhoz a tervek szerint Hajdú, Szabolcs, Szolnok és Békés megye tartozna. A központ kialakítása kb. 3 hét múlva kezdődik, mivel az említett összeget akkor kapják meg.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csoportfőnökség ügyeleti rendszerében jelentjük.

2. HMB 12-12
Az SZDSZ helyi szervezete a Hajdú-Bihar megyei képviselőjelöltek listáját egyeztetés, jóváhagyás végett megküldi rövid időn belül központjuknak.
A listán az alábbi személyek szerepelnek: dr. Bertha Zoltán kritikus, Tabajdi György Pál építész üzemmérnök, dr. Gál András jogtanácsos, Fazekas Zoltán mérnök-tanár, Hodosán Róza történész, Hága Antónia magyartanárnő, Gajdos Pál tanár, Juhász Ferenc tanár, Mózes Mihály KLTE oktató, Burai Attiláné hajdúszoboszlói lakos és Tamás István hajdúsámsoni lakos.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csoportfőnökség ügyeleti rendszerében jelentjük.

Benke Gábor r. alezredes                                                    Durkó Zoltán r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettes                                                         értékelő tiszt

1989. december 11.

 

Szám: R-5/28-4/1989.                                                                Szigorúan titkos!
„selejtezésig”
XIII. 1989. december 11. (38)
1. ASZA 12-12
M. N. román állampolgár Magyarországra történő szökése után az elsődleges vizsgálatot végzőknek elmondta, hogy […]-ben végezte el Szebenben a határőr tiszti iskolát. Az avatást követően a nagykárolyi határőr zászlóaljhoz tartozó […]-i pikétre13 került parancsnoknak, hadnagyi rendfokozattal, ahol 1987 januárjáig teljesített szolgálatot. Szolgálat teljesítése során jól elsajátította a magyar nyelvet, amelynek következménye az lett, hogy áthelyezték […] területére, ahol parancsnoka lett a román–szovjet határon lévő átkelőhelynek.
A családtól való nagy távolság miatt több alkalommal kérte, hogy korábbi szolgálati helyére helyezzék vissza, de kérvényét minden esetben elutasították. Ennek hatására […] leszerelt. A leszerelést követően Nagykárolyban és annak térségében megfelelő munkahelyet nem talált magának, mivel Lázár Vasile alezredes elhárító tiszt ebben megakadályozta. Kötelezték arra, mivel tisztté avatását követően nem várta meg a 8 év leteltét, hogy 28 ezer leit fizessen vissza a román honvédelmi minisztériumnak.
Külön nyilatkozatban kötelezték arra, hogy az RSZK területét nem hagyhatja el, illetve arra, hogy a külföldi állampolgárokkal – szocialista országok állampolgáraival sem – kapcsolatot nem teremthet, azoknak nem nyilatkozhat az államhatáron letöltött szolgálati időről.
A napi érintkezések alkalmával – korábbi tiszttársaival – folyamatos információval rendelkezett a román-magyar határon kialakult helyzetről, amelyeket az alábbiak szerint jellemzett. A ht. állomány hangulata, elégedetlensége olyan magas szintet ért el, amelyet a korábbi években nem lehetett tapasztalni. Jelenleg tudomása szerint a következő személyek leszerelési kérvénye van elbírálás alatt: P. A. fhdgy., C. N. hdgy., C. I. ftőrm., akik beszélik a magyar nyelvet is, valamint I. M. fhdgy., C. V. fhdgy., B. C. ftőrm. román anyanyelvűek. Ezek a személyek valamennyien a román–magyar határon teljesítenek szolgálatot különböző beosztásokban.
A viszonylatunkban elhelyezkedő pikétek parancsnokai és azok helyettesei közül többen foglalkoznak azzal a gondolattal, hogy hátrahagyva alegységüket – hasonlóan több román állampolgárhoz – véglegesen elhagyják Romániát, és vagy Magyarországon, vagy valamelyik nyugati országban kívánnak letelepedni. M. N. cselekménye elkövetése előtt beszélgetést folytatott P. A. hőr. fhdgy.-al […], akinek tudtára adta, hogy el kívánja hagyni Romániát. P. rövid gondolkodás után úgy választolt, hogy ő is hasonló gondolattal foglalkozik, csak még feleségét nem tudta rávenni az átszökésre. M-t tevének végrehajtásában C. I. tőrm., a […]-i pikét pk. helyettese segítette. Konkrétan meghatározva a határátlépés helyét és idejét. A román–magyar határon bekövetkezett események határára 1988. április utolsó napjaiban a pikéteket sorállományúakkal erősítették meg. Különböző honvédségi alakulatokról a határőrséghez vezényel sorállomány Nagykárolyban és Máramarosszigeten, illetve Nagyváradon levő kiképző bázison lett kiképezve. Kb. 40 napos kiképzés után vezényelték őket a határőr pikétekre, ahol rövid tájékozódás után idősebb hőr.-ökhöz beosztva, azonnal a végrehajtó szolgálatba vezényelték. Azokat a sorállományúakat, akik a magyar nyelvet csak részben is beszélték, valamennyiüket más viszonylatú határőrbrigádokhoz, illetve különböző munkát ellátó műszaki alakulatokhoz vezényelték. E viszonylatban egyes pikétek feltöltöttsége a korábbi évekhez viszonyítva 8–10-szeresére emelkedett. A megnövekedett létszámhoz viszonyítva nem voltak biztosítva a szálláshelyek.
Működési területükön levő pikétek létszáma a következőképpen alakult: Börvely: jelenlegi létszáma 120 fő, az intézkedés előtt 30 fő volt. Domahida: 64 fő, 8 fő. Csanálos: 120 fő, 20 fő. Ponyvás: 75 fő, 14 fő. Szkorisoara [Scărişoara Nouă, Piskolcliget]: 70 fő, 13 fő. Semlyén: 60 fő, 10 fő. Székelyhíd: 68 fő, 18 fő. Diószeg: 80 fő, 26 fő. Mihai Vitéz [Mihai Viteazu]: 47 fő, 8 fő, Roşiori [Biharfélegyháza]: 64 fő 11 fő.
A sorállomány létszámával párhuzamosan emelkedett a pikéten lévő korábbi M tartalék fegyverzete. Kézigránát, távcsöves puskák, illetve golyószórók, főbb irányokban tüzérségi szögtávcsövet is felszereltek egyes magasfigyelőkbe.
Román–magyar viszonylatban a fegyverhasználatot megtiltották. Mindössze csak abban az esetben kerülhet sor fegyverhasználatra, amennyiben a járőr életét, testi épségét közvetlen veszély fenyegeti.

Intézkedés:
- információs jelentésben megküldjük a BM III/II-11. Osztálynak, op. ismereteink bővítésére felhasználjuk.

Benke Gábor r. alezredes                                                    Durkó Zoltán r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettes                                                         értékelő tiszt

1989. december 14.

 

Szám. R-5/28-4/1989.                                                                Szigorúan titkos!
„selejtezésig”
XIII. 1989. december 14. (39)
1. HMB 12-13
A Romániából érkezett menekültek között elterjedt az a hír, hogy a Securitate lehallgatja a magyar határőr őrsök telefonbeszélgetéseit. Szinte percnyi pontossággal tudják, hogy hol, mikor név szerint kiket fogtak el, illetve jelentkeztek az őrsökön. Otthon maradt hozzátartozóiktól kaptak ilyen visszajelzéseket.

2. HMB 12-12
K. I. román állampolgár, szentjánosi lakos férjéről lakókörnyezetében elterjedt, hogy a Securitate besúgója. K. I. kishatár-átlépővel rendszeresen átjár Magyarországra, beszélgetés során érdeklődött átszökött személyek hol- és hogyléte felől, valamint arról, hogy konkrétan hol és milyen módszerrel szöktek át. Kérdéseit azzal indokolta, hogy rosszul él a férjével és ő is át akar szökni Magyarországra.

Intézkedés:
- mindkét információt jelentjük a BM III/II-11. Osztálynak, illetve területünkön hasznosítjuk.

Benke Gábor r. alezredes                                                    Durkó Zoltán r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettes                                                         értékelő tiszt

1989. december 14.

 

Száma: R-5/28-4/1989.                                                               Szigorúan titkos!
„selejtezésig”
XIII. 1989. december 14. (40)
1. HK 12-13
1989. december 16-án az esti órákban – valószínűleg a Balt-Orient expresszel – Romániába kíván utazni Ara-Kovács Attila. Az SZDSZ megbízásából élelmiszert visz Romániába, néhány holland állampolgárral együtt. A vonaton interjút akarnak készíteni az utasokkal, a határállomáson és román területen beszédet fognak mondani. Szándékukról és kilépésükről hőr. FEP-et – Biharkeresztes – tájékoztatni fogják.

Intézkedés:
- a tervezett cselekményt figyelemmel kísérjük, majd a BM III/II-11. Osztályt információs jelentésben tájékoztatjuk;
- a III/III. Csfség ügyeleti rendszerében jelentjük.

Benke Gábor r. alezredes                                                    Durkó Zoltán r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettes                                                         értékelő tiszt

1989. december 19.

 

Szám: R-5/28-4/1989.                                                                Szigorúan titkos!
„selejtezésig”
XIII. 1989. december 19. (41)
1. HMT 12-13
A biharkeresztesi vasúti átkelőhelyen az 1989. december 17-én 22 órakor kilépő Balt-Orient nemzetközi gyorsvonatról Romániában az Episcopia Bihor [Biharpüspöki] határállomáson az utasokat leszállították a vonatról, szigorú vámellenőrzést hajtottak végre mindenkin, de ezt követően nem léptették be az utasokat, csak a hazatérő román állampolgárokat.
A zömében magyar és lengyel utasokat visszafordították, akiket 1989. dec. 18-án reggel a Magyarországra belépő Balt-Orient gyorsvonattal visszairányítottak Magyarországra.
A magyar utasok közül S. P. Szécsény, […] sz. alatti lakos elmondta, hogy többeknek feltűnt a kocsijukban velük utazók közül egy román konzuli útleveles személy, aki az Episcopia Bihor határállomáson baráti beszélgetést kezdeményezett az ott szolgálatban lévő hivatásos sormán határőr tisztekkel, a sorállományú katonák is tisztelegtek neki. Amíg az utasok ellenőrzését folytatták, addig ez a személy a román határőr parancsnoki irodában tartózkodott, majd a dec. 18-i visszairányításukkor ez a személy is visszajött velük Magyarországra.
A visszaküldöttekkel együtt visszajött ez a személy is, aki Simon Árpád […] Dunakeszi, […] sz. alatti lakos, aki konzuli útlevéllel (D-126453) Magyarországon él.

Intézkedés:
- az információt megküldjük a BM III/II-11-a alosztálynak, valamint a Pest Megyei RFK III/II. Osztályának.

2. HMT 12-13
A tmt 1989. december 19-én 11.30 órakor tájékoztatott, hogy az RSZK borsi közös magyar–román közúti határátkelőhelyen 5 fő román tábornok egyenruhában megjelent, kíséretükben kb. 30 fő polgári ruhás személlyel. A szolgálatot teljesítő magyar vám- és pénzügyőri, valamint határőri állomány ezen személyekkel a korábbiakban nem találkozott. Az említett személyek ott-tartózkodási oka ez ideig ismeretlen.
Az egész határátkelőhely környékét bejárták, majd a főépületbe mentek. Az átkelőhelyen Ardeleanu Gavril alez., az átkelőhely román parancsnoka fogadta őket.

Intézkedés:
- az információt megküldjük a BM III/II-11-a alosztálynak.

Benke Gábor r. alezredes                                                    Durkó Zoltán r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettes                                                         értékelő tiszt

1989. december 20.

 

Szám: R-5/28-4/1989.                                                                Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XIII. 1989. december 20. (42)
1. K/3 12-12
Kónya Imre, a Független Jogász Fórum választmánya nevében Gali Ákost az MDF debreceni szervezetének vezetőjét, valamint Péterné dr. Magyar Mária debreceni lakost az alábbiakról tájékoztatta.
A hazai átalakulási folyamatot az állampolgárok nem érzik következetesnek. Teszik ezt azért, mert a lassan két éve tartó átalakulási folyamat után is – különösen helyi szinten – azok ülnek az irányító, és maguknak kiváltságot nyújtó pozíciókban, akik felelősek a jelenlegi helyzetért. A közhangulat radikalizálódik. Ez lehetőséget nyújt a kommunista rendszer gyors és következetes felszámolására és arra, hogy az emberek végre érzelmileg azonosuljanak a változásokkal. Ezért el kell távolítani a különböző szintű irányító pozíciókból azokat, akiket súlyos felelősség terhel az ország mai helyzetéért és meg kell fosztani őket mindazoktól a kiváltásoktól, melyek joggal irritálják a magyar társadalmat. Nem megtorlásra, még csak nem is büntetésre van szükség, de megengedhetetlen, hogy a nemzetvesztő politikai és a dilettáns gazdaságirányítás súlyos egzisztenciális következményei kevésbé sújtsák a felelősöket, mint azokat, akik semmiről sem tehetnek, akik nem haszonélvezői, hanem éppen hogy szenvedő alanyai voltak az elmúl évtizedeknek.
Keressük közösen azokat a jogi megoldásokat, amelyek igazságos és méltányos, de egyben következetes eljárást tesznek lehetővé. Ennek megtárgyalására 1989. december 22-én du. 5 órai kezdettel az ELTE jogi karán kerül sor, ahová meghívják a fenti nevezett személyeket.

Intézkedés:
- az információról tájékoztatjuk a BM III/III-4. Osztályt, valamint az operatív helyzet értékeléséhez használjuk fel.

2. K/3 12-12
Éliás József debreceni református lelkész publikálásra megküldte Balogh Tamás Szeged, […] szám alatti lakosnak az általa dr. Szűrös Mátyásnak, Németh Miklósnak és dr. Glatz Ferencnek írt levelét. Abban a jelenlegi egyházi vezetés legitimitását tagadva kéri a címzetteket, hogy mondják ki, hogy akinek a püspökké, esperessé választását 1989. január 1-ig állami feltételhez kötötték, azokat a kormányzat nem tekinti egyházi vezetőknek, hanem csak azokkal hajlandó a tárgyalásokat folytatni, akiket 1990. január 1-jét követően a presbitériumok szabadon választanak meg.

Intézkedés:
- az információról tájékoztatjuk a BM III/III-1-b14 alosztályát.

Benke Gábor r. alezredes                                                    Durkó Zoltán r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettes                                                         értékelő tiszt

Heves megye

1989. október 6.

 

Száma: 22-2-45/1989.                                                                Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XIV. 1989. október 6-án (45)

1. K/3 12-14
A kanadai Magyar Nemzeti Újjászületés Párt nevében Tar István pártelnök és Dunai Antal pártideológus, egri országgyűlési képviselőknek tanulmányozásra küldték meg pártjuk törvényjavaslatát a politikai pártokról. Céljuk, hogy dokumentumokkal segítsék a párttörvény előkészítését.

2. HMB 12-14
Az USA-ban élő „vagyonosabb” magyarok által létrehozott Magyar Szabadság Párt vezetése úgy határozott, hogy amennyiben az óhazában a reformfolyamatok elképzeléseiknek megfelelően haladnak, itthon is létrehozzák a pártot. Ennek előkészítéseként egy bécsi rendházban 2 milliárd dollár értékű anyagi-technikai bázist hoztak létre, amit Magyarországon a kedvező pillanatban kívánnak felhasználni. Nem ellenőrzött információ szerint, amennyiben hazánkban a Szabadság Párt számára kedvező fordulat következne be, úgy a párt amerikai „mecénásai” hajlandók lennének egy összegben kifizetni az ország adósságállományát.

3. K/ 12-14
A Független Kisgazdapárt „szabadegyetemének” vezetője, dr. Deme Rudolf felkérte a kisgazdák vidéki szervezeteit, hogy küldjenek politikai programjaikat támogató, felkészült agrár-értelmiségieket előadások megtartására, illetve várják, hogy ezeken minél nagyobb számban vegyenek részt a párt tagjai. A tanfolyam egyik fontos célja, hogy megfelelő ismereteket adjon a politikai hatalom átvételéhez.

4. K/3 12-13
A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt közép-magyarországi szervezeteinek támogatásával az FKGP gyöngyösoroszi szervezete a község már pártjainak, szervezeteinek egyetértésével ez év márciusban országos közadakozásra adott ki felhívást, amelynek célja a község templomkertjében felállítandó „szabadság emlékmű” anyagi feltételeinek megteremtése. Az emlékművel az 1848-as az 1956-os forradalmak és a két világháború áldozatainak, mártírjainak állítanak emléket. 
Az avatási szertartásra október 22-én 15 órakor kerül sor, amelyen dr. Nagy Lajos gyöngyösi apátplébános misét celebrál, majd megszenteli az emlékművet, amelyet Vörös Vince, a kisgazdapárt országos elnöke leplez le. Meghívják az ünnepségre a különböző politikai pártok, mozgalmak egy-egy országos vezetőjét, az USA budapesti nagykövetét, a hazai és a külföldi sajtó képviselőit. Az avatáson közreműködik Bessenyei Ferenc színművész, valamint a gyöngyösoroszi és a szurdokpüspöki népdalkörök. Az ünnepséget követően politikai fórumra invitálják a résztvevőket.
Az országos ünnepségről a rendező szervek október 8-án a gyöngyösoroszi tanácsházán nemzetközi sajtótájékoztatót tartanak, amelyet szüreti kóstoló követ.

Intézkedés:
- az információkról tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt, a 4. pontban jelentett ünnepség előkészületeit HMB-ék útján ellenőrizzük.

                                                                 Készítette: Gelencsér Géza r. szds.
ért. táj. ti.
Jóváhagyom!
Csivincsik János r. ezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. október 19.

 

Száma: 22-2/45/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XIV. 1989. október 19. (45)
1. HMB 12-12
Bizalmas, nem ellenőrzött információ szerint az alternatív pártok egri szervezetei október 16-án tartott koordinációs megbeszélésükön október 23-a megünneplésével kapcsolatban előzetesen az alábbiakban egyeztek meg:
16.00 h-tól a pártok külön-külön – általuk megválasztott helyen – gyülekeznek. Így a Szabad Demokraták Szövetsége a Csíky S. és a Széchenyi utcák kereszteződésében, az MDF a Dobó téren, a FIDESZ és az FKGP, KDNP pedig a Petőfi téren. A gyülekezési helyekről 17.00 órára az egri Tanárképző Főiskola elé vonulnak gyertyákkal és fáklyákkal. 17.00 h-tól kb. háromnegyed órára tervezve ünnepi megemlékezésekre kerül sor, melynek keretében Joób László egri lakos – 1956-ban Eger város katonatanácsának elnöke – mond ünnepi beszédet. 17.45 h-kor a tömeg elvonul a Széchenyi és a Csíky S. utca kereszteződéséhez, ahol a pártok képviselői 3–3 perces beszédet mondanak, azokról emlékezvén, akik 1956-ban ezen a helyen áldozatai lettek a „pufajkások” sortüzének. Az ünnepség várható befejezése 18.15 h.
A fenti programról véglegesen október 19-én ismételt megbeszélésen döntenek.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

                                                                  Készítette: Gelencsér Géza r. szds.
ért. táj. ti.
Jóváhagyom!
Csivincsik János r. ezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. november 10.

 

Száma: 22-2-47/1989.                                                                Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XIV. 1989. november 10-én (47)
1. K/3 12-14
Az Ökonometrikai Modellezési Tanács javaslatokat dolgozott ki a Kereszténydemokrata Néppárt politikai stratégiájára, a pártépítésre és a szervezeti szabályzat módosítására. Javaslataik alapját képező helyzet-érkelésükben megállapítják, hogy a „kommunista világmozgalom visszavonulóban van, …. és félév múlva nagy valószínűséggel nálunk is ellenzéknek kell kormányzati felelősséget vállalnia.”
Úgy ítélik meg, hogy a kereszténydemokraták csak a katolikus egyházi körökre támaszkodva nem tudnak bázist teremteni a nép között. Valószínűsítik, hogy a választásokig nem tudnak országos párttá alakulni, és fennáll a veszélye annak, hogy nem érik el a parlamenti mandátumhoz szükséges 4 százalékos küszöböt sem. Ezért együttműködést javasolnak a többi hasonló szellemű párttal. A pártépítés legfőbb akadályát abban látják, hogy 70 éves, régi módon politizáló személyek kerültek a párt élére. Javasolják, hogy 65 évesnél idősebb korú párttag választott tisztséget ne tölthessen be.

