1989 – vidék – állambiztonság III.

Szerző: 
Müller Rolf és Takács Tibor
Cikk szövege: 
Betekintő 2009/3. Müller Rolf – Takács Tibor 1989 – vidék – állambiztonság III. Személyi változások az állam és a párt legfelső vezetésében, „alternatív” majd ellenzéki szervezetek, pártok jelentik be megalakulásukat, március 15-i felvonulásukon több ezres tömeg jelenik meg, megkezdi működését az Ellenzéki Kerekasztal, Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése a Hősök terén, összeül a Nemzeti Kerekasztal, a köztársaság kikiáltása… Mintha 1989-ben, a rendszerváltás kulcsévében minden a fővárosban történt volna. Valóban, az utóbbi 20 évben a rendszerváltásról egy olyan kép rögzült, amelyben szinte kizárólag a Budapesthez kapcsolódó, budapesti vonatkozású történések, események számára jutott hely. Ez annyiban természetes, hogy az ország fővárosáról van szó. A probléma csupán az, hogy az ekképpen kialakult kép „a” rendszerváltás történetének címére tart igényt, amelyhez képest a fővároson kívüli események másodlagosak: a vidéken történtek legfeljebb reflektálhatnak erre, de érdemben nem változtatnak rajta. 1989 huszadik évfordulóján ismét nagy figyelem irányul a rendszerváltásra, főleg annak „nagy”, meghatározó jelentőségű mozzanataira. A Betekintő folyóirat a maga eszközeivel arra törekszik, hogy a figyelmet egy kicsit a Budapesten kívüli vidékre irányítsa, és az állambiztonsági jelentéseken keresztül mutassa be, hogy a rendszerváltásnak nevezett folyamat áthatotta az ország egészét. Összeállításunkban a megyei rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szervei által 1989-ben készített napi operatív információs jelentéseket (NOIJ) közöljük negyedévi bontásban. Ezt a típusú jelentési rendszert 1979. január 2. és 1990. január 12. között üzemeltették a III. (Állambiztonsági) Főcsoportfőnökségen. Rajta keresztül a már említett megyei állambiztonsági szervek, a BRFK, a III/I. (Hírszerző), III/II. (Kémelhárító), III/III. (Belső reakció elhárító), III/IV. (Katonai elhárító) Csoportfőnökségek, a postai küldemények ellenőrzését ellátó III/3. Osztály és esetenként a szocialista tömb más elhárító szervezetei tették meg jelentéseiket. A híranyagok a III. Főcsoportfőnökség Operatív Koordináló, Ellenőrző és Titkárságai Osztályára futottak be, amely 1983 második felétől Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság néven működött. A beérkezett alapjelentésekből itt állították össze a főcsoportfőnökség összefoglalóját, amely a belügyi vezetés tájékoztatását látta el. Az itt közölt híranyagok előtt szereplő különböző kódjelzések az információ megszerzésének módját jelölik. Ezek a következők: AK – alkalmi operatív kapcsolat ASZA – állambiztonsági tisztek ATA – az „SZT” és a „T” állományú beosztottak BB – bolgár állambiztonsági szerv BC – csehszlovák állambiztonsági szerv BK – kubai állambiztonsági szerv BL – lengyel állambiztonsági szerv BN – NDK állambiztonsági szerv BS – szovjet állambiztonsági szerv EHÖ – határőrszervek EHŐF – határőr-felderítés EMŐ – Munkásőrség ER – rendőri szervek HK – hivatalos kapcsolat HMB – titkos megbízott HMT – titkos munkatárs HÜ – ügynök K/3 – postai küldemények operatív ellenőrzése LBE – lakossági bejelentés R/5 – rádióelhárítás TA – telefonlehallgatás 1 TE – helyiség-, szobalehallgatás TK – társadalmi kapcsolat V/1 – vizsgálat A felsorolásból is kitűnik, hogy milyen sok csatornán keresztül gyűjtötte az információkat az állambiztonság, milyen sok eszköz állt rendelkezésére a társadalom kontrolálásához. A tágabban értelmezett nyilvánossághoz, közélethez köthető jelentések szereplőinek nevét közöltük, minden egyéb esetben a neveket monogrammal helyettesítettük. A születésre és a lakcímre vonatkozó személyes adatokat töröltük. Az állambiztonsági szerv által használt névrövidítéseket szögletes zárójelben feloldottuk. A megyei jelentéseket válogatás nélkül közöljük, azaz nemcsak azokat, amelyek a rendszerváltással kapcsolatos eseményekről tájékoztatnak. Nem kívántunk ugyanis egy utólag kanonizált rendszerváltás-kép alapján szelektálni, és eldönteni, hogy ebből a szempontból mi volt a fontos. Ráadásul a kiválogatás azt sugallta volna, hogy ezek a szövegek gond nélkül beilleszthetőek egy (vidéki) rendszerváltás-történetbe, sőt, egymás után olvasva önmagukban egy ilyen történetté állnak össze. Ez távolról sincs így. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezek a jelentések az állambiztonság nézőpontját tükrözik, következésképpen legalább annyira szólnak az állambiztonságról, mint 1989ről. Miután ezek a jelentések – elvileg – egységes szempontrendszer szerint készültek, válogatás nélküli közlésük így azt is bemutatja, mit tartott egy-egy megyei állambiztonsági szerv jelentésre érdemesnek 1989-ből. A harmadik negyedév (1989. július–szeptember) 1989 harmadik negyedévét tekintve a megyei állambiztonsági szervek napi operatív jelentésadó tevékenységében tovább folytatódott a küldött információk számának csökkenése. Ez Nógrád, Szolnok és Zala esetében olyan mértéket öltött, hogy ezekből a megyékből egyetlen jelentés sem érkezett (de Tolnából is csak kettő), ami természetesen nem azt jelenti, hogy nyár végén és koraősszel ezeken a területeken semmi érdemleges nem történt. A jelentések elmaradása sokkal inkább a vidéki állambiztonsági szerveknek a napi jelentés-készítéshez való hozzáállását mutatja. Habár egy-egy megfigyelt személyen keresztül továbbra is viszonylag sok jelentés született néhány szervezetről (például Matheovits Ferenc – Kereszténydemokrata Néppárt, Furmann Imre és Lezsák Sándor – MDF), ám a pártok megjelenési gyakoriság egyre inkább a helyi működésük intenzitásától függött. A helyi akciók azonban a jelek szerint egyre inkább az országos történéseket követték, annak részei voltak. Első helyen érdemel említést a nemzeti kerekasztal-tárgyalások befejezése valamint az ehhez kapcsolódó népszavazás-kezdeményezés: szeptember 29-én a FIDESZ, az SZDSZ, az MSZDP és a Független Kisgazdapárt (és alkalmanként más szervezetek) országszerte demonstrációkat szerveztek (Pécsett „Fegyvertelen Erők Napja” néven), melyek fő célpontja a munkásőrség volt. Itt-ott már megkezdődtek az október 23-i készülődések is. A pártok egyébként is aktivizálták magukat, bár kétségtelen, hogy a legtöbb jelentés továbbra is az MDF-ről szólt. Az állambiztonság információiból kiolvasható, hogy a különböző ellenzéki mozgalmak közötti ellentétek elmélyülése, kiéleződése ugyancsak követte az országos folyamatokat. Ügynökök és telefonlehallgatások révén egyes pártok belső konfliktusairól is tájékozódhatunk. A szocdem párt esetében ez elsősorban az országos vezetésben jelentkezett, míg a kisgazdapártban a megyei szervezeteket is elérte. Míg ezek a viták a korabeli sajtóban is nyilvánosságot kaptak, addig talán nem annyira közismert a KDNP-n belül jelentkezett nézeteltérések, melyek következtében az alapító Matheovits Ferenc még a pártból való kilépését is fontolgatta. A tájékoztatókba továbbra is bekerültek az egyes pártok lapalapítási tervei. A FIDESZ új országos lapban gondolkodott Revolúció címmel, az MDF lapkiadó részvénytársaságot szervezett. Újdonságot jelent – és ez már az uralkodó párt polarizálódását mutatja –, hogy az állambiztonsági jelentésekben különböző keményvonalas, „balos” személyek és csoportosulások fellépéséről is lehet olvasni, akik „fegyverrel is hajlandók [lettek volna] 2 megvédeni a 40 év eredményeit” – a hírek szerint néhányan így képzelték ezt Szeghalmon, Orosházán, Szarvason és Békéscsabán. A politikai pártok mellett igen nagy aktivitást fejtett ki a Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség, elsősorban az iparvidékeken (például Ózdon), ám röplapjai szinte az egész országban felbukkantak. A nagyobb jelentőségű akciók közül pedig mindenképpen említést érdemel az augusztus 19-i Páneurópai Piknik, melynek előkészületeiről és szervezéséről többször is beszámolnak