2. K/3 12-14
A FIDESZ-tanács következő ülését november 11-én a Közgazdaságtudományi Egyetem Rajk László Szakkollégiumában tartja. Tirts Tamás előzetes javaslata: november 15-én, a brassói tüntetés évfordulóján a FIDESZ indítson országos akciót, az „ellenállás napján” a FIDESZ-esek áruljanak utcákon gyertyát, este a romániai diktatúra áldozatainak emlékére gyújtsanak gyertyát.

3. TA 12-14
Az Európa Parlamenti küldöttség ellenzéki pártok képviselőivel Budapesten folytatott október 30-i tárgyalásain Stuttgartba szóló 10 db féléves ösztöndíjat ajánlott fel. Az ösztöndíjra pályázók között ott lesz dr. Lukács Tamás, a KDNP elnökségének tagja is. Ösztöndíjakat ajánlott fel az Osztrák Néppárt is kereszténydemokrata párti egyetemisták számára.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

                                                                  Készítette: Gelencsér Géza r. szds.
ért. táj. ti.
Jóváhagyom!
Kazai Zoltán  r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

 

1989. november 13.

Száma: 22-2-48/1989.                                                                Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XIV. 1989. november 13. (48)
1. K/3 12-14
A Zsidó Diákok Magyarországi Szövetsége a Magyar Nemzet november 3-i számában jelzett megalakulást követően röpiratokat készített, amelyek a Magyar Izraeliták Országos Képviseletével (MIOK) kapcsolatos állásfoglalását tartalmazza. Ebben leszögezik, hogy a MIOK erkölcsileg és politikailag is kompromittálódott az elmúlt évtizedek alatt, alkalmatlan a magyar zsidóság képviseletére. Szükségesnek tartják a magyarországi zsidó szerveztek szövetsége létrehozását, egy 12 évfolyamos zsidó iskolát is magába foglaló szövetségi centrum felépítését. A röpiratokat megküldték az izraelita hitközösségek vezetőinek.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

                                                                  Készítette: Gelencsér Géza r. szds.
ért. táj. ti.
Jóváhagyom!
Kazai Zoltán  r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. november 14.

 

Száma: 22-2-49/1989.                                                                Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XIV. 1989. november 14. (49)

1. K/3 12-14
A Radikális Párt felszólította tagságát, hogy csatlakozzanak a brassói „felkelés” évfordulójára – november 15-re – a budapesti román nagykövetség előtt tartandó békés tüntetéshez. A demonstráción más pártok és szervezetek is részt vesznek. A radikálisok vezetői tiltakozó levelet szeretnének átadni a román nagykövetnek Románia emberi jogokat sértő politikája miatt. Ilyen leveleket kívánnak eljuttatni több európai országba akkreditált román nagykövetnek is.

Intézkedés:

  • tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

                                                                  Készítette: Gelencsér Géza r. szds.
ért. táj. ti.
Jóváhagyom!
Kazai Zoltán  r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. november 17.

 

Száma: 22-2-50/1989.                                                                Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XIV. 1989. november 17. (50)

1. TA 12-14
K/3 12-14
A Kereszténydemokrata Néppárt vezetésén belül ellentétek alakultak ki. Szakolczai [György] nevű elnökségi tag proklamációt küldött szét a párt vezetőinek, amelyekben kifogásokat emel a KDNP alkotmánybíróságba jelölt jogászának személyével kapcsolatban. A vezetés egy része attól tart, hogy Szakolczai akciója pártszakadást is okozhat. Dr. Lukács Tamás egri jogtanácsos, mint a párt elnökségének tagja, tovább folytatja parlamenti képviselők befolyásolását az irányba, hogy dr. Raft Miklós helyére a KDNP másik jelöltjét, dr. Zlinszky [János] piarista jogászt vegyék fel az alkotmánybírósági jelölőlistára. A kereszténydemokraták „titkos” tárgyalásokat folytatnak a kisgazdapártiakkal, hogy azokat „leválasszák” az SZDSZ-ről. Egy SZDSZ vezető maga is bevallotta: a kisgazdákra csak azért van szükségük, hogy megbontsák a nemzeti centrumot.
A kereszténydemokraták a nemzeti centrumhoz csatlakozva erősítik a kapcsolataikat a HNF-al és a Magyar Néppárttal is. Ez utóbbi 1989. november 18-án Budakeszin tartandó kibővített nagyválasztmányi ülésén kijelenti, hogy a nemzeti centrum érdekeinek megfelelő politikát kíván folytatni a jövőben is. Ennek megfelelően a november 26-i népszavazáson igennel szavaznak a január 7-i köztársasági elnöki választás megtartására.
A nagyválasztmányi ülés dönt arról, hogy állítsanak-e és melyik párttal közösen államfőjelöltet. Az 1990 évi parlamenti választásokon minden listás és egyéni körzetben jelölteket kívánnak állítani. Cél, hogy a néppárt legalább negyven képviselőhelyet szerezzen meg, és a négy nemzeti centrumpárt kapja meg a szavazatok 51 százalékát.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

                                                                 Készítette: Gelencsér Géza r. szds.
ért. táj. ti.
Jóváhagyom!
Kazai Zoltán r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. november 20.

 
Száma: 22-2-51/1989.                                                                Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XIV. 1989. november 20. (51)
1. TA 12-14
Az SZDSZ országos vezetőségének tagja dr. Magyar Elemér egri jogtanácsos előttünk nem ismert kapcsolatától származó olyan információkat kíván nyilvánosságra hozni, amelyek az újjászerveződő MSZMP négy vezető politikusával kapcsolatosak.
Az MDF népszavazással kapcsolatos bejelentése kellemetlenül érintette az SZDSZ vezetését. Legfőképpen azt tartják aggasztónak, hogy november 26-án szerintük azok mindenképpen elmennek szavazni, akik a munkásőrség felszámolását nem akarják, így a parlament döntésével15 ellentétes szavazati többség jöhet létre. Beismerik, hogy durva hiba volt a munkásőrség kérdését népszavazásra javasolniuk.
Elítélik, hogy miután a népszavazást követő kellő számú aláírást összegyűjtötték, a parlament gyorsan megszavazta a mőr. megszűntetését, így az országgyűlés kellemetlen és veszélyes helyzetbe hozta az SZDSZ-t, ütközőpontot teremtve más ellenzéki pártokkal való kapcsolatában. Dr. Magyar úgy döntött, hogy álláspontjuk védelmére, az MDF szándékára feleletként nyilatkozatot tesz a rádióban.

2. HMB 12-14
Gyöngyösön a környező községekben a közvélemény egy része az FKGP jelentős választási sikereit jósolja. El-elhangzó vélemények szerint a kisgazdák politikai szereplése egyre aktívabb, taglétszámuk növekszik, míg a vetélytársnak számító MDF lakosságra gyakorolt hatása jelentősen csökkent, az MSZMP és az MSZP nem élvezi az állampolgárok bizalmát. A választási harcokban a második számú esélyest többen a városi SZDSZ-ben látják, amely viszont csak a csekély erőt képviselő FIDESZ támogatására számíthat. Mások úgy vélik, hogy az MDF népszavazással kapcsolatos bejelentése nem várt fordulatot hozhat november 26-án. A szavazás bojkottálására való felszólítás nyomán keletkezett ellentmondásos helyzetet bonyolítja az a városban elterjedt hír, miszerint a mőr. épületében továbbra is dolgoznak munkásőrök.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

                                                                  Készítette: Gelencsér Géza r. szds.
ért. táj. ti.
Jóváhagyom!
Kazai Zoltán  r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. november 23.

 

Száma: 22-2-52/1989.                                                      Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XIV. 1989. november 23. (52)

1. HMB 12-14
Vadászat céljából november 14-én megyénkbe érkezett Sch. A. és Sch. J. 46 éves, nyugat-német kereskedők, élénken érdeklődtek hazánk politikai, társadalmi viszonyai iránt. Vendéglátóiknak a következő kérdéseket tették fel:
- Magyarországon hány párt működik, tagjaik milyen társadalmi réteget képviselnek?
- Milyen a rendőrség hozzáállása az ellenzéki pártokhoz?
- A rendőrségen és a katonaságnál milyen pártok működnek?
- A pártok gyűléseit ellenőrzi-e a rendőrség?
- A parasztok belépnek-e a pártokba?
Az NSZK-állampolgárok kinyilvánították azt a szándékukat, hogy találkozni kívánnak szálláshelyük – Markaz község – ellenzéki pártjának vezetőjével. A magyar vadászoknak feltűnt, hogy a nyugat-németeket nem érdekelte különösebben a vadászat.

2. K/3 12-14
A Kereszténydemokrata Néppárt főtitkára, dr. Ugrin Emese felkérte a vidéki alapszervezetek vezetőségeit, hogy vegyék fel a kapcsolatot az illetékes megyei, városi szervek vezetőivel. Tájékoztassák őket arról, hogy készen állnak részt venni a választókörzetek kijelölésében.

3. K/3 12-14
A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt Bács, Békés, Heves, Nógrád, Somogy megyei, valamint budapesti szervezeteinek képviselői november 11-én Kecskeméten megvitatták a párton belüli demokrácia helyzetét, különös figyelemmel a pártkizárásokra és fegyelmi ügyekre.
Döntésük lényege a következő:
1. A politikai bizottságot és az intéző bizottságot november végéig össze kell hívni. A tanácskozás helye: Kecskemét.
2. A bizottsági ülésen adjon számot tevékenységéről a párt elnöke, főtitkára, igazgatója és főügyésze.
3. Az intézőbizottság saját tagjaiból válasszon elnököt és két helyettest.
4. Az intézőbizottság hozzon létre egy bizottságot a pártprogram felülvizsgálatára, végleges szövegét december végéig készítse el, majd terjessze elő az 1990. január hónapban összehívandó nagyválasztmányi ülésre.
5. 1990. január végéig a bizottság készítse el a szervezeti és működési, valamint a fegyelmi szabályzatot.
6. Megyei résztvevők bevonásával új alkotmányt kell alkotni. A tervezetet a január nagyválasztmány elé kell vitára bocsátani.
A kecskeméti tanácskozáson született fenti döntést tartalmazó levelet átadták a párt elnökének.

4. K/3 12-14
Dunántúli Népi Tömörülés nevű szervezet nevében egy ismeretlen személy az MDF hatvani szervezetének tett választási stratégiai ajánlásokat. Javaslata, hogy az MDF vegye fel sürgősen a kapcsolatot a KDNP-vel, az FKGP-vel és az SZDSZ-el. Továbbá Für Lajos és Rácz Sándor egyezzenek meg, hogy csak egyikőjük induljon a köztársasági elnöki választásokon, azonban ennek bejelentése csak a Pozsgay Imrével lefolytatott TV nyilvánosság előtti vitát követően, az utolsó 24 órában kerüljön sor. Pozsgaynak a következő kérdések feltételét javasolja:
- Ön, mint baloldali, materialista – ismerve, hogy a választók nagy többsége idealista – milyen meggondolásból akar elnök lenni a 80 százalékos materialista ellenes tábornak?
- Mi arról a véleménye, hogy miután a Szovjetunióban forradalomról beszélnek, ön csak reformista, így a reformjaival már elkésett?
Ajánlja az MDF-nek azt is, hogy vegye programjába a közpénzek elherdálóinak felelősségre vonását.

5. K/3 12-14
A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége értesíti tagjait, hogy december közepésre összehívják a szövetség kongresszusát. Erre való felkészülés jegyében megyei beszámoló- és jelölőgyűléseket tartanak. Minden 100 fő után 15 fős, minden 100 fő feletti tagság 20 fős küldöttcsoporttal képviselteti magát a kongresszuson, melynek konkrét helyéről, időpontjáról később értesítik a tagságot.

6. K/3 12-14
A Heti Világgazdaság Kiadói Részvénytársaság tekintettel a közelgő választásokra, politikai életrajzgyűjteményt kíván megjelentetni, amelyben a megyék politikai „tablója” is szerepel. A HVG Rt. a különböző pártok választott tisztségviselőinek 18 szempontos kérdőívet küldött meg kitöltésre, melyek alapján össze tudja állítani a kiadásra kerülő „választási almanach”-ot.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

                                                                  Készítette: Gelencsér Géza r. szds.
ért. táj. ti.
Jóváhagyom!
Kazai Zoltán  r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. november 27.

 

Száma: 22-2-53/1989.                                                                Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XIV. 1989. november 27. (53)
1. ER 12-14
1989. november 16-án ismeretlen tettes(ek) az alábbi fenyegető tartalmú „FIDESZ” aláírású levelet dobott be B. A. és D. I. gyöngyösi lakosok postaládájába:
„Akasztani való barom!!!
Nem feletettük el, hogy mit csináltál 1956-ban. Ismerjük a mocskos kommunista múltadat. Ha nem hagyod abba a szervezkedést, azonnal kivégzünk családoddal együtt. Majd bemutatkozunk személyesen. FIDESZ. Ez az első és utolsó figyelmeztetés.”
A címzettek a gyöngyösi rendőrkapitányságra beszolgáltatták a leveleket és segítséget kértek a tettes(ek) felderítéséhez.

Intézkedés:
- az ügyben konzultálunk a BM III/III-3. Osztállyal;
- tekintettel arra, hogy a megfenyegetett személyek nyíltan beszolgáltatták a leveleket, a részletek tisztázása érdekében beszélgetést folytatunk velük;
- a BM III/III-3. Osztállyal folytatott konzultáció, valamint az érintettekkel folytatott beszélgetés eredményétől függően tesszük meg a további lépéseket a tettes(ek) felderítésére.

                                                                  Készítette: Gelencsér Géza r. szds.
ért. táj. ti.
Jóváhagyom!
Kazai Zoltán  r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. december 6.

 

Száma: 22-2-54/1989.                                                                Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XIV. 1989. december 6. (54)
1. TA 12-14
A Kereszténydemokrata Néppárt elnökségi tagja, dr. Lukács Tamás egri lakos kapcsolatait felkérte annak ellenőrzésére, hogy az SZDSZ egri szervezete milyen forrásból kapott 400 ezer forintot regionális szervező tevékenységének finanszírozására. Ismeretlen személy arról informálta Lukácsot, hogy az SZDSZ népszavazási propagandáját valójában nem a Hungária Biztosító támogatta, hanem a biztosítót közbeiktatva, a „Zsidó Világszövetség”. Dr. Lukácsék tisztázni akarják egy Szegeden bejegyzett, Bánkuti Géza nevű személy irányítása alatt álló amerikai-francia-svéd-magyar közös vállalat SZDSZ népszavazási hadjáratában játszott szerepét, mivel amerikai magyaroktól származó információjuk szerint a közös vállalaton keresztül kapta meg az SZDSZ a Zsidók Világszövetségétől a kiadások fedezésére szánt 30 millió forintot. A KDNP vezetésre úgy véli, hogy ez a párttörvény kijátszása. Tartva attól, hogy gyanújuk beigazolódik, szükségesnek ítéli az Európa Tanács pénzügyi támogatásának társadalmi ellenőrzés mellett felhasználását.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

                                                                  Készítette: Gelencsér Géza r. szds.
ért. táj. ti.
Jóváhagyom!
Kazai Zoltán  r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. december 7.

 

Száma: 22-2-55/1989.                                                                Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XIV. 1989. december 7. (55)
1. TA 12-14
- Az MDF mezőhegyesi szervezete tájékoztatta a Borsod és Heves megyei független politikai hetilap a Heti Hírnök egri szerkesztőségének vezetőjét, hogy Pulya Frigyes volt külügyminiszterrel kapcsolatosan gyűjtenek visszaéléseiről, miniszteri működése idején kipattant botrányos ügyekben való részvételéről információkat, amelyeket leközölnek a Békés megyei független lapban.
Tudomásuk van arról, hogy állítólag Pulya Frigyes Heves megyei tanácsi építőipari vállalatnál 1980-81-ben felfedett visszaélések egyik főszereplője volt. Személyével összefüggően az SOS gyermekfalu ügyében is merültek fel kompromittáló információk, amelyeket a mezőhegyesi MDF-szervezet jogásznője most pontosít. A mezőhegyei MDF-esek akcióját az MSZMP egyre erősödő szerveződése váltotta ki.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

                                                                 Készítette: Gelencsér Géza r. szds.
ért. táj. ti.
Jóváhagyom!
Kazai Zoltán  r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

 

1989. december 11.

Száma: 22-2-56/1989.                                                                Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XIV. 1989. december 11. (56)
1. TA 12-14
- A Független Kisgazdapárt Heves megyei és gyöngyösi szervezete országos tüntetésre felszólító cikket, hirdetést fog leközöltetni a Borsod-Heves megyei független hetilapban, a Heti Hírnök december 14-i számában. A kisgazdák a december 16-án tartandó tüntetéssel követelik, hogy a parlament napirenden kívül elsőként – mielőtt még esetleg feloszlatná magát – hozzon határozatot a földtörvény módosítására, amely megtiltja a földek további eladását. Indokuk, hogy a TSZ és tanácsi vezetők ellenőrizhetetlen módon titokban adnak el földeket ismerőseiknek, barátaiknak. A tilalom feloldását a választások utánra javasolják. Az akcióba be akarják vonni az SZDSZ-t és a FIDESZ-t is.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt;
- a tüntetés szervezését HMB-k útján ellenőrizzük.

                                                                  Készítette: Gelencsér Géza r. szds.
ért. táj. ti.
Jóváhagyom!
Kazai Zoltán  r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

Komárom megye

1989. október 2.

 

R-1/22-3/66/1989.                                                                     Szigorúan titkos!
IV. 1989. október 2. (66)
ASZA 12-12
A FIDESZ és az SZDSZ tatabányai csoportjainak szervezésében 1989. szeptember 29-én Tatabányán a munkásőrség megszüntetését követelő demonstrációra került sor. Az akción változó – kb. 22–70 fő vett részt – akiknél nemzeti színű zászlók és az alábbi szövegű transzparensek voltak láthatók:
- Jogállamiságban nem kell őrség!
- Árvíz ellen nem kell géppisztoly!
- 1957–1989. Ennyi nem elég?
- Munkásőrség 1957–1989, élet 32 évet. Béke poraira.
- Munkásőrség, vigyázz, pihenj! Oszolj!
A Centrum Áruház előtti téren felolvastak egy felhívást, amelyet a megyei munkásőrség parancsnokának címeztek, és amelyben követelik, hogy önként oszlassák fel magukat, fegyvereiket adják át a honvédségnek. Több felszólalás hangzott el különböző érvelésekkel a fenti követelést megismételve.
Esztergomban a FIDESZ helyi csoportja rendezett 1989. szeptember 29-én hasonló jellegű demonstrációt. A résztvevők – 26 fő – a Széchenyi térről rendben elvonultak a munkásőrbázis elé. Ezt megelőzően Knapp János 2 perces beszédet mondott, követelve a munkásőrség jogutód nélküli felszámolását. Transzparenseiken Miért kell a munkásokat őrizni? És a géppisztoly nem boldogít! c. feliratok voltak láthatók.
A rendezett demonstrációkról a megyei lap 1989. szeptember 30-i számában tudósítást közölt azzal a megállapítással, hogy a tatabányai nem sikerült igazán, de az ellenzéki szervezetek ígérték, „október 23-án folytatás következik”.
Az SZDSZ tatabányai csoportja a demonstráció alkalmával egy szórólapot osztogatott, amelyben 1989. október 13-án a közművelődés házába hív mindenkit, ahol ifj. Rajk László és [Tamás] Gáspár Miklós az SZDSZ tanácsának tagja kötetlen eszmecserére várja az érdeklődőket.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztattuk.

                                                                                     Andrási József r. alezredes
Láttam:
dr. Cseresznyés Antal r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. október 4.

 

R-1/22-3/67/1989.                                                                     Szigorúan titkos!
IV. 1989. október 4. (67)
K/3 12-12
A Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség (Budapest 1132 Ditrói Mór u. 3.) arról tájékoztatta az esztergomi érseki hivatalt, hogy küldöttségük részt vett a lengyelországi Jasna Gora-ban megrendezett „munka világa” zarándoklat eseményein, ahol találkoztak a magyar alapítású pálos kolostor perjelével, dr. Rufim Abramekkel, valamint ks. kan. lic. Zenon Raczynski dziekannal16 , akit meghívtak a Tatabányán 1989. október 7-én megrendezésre kerülő országos független szakszervezeti és ellenzéki találkozóra.
Arra kérik az érseki hivatalt, hogy „tisztes vendégük” (a kanonok) iránti barátságból és a független mozgalmakat segítő képviselje valaki a magyar katolikus egyházat a rendezvényen és nyújtsanak segítséget, hogy felvehessék a kapcsolatot a Magyarországon is megalakult pálos szerzetesrendekkel, abból a célból, hogy közösen tevékenykedhessenek az emberek sorsának jobbra fordulásáért.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztattuk, s a rendezvény operatív ellenőrzésére intézkedést tettünk.

                                                                                     Andrási József r. alezredes
Láttam:
dr. Cseresznyés Antal r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. október 5.

 

R-1/22-3/68/1989.                                                                     Szigorúan titkos!
IV. 1989. október 5. (68)
HMB 12-13
Az SZDSZ 1989. október 3-án Tatabányán ún. bemutatkozó rendezvényt tartott. A kb. 50 főnyi hallgatóság előtt Pető Iván, az elmúlt 40 év úgymond hibás gazdaságpolitikájáért az MSZMP-t tette felelőssé. Bírálta Pozsgay Imrét és alkalmatlannak minősítette a köztársasági elnöki funkcióra. Az SZDSZ-ről szólva közölte, hogy taglétszámuk 5 ezer fő, ebből 60 százalék munkás.
Kérdésekre válaszolva kifejtette, hogy az SZDSZ népszavazást kezdeményez néhány vitatott kérdésben, mint pl. a munkásőrség és a munkahelyi pártszervek megszüntetése.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztattuk.

                                                                                     Andrási József r. alezredes
Láttam:
dr. Cseresznyés Antal r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. október 6.

 

IV. 1989. október 6. (69)
ER 12-12
(Jelentésünk kapcsolódik a 67. sz. jelentéshez.)
Mintegy 500–1000 főnyi résztvevőre számítanak a Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség által 1989. október 7-én Tatabányán a közművelődés háza előtti térre meghirdetett „országos független szakszervezeti és ellenzéki találkozó” rendezői. Valamennyi alternatív szervezet elfogadta a meghívást. Lengyel küldöttség érkezik 30 fővel, amelyet Wałęsa helyettese vezet. Egy mikrobusz csehszlovák ún. „Charta 77-es” résztvevőre is számítanak.
A találkozó előadói:
- Debreceni József, az MDF országgyűlési képviselője;
- Vass István, az MDF országos elnökség tagja;
- Dénes János, a Szolidaritás csepeli szekciójának vezetője;
- ifj. Rajk László – más információk szerint
- Szabó Tamás, az MDF országos elnökségének tagja.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztattuk, az operatív ellenőrzés megszervezésére intézkedtünk.

                                                                                     Andrási József r. alezredes
Láttam:
dr. Cseresznyés Antal r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. október 9.

 

IV. 1989. október 9. (70)
ASZA 12-12
A Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség által 1989. október 7-én Tatabányán rendezett „országos független szakszervezeti és ellenzéki találkozónak” 70–130 fő közötti (változó létszámú) hallgatósága volt. Lengyel és csehszlovák küldöttség nem képviselte magát.
A találkozó előadói:
- Ádám Róbert, az MDF helyi szervezetének vezetője (bevezető, köszöntő és zárszó);
- Molnár János, az SZSZMSZ tatabányai szekciójának vezetője;
- Takács András, az SZSZMSZ ügyvivője;
- Vas István, az SZSZMSZ választmány tagja;
- Dénes János, az SZSZMSZ csepeli szekciójának vezetője;
- Debreceni József, az MDF országgyűlési képviselője,
- Demszky Gábor, az SZDSZ képviselője.
Az SZSZMSZ előadói az ismert ellenzéki jelmondatokat hangoztatva támadták az MSZMP-t, a SZOT-ot, mint hatalom (az MSZMP) kiszolgálóját és a munkástanácsok 1956-os mintára történő megalakítása mellett agitáltak.
Vas István választmányi tagjuk az MSZMP ülésező kongresszusára utalva kijelentette: „…egy ezerfejű hidra, egy óriási konglomerátum vajúdik… Nem tudják mit kezdjenek magukkal… Vége van ennek a pártnak…. Máris defenzívába vonul előlünk”.
Mint mondotta: „tavaly dühödt barmokkal, jahamás [sic!] rohamrendőrökkel kellett viaskodnunk, s ez ellen a mai harcos reformer kommunisták sem tiltakoztak”.
Az MDF képviselője, Debreceni József az MSZMP és az EKA megállapodását elemezve bírálta az MSZMP magatartását, de hangsúlyozta a legfontosabb eredményeket, mint: a választási tv., a Btk. és Be., valamint az alkotmány módosítása, párttörvény stb.
Az SZDSZ képviselője, Demszky Gábor kijelentette, hogy politikai szövetségesüknek tekintik az SZSZMSZ-t, majd az magyarázta, hogy miért nem írták alá a kerekasztal-megállapodást. Ez utóbbinak tartalma képezte mondanivalóját […]17 SZDSZ követeléseit, ami lényegében a helyszínen osztogatott szórólapokon olvasható:
- a pártszervezetek vonuljanak ki a munkahelyekről;
- az MSZMP számoljon el a tulajdonában vagy kezelésében lévő vagyonról;
- csak a szabad országgyűlési választások után kerüljön sor a köztársasági elnök megválasztására;
- oszlassák fel a munkásőrséget.
Demszky hangsúlyozta, hogy a fenti kérdésekről népszavazást kezdeményeztek, ennek érdekében aláírásgyűjtési kampányt indítottak – szerinte eddig 20000 gyűlt össze és felszólította a jelenlevőket az ívek aláírására.
Az elhangzott előadásokat követően egy Bátonyi Sándor nevű személy bejelentette a „független nemzeti értékmentő tanács” megalakulását, melynek célja a nemzeti érték, közvagyon és közérdek védelme. Példaként a mecseki uránbánya gazdasági adatait elemezgetve.
A „nagygyűlést” Ádám Róbert, az MDF helyi vezetője zárta be, hangoztatva, hogy ma forradalom zajlik az országban, ha nem is vesszük észre – és az ellenzék között a viták ellenére nagyobb az egység, mint az MSZMP-ben, ami napok múlva szét fog esni. Azt állította, hogy az SZSZMSZ szervezete Tatabányán a legnagyobb, taglétszámának 1000 főt mondott. A gyűlés kevés számú résztvevőjének okát abban látta, hogy külön műszakra rendelték be a dolgozókat.

Intézkedés:
- a operatív ellenőrzést végrehajtottuk;
- a BM III/III. Csfséget tájékoztattuk.

1989. október 10.

 

R-1/22-3/71/1989.                                                                     Szigorúan titkos!
IV. 1989. október 10. (71)
TA 12-12
Információnk szerint, a BM III/II-2. Osztály által „Ciba” fn. bizalmas nyomozás „Fuvaros” fn. célszemélye 1989. október 7-től a tatabányai lakásán tartózkodik, családjával együtt.

Intézkedés:
- BM III/II-2. Osztályt tájékoztattuk;
- a fenti osztállyal egyeztetve megszerveztük a célszemély Tatabányán való tartózkodásának időszakára vonatkozó többoldalú operatív ellenőrzését.

                                                                                     Lengyel Ferenc r. szds.
Láttam:
dr. Cseresznyés Antal r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. október 12.

 

R-1/22-3/72/1989.                                                                     Szigorúan titkos!
IV. 1989. októbert 12. (72)
LBE 12-12
Csillag Péter r. szds., a Komárom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnüldözési Osztályának beosztottja – korábban állambiztonsági operatív tiszt – 1989. október 12-én a reggeli órákban levélszekrényében egy meghívót talált, amely a Szabad Demokraták Szövetsége 1989. október 13-án megtartandó rendezvényére szól. A meghívó belső oldalára ismeretlen személy az alábbi feliratot írta: „lessük a fejed és levesszük hamarosan!!”

Intézkedés:
- BM III/III. Csfség tájékoztatása;
- az anyagot íráspriorálásra küldjük meg.

                                                                                     Lengyel Ferenc r. szds.
értékelő-elemző tiszt
Láttam:
dr. Cseresznyés Antal r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. október 17.

 

R-1/22-3/73/1989.                                                                     Szigorúan titkos!
IV. 1989. október 17. (73)
ASZA 12-12
Jelentem, hogy a 21-OD-553018 anyagok áttanulmányozása szerint az alábbi felsorolt román állampolgárok feltételezéseink és saját elmondásuk alapján a román titkosszolgálattal kapcsolatban állhatnak:
Sz. T. ([…] magyar nemzetiségű román állampolgár) […] sz. ai. lakos, akit elmondása szerint 1980-ban nagybányai milícia tisztje, Dragos Alexandru beszervezte […]. Nevezett feleségének a nagybátyja B. G., a Securitate tisztje.
P. J. Gy. ([…] magyar nemzetiségű román állampolgár, rk. teológus) Esztergom, […] sz. ai. lakos. Nevezett elmondása szerint a nyár folyamán Pannonhalmán való tartózkodása idején többször látta az 5-TM-280 frsz.-ú szgk.-t, mely tudomása szerint a Securitate gépkocsija. A Győr-Sopron MRFK III/III. Osztály információja szerint a gépkocsi utasai nekik is látókörükbe került.
G. A. […] Esztergom, […] sz. ai. lakos. Feltevése szerint a Securitate ügynöke a Budapesten tartózkodó M. J. (M. J.), aki Romániában az […] igazgatójának volt a gépkocsivezetője.
N. M. […] Tatabánya […] sz. ai. lakos. Meghallgatása során elmondta, hogy Murg Dimitru ([…] sz. ai lakos) a nagykárolyi Securitate parancsnoka.
Információnk szerint B. Gy. […] a Securitatenál Bukarestben gépkocsivezetőként szolgált. Jelenleg Tatabánya, […] sz. alatt lakik.
D. L. […] Tata, […] sz. ai. lakos […] között a Securitatenál volt sorkatonai szolgálaton.
K. L. […] Oroszlány, […] sz. ai. lakos […] között szintén a Securitatenál volt sorkatonai szolgálaton.

Intézkedés:
- a BM III/II-12. Osztály folyamatosan tájékoztattuk;
- a fent nevezett személyek ellenőrzését egyelőre szűrő-kutató munka keretében végezzük.

HMB 12-13
Az SZDSZ tatabányai szervezete rendezésében 1989. október 13-án „kötetlen eszmecsere” zajlott le kb. 150 fő résztvevővel Tatabányán a közművelődés háza kamaratermében. Meghívott vendégek: ifj. Rajk László és Tamás Gáspár Miklós.
A rendezvényen Rajk László először az SZDSZ eddigi történetét mondta el, majd Tamás Gáspár Miklós az SZDSZ mai helyzetéről beszélve meghatározó eseményként említette
- az MSZMP kongresszusát és annak tragikomikus végkifejletét;
- az SZDSZ aláírásgyűjtő akciója hatását mai helyzetre. Szerinte az MSZMP kongresszusán semmi különös nem történt. Bevallották, hogy 40 éves kormányzásuk tökéletes kudarc volt, ezért formálisan megszüntették az eddigi pártot.
Fenntartásai hangsúlyozva kifejtette: a kommunista párt lényege nem a tagság, hanem az, hogy hatalom van a kezében. E hatalom az erőszakon alapult és az állami apparátuson, ami a kezében van. Kijelenti: „ha mi a hatalom közelébe kerülünk, akkor itt az államapparátusban nem lesz boszorkányüldözés, B-listázás, tisztogatás, mi nem a kommunisták ellen, hanem a kommunizmus ellen harcolunk. Mi nem harcolunk egyének ellen, mert a tisztességes kommunistáknak elég az egyéni tragédiája, hogy évtizedeken keresztül megtévesztették őket. A kommunista párt lényeges az apparátuson múlik, a tagságnak itt nem sok szerepe van – ezért a lényegen nem változtat az sem, hogy a tagság egy része feloszlik. Mi soha nem hittük, hogy a Kádár-féle államszocializmus megreformálható, ez az ország csak akkor lesz szabad, ha ez a rendszer véget ér”. „…Azt, hogy a párt politikai válságba került, fényesen mutatja az elnökség összetétele – csupa tapasztalatlan ember – alig van benne politikai személyiség. 40 év alatt nem tudtak utódokat teremteni.”
A népszavazással kapcsolatos aláírásgyűjtésről elmondta, hogy 67603 aláírást gyűjtöttek és nyújtottak át az országgyűlésnek. Azért kell népszavazás, hogy akarjuk-e, hogy kommunista köztársasági elnöke legyen a népnek?… Nem értenek egyet azzal, hogy a köztársasági elnök a jelenlegi koncepció szerint túl erős hatalommal rendelkezik.
Egy kérdés kapcsán kifejti: „a mostani kormány remélem belátja szakértelme hiányát, veszi a kalapján és elmegy, persze a KGB ügynökök kivételével – akikre szükség is van, mert költjük a pénzt arra, hogy külön táviratokat küldünk a KGB-nek, sokkal egyszerűbb az, hogy a KGB jelen van”.
Ismételten állás foglalt abban, hogy a fegyveres erők és a tanácsi apparátus tagjai lépjenek ki a pártból, semmilyen párt tagjai ne legyenek.
Egy másik kérdés kapcsán, mi szerint a Szovjetunió ragaszkodik a HM-BM-KÜM tárcák kommunista kezeléséhez – Rajk László kifejtette: nálunk teljesen más a helyzet, mint Lengyelországban – a frontvonal északon van: lásd NATO (ezért nem fél a román támadástól, mert 2 km után elfogyna a benzinük, meg hát amilyenek a Daciák). 3–4–5 évünk van arra, hogy a SZU belső problémákkal van elfoglalva, addig mi „le tudunk lécelni a VSZ-ből. Nekünk nem kell a SZU figyelmeztetését elfogadnunk, a hadügyet igenis meg kell szereznünk és saját emberünket kell odaültetni”.
Gazdasági kérdésekre válaszolva Tamás Gáspár Miklós, mint egyetlen realitást és koncepciót, [a] mindenféle beavatkozástól mentes szabad piacgazdaságot említette, amely csakis [mint] egyének szabad közössége van jelen, ahol azonosítható a tulajdonos.

K/3 12-12
Az MDF veszprémi szervezete megküldte dr. Paskai László bíborosnak a nagy hagyományokkal rendelkező egyházi iskolák újraindításáról szóló állásfoglalását. Eszerint az 1949-es kommunista hatalomátvétel után az államosított oktatást „a marxista-leninista” ideológia szolgálatába állították, s ez vezetett napjaink mély erkölcsi válságához. Javasolják és kezdeményezik, Veszprémben állítsák vissza volt angolkisasszonyok és a piaristák egyházi iskoláját, már az 1991–92-es tanévtől. Ez egybeesne II. János Pál pápa magyarországi útjával is, aki bizonyára örömmel szentelné fel a megújuló tanintézeteket.

ASZA 12-12
Komáromban 1989. október 22-én a Szent István téren ünnepséget tartanak egy kápolna újraszentelése alkalmából. Az erre szóló meghívót a városszépítő egyesület bocsátotta ki. A komáromi Híd c. újság arról tájékoztatta az olvasókat, hogy az MDF helyi szervezete október 23-án emléktáblát kíván avatni az 56-os események miatt kivégzett Ács Lajos honvéd emlékének. (Helyet, időpontot az újság nem közölt.)

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztattuk.

                                                                                     Lengyel Ferenc r. szds.
értékelő-elemző tiszt
Láttam:
dr. Cseresznyés Antal r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. október 18.

 

R-1/22-3/74/1989.                                                                     Szigorúan titkos!
IV. 1989. október 18. (74)
HMB 12-13
Tagja volt annak az 54 tagú magyar delegációnak, amely a magyar református egyház szervezésében részt vett a Hollandiában 1989. IX. 15. és 21. között megrendezett „béke héten”.
Utrechtben a fogadási szertartáson a már ott tartózkodó dr. Roszik Gábor gödöllői református lelkész, FIDESZ tag, ellenzéki képviselő mondott beszédet, méltatva Gödöllő testvérvárosi kapcsolatának megkötését Hollandia egyik városával. Mint kiderült a Trouw c. helyi holland lap 1989. 09. 21-i száma interjút közölt Roszik Gáborral. Az újságcikk címének szabatos rövidített fordítása: „a kommunisták hazudnak”.
Az ünnepség programjai 12 sátorban folytatódtak, ahol a 8. sátorban az elnökségben foglalt helyet Szilágyi Rita szegedi egyetemi hallgató, aki szintén az előző napokban érkezett Hollandiába a FIDESZ képviseletében. (Az elnökség tagjaihoz kérdéseket lehetett intézni országa fiataljainak helyzetéről.)
Az autóbusszal kiutazó 54 tagú magyar delegáció tagjait holland állampolgároknál helyzeték el, akik azután tovább vitték vendégeiket az ünnepségek rendezvényeire.
A visszautazás során az egyes városok küldöttei beszámolót tartottak látogatásuk eredményeiről. Dr. Bajtay András sebészorvos – aki, mint kiderült, az MDF győri szervezetének vezetőségi tagja – és három társa Heerlenben sikeresen bővítették kapcsolataikat. A város vezetőivel való megállapodás értelmében a jövő évtől kisiskolás korú gyermekek nyelvtanulási csereüdültetését kezdi meg a győri MDF. Ezen kívül a győri MDF választási hadjáratához kész tanácsadói csoport áll rendelkezésre, akik ellenszolgáltatás nélkül hajlandók Győrbe utazni és tanácsaikkal támogatni őket.
Az új parlamenti időszakban és a koalíció megalakulása idejére egy másik csoport ajánlotta fel nemcsak pénzbeli, hanem tanácsadói szolgáltatását is a győrieknek.
Az észak-budai FIDESZ képviselője beszámolójában az ún. „Gonda-kezdeményezést” és annak kiterjesztését hangoztatta az egyházi iskolák visszaállításával.
A delegáció tagjainak hollandiai tapasztalatukról 2–3 héten belül jelentést kell készíteni a református egyház külügyi osztálya – dr. Zalatnay István – részére.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget, valamint a Győr-Sopron MRFK III/III. Osztályt tájékoztattuk.

                                                                                     Andrási József r. alezredes
Láttam:
dr. Cseresznyés Antal r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. október 23.

R-1/22-3/75/1989.                                                                     Szigorúan titkos!
IV. 1989. október 23. (75)
ASZA 12-12
Október 22-én Tatán a FIDESZ, az MDF, az SZDSZ, az FKGP és az Erdélyi Baráti Kör rendezésében tartottak megemlékezést az 1956-os eseményekről. A tóparton 16 órakor kopjafát avattak, ezt követően a vár udvarán folytatódott a megemlékezés – mintegy 2–300 fő résztvevővel. (Nagy részük a sétálókból, járókelőkből került ki.)
Meghívott vendégként felszólalt Mécs Imre SZDSZ-ügyvivő is, aki méltatta a népnek az orosz megszállók elleni harcát, majd ezt követő, a történelemben példa nélkül álló szörnyű megtorlásról beszélt. A Kádár-rendszer engedményeinek pedig „lelkeink megnyomorítása volt az ára”. Kijelentette: az ellenzék pozitív gesztusként értékeli, hogy október 23-án kiáltják ki a köztársaságot. Hozzátette azonban, hogy ébernek kell lenni – azért is, mert akik ide juttatták az országot, azoknak elő kell bújni, és el kell mondaniuk, hogyan történt. Ők nem akarnak embereket börtönbe zárni, csupán az igazságot szeretnék látni. Követelte, hogy október 23-át hivatalosan is nyilvánítsák nemzeti ünneppé.

Intézkedés:
- a rendezvény operatív ellenőrzést megszervezzük, a BM III/III. Csfséget tájékoztattuk.

                                                                                     Andrási József r. alezredes

1989. október 24.