az információs anyagok. Ezzel szemben a hazánkban tartózkodó NDK-s menekültek kérdése valamint nyugatra távozásuknak szeptember 11-i engedélyezése gyakorlatilag nem jelenik meg a napi jelentésekben. A megyei politikai rendőrségek figyelme szinte kizárólag az ellenzéki pártok és mozgalmak helyi szervezeteire, azok – országos mintákat követő – akcióira, megmozdulásaira irányult. Alig olvashatunk névtelen telefonhívásokról, robbantással való fenyegetésekről, falfirkálásokról, vagy a helyi állampárti vezetőket szidalmazó levelekről. Lehetséges terrorcselekményekre figyelmeztetett a Borsod megyei állambiztonság, mivel tudomására jutott Szíria nem nézi jó szemmel a magyar–izraeli közeledést és emiatt repülőgépek eltérítésétől sem riad vissza. Míg az év elején a nyugati követségek részéről óriási volt az érdeklődés a szovjet és magyar katonai objektumok iránt, addig most csupán Vas megyéből jelentettek ilyet. Ezzel szemben még mindig számos napi jelentés tartalmazott híreket a magyar-román „zöldhatáron” át Erdély irányából érkező menekültekről, az ebből eredően állandósuló határmenti feszültségről épp úgy, mint a román csapatmozgásokról, egy várható támadásról és a Securitatéról. Ezek részben a magyar lakosság köréből, másrészt pedig a Romániából érkezőktől származtak (Békés megye szinte csak tiltott határátlépésekről számolt be ebben a negyedévben). A menekülteknek a román állambiztonsági szervtől való félelmeit bizonyította, hogy Szegeden egy rendszeresen megjelenő román rendszámú Dacia gépkocsi keltett riadalmat, mivel feltételezték, hogy abban magas rangú szekus tisztek utaznak. De más, a Ceauşescu-diktatúrával szembeni hazai reakciók is kiváltották a politikai rendőrség érdeklődését, így például nyomozást kezdtek az Orient Expresszen kiragasztott röplapok ügyében, amelyek a szomszédos ország fegyveres testületeinek tagjait szólították meg, s kérték őket, hogy ne asszisztáljanak az elnyomó rendszernek. Csongrád megyéből több szigorúan titkos híranyag tanúskodik, az Erdélyi Kör tevékenységének megfigyeléséről. A Jugoszláviában élő magyar kisebbségről is keletkezett napi jelentés, amely a bácskai magyarokra veszélyt jelentő Slobodan Milošević-féle szerb nacionalizmussal foglalkozik. A vidéki állambiztonsági szervek továbbra is viszonylag sok információt szállítottak a római katolikus egyházi vezetésről (különösen Komárom megyéből, az esztergomi érsek hivatalának megfigyelése révén), ám ezek a híradások is legtöbbször az egyház és a különböző pártok, szervezetek viszonyáról tájékoztattak. A harmadik negyedévi jelentésekben található rövidítések jegyzéke: AFIT – Autófenntartó Ipari Tröszt áb. – állambiztonság, állambiztonsági ÁBMH – Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal ÁEH – Állami Egyházügyi Hivatal ÁVH – Államvédelmi Hatóság BAZ – Borsod-Abaúj-Zemplén BM – Belügyminisztérium BME – Budapesti Műszaki Egyetem BND – Bundesnachrichtendienst; Szövetségi Hírszerző Szolgálat (NSZK) BRFK – Budapesti Rendőr-főkapitányság c. – című C. – címzett CIA – Central Intelligence Agency; Központi Hírszerző Ügynökség (USA) COCOM – Coordinating Committee for Multilateral Export Controls CSA – Csepel Autógyár 3 Csf., Csfség – Csoportfőnökség DASZ – Demokratikus Akció Szövetség DEMISZ – Demokratikus Ifjúsági Szövetség DHSCS – [Szovjet] Déli Hadseregcsoport DIGÉP – Diósgyőri Gépgyár EK – Ellenzéki Kerekasztal ev. – evangélikus F. – feladó F dosszié – figyelő dosszié FEP – forgalom-ellenőrző pont FIDESZ – Fiatal Demokraták Szövetsége FKGP/FKP/FKPP – Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt fn. – fedőnevű frsz. – forgalmi rendszám FRZ – Forradalmi Rendőri Zászlóalj HKA – Helyi Kémelhárítási Adattár HM – Honvédelmi Minisztérium HNF – Hazafias Népfront IB – Intéző Bizottság IMI – Ipari Műszergyár, Iklad KDNP – Kereszténydemokrata Néppárt KEO – Külföldieket Ellenőrző Osztály KIOSZ – Kisiparosok Országos Szövetsége KISOSZ – Kiskereskedők Országos Szövetsége KISZ – Kommunista Ifjúsági Szövetség KKA – Központi Kémelhárítási Adattár LKM – Lenin Kohászati Művek lp. – lelkipásztor MÁV – Magyar Államvasutak MB – Megyei Bizottság MDK – Magyar Demokrata Klub MDF – Magyar Demokrata Fórum MESZEB – Miskolci Ellenzéki Szervezetek Egyeztető Bizottsága MGM – Magyar Gördülőcsapágy Művek MHSZ – Magyar Honvédelmi Szövetség MKPK – Magyar Katolikus Püspöki Kar MN – Magyar Néphadsereg MNK – Magyar Népköztársaság MNSZP – Magyar Nemzeti Szocialista Párt MÉM RSZ – Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Repülőgépes Szolgálat mőr. – munkásőr MRFK – Megyei Rendőr-főkapitányság MSZDP – Magyarországi Szociáldemokrata Párt MSZMP – Magyar Szocialista Munkáspárt MT – Minisztertanács NDK – Német Demokratikus Köztársaság NME ML Tanszék – Nehézipari Műszaki Egyetem Marxizmus-Leninizmus Tanszék NOE – Nagycsaládosok Országos Egyesülete NSZK – Német Szövetségi Köztársaság OIE – Országos Ideg- és Elmegyógyintézet OKÜ – Ózdi Kohászati Üzemek op. – operatív ORFK – Országos Rendőr-főkapitányság PB – Politikai Bizottság PDSZ – Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete pl. – például ref. – református 4 RFK – Rendőr-főkapitányság RK – Rendőrkapitányság rk. – római katolikus RSZK – Román Szocialista Köztársaság SZDSZ – Szabad Demokraták Szövetsége SZEK – Szegedi Ellenzéki Kerekasztal SZER – Szabad Európa Rádió SZOT – Szakszervezetek Országos Tanácsa SZOUD – Szisztyema Objegyinyonnogo Ucsota Dannüh o Protyivnyike; az ellenségről gyűjtött adatok egyesített nyilvántartási rendszere TESZÖV – mezőgazdasági termelőszövetkezetek területi szövetsége tmb. – titkos megbízott TSZ – termelőszövetkezet USA – United States of America; Amerikai Egyesült Államok VB – Végrehajtó Bizottság VOSZ – Vállalkozók Országos Szövetsége VRK – városi rendőrkapitányság X-200 – Jugoszlávia A III. Főcsoportfőnökség dokumentumokban feladatköre, működési területe: szereplő szervezeti egységeinek BM III/II. (Kémelhárító) Csoportfőnökség 1. Osztály amerikai vonal 2. Osztály nyugat-német és osztrák vonal 3. Osztály egyéb NATO országok 4. Osztály Közel- és Közép-Kelet, Ázsia 6. Osztály ipari elhárítás 7. Osztály közlekedési elhárítás 9. Osztály kutatás, körözés 11. Osztály tájékoztató és gazdasági osztály a. alosztály tájékoztató alosztály 12. Osztály rezidentúrák, K-vonalak, újságírók 13. Osztály terrorelhárítás A. Önálló Alosztály titokvédelem BM III/III. (Belső Reakció Elhárító) Csoportfőnökség 1. Osztály egyházi reakció elhárítás c. alosztály protestáns és más egyházak, szekták 2. Osztály ifjúságvédelem b. alosztály „ifjúságellenes reakciós erők” 3. Osztály ellenséges személyek, rendkívüli események 4. Osztály ellenséges ellenzék fő erői 6. Osztály ellenséges propaganda elhárítása 7. Osztály jelentőszolgálat, nyilvántartás A. Önálló Alosztály kormány- és pártvezetők operatív védelme BM III/3. Osztály postai küldemények operatív ellenőrzése Rendőr-főkapitányságok III/II. Osztály III/III. Osztály kémelhárítás belső reakció elhárítás Baranya megye..........................................................................................................................10 1989. július 3.........................................................................................................................10 1989. július 6.........................................................................................................................10 5 1989. július 11.......................................................................................................................11 1989. július 17.......................................................................................................................11 1989. július 25.......................................................................................................................12 1989. július 26.......................................................................................................................12 1989. július 27.......................................................................................................................13 1989. augusztus 1..................................................................................................................14 1989. augusztus 2..................................................................................................................15 1989. augusztus 8..................................................................................................................15 1989. augusztus 10................................................................................................................16 1989. augusztus 11................................................................................................................17 1989. augusztus 16................................................................................................................18 1989. augusztus 21................................................................................................................19 1989. augusztus 22. .............................................................................................................20 1989. augusztus 25. ..............................................................................................................21 1989. augusztus 30. ..............................................................................................................21 1989. szeptember 1............................................................................................................... 22 1989. szeptember 6............................................................................................................... 22 1989. szeptember 7............................................................................................................... 23 1989. szeptember 15. .......................................................................................................... 24 1989. szeptember 19............................................................................................................. 24 1989. szeptember 21............................................................................................................. 25 1989. szeptember 22. ........................................................................................................... 25 1989. szeptember 26............................................................................................................. 26 1989. szeptember 28............................................................................................................. 27 Bács-Kiskun megye.................................................................................................................. 27 1989. július 7.........................................................................................................................28 1989. július 19.......................................................................................................................29 1989. július 24.......................................................................................................................29 1989. július 27.......................................................................................................................30 1989. július 31.......................................................................................................................31 1989. augusztus 2..................................................................................................................32 1989. augusztus 7..................................................................................................................32 1989. augusztus 14................................................................................................................33 1989. augusztus 17................................................................................................................33 1989. augusztus 21................................................................................................................34 1989. augusztus 31................................................................................................................34 1989. szeptember 1............................................................................................................... 35 1989. szeptember 7............................................................................................................... 35 1989. szeptember 20. .......................................................................................................... 36 1989. szeptember 22............................................................................................................. 36 1989. szeptember 25............................................................................................................. 37 1989. szeptember 26............................................................................................................. 37 Békés megye............................................................................................................................. 38 1989. július 3.........................................................................................................................38 1989. augusztus 1..................................................................................................................38 1989. augusztus 10................................................................................................................39 1989. augusztus 21................................................................................................................40 1989. szeptember 11............................................................................................................. 41 1989. szeptember 15............................................................................................................. 41 1989. szeptember 18............................................................................................................. 42 6 1989. szeptember 20............................................................................................................. 43 Borsod-Abaúj-Zemplén megye.................................................................................................43 1989. július 7.........................................................................................................................43 1989. július 10.......................................................................................................................45 1989. július 13.......................................................................................................................45 1989. július 20.......................................................................................................................46 1989. július 20.......................................................................................................................46 1989. július 24.......................................................................................................................47 1989. augusztus 2..................................................................................................................47 1989. augusztus 4..................................................................................................................48 1989. augusztus 7..................................................................................................................49 1989. augusztus 17................................................................................................................49 1989. augusztus 23................................................................................................................50 1989. augusztus 24................................................................................................................51 1989. augusztus 25................................................................................................................51 1989. augusztus 28................................................................................................................52 1989. augusztus 30................................................................................................................53 1989. szeptember 1............................................................................................................... 