 

R-1/22-3/76/1989.                                                                     Szigorúan titkos!
IV. 1989. október 24. (76)
ASZA 12-12
Jelentem, hogy a megye területén október 23-án az alábbi megemlékezésekre került sor:
Bakonyszombathely: 18 óra, a FIDESZ helyi szervezete tartott megemlékezést mintegy 9 fő részvételével.
Komáromban az MDF kezdeményezésére 17 órától a helyi plébános félórás misét celebrált a kivégzett Ács Lajos honvéd elmékére. A misén 120 fő vett részt. Emléktáblát is el akartak helyezni Ács szülőházának falára, ehhez azonban az épület fenntartója, a komáromi gyermekváros nem járult hozzá.
Tatán a helyi MDF tartott megemlékezést a városi művelődési központban 17 órától 20.15-ig. Az előadók méltatták az 56-os felkelést, mint a magyar legnagyobb nemzeti ünnepét. Üdvözölték a Magyar Népköztársaság [sic!] kikiáltását, melynek megalapozója 1956 volt, egyben hangsúlyozták a nemzeti megbékélés szükségességét.
Tatabányán 18 órától a közművelődési ház előtt, a helyi ellenzéki szervezetek – MDF, SZDSZ, FIDESZ, SZDP, FKGP – tartottak ünnepi megemlékezést, majd fáklyás felvonulást és koszorúzást a megyei könyvtár mögött korábban felállított kopjafánál, melyen kb. 500 fő vett részt.
A közművelődés háza előtt tartott ünnepi megemlékezésen Albert János (FIDESZ) mondott beszédet, mely során elmondta, hogy 1956 okt. 23-án a budapesti fiatalok néma tüntetése forradalommá változott és néhány óra alatt elsöpörte a szovjet fegyverek árnyékában kialakult kommunista rezsimet. A fiatalok pontokba foglalták követeléseiket, melyek ma is aktuálisak. Véleménye szerint a forradalom céljaiért békés eszközökkel kell küzdeniük. Olyan kormánynak kell alakulnia, mely nyíltan vállalja a Varsói Szerződésből való kilépést, és a függetlenséget.
A kopjafánál a megemlékezést az MDF tagjai tartották, melyek részben személyes élményeiket mesélték el. Fő gondolatmenetük az volt, hogy Magyarországon bizonyosodott be először, hogy a kommunizmus sem nem szükségszerű, sem nem örökre szóló, sokkal inkább egy tragikus történelmi tevékenység, mely azonban korrigálható.
Az MDF civilizáltan, békés eszközök között kívánja megvívni a forradalmat, ezért elítél minden kalandor szélsőséget, bárhonnan is jön az. Csak olyan politikát lehet folytatni, mely figyelembe veszi a realitásokat. Az MDF kész együttműködni minden olyan erővel, mely a nemzet céljait szolgálja. A hozzászólók a független Magyarországot éltették, melynek során kifejezésre juttatták, hogy nagy történelmi esemény az új államforma kihirdetése, a Magyar Köztársaság kikiáltása. Az ünnepség utolsó hozzászólója Keresztesi Károly (volt politikai elítélt volt), mely szélsőséges hangon beszélt saját sérelmeiről. Az ünnepi megemlékezés a székely himnusszal ért véget.
Összességében a megyei rendezvények rendzavarás, provokáció nélkül lezajlottak.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztattuk.

                                                                                     Lengyel Ferenc r. szds.
értékelő-elemző tiszt

1989. október 27.

R-1/22-3/77/1989.                                                                     Szigorúan titkos!
IV. 1989. október 27. (77)
HMB 12-12
Október 26-án a késő délutáni órákban Esztergomban mintegy 3000–3500 fő részvételével az 1956-os események áldozatai tiszteletére emléktábla avató ünnepséget tartottak. A dekoráció nemzeti zászló volt.
Az elhangzott beszédek méltatták az áldozatok harcát, amely most békés eszközökkel folytatódik, az 1956-os eszméket az egész társadalom összefogásával kell megvalósítani. Kukorelli István alkotmányjogász beszédében szükségesnek tartotta kiemelni, hogy az előbbinek azért is nagy jelentősége van, mivel Esztergom ad helyet az alkotmánybíróságnak.
Elhangzottak az 1956-os esztergomi nemzeti tanács tagjainak a nevei – közben egy 5–6 fős fiatalokból álló társaság „ruszkik haza!” kántálásba kezdett, de a tömeg nem vette át – sőt egy idős férfi „pofa be!” odaszólására abba is hagyták.
Az ünnepség az összes 1956-os áldozatokért celebrált misével fejeződött be, és a tömeg rendben elvonult.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztattuk.

                                                                                     Andrási József r. alezredes

1989. október 30.

 

R-1/22-3/78/1989.                                                                     Szigorúan titkos!
IV. 1989. október 30. (78)
ASZA 12-12
- A Komárom megyei Dolgozók Lapja szerkesztősége hosszan tartó tanácskozás után 1989. október 28-án nyilatkozatot tett közzé, miszerint a lap pártoktól függetlenül, önálló szellemi, politikai műhelyként működő független lappá válik. „… A választások idején esélyegyenlőséget, illetve feltétel egyenlőséget biztosít valamennyi párt és tömegmozgalom számára… Együttműködik a megyei választási irodával és a választások ellenőrzést végző etikai bizottsággal.”
A dokumentumot a lap minden munkatársa (31 újságíró) aláírta.
A lap 1989. október 27-i számában az alábbiakról adott hírt: a tatabányai EKA (MDF, MSZDP, SZDSZ, FIDESZ) nyilatkozatot tett közzé, miszerint az EKA teljes jogú tagjának ismerik el a Phralipe cigányszervezet tatabányai tagszervezetét. A Szolidaritás Szakszervezet Tatabányán 436 taggal regionális szervezetet alakított.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztattuk.

                                                                                     Andrási József r. alezredes

1989. november 1.

 

R-1/22-3/79/1989.                                                                     Szigorúan titkos!
IV. 1989. november 1. (79)
ASZA 12-12
A megyei lap mai (november 1.) számában az újságírókhoz intézett felhívást tett közzé: arra kérnek minden újságírót, hogy „ezután ne használják a Kádár János Társaság elnevezést Antoniewicz Roland és elvbarátai szervezetének megnevezésére, tartsák tiszteletben özv. Kádár Jánosné kérését. Javaslatuk, nevezzék Antoniewicz-féle társaságnak.
Ugyancsak a mai számban a lap hátoldalán olvasható a Münnich Ferenc Társaság tatabányai szervezetének felhívása a munkásokhoz, dolgozókhoz, kommunistákhoz, hogy ünnepeljék meg méltóan a NOSZF 72. évfordulóját, vegyenek ki erre a napra szabadságot, ezáltal is kifejezve, hogy továbbra is ünnepnek tartják november 7-ét.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztattuk.

                                                                                     Andrási József r. alezredes

Láttam:
dr. Cseresznyés Antal r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. november 3.

R-1/22-3/80/1989.                                                                     Szigorúan titkos!
IV. 1989. november 3. (80)
HMB 12-14
Kapcsolatunk 1989. október 27-én romániai tartózkodása során Nagybányán a Mogoşa nevű szálloda előtt megismerkedett Sz. J. Nagybánya […] sz. ai. lakossal, parkolóőrrel.
Beszélgetésük során Sz. elmondta kapcsolatunknak, hogy ismerőse egy Olaru nevű nő, nagybányai lakos, tudomása szerint a helyi Securitatevel kapcsolatban áll, mivel többször megjelent a Securitate embereivel a szállodában, hogy ott ellenőrzéseket végezzenek a külföldi állampolgárok körében.
Tudomása szerint Olaru egy Szénásiné nevű helyi lakossal ez év szeptemberében Magyarországra jöttek. Jelenleg Olaru egy pontosan nem ismert budapesti gyárban dolgozik. Szénásiné fia már korábban Magyarországra szökött.
Sz. elmondása szerint Olaru jó anyagi körülmények között élt szüleivel, még taxijuk is van, ezért érthetetlen Magyarországra való távozása.

Intézkedés:
- a BM III/II. Csfséget tájékoztatjuk.

                                                                                     Lengyel Ferenc r. szds.

1989. november 29.

 

R-1/22-3/81/89.                                                                        Szigorúan titkos!
IV. 1989. november 29. (81)
K/3 12-13
Gyaraki Gábor Békés, […] sz. alatti lakos testvérének, Gyaraki László […] Dorog, […] sz. alatti lakosnak a hanglemezgyár művezetőjének arról számol be, hogy lakhelyén szervezik az MSZMP-t, ami nagyon nehéz, mert az emberek tele vannak elkeseredéssel. (Mint kiderült Gy. Gábor az MSZMP városi és megyei ideiglenes bizottságának ügyvezetője.)
Tudatja bátyjával azon véleményét, miszerint „nem biztos, hogy lesz békét átmenet, ezért szükség van a munkásőrségre és az talpra áll”. Tudni véli, hogy „a Jurta Színházban nyugati fegyverekkel rendelkező, 56-os mintára »nemzetőrség« alakult”, majd hozzáteszi: „mi »rendező gárda« címen szervezzük a munkásőr egységeket”.

Intézkedés:
- a Békés Megyei RFK III/III. Osztályát tájékoztattuk.

                                                                                     Andrási József r. alezredes
Láttam:
dr. Cseresznyés Antal r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. december 6.

 

R-1/22-3/82/1989.                                                                     Szigorúan titkos!
IV. 1989. december 6. (82)

K/3 12-12
A Kereszténydemokrata Néppárt nevében dr. Keresztes Sándor elnök azzal a kéréssel fordult Paskai bíboroshoz, segítse elő, hogy az Ellenzéki Kerekasztalba tömörült pártok és szervezetek és az egyházi vezetők közötti találkozó – a parlamentben – mielőbb létrejöjjön. Közli, hogy ugyanilyen kéréssel fordult Tóth Károly püspökhöz is.

K/3 12-12
Dr. Kálmán Attila, az MDF tatai szervezet vezetője, egy értékelő elemzést küldött a Magyar Fórum szerkesztőségének az oroszlányi szervezet feloszlásáról. Mint megállapítja, az MDF oroszlányi szervezete feloszlásában az országos vezetőség népszavazási bojkott-felhívása csak „utolsó” csepp volt a pohárban. Megállapítása szerint a bojkott-felhívással több helyi szervezet sem értett egyet. Kísérletet tesznek az oroszlányi szervezet újjáalakítására.
Kálmán Attila a népszavazást veszélyesnek, választási főpróbának tekinti, ami arra jó, hogy kijózanodjanak, leszálljanak a magas lóról, jobban szervezzék meg munkájukat.

HMB 12-13
Csaplár Vilmos „író” az Írószövetségen belül egy ún. „antisztálinista platform” létrehozásán fáradozik, mivel a jelenlegi szövetségben sztálinista irányzatot érez, azt egy helyben topogásnak, váltásra alkalmatlannak tartja.

HÜ 12-14
Kapcsolatunk 1989. november 10-én részt vett jogtudományi egyetem gólyabálján, ahol találkozott Györgyi Kálmán kari dékánnal, valamint Deutsch Tamással, a FIDESZ választmányának tagjával. Deutsch Tamás beszámolt a Soros György által támogatott manager-képző működéséről, amely Budafokon, a volt Törley-villában folyik. E képzésben vesznek részt a FIDESZ és az SZDSZ aktivistái is, a képzés kétszer hathónapos stúdiumból áll, melynek egyik felét Magyarországon a másik felét Angliában folytatják a hallgatók. Deutsch elmesélte, hogy a hathónapos kinti képzés alatt sok mindenre kiképzik a hallgatókat, többek között a belső és külső elhárítással kapcsolatos ismeretekre is. E képzésre azért van szükség, mert az államvédelemre, illetve valamilyen ezzel foglalkozó hivatalra minden körülmények között szükség van, de nem biztos, hogy ugyanazokkal az emberekkel kell ezt a jövőben csinálni, mint eddig. A Soros Alapítvány támogatásával az SZDSZ és a FIDESZ úgy készül, hogy bármikor szakképzett embereket tudjanak erre a munkára beállítani.
A beszélgetés során Deutsch Tamás állást foglalt a BM és a HM szervezetéről, az államelnöki funkció betöltéséről, az általuk elképzelt gazdasági kibontakozásról.
A jelentés eredetijét – terjedelmi okok miatt – futár útján postáztuk.

LBE 12-12
L. F. Tatabánya, […] szám alatti lakos 1989. december 6-án beszolgáltatott, egy nevére címzett postai borítékot, melyen feladóként Grósz Károly Budapest, Rózsadomb 301. van feltüntetve.
A borítékon a Dolgozók Lapjából kivágott, a tatabányai MSZMP irányításáról szóló írás volt elhelyezve, melyre piros filctollal ráírták, hogy „ti piszkos kommunisták voltatok, az is maradtok! Recsk vagy 1956–61-ig: ez jár nektek!!!”. A levelet a lakása postaládájában találta december 5-én délelőtt.

LBE 12-12
1989. december 06-án Simon László Komárom, […] szám alatti lakos beszolgáltatott egy levelet, melyben MSZP és SZDSZ szavazással kapcsolatos szórólap volt elhelyezve. A levelet a tatabányai MSZP postájával kapta 1989. november 29-én. A levélben lévő szórólapon „Rendőrséggel le!! Ütik-verik az embereket nem védik. Vissza a szakszervezetet! Le az ilyen-olyan pártokkal! Egyet! Néphadsereg döntsön!” szöveg és a népszavazás kérdéseire igen-nem szavazatok vannak feltüntetve.
Mindegyik szórólapon V. L. (J. E.) Tatabánya, […] aláírás szerepel. A borítékon feladatóként ugyanez van feltüntetve azzal a különbséggel, hogy a cím Tata városi kórház 2890, pscyhiátriai osztály.

Megjegyzés: megállapítottuk, hogy Simon László által beszolgáltatott levél feladója V. L (J. E. […]) Tatabánya, […] sz. alatti lakos valós, létező személy. Azonosítása folyamatban van. Nevezett feltehetően idegbeteg.

Intézkedés:
- a BM III/III-7. Osztályt tájékoztattuk;
- a BM III/III-3. Osztálynak az anyagot megküldtük írás-priorálás és azonosítás céljából.

                                                                                     Lengyel Ferenc r. szds.
értékelő-elemző tiszt
Láttam:
dr. Cseresznyés Antal r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. december 7.

 
R-1/22-31/83/1989.                                                                   Szigorúan titkos!
IV. 1989. december 7. (83)
K/3 12-12
Az MDF országos elnöksége nevében Regős Helga megküldte a választmány tagjainak az MDF országos elnöksége 1989. november 13-i üléséről szóló beszámolót.
A 11 pontból álló beszámoló főbb témái:
A köztársasági elnök választásának költségvetése és állásfoglalás az elnökválasztás ügyében. (Megállapításuk szerint az SZDSZ „léte” függ a 4 igen szavazattól, anyagilag és erkölcsileg mindent megtesznek érte – az MDF-et mocskolják, az MDF bojkottot hirdet.)
A SZOT tárgyalásokat kezdeményezett az MDF-el. Az MDF nem zárkózik el, de a nyilvánosságot biztosítani kell. Az MDF a munkástanácsokat támogatja.
Megállapodás a BZSBT-vel, akik eldöntötték, hogy nem kívánnak párttá válni. A kezdeményezést az MDF elfogadja.
Az MDF előkészíti a választmány 20 főre való bővítését, megalkotja működési rendjét. A gödöllői szervezet sajtónyilatkozataitól az elnökség és a választmány elhatárolja magát, bizottságot küldenek, amely kivizsgálja az ügyet, és Roszik Gábort figyelmeztetik eljárásmódja miatt. (A sajtóban történő megjelentetés káros volta, erkölcsi kérdés, politikai stílusérzék hiánya.)
Krasznai Zoltán kizárását kezdeményezik, a Kapuban és a Beszélőben megjelent írásait elítélik.
Az MDF gazdasági programja december elejére elkészül. A politikai programról egy rövidített változatot idegen nyelven is kiadnak.
A képviselőjelöltek névsorát december végére ki kell alakítani. Lehetőleg minden körzetben állítsanak először jelöltet – később eldöntik ki fog visszalépni.
Tárgyalások a székházról és a pénzelosztásról – siettetni az MDF pártként való bejegyzését.
Tárgyalások a Magyar Nemzeti Bank vezetőivel, akik együttműködést ajánlottak a csőd megelőzésére (most!). A referátumot fogadják, de nem vállalnak semmit a felelősség megosztásában!
Aktuális napi kérdések között szerepelnek:
- részvétel a kereszténydemokrata frakcióban,
- Krassó György koalíciós kezdeményezésén még gondolkodnak,
- a hadsereg néhány tisztjének közeledését elfogadják,
- dr. Kapolyi Lászlónak támogató levelet nem adhatnak (az energetikai program kapcsán kérte a támogatást),
- nyilatkozatot adnak ki arról, hogy az MDF nem antiszemita,
- fogadták a CSU és a francia De Gaulle-párt képviselőit, támogatják az MDF-t,
- részt vesznek a nemzetközi menekültügyi konferencián.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csoportfőnökséget a teljes anyag megküldésével tájékoztattuk.

                                                                                     Andrási József r. alezredes
dr. Cseresznyés Antal r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. december 11.

 

R-1/22-31/84/1989.                                                                   Szigorúan titkos!
IV. 1989. december 11. (84)

A közelmúltban ismerősünk találkozott Németh Zsolttal, a FIDESZ országos választmányának tagjával, az erdélyi magyarok megsegítésére folytatott gyűjtési akció fő koordinálójával.
Németh elmesélte, hogy az összegyűjtött és Erdélybe kijuttatott adományokért cserébe az ottani református lelkészen keresztül különböző értéktárgyak (festmények, népművészeti alkotások) érkeznek Magyarországra. Ezeket kivétel nélkül Németh Zsolt apjának budapesti régiség- és képkereskedésébe szállítják és értékesítik. az értékesítésből befolyt összeg egy része Németh apjáé marad, a fennmaradt részt pedig a FIDESZ kapja meg.19

Intézkedés:
- a BM III/III-2. és 7. Osztályt tájékoztattuk.

                                                                                     Andrási József r. alezredes
Láttam:
dr. Cseresznyés Antal r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

1989. december 14.

 

IV. 1989. december 14. (85)
K/3 12-12
Az MDF Országos Választmánya 1989. december 16-án tartja következő ülését a központban (Bp. VI., Ó. u. 8–10.) napirendjén szerepel többek között:
- tájékoztató az ideiglenes ügyvivő testület munkájáról és tapasztalatairól,
- a választmányi ügyrend tervezetének vitája,
- az ügyvivő testület tagjainak megválasztása,
- tájékoztató az elnökség munkájáról.
Az MDF elnökségének 1989. december 4-én tartott üléséről „belső használatra” készült beszámolóját 13 pontban foglalták össze. Főbb témák:
A választmányi kampány levezetését több reklámiroda vállalná, ezeket meg kell vizsgálni, kik jegyzik, és milyen költségek merülnek fel.
Támogatják a Recski Szövetség amiatti tiltakozását, hogy a kártérítésre vonatkozó határozatból kimaradtak a hadifoglyok (kényszermunkások) és a szovjetek által elítélt magyar állampolgárok. Ez ügyben Debreceni József képviselő szólaljon fel a parlamentben is.
Bíró Zoltán NSZK-beli útjáról szóló beszámolóban szerepel, hogy az NSZK-ban nagy súlyt helyeznek a magyar választásokra, szükség szerint segítenek az ellátási gondjainkban. (A meggyilkolt bankelnök magyar elkötelezett volt, van gazdasági erejük a támogatáshoz.)
Hivatalosan tiltakozni fognak amiatt, hogy New York Times antiszemitizmussal vádolta meg az MDF-et. Hangsúlyozni kívánják, hogy elítélik az antiszemitizmust, az elnökök gyűlésén is felvetik a témát, a jövőben pedig sajtópert fognak indítani, „élni kell a jog eszközeivel is a védelmük érdekében”.
Für Lajos a népszavazást követő új helyzetben, mint MDF társelnök folytatja a tagtoborzást. Fel kell szólítani a képviselőket a parlament önfelosztása érdekében – minden helyi szervezet írjon levelet az ügyben. A népszavazási témát lezárják.
Szisztematikus politikai harcot folytatnak az ellenségeikkel – pártközi tárgyalások, közeledések folytatása.
A képviselő jelöltek kiválasztásával kapcsolatban úgy határoztak, hogy támogatják a baráti szervezetek jelöltjeit (Bajcsy-Zs. Társ., Recski Szövetség). Folytatják az egyeztető tárgyalásokat a többiekkel.
Az MDF programja nyomdában van, 20 ezer példány készült, 90 Ft-ért fogják adni. Minden helyi szervezet vigyen 10 példányt.
Az MDF nyugdíjas fóruma javasolja kezdeményezni a szociális biztonság témakörét. Minden helyi szervezet mérje fel az érintettek körét, a helyi tanácsoknál szorgalmazzák a támogatást, segíteni kell a létminimum alatt élőket.
Az MDF elvben támogatja a világkiállítást, ha:
- az infrastruktúra jelentős mértékben javul,
- kimutathatók a hosszú távú gazdasági eredmények,
- megvalósul az „inter-citi” [sic!] vasúti összeköttetés,
- magyar iparra épül, nem behozott árukéra,
- működő tőke révén valósítható meg,
- az ÉK és DK-i részek is hasznosulnak,
- vezetői szinten a személyi kérdések is rendezőnek.
Az ügyben hivatalos állásfoglalás készül az elnökség részéről.
Az egyéb témák között szerepel többek között:
- segítségnyújtás a költségvetési vitához (Debreceni J.),
- beszámoló az egyeztető tárgyalásokról (Horváth Balázs),
- a munkásőrség ruháiról, igazolványairól (Lezsák S.),
- felelősségre vonás a gazdasági bűntényekért (Szűcs I.)

Intézkedés:
- a BM III/III-7. Osztályt az eredeti anyag megküldésével tájékoztattuk.

                                                                                  Andrási József. r. alezredes

1989. december 22.

 
R-1/22-3/86/1989.                                                                     Szigorúan titkos!
IV. 1989. december 22. (86)
ASZA 12-12
Jelentem, hogy december 21-én 18 órai kezdettel Tatabányán a közművelődés háza előtt az MDF, a FIDESZ, az SZDSZ, az SZSZMSZ és a Phralipe szervek rendezésében a romániai megtorló intézkedések elleni tiltakozó gyűlést tartottak mintegy 250–300 fő részvételével.
A gyűlés első szónoka fasiszta diktátornak nevezte a román államfőt és napjainkban Romániában lezajló események bizonyítékaként hozta fel arra, hogy a kommunizmus és a szocializmus felett eljárt a történelem ideje.
A második szónok, Szalay Gábor, az SZDSZ helyi ügyvivője és képviselőjelöltje azt hangsúlyozta, hogy a magyar vezetés és kommunista rendszer is felelős Ceauşescu diktatúrájáért, mert ha az elmúlt 40 évben nem ilyen lojális a romániai rezsimmel, akkor ezek a változások már előtt bekövetkeztek volna, és most nem kellene ennyi embernek a vérét hullatnia.
A gyűlés végén Pordán József tanár felszólította a jelenlévőket, hogy a kitett tiltakozó aláírásgyűjtő íveket – amelyben arra vonatkozó követelés van megfogalmazva, hogy a magyar kormány azonnal lépjen fel az ENSZ-ben és az Európa Tanácsba a romániai vérengzés leállításáért, a diktatúra elszigeteléséért – írják alá.

Intézkedés:
- a BM III/III-7. Osztályt tájékoztattuk.

                                                                                     Andrási József r. alezredes

1989. december 28.

 

R-1/22-3/87/1989.                                                                     Szigorúan titkos!
IV. 1989. december 28. (87)
TK 12-12
Kapcsolatunk, aki MDF tag és közel áll az országos vezetőséghez, december 20-án az alábbiakról adott tájékoztatást:
Az MDF a saját és a nemzet jövőjét az SZDSZ-től elszakadva, illetve attól függetlenül képzeli el. A választásokon 20 százalék körüli eredményre számítanak – ez esetben koalícióra léphetnek az FKGP-vel, az MSZDP-vel, de szóba jöhet az MSZP is, amennyiben kellően el tudja magát határolni az MSZMP-től. (Az MDF egyébként alapvetően a szocializmus felé hajlik, a szónak új, igazi értelmében.)
Az MDF országos vezetősége a jelenlegi kormány maximális támogatására törekszik, mert az tanújelét adta annak, hogy a nemzet érdekeit képviseli, s így a választásokig feltétlenül hivatalban kell maradnia.
December 10-én Tatán összejövetelt tartott az FKGP helyi szervezete, amelyben Kiss János, az országos választmány tagja kijelentette: az MDF-et az MSZMP hozta létre, hogy meglegyen a saját ellenzéke. Hozzátette, az MDF nacionalista és antiszemita szervezet! A jelenlévők felháborodott reagálása után úgy helyesbített, hogy „ilyen hangok is hallhatók”.
Tatán az MDF-nek jó kapcsolata volt az SZDSZ-el és a FIDESZ-el, de az FKGP-vel kevéssé tudnak közös nevezője jutni.
Gyakorlati kérdésekben jelentkező nézeteltérések miatt a megyei ellenzéki kerekasztal nem funkcionál.
Az MDF szerint a társadalom és a gazdaság különböző vezető helyeiről az ún. „pártfunkcionáriusokat” fel kell váltani alkalmasabb és hozzáértőbb szakemberekkel.

                                                                                     Andrási József r. alezredes
Láttam:
dr. Cseresznyés Antal r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

1990. január 2.

 

R-1/22-3/1/1990.                                                                       Szigorúan titkos!
IV. 1990. január 2. (1)

HÜ 12-13
December 22-én egy megbeszélésen Dragon Pál az FKPP főtitkárhelyettese a következőkről nyilatkozott:
A Bős-Nagymaros vízlépcső ügyben az FKPP felvette a kapcsolatos a csehszlovák környezetvédőkkel, hogy azok járjanak el kormányunknál annak érdekében, hogy amíg mindkét országban nem lesznek meg a parlamenti választások, addig ne szülessen döntés.
Az EKA20 véleménye is az, hogy a jelenlegi kormány már ne tárgyaljon a BNV ügyében, mivel a csehszlovákiai változások következtében más aspektusból kell azokat folytatni.
Dragon véleménye szerint amennyiben az országgyűlés választ köztársasági elnököt, nem Pozsgay Imrét fogja megválasztani, viszont ha népszavazás lesz, akkor megválasztása 100 százalékra tehető. Az EKA álláspontja szerint mindenképpen el kell venni Pozsgaytól az államminiszterséget, hogy ne rendelkezhessen különleges felhatalmazással.
Az EKA közös álláspontja (az SZDSZ kivételével), hogy az új koalíciós kormány elnöke Németh Miklós legyen.
Dragon információi szerint Für Lajos végleg visszalépett az MDF köztársasági elnökjelöltségtől azzal az indokkal, hogy a rendelkezésre álló rövid időben nem tudná magát ismertté tenni.
A kormányátalakítással kapcsolatban az FKPP elnökhelyettese szerint az EKA elképzelése az, hogy gazdasági csúcsminisztériumot kell létrehozni a kül- és belkereskedelmi, valamint a pénzügyminisztérium összevonásával. Vezetőjévé az MDF szerint Farkas Lászlót, a Pénzügykutató Rt. elnök-vezérigazgatóját kellene kinevezni, de szóba jöhet Liska Dénes neve is. A szakágazatok élén államtitkárok lennének. A kereskedelmi ágazat élére továbbra is alkalmasnak tartják Beck Tamást.
A csúcsminisztérium mellé egy független szakértőkből álló tanácsadó testületet rendelnének.
A Magyar Nemzeti Bank kizárólag jegybanki funkcióval működne, az infláció megállítását garantált kölcsönkötvények kibocsátásával képzelik el, mert szerintük ezzel az intézkedéssel az adósságot el lehet tüntetni.
Dragon szerint a FIDESZ és az SZDSZ rendkívül jól kiépített kapcsolatokkal rendelkezik Romániában. Tamás Gáspár Miklós, aki jelenleg Angliában tartózkodik egy FIDESZ–SZDSZ–FKGP tárgyalócsoport élén, rövidesen Romániába fog utazni, hogy a hazai tapasztalatokat átadják az ottani demokratáknak, mivel attól tartanak, hogy a kommunista párt marad az uralkodó.
Dragon tudni véli, hogy Romániában napokon belül nyilvánosságra hozzák azt a tényt, hogy megkeresést küldtek Svájcba Mihály király hazahívása érdekében.
Nagy pert készítenek elő Emil Bobu elítélésére és nyilvánosan fogják „kinyuvasztani” Nicu Ceauşescut.
A Pilisi Parkerdőgazdaság főkönyvelő helyettesétől származó információk szerint több kormányzati és egyéb magas szintű vezető nagyobb összegekkel (30–35 ezer Ft) tartozik a gazdaságnak. Egyesek szerint részükre a számlát megküldték, míg mások szerint veszteségként leírják az összegeket.
Más információk szerint Demján Sándor, a Magyar Hitelbank Rt. elnöke anyagi visszaéléseket követett el a Tungsram Rt. részvényeinek eladása kapcsán. mivel a bank közvetlenül nem vásárolhatta fel a részvényeket, egy hónapi lejáratra 6 milliárd forintot fizetett ki négy magánszemély részére, akik a részvényeket felvásárolták, majd a lejárat előtt 8 milliárd forinton felüli összegért a Magyar Hitelbank Rt-nek eladták. Az ügyeleten személyenként kb. 250 millió Ft tiszta haszonra tettek szert.

Intézkedés:
- a BM III/III. Csfséget tájékoztattuk.

ASZA 12-12
Operatív tiszt személyes adatgyűjtése során vált ismertté, hogy Dorogi Imre, a volt oroszlányi munkásőrség parancsnoka, oroszlányi lakos, egy írógéppel írt fenyegető levelet kapott, amit munkahelyére, az oroszlányi hőerőműbe küldtek. A névtelen levél gyalázkodó hangvételű és olyan kitétel szerepel benne, hogy ha nem volt elég figyelmeztetés neki a lakásajtó felgyújtása, akkor tönkreteszik őt és munkáját is. (Ismeretes, hogy 1989. év februárjában ismeretlen tettesek felgyújtották lakása ajtaját – lásd a 13. sz. jelentésünket.)

Intézkedés:
- a BM III/III-7. Osztályt tájékoztattuk, az inkriminált anyag íráspriorálásához való beszerzésére intézkedtünk.

                                                                                    Andrási József r. alezredes
láttam:
dr. Cseresnyés Antal r. alezredes
főkapitány áb. helyettese

 

Nógrád megye

1989. október 20.

R-211-13-5/20                                                                          Szigorúan titkos!
XV. 1989. 10. 20. (20)
ASZA 12-12
1989. október 22-én és 23-án a megyénkben tervezett rendezvények a következők:
Salgótarjánban a megyeszékhelyen október 21-én 16.00 órakor a József Attila Megyei Művelődési Központban az SZDSZ helyi szervezete filmbemutatót tervez az „Engesztelő” című film kerül levetítésre. A szervezők 120–130 fő részvételére számítanak.
A filmvetítést követően a tartalomról vitát, beszélgetést terveznek. A vitavezető Sipos Lajos az MDF megyei szervezetének vezetője.
Nézsán a helyi MDF megalakulása alkalmából október 22-én 15.30 órai kezdettel emlékülést tartanak. 14–15 fő részvételére számítanak. A szervező Zentai József, a helyi szervezet vezetője. A gyűlést követően a nézsai Hősök terére vonulnak, ahol dr. Kakukk Attila mond beszédet.
Hugyag községben október 22-én 17.00 órai kezdettel a FIDESZ, az MDF és az SZDSZ balassagyarmati szervezetei megemlékezést tartanak az 1956-os Ipoly parti mártír emlékműnél. A szervezők 350 fő részvételére számítanak. A megemlékezésen beszédet mond Pónyi Gyula és Rácz Sándor.
Salgótarjánban október 23-án 16.30 órától az MDF, SZDSZ és SZDP salgótarjáni szervezeti a következő rendezvényeket. Tervezik: 16.00 órától gyülekező a megyei tanács épülete előtt, ahol 16.30 órakor koszorú helyeznek el. Innen a város központjában lévő József Attila megyei művelődési központ felé vonulnak. A művelődési központ előtti téren 17.00 órától ünnepi nagygyűlést tartanak. Beszédet Jecsmenik Andor és Eörsi István mond. A szervezők mintegy 500–550 fő részvételére számítanak.
Balassagyarmaton október 23-án 17.00 órai kezdettel a Hősök terén ünnepi nagygyűlést bonyolítanak le. A nagygyűlést követően a központon végig vonulva a temetőbe mennek, ahol koszorút helyeznek el az 56-os eseményekben elhunytak tiszteletére. A balassagyarmati megmozdulást az MDF, a FIDESZ, az SZDSZ és a kisgazdapárt helyi szervezetei készítik elő. A szervezők mintegy 600 fő részvételére számítanak.
Pásztón október 23-án 18.00 órától az MDF, FIDESZ és kisgazdapárt helyi szervezetei gyertyás néma felvonulást szerveznek a város központjában. A résztvevők a vasútállomásnál gyülekeznek, ahonnan az 1914-es hősi emlékműhöz, majd a temetőbe vonulnak. Mintegy 80–100 fő részvételére számítanak.

Intézkedés:
- az események figyelemmel kísérésére intézkedés történt.

         Sztaniszláv Mihály r. alezredes                                            Róth László r. őrgy.
főkapitány áb. helyettese                                                            ért. táj. tiszt

1989. december 11.

 

R-211-12-5/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
XV. 1989. 12. 11. (20)
LBE 12-12
December 11-én 07.45 órakor Salgótarjánban a Lovász József Általános Iskolát, annak tanárát felhívta egy ismeretlen férfi. A telefonban közölte, hogy az iskolát még 11-én 12.30 órakor felrobbantja. Ezt követően a telefont letette.

Intézkedés:
- az iskola területét átvizsgáltuk, ott robbanóanyagot, lőszert nem találtunk;
- az ismeretlen elkövető felderítése érdekében az adott telefonra 3/a rendszabályt vezettünk be;
- a BM III/III. Csoportfőnökséget az estről tájékoztattuk.

         Kovács István r. alezredes                                                 Róth László r. őrgy.
áb. szerv vez. helyettese                                                     ért. táj. tiszt

Pest megye

1989. október 2.

 

212-292-83/1989.                                                                      „Szigorúan titkos”
(09) Budapest, 1989. október 2. (83)
1. ATA 4
Roszik Gábor képviselő parlamenti javaslata okt. 23. nemzeti ünnepé nyilvánításáról agitatív megnyilvánulásra késztették a gödöllői MSZMP tagok, munkásőrök és IMI dolgozók egy részét. Olyan megbeszélések történnek, hogy ha a parlament elfogadja Roszik Gábor javaslatát, akkor okt. 23-án bemennek dolgozni az IMI-be.

Intézkedés:
- Pest m. III/III. Oszt. tájékoztatása.

dr. Sipos István r. alezredes                                               Kiss Tiborné r. fhdgy.

1989. október 3.

 

212-292-84/1989.                                                                      „Szigorúan titkos”
(09) Budapest, 1989. október 3. (84)
Előzmény: 77. sz. információ
1. ASZA 4
1989. szept. 26-án a dabasi művelődési házban 200–250 fő érdeklődő előtt Mark Palmer USA Bp.-i nagykövete – felesége és két tolmács társaságában – előadást tartott az USA és Magyarország kapcsolatának jelenéről és jövőjéről.
Az előadást az MDF dabasi csoportja szervezte Csontos József ref. lelkész vezetésével. A mindvégig kultúrált rendezvényen a diplomata rövid előadást tartott az USA külpolitikai törekvéseiről. Elmondta, hogy Magyarországnak van erkölcsi hitele a nyugat előtt, ezt kell kemény munkával a reformok végrehajtásával szilárdítani. Az USA segíteni fogja ebben Magyarországot.
Több, személyét és életvitelét érintő kérdés is elhangzott, amire a nagykövet rokonszenves közvetlenséggel válaszolt. Magáról egyebek között elmondta, hogy ún. keletspecialista. Magyarországon és a Szovjetunióban is számos kapcsolattal rendelkezik, épp a közelmúltban tért vissza a SZU-ból.
A kétórás rendezvény befejezésekor Palmer kijelentette, bárhová szívesen ellátogat, előadást tart, ahová meghívják. Rendbontás, zavartkeltő politikai megnyilvánulások nem történtek az előadáson.

Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

Előzmény: 78/2. sz. információ
2. HMB 1212
1989. szeptember 29-én a gödöllői műv. házban Roszik Gábor ev. lelkész, országgyűlési képviselő korábbi meghívásának eleget téve, előadást tartott Mark Palmer USA Bp.-i nagykövete. Az előadáson, amely mintegy 90 percig tartott, megközelítőleg 240–260 érdeklődő vett részt.
Az előadó elsősorban gazdasági megközelítésből világította meg azt a segítséget, melyet országa nyújt, ill. kíván nyújtani Magyarországnak ahhoz, hogy itt igazi piacgazdaság jöhessen létre.
Kérdésekre válaszolva többek között kijelentette, hogy Románia esetében bízik abban, hogy a biológia elvégzi azt, amit jelenleg már erők nem képesek megoldani. Magyarország köztársasági elnökét a magyar népnek kell megválasztani, hangzott a válasza egy kérdésre.
A nagykövet az előadása, ill. a válaszadása során mindvégig érzékelhetően ügyelt arra, hogy a provokatív színezetű kérdéseket kikerülje, mint egy esetben utalt is rá, „nem választ” adjon. Így részéről olyan új információ, amely még ismeretlen lett volna, az előadás folyamán nem hangzott el.
A magas szintű látogatás minden különösebb esemény nélkül ért véget.

Intézkedés:
- a BM III/III-7. Osztályt tájékoztatjuk.

dr. Sipos István r. alezredes                                               Kiss Tiborné r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese

1989. október 9.

 

212-292-85/1989.                                                                      „Szigorúan titkos”
(09) Budapest, 1989. október 9. (85)
1. ASZA 12
1989. október 7-én Nagymaroson a katolikus egyház országos ifjúsági lelkigyakorlatot tartott. Kb. 2500 fő vett részt, 85 százalékuk 14–18 év közötti fiatal. A találkozó témája a katolikus családmodell és a családi életre való nevelés volt. Az előadásokat követően szekcióüléseken csoportos foglalkozásokon dolgozták fel a hallottakat.
Az összejövetelen ellenséges, szélsőséges, ill. alkotmányba ütköző cselekmény – adataink szerint – nem történt.

Intézkedés:
- a BM III/III-1. Osztály tájékoztatása.

2. HK 12-12
Nagykőrösön az MDF szervezésében 1989. október 23-án 16 órakor a Szabadság téri Kossuth szobornál kezdődik a megemlékezés 1956 okt. 23-ról. A 30 perces ünnepi beszédet követően gyertyás felvonulás lesz a református temetőben, ahol Bartha Margit – 1956-ban véletlenül lelőtt – sírját koszorúzzák meg. Várható létszám néhány száz fő.

Intézkedés:
- a BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

3. HMB 12-4
Az MDF váci szervezete 1989. okt. 21-én 15 órai kezdettel a helyi zeneiskola dísztermében tartja megemlékezését az 1956 október 23-i eseményekről. A megemlékezésen ünnepi beszédet mond Fónay Jenő, majd Darvas Iván színművész mond el több verset. Ezt követően több megemlékezés hangzik el az 1956-os eseményekben részt vett helyi lakosok részéről. Brusznyai Árpád21 emlékére – akit 1956-os cselekményéért elítéltek és kivégeztek – a Sztáron Sándor Gimnázium falán emléktáblát helyeznek el.
Este a váci székesegyházban Brusznyai József dunakeszi plébános – aki Brusznyai Árpád testvére – tart gyászmisét.

Intézkedés:
- a BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

4. HMB 12-4
1989. október 8-ra virradóra a váci Konstantin téren lévő szovjet hősi emlékművet kb. 1 m magasságig újságpapírral borították be.
Ezen: „Éljen a SZU–magyar barátság, de ne itt”
„Ez a tér helye”
„Ez a tabu megszűnt”
aláírás: „FIDESZ” feliratok voltak olvashatók.

Intézkedés:
- a BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

dr. Sipos István r. alezredes                                               Kiss Tiborné r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese

1989. október 10.

 

212-292-86/1989.                                                                      „Szigorúan titkos”
(09) Budapest, 1989. október 10-én (86)
1. TK 12-12
Roszik Gábor evangélikus lelkész 1989. okt. 22-én 10 órakor a gödöllői ev. templomban ünnepi istentiszteletet tart, megemlékezve az 1956-os forradalomról. Az istentisztelet után az egybegyűltek kivonulnak a temetőbe és megkoszorúzzák Balázsovics András sírját, aki a forradalom ellenségeinek gödöllői áldozata.

2. TK 12-12
Okt. 23-én 18 órakor Roszik Gábor nyitja meg azt a kiállítást a gödöllői műv. házban, amelyet a gödöllői ellenzéki kör „301-s parcella” címmel rendez az 1956-os forradalom 33. évfordulója tiszteletére.

dr. Sipos István r. alezredes                                                Kiss Tiborné r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese

1989. október 13.

 

212-292-87/1989.                                                                      „Szigorúan titkos”
(09) Budapest 1989. október 13. (87)
Előzmény: 85/3. sz. információ
1. K/3 4
A váci ellenzéki kör értesíti kapcsolatait, hogy 1989. okt. 21-én délután (közelebbi időpont nincs megjelölve) a váci zeneiskolában „forradalmi emlékünnepségre” készülnek. Ennek keretében felavatják Brusznyai Árpád emléktábláját is.

Intézkedés:
- BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

2. HMT 12-4
A szentendrei MDF közölte a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt helyi szervezetével, hogy okt. 23-án 18 órai kezdettel gyertyás demonstrációt terveznek Szentendre főterén. Az előzetes tervek szerint nem felvonulás lesz, hanem csak találkozó. Beszélgetéseket sem terveznek, legfeljebb szavalatokat. A találkozó tömegessé tétele érdekében tervezik, hogy a rendezvényt kihirdettetik a város iskoláiban.
Budakalászon ugyanebben az időben a katolikus templomban megemlékező istentisztelet lesz.