54 1989. szeptember 5............................................................................................................... 54 1989. szeptember 8............................................................................................................... 56 1989. szeptember 14............................................................................................................. 56 1989. szeptember 15............................................................................................................. 57 1989. szeptember 18............................................................................................................. 59 1989. szeptember 19............................................................................................................. 59 1989. szeptember 21............................................................................................................. 60 1989. szeptember 26. ........................................................................................................... 61 1989. szeptember 27. ........................................................................................................... 61 Csongrád megye .......................................................................................................................63 1989. július 4.........................................................................................................................63 1989. július 7.........................................................................................................................64 1989. július 12.......................................................................................................................64 1989. július 19.......................................................................................................................64 1989. július 24.......................................................................................................................65 1989. július 25.......................................................................................................................65 1989. július 27.......................................................................................................................66 1989. augusztus 2..................................................................................................................66 1989. augusztus 10................................................................................................................66 1989. augusztus 11................................................................................................................68 1989. augusztus 15................................................................................................................68 1989. augusztus 16................................................................................................................69 1989. augusztus 17................................................................................................................69 1989. augusztus 18................................................................................................................70 1989. augusztus 22................................................................................................................70 1989. augusztus 28. .............................................................................................................71 1989. augusztus 29. .............................................................................................................72 1989. augusztus 31................................................................................................................72 1989. szeptember 1............................................................................................................... 73 1989. szeptember 6............................................................................................................... 73 1989. szeptember 7............................................................................................................... 74 1989. szeptember 12............................................................................................................. 74 7 1989. szeptember 12............................................................................................................. 75 1989. szeptember 14............................................................................................................. 75 1989. szeptember 19............................................................................................................. 76 1989. szeptember 20............................................................................................................. 76 1989. szeptember 22............................................................................................................. 78 1989. szeptember 26............................................................................................................. 78 1989. szeptember 28............................................................................................................. 80 Fejér megye...............................................................................................................................80 1989. július 31.......................................................................................................................80 1989. augusztus 15................................................................................................................81 1989. augusztus 28................................................................................................................82 1989. szeptember 14............................................................................................................. 82 1989. szeptember–október (?)...............................................................................................83 Győr-Sopron megye..................................................................................................................83 1989. július 24.......................................................................................................................83 1989. július 25.......................................................................................................................84 1989. szeptember 15............................................................................................................. 85 1989. szeptember 28............................................................................................................. 86 Hajdú-Bihar megye................................................................................................................... 