Intézkedés:
- BM III/III-7. Osztály tájékoztatása;
- Szentendrén a rendezvény hálózati operatív biztosítása.

3. ER 12
1989. okt. 14-én 17.00-18.00 óra között Százhalombattán a helyi MDF és kisgazdapárt megemlékezést tart és felavatja az „áldozatok emlékoszlopát” az ófalusi temetőben kb. 500 fő részvételével. Ezt követően a műv. központ színháztermében „in memoriam 1956” címmel ünnepi műsort tartanak. Résztvevők. Für Lajos történész, Gyenes Judit, Maléter Pál özvegye. Az illetékes Érd-százhalombattai rendőrkapitányság hozzájárult a rendezvény megtartásához.

Intézkedés:
- BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

dr. Sipos István r. alezredes                                               Kiss Tiborné r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese

1989. október 16.

 

212-292-88/1989.                                                                      „Szigorúan titkos”
(09) Budapest, 1989. október 16. (88)
1. LBE 4-12
1989. okt. 13-án Budakalászon a József A. u. 75. sz. alatti ház kerítésén lévő táblára – amit az Óbuda MGTSZ útbaigazítás céljára használ – ismeretlen elkövető fekete színű spray festékkel horogkeresztet festett.

Intézkedés:
- a tábla lefestésére intézkedtünk;
- további adatgyűjtés;
- a BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

2. ASZA 12
1989. okt. 2-án a Pestvidéki Gépgyárban a 639. gyári számú MI-8 típusú helikopter hajtóművezése során a bal hajtóműnél rendellenesség volt tapasztalható. Okt. 6-án elrendelték az üzemanyagrendszer megbontását, melynek során megállapították, hogy a C 98211073 gyári számú tüzelőanyag rendszerben idegen tárgy, egy 170x170 mm-es rongydarab volt található.
A bekerülés helyszíne és időpontja a vizsgálat szerint utólag nem állapítható meg.

Intézkedés:
- a szükséges ellenőrzések elvégzése érdekében az információs bázis eligazítása megtörtént;
- a BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

dr. Sipos István r. alezredes                                               Kiss Tiborné r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese

1989. október 17.

 

212-292-89/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
(09) Budapest, 1989. október 17. (89)
1. ER 12
Az MDF szigetszentmiklósi szervezete 1989. október 23-én 18–20 óráig megemlékezést szervez Szigetszentmiklóson a munkásőr lakótelepen kb. 150–200 fő részvételével, melynek során a lakótelep nevét formálisan Szent Miklós ltp.-re szándékozzák megváltoztatni.

Intézkedés:
- a BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

2. HMB 12-4
Az MDF szigethalmi szervezete 1989. okt. 23-ra tervezett megemlékezésének a tököli szovjet objektumon belüli része elmarad. Az MDF átértékelte az ünnepi megemlékezéseit. A megemlékezést nov. 3–4én tartják meg, Maléter Pál és társai elfogásának idején. Nem az objektumban lévő, hanem az objektum bejáratánál lévő parkolóban lévő szabad területen, egy kis park kialakításával, ahol Maléter Pál és társai emlékére egy kopjafát állítanak fel, és ott koszorúznak. Ez a hely marad meg emlékparknak.

Intézkedés:
- BM III/III., III/IV. Csf.-ség tájékoztatása;
- III/III. Osztály tájékoztatása.

dr. Sipos István r. alezredes                                               Kiss Tiborné r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese

1989. október 17.

 

212-292-90/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
(09) Budapest, 1989. október 17. (90)
1. ER 12
Százhalombattán 1989. okt. 22-én 19 órakor a Barátság Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében – az MDF szervezésében – az 1956-os népfelkelés áldozatainak emlékére „Mozart-rekviem” lesz. Megemlékezést tart Ördögh Szilveszter író. Az előadás előtt 18 órakor az óvárosi temetőben a „reformkör” koszorút helyez el az áldozatok emlékoszlopánál.

Intézkedés:
- BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

2. ER 12
Budapesten a XXII. kerületi művelődési ház központi színháztermében 1989. okt. 21-én 19 órakor a kerületi MDF szervezésében ünnepi Liszt hangversenyt rendeznek a „tétényi csata” emlékére. Megnyitó beszédet mond Csengey Dénes író, az MDF országos elnökségének tagja. Közreműködnek: Kereskedő Tamás és Pozsgai Zoltán zongoraművészek.

Intézkedés:
- a BM III/III-7. Osztály és
- BRFK III/III. Osztály tájékoztatása.

3. ER 12
1989. okt. 21-én az SZDSZ dunaharaszti csoportja Dunaharasztin a hősök emlékművénél kb. 100–150 fő részvételével megemlékezést tervez. 17 órakor a „Club 19” étteremben nagygyűlést terveznek, majd 8 órától a hősök emlékművénél a résztvevők egy-egy szál virágot helyeznek el.

Intézkedés:
- a BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

dr. Sipos István r. alezredes                                               Kiss Tiborné r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese

1989. október 20.

 

212-292-91/1989.                                                                      „Szigorúan titkos”
(selejtezésig)
(09) Budapest, 1989. október 18. (91)
1. HMB 12-12
A gödöllői „G klub” (ellenzéki klub) szervezésében Rácz Sándor, a volt nagy-budapesti munkástanács elnöke előadást tart „Forradalom 1956–1989” címmel, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem kollégiumában 1989. okt. 18-án 18.00 órakor. Az előadást Rácz Sándor köztársasági elnök jelöléseként szervezik.

Intézkedés:
- BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

2. ER 14
Az MDF dömsödi szervezete 1989. okt. 23-án 15.00 órakor Dömsödön a tanácsháza előtt megemlékezést tart 1956-ról. A résztvevők száma várhatóan 40–80 fő.

Intézkedés:
- BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

dr. Sipos István r. alezredes                                               Kiss Tiborné r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese

1989. október 19.

 

212-292-92/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
(09) Budapest, 1989. október 19-én (92)
1. ER 12
Az MDF törökbálinti szervezete 1989. okt. 23-án 18 órakor a helyi hősi emlékműnél megemlékezést tart 1956. okt. 23-ról. A résztvevők tervezett létszáma várhatóan 50–100 fő.

Intézkedés: BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

2. ER 12
Az MDF piliscsabai szervezete 1989. okt. 23-án megemlékezést tart 1956. okt. 23-ról. A megemlékezésen résztvevők 16 órakor gyülekeznek a helyi sportpályán, és onnan vonulnak a temetőbe, ahol koszorúkat fognak elhelyezni. A résztvevők létszámáról információval nem rendelkeznek.

Intézkedés:
- BM III/III-7. Osztályt tájékoztatása.

dr. Sipos István r. alezredes                                               Kiss Tiborné r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese

1989. október 20.

 

212-292-93/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
(09) Budapest, 1989. október 20. (93)
1. ER 14
Monoron 1989. október 20-án 18.45 órakor a helyi alternatív szervezetek – SZDSZ, FKGP, MDF, Magyar Október Párt, MSZDP – és a református egyház szervezésében a református templomban misét tartanak, majd a református temetőbe fáklyás felvonulást terveznek. Az esemény várható időtartama kb. egy óra. Tervezett létszám kb. 100 fő.

Intézkedés:
- BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

2. ER 12
Az MDF gödi szervezete bejelentette, hogy 1989. okt. 22-én 15 órakor a Münnich F. utca névtáblát „leragasztja”, helyette Nagy Imre nevét teszik fel. Várható létszám kb. 100 fő.

Intézkedés:
- BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

3. ASZA 12
Az MDF dunaharaszti szervezete falragaszon hirdeti, hogy az 1956-os megemlékezést 1989. okt. 21-én 15 órakor tartja a 19-es étteremben.

Intézkedés:
- BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

dr. Sipos István r. alezredes                                               Kiss Tiborné r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese

1989. október 20.

 
212-292-94/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
(09) Budapest, 1989. október 20. (94)
1. ER 12
Az MDF abonyi szervezete bejelentette, hogy 1989. okt. 23-án 18.00 órakor gyertyát gyújt a Kossuth téren az I. világháborús emlékműnél.
Várható létszám: 60-80 fő.

Intézkedés:
- BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

dr. Sipos István r. alezredes                                               Kiss Tiborné r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese

1989. október 31.

 

212-292-95/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
(09) Budapest, 1989. október 31. (95)

Előzmény: 65. sz. napi jel.
1. HK 12-12
Kapcsolatunk 1989. okt. 13-án kelt levelében tájékoztatta a Pest Megyei RFK vezetőjét, hogy a Dugattyú-leányvállalatán22 belül az elveszett 0057-2/1989. sz. államtitkot képező irat felkutatására irányuló intézkedések nem vezettek eredményre, a kérdéses iratot nem találták meg.
A BM III/II-A Önálló Alosztályon keresztül megkért előzetes titokszakértői vélemény a fenti irattal kapcsolatban még nem érkezett meg.

dr. Sipos István r. alezredes                                               Kiss Tiborné r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese

1989. november 1.

 

212-292-96/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
(09) Budapest, 1989. november 1. (96)
1. HÜ 12-12
Zsámbokon kb. 25 személy részvételével 1989. nov. 2-án megalakul a kisgazdapárt helyi szervezete. A résztvevők kivétel nélkül vállalkozók. A párt megalakulására azért kerül sor, mert a helyi tanácselnök nem képviseli a vállalkozók érdekeit, sőt munkájukban akadályozza. Megalakulásukat követően a tanácselnök lemondását követelni fogják a kisgazdapárt nevében.

Intézkedés:
- a BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

2. HMB 12-4
Előzmény: 79/1, 89/2. sz. inf. jelentés
Az MDF helyi szervezete Maléter Pál emlékére szervezett megemlékezés (kopjafaállítás és -koszorúzás) előkészületi munkái – parképítés – folynak a tököli szovjet objektum bejáratán.
A nov. 4-re tervezett ünnepséggel kapcsolatban olyan információ jutott tudomására kapcsolatunknak, hogy ünnepi előadónak Szűrös Mátyást, a MK ideiglenes államfőjét hívták meg.

Intézkedés:
- BM III/III., III/IV. Csfség tájékoztatása;
- III/III. Osztály.

dr. Sipos István r. alezredes                                                Kiss Tiborné r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese

1989. november 2.

 

212-292-97/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
(09) Budapest, 1989. november 2. (97)
Előzmény: 79/1, 89/2, 96/2 sz. inf. jel.
1. ER 12
Tökölön a szovjet laktanya bejárata előtt területen az MDF helyi és környékbeli szervezetei 1989. nov. 4-én 10.00-11.30 órakor megemlékezést tartanak Maléter Pál letartóztatásának emlékére. Tervezett létszáma 1000 fő. A megemlékezést saját, 130 fős rendező gárdával kívánják biztosítani. Rendőri segítséget nem kértek. A rendezvényre vonatkozóan Mestyanek István, az MDF szigetszentmiklósi szervezetének elnöke a rendőrségen írásban tett bejelentést.
MDF rendezői csoportok:
- Ráckeve: 40 fő, vezetője: Kéri Mihály;
- Szigethalom: 20 fő, vezetője: Kocsis Gábor;
- Szigetszentmiklós: 40 fő, vezetője: Virág Róbert;
- Tököl: 30 fő, vezetője: Rácz József.

Intézkedés:
- BM III/III, III/IV. Csfség;
- BM III/III-7. Osztály;
- Pest MRFK Közl. Bizt. Oszt.
- Pest MRFK III/II. Osztály tájékoztatása.

dr. Sipos István r. alezredes                                                Kiss Tiborné r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese

1989. november 6.

 
212-292-98/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
(09) Budapest, 1989. november 6. (98)
Előzmény: 79/1, 89/2, 96/2, 97/1 sz. napi jel.
1. ASZA 12
Tökölön a szovjet laktanya előtti területen az MDF helyi és környékbeli szervezeteinek rendezésében 1989. nov. 4-én 10.15-től 11.30-ig megemlékezést és emlékoszlop avatást tartottak Maléter Pál letartóztatásának emlékére.
A rendezvényen kb. 200–250 fő volt jelen. A helyi MDF részéről Rácz József beszélt, majd pedig az országos MDF vezetőségéből a távollévő Für Lajos helyett Csurka István író mondott beszédet. Ezt követően Horváth Sándor színművész, az MDF választmányi tagja szavalta el a Szózatot. Szélsőséges megnyilvánulás, rendzavarás nem történt.

Intézkedés:
- BM III/III., III/IV. Csfség, III/III-7. Osztály tájékoztatása.

2. ER 12
Gyálon 1989. nov. 4-én az MDF helyi csoportja szervezésében 18.00-19.20 óráig a katolikus templom közelében lévő területen 1848 és 1956 szabadságharcos hősei emlékére kopjafát állítottak. A rendezvényre a szentmisét követően került sor. Résztvevők száma 110 fő volt. Beszédet mondott dr. Lugosfalvy Emil, az MDF dabasi szervezetének egyik vezetőségi tagja. (A megemlékezés alatt a résztvevő kb. 30 gyerek fáklyákat tartott a kezében.) Az eseményen rendzavarás, szélsőséges megnyilvánulás nem volt.

Intézkedés:
- BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

3. HMB 12-12
Gödöllőn 1989. okt. 31-én megalakult Mészáros Gyula (kisiparos) vezetésével a Kereszténydemokrata Néppárt. Az alakuló gyűlésen 15 személy vett részt. Az alapszabály kimondja, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt
- világnézeti párt (keresztény állameszme),
- ellenzéki párt,
- választási párt.

Intézkedés:
- BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

4. TK 12-12
A gödöllői MDF elnöke, Varga Kálmán és a választmány tagja, Odorics Ferenc lemondott tisztségéről és kilépett az MDF-ből. Elhatározásukat azzal indokolták, hogy az MDF kongresszus olyan határozatokat hozott, mely egyértelműen arra utal, hogy a kommunistákkal kívánnak együttműködni. Ezért ők nem kívánnak tovább kb. 60 százaléka egyetértett a lemondás indokával és kinyilvánították, hogy a helyi SZDSZ-be kívánnak belépni. [Sic!]

dr. Sipos István r. alezredes                                                Kiss Tiborné r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese

1989. november 8.

 

212-292-99/1989.                                                                      Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
(09) Budapest, 1989. november 8. (99)
1. HÜ 12-12
Zsámbokon a kisgazdapárt 1989. nov. 3-án 40 fő részvételével megalakult. A zsámboki szervezet megalakulását az országos FKGP elismerte és nov. 6-án Pest megyei vezetőségi gyűlésen Dragon Pál, a megyei elnök biztosította a szervezet működéséhez szükséges anyagi feltételeket.

Megjegyzés. Dragon Pál személyére nyitott „Esztergályos” fn. bizalmas nyomozást lezártuk, F dosszié keretében ellenőrizzük tovább.

Intézkedés:
- BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

dr. Sipos István r. alezredes                                               Kiss Tiborné r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese

1989. november 13.

 

212-292-100/1989.                                                                    Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
(09) Budapest, 1989. november 13-án (100)
1. HK 12-12
Az albertirsai 750/400 KV-os fogadóállomáson nov. 13-án 11.12 órakor gázfejlődés következtében a 7-es számú söntfolytó berendezés felrobbant. A gázvédelmi automatika működött, a rendszert kikapcsolta, személyi sérülés nem történt. A söntfolytó javított, robbanás következtében megrepedt, olajfolyás van, de tűzveszély nincs. A kár összege jelenleg nem ismert, az előző hasonló robbanásnál 10 millió forint volt.
Az OVIT és MVMT szakemberei a helyszíni vizsgálatokat megkezdték, az eddigi adatok alapján szándékosságra utaló adat nincs.

Intézkedés:
- BM III/II-6. Osztályt tájékoztattuk;
- az információs bázis eligazítása arra vonatkozóan, hogy állapítsák meg a rendkívüli esemény létrejöttének pontos körülményeit.

dr. Sipos István r. alezredes                                               Kiss Tiborné r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese

1989. november 14.

 

212-292-101/1989.                                                                    Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
(09) Budapest, 1989. november 14. (101)
1. HMB 12-12
1989. nov. 10-én Kaszap István bulányista kisközössége összejövetelt tartott Rákoskeresztúron. Ezen többek között a közeli országgyűlési képviselő- és köztársasági elnökválasztásokkal is foglalkoztak. E témához kapcsolódva készítették el a „Válasszunk?! (igen, nem, miért, hogyan?)” című anyagot, melyben szélsőséges megnyilatkozások is találhatók. Többek között: „hihetünk-e hazaáruló tömeggyilkosoknak, amikor megígérik, hogy ezután már nem fognak bántani minket, válasszuk csak megint őket? Kitehetjük-e a majdani koalíciós kormány tiszta tagjait annak a népharagnak, amely egy kommunistákkal tűzdelt vezetés ellen várható az elkerülhetetlen gazdasági kényszerintézkedések nyomán?”
A „Válasszunk” c. anyag szerzője Demeczki Jenő Bp., […] lakos.

Intézkedés:
- BM III/III-7. Osztály és a BM III/III-1. Osztály tájékoztatása.

2. HMB 12-12
A katonai szolgálatteljesítés megváltozott lehetőségeinek ellenére a bulányista bázisközösség ún. „katonakönyv visszaküldő akciót” szervez. Kérik tagjaikat, hogy akinek ilyen szándéka van, az december első hetében tegye meg. Eddig 50 fő jelezte katonakönyv visszaküldő szándékát.

Intézkedés:
- BM III/III-7. és a BM III/III-1. Osztály tájékoztatása.

dr. Sipos István r. alezredes                                               Kiss Tiborné r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese

1989. november 16.

 
212-292-102/1989.                                                                    Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
(09) Budapest, 1989. november 16. (102)
1. HMB 12-12
A Magyar Október Párt vezetője, Krassó György az agrártudományi egyetem „G” klub meghívására 1989. nov. 14-én az egyetemen előadás megtartására vállalkozott.
A jelzett napon a mintegy 20 fős egyetemi hallgatóság előtt a MOP 7 fős delegációja jelent meg Kálnoki József vezetésével. Bejelentették, hogy Krassó más irányú elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni. Nevében és helyette ők hivatottak az érdeklődőket pártjuk programjáról, célkitűzéseiről, stb. tájékoztatni.
A mintegy kettő és fél órás előadás zömében Kálnoki beszélt. A MOP-ról elmondta, hogy az egyelőre nem párt, bejegyzése körül nehézségek vannak, de valójában nem is párttá alakulásuk a legfontosabb, hanem az, hogy a jelenleg már működő pártok „lelkiismerete”-ként tudjanak funkcionálni. Taglétszámukat mintegy 200–210 főre becsülik. Tagtoborzást nem csinálnak, aki akar és programjukkal egyetért, megtalálja az utat hozzájuk.
Kálnoki hangsúlyozta az előadása során, hogy nem profi politikusok és még csak nem is szakértők, mint az pl. az SZDSZ-ben megfigyelhető. Ők valamennyien a társadalomban lezajló folyamatokra „érzéken” emberek, akik az általuk felfedezett hibák ellen lépnek fel.
Előadása során Kálnoki több helyen is élesen bírálta az EKA megállapodásait kijelentve, hogy rossz kompromisszumokat kötöttek. Véleményük szerint az elkövetkező választások már eleve nem lesznek demokratikusak és titkosak. Úgy látják, hogy egyes pártok, így pl. az MDF és a FIDESZ is, már a miniszteri székek elosztásán fáradozik! Meggyőződésük, hogy a belpolitikában ismét az a helyzet következett be, hogy egyes kérdések a tömegek megkérdezése nélkül, azok háta mögött került eldöntésre. Végezetül hangsúlyozta, hogy Rácz Sándort tartják az egyetlen alkalmas személynek a köztársasági elnöki tisztségre.

Intézkedés:
- BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

dr. Sipos István r. alezredes                                               Kiss Tiborné r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese

1989. december 5.

 

212-292-103/1989.                                                                    Szigorúan titkos!
(09) Budapest, 1989. december 5. (103)
1. AK 14-14
1989. november 30-án 20 órakor a Magyar Október Párt Budapest („Nádor u.”) Münnich F. u. 19. sz. alatt összejövetelt tartott. Résztvevők száma kb. 20–22 fő. Az összejövetelen Krassó György ismertette az V. kerületi képviselőválasztással kapcsolatos terveiket. Felvetette, hogy a választási kampányt kéményseprőnek álcázott agitátorok végezzék-e? Elképzelés, hogy az utcákat „panaszládával” járnák és az emberek bedobnák panaszaikat. A MOP pécsi képviselője kijelentette, hogy „nem ez kell, hanem megmutatni a népnek, hogy erősek, komolyak vagyunk, odaütni a bolsiknak”. Végül a többség megszavazta a „kéményseprő” kampányt.
Az elkövetkező 8 napra az alábbi tervben állapodtak meg:
1. A hét végén (dec. 2–3) dekoráció: az NSZK-ból hozott mikrobusz feldíszítése, kéményseprő jelmezek készítése.
2. Szórólapok, röpcédulák készítése.
3. Hétfőtől csütörtökig tea-osztás a járókelőknek, plusz egy szál virág. Öregek megsegítése a piacon, MOP feliratú jelmezben, plusz a mikrobusz megjelenése.
4. Vasárnap: általános választási plakátragasztás az V. kerületben, levélszekrényekre röpcédulák bedobása.
Egy résztvevő („kültag”) elmondta, hogy a „Szolidaritás” kedden délután 16 órakor akciót tervez. A kormánynak „mikulás ajándékot” adnak át, „egy rakás lyukas csizmást”.
A pártkassza jelenlegi vagyona állítólag 30000 Ft, amit a képviselőválasztásra el akarnak költeni.

Intézkedés:
- BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

dr. Sipos István r. alezredes                                               Kiss Tiborné r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese

1989. december 14.

 

212-292/104/1989.                                                                    Szigorúan titkos!
(09) Budapest, 1989. december 14. (104)
1. ATA 12
Antoniewicz Roland 1974-ben került a Lapkiadó Vállalathoz. Abban az időben és később is Siklósi Norbert segítette elhelyezkedni elvtársai, rászoruló ismerősei rokonait. Édesapja a lapkiadó külső munkatársa volt.
Nevezett lapszemlékkel foglalkozott, majd a Magyar Hét (idegenforgalmi jellegű lap) lengyel számánál dolgozott. Később az Expressz hirdetési újságnál volt kollektor, majd 1988 közepétől lapárusító boltokban dolgozott.
Az új vezérigazgató, Német Jenő felmentette a munkavégzés alól, és úgy informáltak, hogy időközben a munkakönyvét is megkapta. A legújabb fejlemény: december 12-én felkereste a vezérigazgatót és egy lapindítási kérelmet adott át, a Kádár János Társaság nevében kíván lapot indítani. A beszélgetésen jelen volt közvetlen főnököm, a nemzetközi osztály vezetője, Sebestyén Gábor – valamikor a BM állományában dolgozott – és jelezte a vezérigazgatónak, hogy Antoniewicz Roland zsebében mini-magnó lapul.
Antoniewiczet tájékoztatták, hogy a cégbejegyzésével és a lap indításához szükséges alaptőkével lehet csak lapot indítani. Jelzések szerint Antoniewicz hosszú ideig az NDK-, jelenleg és folyamatosan román forrásokból jelentős összeghez jut, ezért is tudja 4 gyermekes családját munkaviszony nélkül, gondtalanul eltartani.

dr. Sipos István r. alezredes                                               Kiss Tiborné r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese

1989. december 15.

 

212-292-105/1989.                                                                    Szigorúan titkos!
(09) Budapest, 1989. december 15. (105)
1. AK 14-4
A Magyar Október Párt tervbe vette a Bp. V. ker. Október 6. utca 22. sz. alatti MSZMP helyiség elfoglalását. Az akciót legkésőbb karácsonyig végre akarják hajtani.

Intézkedés:
- BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

2. HMB 12-4
Előzmény: 101/2
A „Bokor” katolikus bázisközösség péceli csoportja 1989. dec. 8-án Rákoskeresztúron összejövetelt tartott. Az összejövetelen elhangzott, hogy dec. 18-ig kell Merza Józsefhez eljuttatni azok névsorát, akik az idén karácsonyra visszaküldi katonakönyvüket a honvédségnek. Kaszap István kijelentette, hogy egy levél kíséretében ő maga tett eleget ennek a „bokor”-felhívásnak és közölte a Pest megyei kiegészítő parancsnoksággal, hogy passzívan sem óhajt a honvédség kötelékéhez tartozni.
Kaszap István a résztvevőknek tolmácsolta Bulányi György terveit egy „katolikus megújulási fórum” létrehozására. Ez nem csak a „Bokor” tagjait mozgatná meg, hanem a kívülállókat is. Bulányi szerint már késő is van. Aggódik az egyházi vezetők és az állam újabb szövetsége miatt, nehogy újra tudjanak uralkodni a nép felett. A szövetségnek az lesz a következménye, hogy a papi pálya újra divatba jön, jövedelmező lesz, és ily módon felhígul.

Intézkedés:
- BM III/III-1., BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

dr. Sipos István r. alezredes                                                Kiss Tiborné r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese

1989. december 20.

 

212-292-106/1989.                                                                    Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
(09) Budapest, 1989. december 20. (106)
1. AK 14-4
Előzmény: 105/1. sz. inf. jel.
A Magyar Október Párt december 14-én pártnapot tartott. Az MSZMP-helyiség elfoglalásán túl olyan döntés született, mely szerint december végén, vagy január elején a Münnich F. utca névtábláit lefestik. A végrehajtások időpontjaiban konkrét megállapodás nem született.

Intézkedés:
- BM III/III-7. Osztály tájékoztatása.

dr. Sipos István r. alezredes                                               Kiss Tiborné r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese

Somogy megye

1989. december 20.

 

R-213-25/1989.                                                                         Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XVI. 1989. december 20. (22)
LBE 14-13
V. L. ([…] pénzügyőr) Kaposmérő, […] szám alatti lakos, december 14-től december 19-ig rokonainál tartózkodott Romániában, részben Temesváron, részben a várostól 6 km-re lévő Mosniţa [Mosnica] helységben. Kint tartózkodása során személyesen és O. I. mosniţai lakostól közvetlen információkat szerzett a temesvári eseményekről. Elmondása szerint – melyről jegyzőkönyv készült – december 15-én pénteken kb. 150 fős tömeget látott Tőkés László lakása körül, az embereik várakoztak, sétáltak. Mosniţán tartózkodott, amikor egy ismerős tudatta velük, hogy 16-án szombaton esete a ház előtt a tömeg több ezer főre nőtt, és követelte Tőkés László helyén maradását, majd megindultak a néptanács és a pártszékház felé. O. I. és öccse elmondásából tudta meg – akik 16-án este beutaztak Temesvárra – hogy szombaton délelőtt a bukaresti USA nagykövetségről diplomaták akarták felkeresni Tőkés Lászlót, azonban a házba nem engedték be őket. A tömeg ezen is nagyon felháborodott, de a tüntetés este kezdődött. A Securitate emberei szombaton éjjel akarták kilakoltatni Tőkéséket, a lelkész az ablakon kiabált ki a tömeghez. A tömeg ezután a néptanács és a pártszékház felé vonult és Ceauşescu-ellenes jelszavakat kiabáltak. A tömeg kb. 80–90 százaléka román nemzetiségű volt, sok egyetemista, nő és gyermek volt a tömegben. A vonulás közben a tömegközlekedési eszközöket leállították, az utazókat felszólították a csatlakozásra. Kisebb incidensek is voltak, pl. egy a rend helyreállítására felszólító polgári ruhás Securitate-tisztekből álló csoportot megvertek, gépkocsijukat felborították, majd egy egyenruhás rendőröket szállító autót is összetörtek, a rendőröket megverték és bedobták őket a Béga folyóba.
Az incidensek után a tömeg egészen megvadult, törtek, zúztak, gépkocsikat borítottak fel, a Fő téren a könyvesbolt kirakatát betörve az összes Ceauşescu-könyvet máglyán elégették. O-ék elmondása szerint ekkor a vízágyúzást és gumibotozást kivéve már rendőri intézkedés nem volt, a tömeget állítólag vízágyúkkal verték szét.
Vasárnap, 17-én Temesváron a délutáni órákban ismét csoportosulni kezdtek az emberek, pl. az Aradi úti elágazónál kb. 200 fős fiatalokból álló csoport az államfőt elítélő jelszavakat kiabált. Temesvártól Arad felé haladva a várostól kb. 3 km-re egy katonai menetoszlop várakozott, tehergépkocsik, páncélozott szállító járművek álltak egymás mögött kb. 1 km hosszban, fegyveres katonákkal, tisztekkel. Az úton feltűnő volt, hogy sok személyautó haladt Arad felől Temesvár irányába.
V. L. elmondta, hogy 17-én este Nagylaknál akartak visszatérni Magyarországra, de ezt sem ott, sem a Varsánd–Gyula-i határátkelőhelynél nem tudták megoldani, mivel visszairányították őket. Útjuk során már tapasztalták, hogy egyre több rendőr-katona párosítású járőr igazoltatja őket.
Temesváron keresztül Mosniţába tartottak. A városba jelentős ellenőrző pontok volt, pl. a benzinkúttól 1 km-re csak géppisztolyos katonák voltak tehergépkocsikkal, páncélozott szállítójárművekkel. A városba csak kerülő úton közlekedhettek. A városon 18-án hajnalban haladtak keresztül, a Józsefvárosi részen látták az összecsapások és pusztítások nyomait, kirakatok voltak összetörve, kirabolva, kiégett tárgyak hevertek az utcán. A város ún. vörös-csárdai részén nagy tűz volt előttük, az emberek barikádot emeltek. Amikor odaértek, emberek rohantak hozzájuk benzines palackokkal, botokkal felfegyverkezve. Románul kiabáltak, nem akarták továbbengedni őket. Amikor megtudták, hogy magyarok, szétszedték a kb. 5–600 méter hosszan összehordott vasból, kövekből rakott barikádot. Továbbhaladásuk után elkezdtek kiabálni, hogy gyorsan menjenek, mert jönnek a tankok. Mosnia felé haladva valóban találkoztak két harckocsival, melyek oldalukon katonákkal, nagy sebességgel haladtak a város felé. Mosniţán O. I. – aki vasárnapról hétfőre virradó éjszakát Temesváron töltötte – elmondta, hogy súlyos összecsapások voltak a tömeg, valamint a rendőrség és a katonaság között. A tömegközlekedési eszközök felborításával elérték, hogy a harci járművek nem tudtak továbbhaladni, harci járműveket foglaltak el, fegyvert zsákmányoltak, harcképtelenné tettek harckocsikat. Lövöldözés tört ki, O. elmondta, hogy egy Dacia típusú gépkocsiba, melyben négyen ültek, egy harckocsi gázolt. Véleménye szerint a több száz halott között sok volt a nő és a gyermek, a sebesültek száma több ezer volt.
18-án, hétfőn, Temesváron a délelőtti órákban beszéltek egy mentős foglalkozású ismerősükkel, aki elmondta, hogy csak párttag mentősöket engedtek az összecsapások helyszínére, nehogy kitudódjon mi, történt. Elmondta, hogy a kórházakban, segélyhelyeken a súlyos sebesültek közül sokan meghaltak, mivel a legelemibb eszközök sem álltak rendelkezésre, nem volt vér, nem látták el a sebesülteket. 18-án délben próbálkoztak ismét Nagylaknál hazatérni, azonban a határátlépő helyről az aradi Securitate épületébe vitték őket, és részletesen kihallgatták romániai tartózkodásuk céljából, helyéről. Még a határon találkoztak két másik magyar férfival, akik az események alatt szintén Váradon és Temesváron voltak, ott fényképeztek. Őket is Aradra vitték és kihallgatták.
A többórás kihallgatás után a fényképezőgépből kiszedték a filmet, majd elengedték őket, a nagylaki határátlépésük már zökkenőmentes volt. A kihallgatások alatt a másik helyiségben a Securitate tisztjei a Magyar Televízió Panoráma c. műsorát, majd a TV Híradó 3. kiadását nézték.

Intézkedés:
- tájékoztattuk a BM III/II-12. Osztályt.

dr. Riedling Lőrinc r. alezredes                                             László Lajos r. őrgy.
főkapitányság-vezető áb. h.      

 

Szabolcs-Szatmár megye

1989. október 2.

R-214-23/35-1989.                                                                    Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XVII. 1989. október 02. (30)
ASZA 12-14
Szeptember 20-án Magyarországra szökött S. M. […] magyar nemzetiségű, román állampolgár, szatmári lakos. Meghallgatása során elmondta, hogy […] között Szatmáron a Securitatenál a technikai osztályon teljesített szolgálatot, mint hivatásos törzs-szakaszvezető. Feladata volt az operatív úton rögzített adtok feldolgozása. Nevezett operatív értékű adatokat közölt egy magyar állampolgárról, akit külszolgálata alatt Szatmáron a Securitate beszervezett. Adatokat közölt továbbá a Securitate személyi állományáról, épületéről, a körlet belső elhelyezéséről, az NSZK-ban élő román ügynökökről.

Intézkedés:
- S. által elmondottakat operatív úton folyamatosan ellenőrizzük;
- az információról soron kívül tájékoztatjuk a BM III/II-12. Osztályt;
- az információt – koordinálás céljából – megküldjük a BM III/II-11. Osztálynak.

dr. Koncz András r. ezredes                                       Tordai Tibor r. őrnagy
főkapitány áb. helyettese                                       elemző-értékelő főelőadó

1989. október 9.

 

R-214-23/36/1989.                                                                     Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XVII. 1989. október 9. (31)
ASZA 12-14
B. A. […] magyar nemzetiségű román állampolgár – aki tiltott határátlépés elkövetése után érkezett területünkre – meghallgatása során elmondta, hogy 1979–1980-ban tagja volt Szatmáron az Ady Endre Irodalmi Körnek, melynek vezetője Hatházi Zsuzsa, az Ifjúmunkás c. lap szatmári, nagyváradi és nagybányai tudósítója volt. Az irodalmi kör tagjai voltak Veres István újságíró, Kiss Sándor matematika szakos tanár, Farkas Elek fizikai dolgozó, Molnár Pál, Apai Bertalan lumpenelemek.
Baranyai állítása szerint a Securitate szatmári tisztjei, az irodalmi kör tagjai ellen eljárást indítottak, így annak működése megszűnt. Baranyai elmondta továbbá, hogy munkahelyén […] 1–3 hónapos időközönként rendszeresen találkozott Coltis őrnaggyal, aki őt 1987 májusában […] beszervezte. Feladata volt az […] számítógépes központjában dolgozó külföldi személyekkel kapcsolatot tartó kollégái megfigyelése.

Intézkedés:
- B-t rövid úton a határőrség visszaadta a román hatóságoknak;
- az információt koordinálás céljából megküldjük a BM III/II-11. Osztálynak.

dr. Koncz András r. ezredes                                       Tordai Tibor r. őrnagy
főkapitány áb. helyettese                                       elemző-értékelő főelőadó

1989. október 16.

 

R-214-23/37/1989.                                                                     Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XVII. 1989. október 16. (32)
HMB 12-12
A mai napon jelentem, hogy f. hó 18-án 18 órakor Nyíregyházán a megyei művelődési központban külpolitikai fórum megrendezésére kerül sor, melynek vendégei lesznek: Donald Kursch, az USA nagykövetség követtanácsosa, Slomo Marom, az izraeli érdekképviselet hivatalvezetője, követtanácsos, valamint Kovács László külügyminisztériumi államtitkár.

Megjegyzés: a fórumot megelőzően a vendégeket a délelőtti órákban fogadja az MSZP megyei titkára, illetve délután találkoznak az MDF nyíregyházi elnökségének tagjaival is.

Intézkedés:
- az információt hivatalos kapcsolatok útján ellenőriztük.

dr. Koncz András r. ezredes                                       Tordai Tibor r. őrnagy
főkapitány áb. helyettese                                       elemző-értékelő főelőadó

1989. október 20.

 

R-214-23/38-1989.                                                                    Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XVII. 1989. október 20. (33)
ASZA 12-14
F. hó 19-én B. N. […] Nyíregyháza, […] sz. alatti lakos meghallgatása során elmondta, hogy a Securitate […] elsősorban magyar állampolgárok ellenőrzésére, beszervezte. Nevezett a Securitate megbízásából kishatárforgalmi engedéllyel, több esetben beutazott Magyarországra, személyek ellenőrzése, magyar nyelvű sajtótermékek beszerzése, tömegdemonstrációk ellenőrzése, román menekültek felkutatása céljából. B. legutóbb 1989. március 13-án jött Magyarországra azzal a feladattal, hogy Budapesten felkutassa M. D. cap.-t,23 aki dezertált a Securitateből, továbbá a március 15-i Budapesten tartott ünnepségekről szerezzen információt.

Megjegyzés: B. a visszatérést megtagadta, mert ellene Romániában […] a gazdasági rendőrség […] büntetőeljárást folytatott. Nyíregyházán telepedett le, ahol felszolgálóként dolgozik. Saját kézzel írt vallomásában rögzítette, hogy amennyiben kinti kapcsolattartója keresi, arról tájékoztatja szervünket.

Intézkedés:
- nevezett operatív ellenőrzését megszervezzük;
- az által közölt operatív értékű információkat többoldalúan ellenőrizzük;
- a részletes meghallgatási jegyzőkönyv egy példányát megküldjük a BM III/II-12. Osztálynak.

dr. Koncz András r. ezredes                                       Tordai Tibor r. őrnagy
főkapitány áb. helyettese                                       elemző-értékelő főelőadó

1989. október 26.

 

R-214-23/39-1989.                                                                    Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XVII. 1989. október 26. (34)
ER 12-14
F. hó 26-án arról adtak tájékoztatást, hogy postai úton egy levél érkezett a kisvárdai rendőrkapitányság záhonyi őrsére, melyben közlik, hogy azt juttassák el az illetékesekhez, akik bevezették a kishatárátlépést. A feladó felhívja a figyelmet, hogy ha november 7-ig nem állítják le a kishatárforgalmat, akkor társaival Záhony azon pontján fognak végrehajtani robbantást, ami miatt „biztos” hogy megszüntetik a kishatárforgalmat.

Megjegyzés: a levelet, mely kézzel, nyomtatott nagybetűkkel íródott, október 23-án Kisvárán adták postára. Tartalmából arra lehet következtetni, hogy a robbantás helye feltehetően a záhonyi közúti Tisza-híd lenne. Utalás történik benne arra is, hogy a feladató által kért és tett intézkedésekről a napilapokból, vagy esetleg a televízióból értesülnek.

Intézkedés:
- BM ORFK vezetőjének helyettesét az eseményről távbeszélőn tájékoztattuk;
- Záhony térségében lévő operatív kapcsolatainkat a levél feladójának felderítése céljából eligazítjuk;
- az eredeti levelet priorálás, besorolás és szakértői véleménykérés céljából megküldjük a BM III/III-3. Osztálynak;
- az információt – koordinálás céljából – megküldjük a BM III/II-11. Osztálynak.

dr. Koncz András r. ezredes                                       Tordai Tibor r. őrnagy
főkapitány áb. helyettese                                       elemző-értékelő főelőadó

1989. december 19.

 

R-214-23/41-1989.                                                                    Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XVII. 1989. december 19. (35)
ASZA 12-14
Az elmúlt 24 órában elhárítási területünkre közúti határátkelőhelyen 2 magyar állampolgár tért vissza Romániából. A csengersimai közúti, valamint az ágerdőmajori vasúti határátkelőhelyen, a román határőrizeti szervek nem léptetnek be az RSZK-ba magyar állampolgárokat. Szolgálati úton Romániában járt MÁV dolgozók elmondása szerint a határ közelében (Szatmár, Nagykároly, Érmihályfalva) vasúti katonai szállításokat nem tapasztaltak, közúton azonban a korábbiaktól eltérően katonai teherautók mozgását észlelték. Nagykárolyban és Szatmáron a párt és rendőrségi épületek géppisztollyal és gázálarccal felszerelt katonák és rendőrök őrzik. A korábbiaktól eltérően a városban nagyobb a rendőri jelenlét, fokozott igazoltatásokat végeznek.

Megjegyzés: az elmúlt 24 órában területünkön tiltott határátlépés nem történt, ami arra utal, hogy az RSZK-ban megerősítették a határőrizeti tevékenységet.
Osztályunk állományában lévő operatív kapcsolatokat információszerző tevékenységre eligazítottuk, azonban elmondták, hogy az elmúlt 24 órában Romániában élő családtagjaikkal, ismerőseikkel telefon útján nem sikerült kapcsolatot teremteniük.