89 1989. július 3.........................................................................................................................89 1989. július 10.......................................................................................................................89 1989. július 19. .....................................................................................................................91 1989. július 28.......................................................................................................................91 1989. augusztus 15. ..............................................................................................................92 1989. szeptember 26............................................................................................................. 92 1989. szeptember 28............................................................................................................. 93 Heves megye............................................................................................................................. 94 1989. július 17.......................................................................................................................94 1989. július 20.......................................................................................................................94 1989. július 21.......................................................................................................................95 1989. július 25.......................................................................................................................96 1989. augusztus 1..................................................................................................................96 1989. augusztus 23................................................................................................................97 1989. augusztus 28................................................................................................................97 1989. szeptember 7............................................................................................................... 98 1989. szeptember 27............................................................................................................. 99 1989. szeptember 28............................................................................................................. 99 Komárom megye.....................................................................................................................101 1989. július 6.......................................................................................................................101 1989. július 11.....................................................................................................................101 1989. július 19.....................................................................................................................102 1989. augusztus 11..............................................................................................................103 1989. augusztus 14..............................................................................................................103 1989. augusztus 15..............................................................................................................104 1989. augusztus 16. ............................................................................................................105 1989. augusztus 17..............................................................................................................106 1989. augusztus 18..............................................................................................................106 1989. augusztus 21..............................................................................................................107 1989. augusztus 25. ...........................................................................................................108 1989. augusztus 28..............................................................................................................109 8 1989. szeptember 6............................................................................................................. 109 1989. szeptember 13........................................................................................................... 110 1989. szeptember 18........................................................................................................... 110 1989. szeptember 19........................................................................................................... 111 1989. szeptember 20........................................................................................................... 112 1989. szeptember 21. ....................................................................................................... 112 Nógrád megye.........................................................................................................................113 Pest megye.............................................................................................................................. 113 1989. július 12.....................................................................................................................113 1989. július 17.....................................................................................................................113 1989. július 24.....................................................................................................................114 1989. augusztus 11..............................................................................................................114 1989. augusztus 14..............................................................................................................115 1989. augusztus 14..............................................................................................................116 1989. augusztus 16..............................................................................................................116 1989. augusztus 17..............................................................................................................117 1989. augusztus 23..............................................................................................................117 1989. augusztus 29..............................................................................................................118 1989. szeptember 1............................................................................................................. 118 1989. szeptember 4............................................................................................................. 119 1989. szeptember 5............................................................................................................. 119 1989. szeptember 6............................................................................................................. 119 1989. szeptember 7............................................................................................................. 120 1989. szeptember 13........................................................................................................... 121 1989. szeptember 15........................................................................................................... 121 1989. szeptember 18........................................................................................................... 122 1989. szeptember 22. ......................................................................................................... 122 1989. szeptember 25........................................................................................................... 123 1989. szeptember 26........................................................................................................... 123 1989. szeptember 27. ......................................................................................................... 