Intézkedés:
- az információról – soron kívül – távbeszélőn tájékoztattuk a BM III/II-12. Osztályt;
- operatív kapcsolatainkat eligazítottuk e témakörben keletkezett információk azonnali jelzésére.

dr. Koncz András r. ezredes                                       Tordai Tibor r. őrnagy
főkapitány áb. helyettese                                       elemző-értékelő főelőadó
távollétében
Nagy Béla r. százados
III/II. osztály vezetője

1989. december 19.

 

R-213-23/42-1989.                                                                    Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XVII 1989. december 19. (36)
EHÖF 12-14
Arról adtak tájékoztatást, hogy a RSZK területén a megyénk területével határos szakaszon a határ őrzését megerősítették, a magasfigyelőben 2 fő, a mozgó járőrök 3 fős létszámúak, melynek vezetője hivatásos állományú. A határállomáshoz vezető közutakon ellenőrző-átengedő pontokat szerveztek, melynek közelében kitörés megakadályozása céljából gumikerekű gépjárművek feltartóztatására alkalmas szöges szőnyeget helyeztek el.

Megjegyzés: Krizsán Sándor az érmihályfalvi vasúti szolgálat vezetője arról tájékoztatta a határos magyar vasúti szolgálattevőt, hogy ne indítsanak személy, illetve tehervonatot, mert magyar állampolgárt szolgálati útlevéllel sem fogadnak.
A mai nap folyam T. P. […] budapesti lakos lépett be a Magyar Köztársaság területére, aki meghallgatása során elmondta, hogy Beszterce környékéről a katonákat Temesvár és Arad körzetébe vezényelték. Az információt rokoni kapcsolatából szerezte, akinek férje hivatásos katona.

dr. Koncz András r. ezredes                                       Tordai Tibor r. őrnagy
főkapitány áb. helyettese                                       elemző-értékelő főelőadó
távollétében
Nagy Béla r. százados
III/II. osztály vezetője

1989. december 20.

 

R-204-23/43/1989.                                                                     Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
XVII. 1989. december 20. (37)
EHÖF 12-14
Arról adtak tájékoztatást, hogy f. hó 18-án 22 és 23 óra között Csengersima térségében az RSZK irányába tiltott határátlépést követett el:
L. S. […] Debrecen, […] sz. alatti és
D. L. […] Debrecen, […] sz. alatti lakosok.
F. hó 19-én a hajnali órákban a két személyt a román határőrizeti szervek elfogták, kihallgatták, közben mindkét személyt bántalmazták, visszaadás előtt a kihallgató tiszt nyilatkozatot íratott velük, melynek tartalma az alábbiakban összegezhető: „A magyar hatóságok által közöltekkel ellentétben Romániában nyugodt, kiegyensúlyozott belső hangulatot tapasztaltunk, velünk szemben tettlegességet nem alkalmaztak, a Romániában élő magyar nemzetiségű ismerőseinktől azt hallottuk, hogy a temesvári események a magyar propagandaszerveknek Tőkés László körül kialakított hisztériakeltés során alakulhattak ki, a lakosság külső bátorítás nyomás támadt rá a rendőrségre.

Megjegyzés: a két személy további meghallgatása folyamatban van, akik a nyírbátori határőrkerületnél vannak őrizetben. Az általuk közölt nyilatkozatot a román hatóságok feltételezhetően propagandacélra használják fel.

Intézkedés:
- az információról soron kívül távbeszélőn tájékoztattuk a BM III/II-12. Osztályt.

dr. Koncz András r. ezredes                                       Tordai Tibor r. őrnagy
főkapitány áb. helyettese                                       elemző-értékelő főelőadó
távollétében
Nagy Béla r. százados
III/II. osztály vezetője

Szolnok megye

 

nincs jelentés

Tolna megye

 

nincs jelentés

Vas megye

1989. október 9.

 

Szám: R-217-21/26/1989.                                                           Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
VI. 1989. október 9. (26)

TK 12-12
ATA 12
1989. október 04-én 12.30 órakor Öskü felől Hajmáskérre érkezett a DT 02-90 frsz.-ú, zöld színű terepjáró gépkocsi két 40 év körüli férfival. A gépkocsi a vasútállomás felvételi épülete előtt megállt, majd a vasutas dolgozók közeledésére elindult és a rakodó mellett további két helyen megállt. Mindhárom megállás alkalmával a vezető mellett ülő utas az állomás területét, valamint a rakodón folyó katonai mozgást figyelte, fényképezte. Fenti időpontban a Nagykónyiban állomásozó szovjet katonai alakulat nehéz harci technika berakását végezte.
A jelentésben szereplő gépkocsi 13.45 órakor Veszprém állomás mellett lévő kutyatelep közelében megállt, ahonnan jó rálátás nyílott a szovjet katonai objektumra. A vasúti rendész közeledésére a gépkocsi a helyszínről távozott.

Megjegyzés: a fenti frsz.-ú gépkocsi a brit diplomáciai testület tulajdona.

Intézkedés:
- az információról tájékoztatjuk a BM III/II-3. és 9. Osztályokat.

Készítette: Hajdú Tamás r. fhdgy.
értékelő tiszt
dr. Bödi Ferdinánd r. ezredes
állambiztonsági helyettes

1989. november 30.

 

Szám: R-217-21/27/1989.                                                           Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
VI. 1989. november 30. (27)

HMB 12-13
1989. december 1-jén Szlovénia fővárosában, Ljubjanában kívánják megtartani a szerb-horvát-szlovén ún. „három királyság” ünnepét. Az ünnepséget és a helyszínt a szerb vezetés szorgalmazta, illetve jelölte ki. Milosevics szerb vezető kilátásba helyezte, hogy amennyiben a szlovének nem engedik az ünnepség megtartását, akkor a hadsereg be fog vonulni Ljubjanába. A szlovének szerint az ünnepség nem lesz más, mint önállósági törekvéseik elleni nacionalista szerb tüntetés. Egy Olaszországban élő szerb kereskedő 20000 db izraeli, Uzi gyártmányú géppisztolyt juttatott Szlovéniába és titokban kiosztották a nép között. A Szlovén Köztársaság elnöke kilátásba helyezte, hogy fegyveres harc esetén Ausztriától fog segítséget kérni.
Olaszország Szlovéniával határos területein riadókészültsége helyezték az olasz hadsereg egységeit. 

Intézkedés:
- az információról tájékoztatjuk a BM III/II-12. Osztályt.

SAJTÓ 12
A Térkép című független nyugat-magyarországi hetilap 1989. november 30-i számában „A megfélemlített ország” címmel megjelent a cikksorozat első része, melyben egy volt romániai rendőr írja le – írói álnév alatt – visszaemlékezéseit, köztük az ügynöki beszervezés, kapcsolattartás, nyilvántartás eszközeit, módszereit.

Megjegyzés: a cikk írója 1975–1986 között őrmesterként teljesített szolgálatot a román rendőrségnél. 1988 áprilisában családjával együtt útlevéllel jött Magyarországra, azóta menekültként élnek Szombathelyen. Szervünket folyamatosan tájékoztatta romániai múltjáról, a Securaitatehoz fűződő kapcsolatáról, az általa ismert ügynökökről. 1988 novemberétől beszervezés céljából tanulmányoztuk. A tanulmányozás során magyarországi kémtevékenységére utaló információink keletkeztek, melyek alapján 1989. júliusától „Küldött” fedőnéven bizalmas nyomozást rendeltünk el tevékenységének ellenőrzésére.

Intézkedés:
- az információt a „Küldött” fn. bizalmas nyomozásban hasznosítjuk és tájékoztatjuk a BM III/II-12. Osztályt.

Készítette: Hajdú Tamás r. fhdgy.
értékelő tiszt
dr. Bödi Ferdinánd r. ezredes
állambiztonsági helyettes

Veszprém megye

1989. október 16.

 

R-218-176-5/89/1989.                                                                Szigorúan titkos!
(selejtezésig)

Dr. Sillai Árpád r. ezredes elvtársnak!
BM állambiztonsági miniszterhelyettesi
titkárság vezetője
Budapest

Tájékoztatom vezető elvtársat, hogy N. J. I. […] magyar nemzetiségű, román állampolgár meghallgatása során az alábbi információk jutottak tudomásunkra:
Nevezett sorkatonai szolgálatának ideje alatt […] a Securitate ügynökeként tevékenykedett. A fedőnevet ő választotta, amely egy iskolatársa neve volt. Fedőszámot nem kapott. A kapcsolattartó tiszttel hetenként egy alkalommal találkozott.
Feladata volt: a kapcsolattartó tiszt, Nes őrgy. által megadott magyar nemzetiségű személyekről információszerzés. Az információ kérések többnyire az alábbiak voltak:
- megnevezett személy Magyarországon milyen rokoni kapcsolatokkal rendelkezik, kik ezek;
- foglalkozik-e Magyarországra, vagy nyugati országokba való kiutazás gondolatával.
Az eddig keletkezett információink alapján feltételezhető, hogy nevezettel a Securitate felvette a kapcsolatos, s feladatul kapta a magyar biztonsági szolgálatba való beépülést. Ezt támasztja alá:
- Securitateval való kapcsolatainak felfedése,
- „segítő” jellegű felajánlkozása,
- nagykárolyi megyei főkapitány, Guj ezredes, nevének említése, aki kapcsolatban áll a bukaresti DIE-vel,
- szilágysomlyói alakulat telefonszámának közlése.
Megállapítottuk, hogy ajánlkozása után Veszprémből a postánál lévő nemzetközi távhívásokra alkalmas telefonfülkéből feltehetően Romániába telefonált. A beszélgetés tartalmáról információkkal nem rendelkezünk. Nevezett 1989. szeptembertől Budapesten a műszaki egyetem hallgatója.

Intézkedés:
- BRFK III/II. Osztállyal való közös ellenőrzés megszervezése;
- X-300-as vonalon K ellenőrzések bevezetése.

Veszprém 1989. október 16.

                                                                           dr. Szegvári Ferenc r. ezredes
főkapitány (áb) helyettese  

Zala megye

 

1989. október 10.

R-5/8-8/24/1989.                                                                       Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
V. 1989. október 10. (24)

HMB 12-14
HMB NSZK-ban 1989. október 6-án meglátogatta ismerősét, K. I. München […] sz. alatti lakost. Beszélgetésük során a magatartási vonalának megfelelően panaszkodott nehéz anyagi helyzetére, s érdeklődött a kinti munkalehetőségek iránt. K. I. felvilágosította az NSZK-beli elhelyezkedési lehetőségekről, majd váratlanul bizalmaskodva hozzátette, ő is csak azért maradhatott az NSZK-ban, mert az amerikaiaknak dolgozik. Elmondotta, hogy 1981-ben, disszidálása után az amerikaiak megkeresték, s ő „vállalta a munkát”. Az amerikaiakat nagyon érdekli a záhonyi vasúti átrakó rajza, s a K. volt lakóhelyén (Tata) levő laktanyák. K. azt is elmondotta, hogy neki szerencséje volt, mert disszidálása előtt az amerikaiakat érdeklő kérdésekről előre felkészült. Amikor kihallgatták a fenti objektumokról, úgy vette észre, hogy az amerikaiaknak nagyon sok információjuk már megvolt. Neki fényképeket mutattak, s rajta keresztül pontosítani akarták, mi milyen célt szolgált. K. elmondotta, hogy Záhonyban azért ismerős, mert a közelében született, s dolgozott is az átrakóhelyen. 1989-ben két alkalommal járt Magyarországon, s Záhonyba is elutazott, mert „szerinte csak így lehet érvényesülni”.
HMB a részletekről nem mert érdeklődni K-től, mert az a találkozásuk elején elmondotta, hogy szüleit 1984–85-ben a Komárom megyei rendőrök sokat zaklatták. A HMB ekkor adott jelentést először K-ről, s attól tartott, hogy K-nek feltűnik az érdeklődése, s egy esetleges újabb intézkedés esetén őt is meggyanúsítja az állambiztonsági szervekkel való együttműködéssel.

Megjegyzés: K. I. […], volt Tata, […] sz. alatti lakos, 1981-ben tagadta meg a hazatérést. Lakóhelye katonai objektum, munkahelye vasúti rakodóhely közelében volt. Korábban a MÁV-nál is dolgozott. Személye a „Piramis” fn. objektumban24 meghallgatottak között a BM III/II-8. és a BM III/II-9. Osztályoknak is látókörébe került.

Intézkedés:
- a keletkezett adatokról információs jelentést készítünk a BM III/II-11. Osztálynak és felkérjük a koordináció elvégzésére is.

Láttam:
Simon Ferenc r. ezredes                                           Horváth Miklós r. őrnagy
állambiztonsági helyettes                                                  értékelő tiszt

1989. október 17.

 

R-5/8-8/25/1989.                                                                       Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
V. 1989. október 17. (25)

HMB 12-12
Az MDF zalaegerszegi szervezete október 23-án 16.00 órakor a Dísz téren nagyszabású tömegdemonstrációra készül, nagygyűléssel, műsorral egybekötve. Azt követően a szakszervezetek művelődési központjában az SZDSZ és a FIDESZ, Rosta Sándor MDF-vezető meghívott vendéggel fórumot rendez. Egyidejűleg az ottani „teaházban” 1956-os kiállítás is lesz. Ezen programok szervezésére az EKA-n belül egy külön bizottság alakult.
1989. október 23-án 17.00 órakor Keszthelyen a Fő téren az MDF helyi szervezete kb. 1000 fő részvételével nagygyűlést tart. A kultúrműsoron kívül négy fő fog szónokolni. 18.00 órától ökumenikus istentisztelet lesz a karmelita templomban.
Nagykanizsán október 23-án 17.30 órától az MDF a városközponti mozi-kertben műsorral, kopjafa állítással egybekötött megemlékezést szervez. A szónok Schmidt István (volt „Vasgárda”-tag) lesz.

Láttam:
Simon Ferenc r. ezredes                                           Horváth Miklós r. őrnagy
állambiztonsági helyettes                                                  értékelő tiszt

1989. október 24.

 

R-5/8-8/26/1989.                                                                       Szigorúan titkos!
(selejtezésig)
V. 1989. október 24. (26)

HMB 12-14
Hivatkozva a 23. számú jelentésünkre, az abban „András” fedőnéven szereplő célszemély az elmúlt időszakban 6–7 alkalommal telefonált a HMB munkahelyére és sürgette annak Jugoszláviába történő kiutazását.
1989. október 17-én jött létre az újabb találkozó a Ljutomer-i hotel 107-es számú szobájában. „András” az alábbi új kérdéseket tette fel:
- Ki az MDF vezetője Nagykanizsán, illetve a tagok közül kiket ismer a HMB?
- Mi lesz a munkásőrséggel és ki veszi át a hivatásos állományt?
- A Budapesten lévő Technika Vállalat hol van, pontosan és mivel foglalkozik?
- Milyen a kapcsolat az Agrovojdina25 (Novi Sad [Újvidék]) céggel?
- Milyen az MSZP alakulása utáni helyzet Magyarországon, mi várható?
- 1989. október 23-án várható-e nagyobb megmozdulás?
- A „négyesfogat” közül (Nyers, Pozsgay, Horn, Németh) ki képviseli a szovjet érdekeket?
- A lenti, zalaegerszegi, nagykanizsai laktanyák technikai leszerelése folyik-e az 50 kilométeres határon belül?
- „András” szerint vannak SS-20-as rakéták és orosz tanácsadó tisztek Nagykanizsán. Melyik laktanyában lehetnek?
- Várható-e tartalékos behívás a katonai idő csökkentése után, a HMB-t hova biztosították le?
- A régi kommunisták hogyan reagálnak a jelenlegi helyzetre, a HMB apósának mi a véleménye?
- A bizonytalanság miatt milyen a hangulat a katonai és rendőri hivatásos állomány között?
- Ismer-e olyan jugoszláv személyt, aki bejár a nagykanizsai kapitányságra és a magyar rendőrségnek dolgozik?
A találkozó végén azzal váltak el, hogy „András” egy hét múlva telefonon jelentkezik.

Értékelés: az X-200-as terület irányából erősödött az érdeklődés a hazánkban végbemenő belpolitikai változások iránt. Továbbra is igyekeznek olyan információk birtokába kerülni, amelyek a fegyveres erők és testületek tagjaira vonatkoznak.

Intézkedés:
- Az „Alabárdos” fn. bizalmas nyomozást az intézkedése tervben foglaltak szerint folytatjuk;
- a keletkezett információkat megküldtük a BM III/II-11. Osztálynak további intézkedés céljából.

Láttam:
Simon Ferenc r. ezredes                                           Horváth Miklós r. őrnagy
állambiztonsági helyettes                                                  értékelő tiszt

1989. október 24.

 

R-5/8-8/27/1989.

V. 1989. október 24. (27)

LBE 14-14                                                             
1989. szeptember 19-én 08.00-14.00 óra közötti időben ismeretlen elkövető dr. K. B. megyei bírósági bírónő, Zalaegerszeg, […] szám alatti lakásának lépcsőházában lévő levélszekrénybe névtelen, fenyegető szöveget tartalmazó, címzés nélküli borítékot dobott, amelyben a Zalai Hírlap 1989. március 25-i számának 8. oldalára a következő szöveget ragasztotta: „egy biztos, megdöglesz, te korrupt koncepciós szemét kurva. Égni fog a fenyves. A halálosztó terminátor”.

Megjegyzés: az ügyben nyomozás elrendelésére feljelentés hiányában nem került sor.

Intézkedés:
- a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság állambiztonsági szerve IIII/III. Osztálya a Btk. 232. szakasz (2) bek.-be ütköző hivatalos személy megsértés vétségének alapos gyanúja miatt „Tatár” fedőnéven rendkívüli esemény-dossziét nyitott, mivel a fenyegetettség terror jellegű. A dosszié megnyitásának célja az elkövető kilétére vonatkozó bizonyítékok beszerzése;
- az eseményről távbeszélőn tájékoztattuk a BM III/III-3. Osztályt.

Láttam:
Simon Ferenc r. ezredes                                           Horváth Miklós r. őrnagy
állambiztonsági helyettes                                                  értékelő tiszt

 

1 Lásd Müller Rolf – Takács Tibor: 1989 – vidék – állambiztonság III. Betekintő, 2009/3. http://www.betekinto.hu/2009_3_muller_takacs

2 Bază de lucru (BL): A román állambiztonság általános nyilvántartása. Adatbázis, amelyben az összes személy szerepelt, akiről feltételezték, hogy potenciálisan kifejthetnek ellenséges tevékenységet (a megszüntetett pártok tagjai, nyugállományú katonatisztek, legionárius és egyéb politikai szerveztek tagjai, az ellenséges rádióadókat hallgatók, stb.)

3 Lásd Müller Rolf – Takács Tibor: i. m.

4 Lásd Uo.

5 Lásd Uo.

6 Rövidítés az eredeti iraton.

7 Az eredetiben így.

8 Rövidítés az eredeti iraton.

9 Lásd Müller Rolf – Takács Tibor: 1989 – vidék – állambiztonság II. Betekintő, 2009/2.  http://www.betekinto.hu/2009_2_muller_takacs

10 A jelentésben szereplő román neveket az eredetinek megfelelően közöljük.

11 Helyesen: locotenent major.

12 Ezredes.

13 Határőrség (a román pichet szóból).

14 Feltehetőleg elírás. A BM III/III-1-c alosztály foglalkozott a protestáns egyházakkal.

15 Az Országgyűlés 1989. október 20-án fogadta el az 1989. évi XXX. törvényt a munkásőrség megszüntetéséről. Magyar Közlöny, 1989. október 21. 73. sz. 1217–1218.

16 Esperes (lengyel).

17 Értelmezhetetlen karakterek.

18 A 21-OD-5530 számú objektum-dossziét 1988. július 21-én nyitotta a Komárom megyei állambiztonsági szerv a Jugoszláviával és Romániával kapcsolatban keletkezett anyagok gyűjtésére. A dossziét nem irattározták, így levéltárba sem került. Lásd: 3.1.5. OD-napló.

19 A jelentésre kézzel az alábbiakat írták: „Régebben valóban hoztak be festményeket stb., itt eladták, s ebből vásárolták meg azt, amit – segélyként – kivittek.”

20 Feltehetőleg egy helyi Ellenzéki Kerekasztalról van szó.

21 Az eredeti szövegben – helytelenül – Brusznyai Kálmán szerepel.

22 Csepel Autógyár Dugattyú és Dugattyúgyűrű Gyártó Leányvállalata.

23 Feltehetőleg: căpitan, azaz százados.

24 Amerikai kihallgató-központ az NSZK-ban. Lásd ÁBTL 3.2.5. O-8-539/1–2.

25 Helyesen: Agrovojvodina, mezőgazdasági és kerti gépeket gyártó vállalat Újvidéken.

CsatolmányMéret
2009_4_muller_takacs.pdf654.12 kB