124 1989. szeptember 28........................................................................................................... 125 Somogy megye........................................................................................................................125 1989. július 5.......................................................................................................................125 1989. július 19.....................................................................................................................126 1989. szeptember 22........................................................................................................... 126 1989. szeptember 27........................................................................................................... 126 Szabolcs-Szatmár megye........................................................................................................ 127 1989. augusztus 15..............................................................................................................127 1989. augusztus 18..............................................................................................................128 1989. augusztus 21..............................................................................................................128 1989. augusztus 29..............................................................................................................129 1989. szeptember 20........................................................................................................... 129 1989. szeptember 26........................................................................................................... 130 1989. szeptember 27........................................................................................................... 130 1989. szeptember 28........................................................................................................... 131 Szolnok megye........................................................................................................................132 Tolna megye............................................................................................................................132 1989. augusztus 24..............................................................................................................132 1989. augusztus 28..............................................................................................................132 Vas megye...............................................................................................................................133 9 1989. augusztus 2................................................................................................................133 1989. augusztus 3................................................................................................................133 1989. augusztus 16..............................................................................................................134 1989. augusztus 31..............................................................................................................134 1989. szeptember 26........................................................................................................... 135 Veszprém megye.....................................................................................................................135 1989. augusztus 9................................................................................................................135 Zala megye..............................................................................................................................135 Baranya megye 1989. július 3. 201-37/2/1989. IX. 1989. július 3. (41) Szigorúan titkos! – selejtezésig – 1. ATA 12-12 1989. július 2-án a Pécsbánya-rendezőről induló 82721 sz. tehervonat 6. kocsira 20.20 órakor Mecsekalja-Cserkút állomáson kisiklott. A kisiklott vagonok cementet és mészkövet szállítottak. Az anyagi kár kb. 1 millió forint. A MÁV pécsi igazgatóság vasútbiztonsági üzemi osztálya a vizsgálatot szakértők bevonásával folytatja. A vizsgálat eddigi adatai szerint a bekövetkezett eseményt a váltó berendezés műszaki állapotára visszavezethető meghibásodás okozta, a szándékosság egyértelműen kizárható. 1989. július 3-án az érintett vonalszakaszon 09.20-17.00 óráig vágányzár elrendelése mellett történik a pálya helyreállítása. Intézkedés: - tájékoztattuk a BM III/II-7. Osztályt. 2. TA 12-4 A keletkezett adatok szerint egy Kővágó [József] nevű emigráns, aki Budapest főpolgármestere volt és 1956-ban a Független Kisgazdapárt főtitkári tisztét töltötte be, a közeljövőben hazalátogat. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-3. Osztályt. dr. Paksy László r. alezredes szds. Kliszki Zoltán r. megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese 1989. július 6. 201-37/2/1989. IX. 1989. július 6. (42) Szigorúan titkos! – selejtezésig – 1. K/3 12-14 Dr. Matheovits Ferenc „F” dossziés pécsi lakos tájékoztatta dr. Varga László USA állampolgárt a Kereszténydemokrata Néppárt június 23-i budapesti alakuló üléséről. Matheovits közölte azt is, hogy a párt főtitkári tisztét idős korára való tekintettel nem vállalja, lehetséges utódját dr. Hasznos Miklós ügyvéd személyében látja. Matheovits június hónapban több hetet nyugaton töltött, ahol felvette a kapcsolatot Thomas 10 Jansennel, az „Európai Néppártok” főtitkárával, valamint Osváth Györggyel, aki a párt lapjának beindításához fog segítséget nyújtani. Matheovits Ferenc közölte dr. Keresztes Sándor budapesti lakossal, hogy George Bush amerikai elnök és az Ellenzéki Kerekasztal találkozóján személyesen szeretne részt venni a Kereszténydemokrata Néppárt képviseletében. Intézkedés: - a BM III/III-3. Osztály tájékoztatjuk. fhdgy. dr. Paksy László r. alezredes dr. Fekete Géza. r. megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese 1989. július 11. IX. 1989. július 11. (43) 201-37/2/1989. Szigorúan titkos! – selejtezésig – K/3 12-12 Dr. Matheovits Ferenc pécsi és Ugrin József budapesti lakosok kezdeményezésére a Kereszténydemokrata Néppárt felhívást tett közzé, mely szerint a párt vidéki beindítása érdekében egy agrártagozatot hoznak létre, továbbá a fontosabb tájközpontokban bemutatkozó nagygyűléseket tartanak. Az agrártagozat szervező bizottságának tagjai: dr. Matheovits Ferenc, Ugrin József, dr. Farkas György gödöllői, Kovács Sándor budapesti lakosok. Az akció jelszava: „Minden társadalmi réteg maga nevelje ki a maga vezetőit”. Intézkedés: - a BM III/III-3. osztályt tájékoztatjuk. dr. Paksy László r. alezredes fhdgy. dr. Fekete Géza. r. megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese 1989. július 17. 201-37/2/1989. IX. 1989. július 17. (44) Szigorúan titkos! – selejtezésig – 1. K/3 12-12 Dr. Mednyánszky Sándor pécsi lakos, a Magyar Demokrata Fórum városi elnökségének tagja felkérte Mark Palmer USA nagykövetet arra, hogy személyes befolyásával akadályozza meg az ellenzék esetleges szétforgácsolódását, amely Mednyánszky szerint a következő választási küzdelemben várható. Személyes kapcsolatfelvételt javasolt a nagykövetnek annak érdekében, hogy közösen hozzanak létre egy „összefogott, hatékony és józan ellenzéki erőt”. Intézkedés: - a BM III/II-11. Osztályt tájékoztatjuk, Mednyánszky tevékenységét figyelemmel kísérjük. 11 2. K/3 12-12 Tuboly János, a Szociáldemokrata Párt Zala megyei elnöke, a „történelmi MSZDP országos vezetőségének” megbízásából érdeklődött Kövesi Béla MSZDP pécsi vezetőtől, hogy nevezett részt vesz-e a „bomlasztók által 1989. július 1–2-án szervezett gyűlésen”. Tuboly szerint az egész mögött az MSZMP elnöke áll, még a terembérletet is ő biztosította az Új Márciusi Front pénzéből. Tájékoztatta Kövesit arról, hogy a „történelmi MSZDP” fellép a párt külső elfoglalása ellen és kérte a segítséget ahhoz, hogy ne ismétlődhessen meg „1948, s ez a párt ne legyen az MSZMP segédcsapata”. Intézkedés: - a BM III/III-4. Osztály tájékoztatjuk; - a Zala Megyei RFK III/III. Osztályt tájékoztatjuk. fhdgy. dr. Paksy László r. alezredes dr. Fekete Géza. r. megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese 1989. július 25. IX. 1989. július 25. (45) 201-37/2/1989. Szigorúan titkos! – selejtezésig – A Kereszténydemokrata Néppárt szervező bizottságának elnöke, dr. Keresztes Sándor megküldte a párt programjának alapelveit a máriagyűdi plébánosnak. A tájékoztatás céljából küldött alapelvek a párt világnézeti programjának rövid kivonata, amelyet feltehetően más egyházi személyeknek is eljuttatott. Intézkedés: - a központi szervek tájékoztatása. dr. Paksy László r. alezredes szds. Kliszki Zoltán r. megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese 1989. július 26. 201-37/2/1989. IX. 1989. július 26. (46) Szigorúan titkos! – selejtezésig – 1. HMB 12-3 A Független Kisgazdapárt Pécsett a Dóm téren 1989. augusztus 20-án megyegyűlést, ezt követően hálaadó istentiszteletet szervez Szent István és az új kenyér ünnepe alkalmából. A rendezvény fő szervezői dr. Bögner Miklós, Gerendai István, valamint Beok György. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-3. Osztályt. 2. HMB 12-12 A XII. Pécsi Ipari Vásáron FIDESZ feliratú plakáttal ellátott standon két középiskolás korú fiatalember FIDESZ kiadványokat, a „Beszélő” 24. és 25. számát, valamint a Szabad 12 Demokraták Szövetsége újságjait árusították. Elmondásuk szerint számukra a munkát egyikük apja – aki SZDSZ aktivista – szerezte. Intézkedés - tájékoztatjuk a BM III/III-2/b. alosztályt. dr. Paksy László r. alezredes szds. Kliszki Zoltán r. megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese 1989. július 27. 201-37/2/1989. IX. 1989. július 27. (47) Szigorúan titkos! – selejtezésig – HMB 12-3 Lezsák Sándor az MDF országos elnökségi tagja Balatonfenyvesen 1989. július 8-án, az országgyűlési választásokkal kapcsolatos regionális tanácskozáson kifejtette, hogy a választások időpontjával kapcsolatban az Ellenzéki Kerekasztalon belül is ellentétesek a vélemények. Az MDF legkésőbb 1990. márciusáig szeretne túl lenni a választásokon, mert véleményük szerint az MSZMP reformszárnyának megerősödése az ellenzék számára választási vereséget jelenthet. A választások konkrét lebonyolítását illetően még az MDF-en belül is viták vannak, azonban a többségi szavazati rendszert támogatják. Központi állásfoglalás szerint a köztársasági elnöki posztra is több jelöltet kell állítani, nem elegendő Pozsgay Imre jelölése. Lezsák tájékoztatása szerint az MDF minden megyében választási irodát hoz létre, amely Baranya megyében egyúttal regionális központ is lesz. Feladata a jelöltállítás előkészítése, a propaganda megszervezése, technikai kérdések kidolgozása. Lezsák szerint az MDF párttá alakulásának a választásokig a gyakorlatban is meg kell valósulnia. Az Ellenzéki Kerekasztal tagjai között több kérdésben nincs egyetértés, elsősorban a jelentősen eltérő politikai nézetek miatt. Az MDF vezetősége úgy véli, hogy nekik önálló arculatot kell kialakítani. Az Ellenzéki Kerekasztal résztvevői ellenzéki székházat hoznak létre, illetve ún. információs központot alapítanak. Ennek vezetését dr. Román Lászlóné, az Egyetemi Könyvtár igazgatója vállalta. Az elképzelések szerint a központ minden információt és dokumentumot meg fog kapni az ellenzéki, illetve független szervezetektől. Ezzel az MDF vezetősége nem ért egyet, megpróbálja a teljes információs kötelezettséget „elszabotálni”. Adataink szerint 1989. őszén hagyományt teremtő szándékkal megrendezik az MDF fesztivált, melynek kivitelezését NSZK mintára tervezik, már a választási előkészületek is megjelentek propaganda formájában. Az Ellenzéki Kerekasztal és az MSZMP közötti tárgyalások során az október 23-a közös megünneplésével kapcsolatban a helyi MDF vezetés részéről fenntartások vannak, mivel nem tartják elfogadhatónak, hogy a jelenlegi MSZMP vezetés az 1956-os reformtörekvések követőinek szerepében „tetszelegve” ünnepeljen október 23-án. Az MDF-ben a közös ünnepléssel kapcsolatban döntés még nem született. Találkozó jött létre a Pécsett tartózkodó Fellbach-i polgármester ([FriedrichWilhelm] Kiel úr) és az MDF városi vezetése között. A találkozóan tájékoztatták a polgármestert az MDF tevékenységéről, céljairól és programjáról. Az MDF vezetői közül 1 fő meghívást kapott Fellbach város vendégeként az NSZK választási előkészületek tanulmányozására. Adataink szerint hasonló meghívást kapott az SZDSZ vezetősége is. Intézkedés: 13 - a központi szervek tájékoztatása. dr. Paksy László r. alezredes szds. Kliszki Zoltán r. megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese 1989. augusztus 1. 201-37/2/1989. IX. 1989. augusztus 1. (48) Szigorúan titkos! – selejtezésig – HMB 12-3 1. Az MDF 1989. július 26-án tartott vezetőségi ülésén az alábbi témakörökben történt tanácskozás: A korábbi terveknek megfelelően nyugdíjasok bevonásával megkezdte tevékenységét az MDF irodája. Feladata a propaganda és szóróanyagok terjesztése, a tagdíj fizetésével kapcsolatos feladatok szervezése, felvilágosítás az alternatív szervezetek tevékenységéről, illetve a különböző szervezetekbe történő belépés feltételeiről, módjáról. Az iroda működését Dél-Dunántúl területére tervezik kiterjeszteni. Terjék Tibor javaslatára heti egy alkalommal nyilvános vitanapot terveznek a klub keretén belül, a klub működését a helyi sajtó és rádió is népszerűsíti. Dr. Andrásfalvy Bertalant megválasztották az országos elnökség nemzeti bizottságának tagjává. (Előzmény: az 1989. július 27-i 47. sz. napi jelentésben.) Intézkedés: - központi osztályok tájékoztatása. 2. Az MDF mohácsi alapszervezete célul tűzte ki a korrupció elleni harcot, célkitűzésük, hogy Mohácson a címert és az utcaneveket a kollektíva kérésének megfelelően megváltoztassák, a hősök szobránál 56-os megemlékező táblát helyezzenek el. Intézkedés: - központi osztályok tájékoztatása. 3. HÜ 12-3 1989. július 19-én az FKGP vezetése Budapesten tárgyalást folytatott a VOSZ elnökével és egyik elnökségi tagjával. A tárgyalás célja a VOSZ-al történő együttműködés megszervezése volt, amely kiterjedt a különböző programok és tárgyalások megszervezésére, valamint az FKGP publikálási lehetőségei a VOSZ lapjában. A tárgyaláson a VOSZ vezetősége részéről olyan állásfoglalás hangzott el, hogy csak azt a pártot támogatja, amely a magántulajdon és a vállalkozási szabadság pártján áll, de ebben még konkrét döntés nem született. A jelenlegi időszakban számukra az SZDSZ és az FKGP programja a szimpatikus. Az FKGP PB 1989. július 21-én megtartott ülésén döntést hozott arról, hogy a jelenlegi parlament ne válasszon köztársasági elnököt. Az MDF és a néppárt elképzeléseivel ellentétes véleményüket azzal indokolták, hogy az alkotmányozási folyamatban a köztársasági elnök választása későbbi időszakban optimális. Intézkedés: - központi osztályok tájékoztatása. dr. Paksy László r. alezredes r. szds. Kliszki Zoltán 14 megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese 1989. augusztus 2. 201-37/2/1989. IX. 1989. augusztus 2. (49) Szigorúan titkos! – selejtezésig – K/3 12-3 Andrásfalvy Bertalan „F” dossziés személy részére az MDF debreceni szervezete megküldte az Országos Klubtanács „Sorsközösség, kiútkeresés Európa közepén” című táborának programját. A tábor helye és ideje: Martonvásár, 1989. augusztus 13–20. A programban egy-egy nap az európai szocialista országokkal kapcsolatos témák szerepelnek. Így pl. „Vízágyúk a Vencel téren – Csehszlovákia”, „Az utolsó császár birodalma – Románia”, „A szovjet – unió? Önállósodó államok vagy sztálinista manipuláció”. Az Országos Klubtanács, az MDF budapesti szervező csoportja az MDF soproni és debreceni szervezete meghívót küldött az MDF pécsi szervezete részére az 1989. augusztus 19–20-án, a „vasfüggöny” helyén megrendezésre kerülő „Páneurópai Piknik” elnevezésű rendezvényre, melyre az elképzelések szerint a soproni határsávban kerülne sor. A rendezvénnyel támogatni kívánják azon személyek és szervezetek munkáját, akik a közös európai ház létrehozásán fáradoznak. Az elképzelés szerint a találkozó résztvevői nyilatkozatban erősítik meg közös elhatározásukat, a páneurópai eszmeiség terjesztését saját hazájukban. A rendezők tervezik, hogy a magyar-osztrák határon lebontott „vasfüggöny” helyén minden évben megrendezik az európai népek találkozóját, egyben felhívással fordulnak Európa valamennyi baráti közösségéhez, hogy augusztus 20-án az országhatárok jelképes megszüntetését demonstráló hasonló találkozókat szervezzenek. Intézkedés: - központi osztályok tájékoztatása. dr. Paksy László r. alezredes r. szds. megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese Kliszki Zoltán 1989. augusztus 8. 201-37/2/1989. IX. 1989. augusztus 8. (50) Szigorúan titkos! – selejtezésig – 1. ATA 12-12 Timkó Éva budapesti lakos átadta volt pécsi középiskolai osztálytársainak az 1989. március 20-án, Budapesten megalakult „Rákóczi Szövetség” („A csehszlovákiai magyar kultúra barátainak köre”) elnevezésű szervezet dokumentumait. Az anyag az alábbiakat tartalmazza: - a választmány tagjainak névsorát (a választmány 51 fős, elnöke: dr. Dobossy László Budapest […] sz. alatti lakos); - a szövetség céljait (figyelőszolgálat a csehszlovákiai magyarság érdekében, a honi közvélemény folyamatos tájékoztatása helyzetükről, stb.); - a szövetség anyagi támogatóit (Széchenyi Szakkollégium, Bethlen Alapítvány, stb.); - a szövetségnél megrendelhető folyóiratokat és könyveket; 15 - a munkacsoportok felsorolását, melyhez a szervezés, a politika-kultúra-tájékoztatás, a kisebbség-etnikum és a kisebbségi tudomány tartozik. A dokumentum tartalmazza a szövetség eddigi tevékenységének kronologikus felsorolását. Ebben szerepel többek közt, hogy március 1-jén tiltakozó levelet juttattak el az MSZMP KB-hoz Grósz Károly csehszlovákiai nyilatkozata miatt, március 2-án részt vettek Vaclav Havel bebörtönzése elleni tiltakozó tüntetésen, április 5-én az Eötvös Klubban sajtótájékoztatót tartottak a szlovákiai magyarság érdekében, április 5-én pedig részt vettek a Prágai „Sörlovagrend”, Hrabal estjén, melyen „Prága-1968” címmel Konrád György, Bába Iván és Varga György tartott előadást. Intézkedés: - a BM III/III-4. Osztályt tájékoztatjuk. 2. HMB 12-12 Az „Adidas” fn. bizalmas nyomozásban foglalkoztatott „Monostori” fn. tmb. 1989. augusztus 5-én vásárlási céllal az „X-200”-as területre utazott. A kiutazás előtti felkészítését a BM III/II-12. Osztállyal egyeztetett szempontok szerint végrehajtottuk. Feladata volt, hogy ott tartózkodása során adjon fel egy képeslapot a korábban ismert fedőcímre, melyben kiutazása tényét és legközelebbi utazásának időpontját jelzi. A tmb. feladatát végrehajtotta, várható, hogy az „X-200”-as speciális szerv a közeljövőben távbeszélőn felveszi vele a kapcsolatot. Intézkedés: - a BM III/II-12. Osztályt tájékoztatjuk; - az engedélyezett javaslat alapján a tmb.-t következő kiutazása előtt eligazítjuk, magatartási vonalat meghatározzuk. dr. Paksy László r. alezredes r. fhdgy. megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese dr. Fekete Géza 1989. augusztus 10. IX. 1989. augusztus 10. (51) 201.37/2/1989. Szigorúan titkos! – selejtezésig – 1. TA 12-4 A FIDESZ pécsi csoportja, a Wallenberg Egyesület és a Fii Cu Noi szervezet anyagi támogatást kapott a Soros alapítványtól egy közös újság létrehozására. A támogatást nem közvetlenül a jelzett szervezetek kapták, mivel egy amerikai törvény szerint a politikai szervezetek támogatása tilalom alá esne. Heindl Péter pécsi FIDESZ képviselő szerint ezt a törvényt Soros György sem veszi komolyan, hiszen a FIDESZ gyakorlatilag már pártként működik. Heindl szerint a támogatás valódi feltétele az, hogy a FIDESZ-t, Fii Cu Noi-t, és a Wallenberg Egyesületet egy közös „liberális gócponttá” integrálják. Intézkedés: - a BM III/III. Csoportfőnökséget tájékoztatjuk. 2. K/3 12-12 Dr. Szakolczai György budapesti lakos megküldte dr. Matheovits Ferenc pécsi „F” dossziésnak a „Kiegészítés a Kereszténydemokrata Néppárt legfontosabb személyi kérdéseinek rendezésével foglalkozó anyaghoz” című írását. Ebben jelzi, hogy a párt szűk körű intéző bizottságát az alábbi személyekből kívánják kialakítani: dr. Giczy György, dr. Füzessy Tibor, Marik Pál, Lánczky László és dr. Szakolczai György. 16 Szakolczai szerint ez a testület nem kaphat teljhatalmat a párt ügyeiben. Megoldási alapelvnek azt tartja, hogy a szervező bizottságban tudatosítják a felelősséget a pártért, az egész magyar keresztény demokráciáért és az ország sorsáért. Ennek érdekében szorgalmazza, hogy rövid időn belül tartsanak szervező bizottsági ülést, amelyen áttekintik a párt belső problémáit. Véleménye szerint törekedni kell a fiatalok bevonására annak érdekében, hogy a főtitkári tisztet minél előbb egy 40–50 éves személynek adhassák át. Intézkedés: - a BM III/III-3. Osztály tájékoztatjuk. dr. Paksy László r. alezredes r. fhdgy. megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese dr. Fekete Géza 1989. augusztus 11. IX. 1989. augusztus 11. (52) 201-37/2/1989. Szigorúan titkos! – selejtezésig – 1. TA 12-12 A helyi Ellenzéki Kerekasztal megbeszélésein szóba került dr. Horváth Csaba, a pécsi JPTE oktatója, az MSZMP Pécs Városi Bizottság küldöttjelöltjének személye. Horváthot elsősorban az FKGP támogatja, mivel szerintük nevezett vállalná, és győzelemre vihetné a reformvonal képviseletét. A kisgazdapártiak úgy vélik, hogy amennyiben ő lenne a küldött, az MSZMP Baranya megyében megszabadulna a „sztálinista Ribánszki vonaltól” és ezt követően az MSZMP helyett megalakulna a Magyar Szocialista Párt. Az Ellenzéki Kerekasztal megbeszélésén dr. Bögner Miklós FKGP képviselő tolmácsolta dr. Horváth Csaba alábbi kérését: az EK jelentse ki, hogy egy tiszta, reformer szocialista párttal volnának hajlandók és tudnának tárgyalni, valamint együttműködni. A vita során az a vélemény alakult ki, hogy az EK résztvevőinek nem érdekük az, hogy „a múlt hibáitól megtisztult, s teljesen egyértelmű reformirányvonalat vett, ún. szocialista párttá váljon az MSZMP, mert azzal szemben nincsenek nyerési esélyeik”. Horváth felvetését furcsának tartják, mivel szerintük egy belső puccsot akar, és ehhez kívülről vár támogatást. Intézkedés: - a BM III/III. Csoportfőnökséget tájékoztatjuk. 2. K/3 12-12 Dr. Varga László USA-ban élő emigráns, a Magyar Jogász Szövetség elnöke kifejtette dr. Matheovits Ferenc pécsi lakosnak, hogy véleménye szerint Csoóri Sándor író, az MDF egyik vezetője lehet az első magyar író, aki megkaphatja az irodalmi Nobel-díjat. Dr. Varga ismeri a FIDESZ több vezetőjét is, akiket tudomása szerint Amerikából támogatnak. A magyar belpolitikai helyzetet elemezve az az álláspontja, hogy a „régi szocdemek nem tudnak megújulni, mert az MSZMP erre a rétegre ráveti magát”. Intézkedés: - a BM III/III-3. Osztályt tájékoztatjuk. 3. K/3 12-12 Ismeretlen személy „Radikális Front” aláírással, egy géppel írt postai levelezőlapot küldött Nyíri Sándornak, a legfőbb ügyész helyettesének. Ebben Nyíri Sándor egy 17 rádiónyilatkozatában elhangzott azon kijelentésére reflektál, mi szerint a magyar ügyészség független és befolyásmentes szervezet. A feladó szerint a „magyar kommunista pártügyészség is a sztálini mintára épült, amely 40 millió oroszt irtott ki koncepciós perekkel és anélkül. Ennek egyetlen célja volt szolgálni a terrort 40 éven át”. A levélíró azzal fejezi be, hogy Nyíri Sándor „karriervágyból és szadizmusból részt kért a diktatúrából, amiért felelnie kell és ez a felelősségre vonás nem fog elmaradni!” Intézkedés: - a BM III/III-3. Osztályt tájékoztatjuk, intézkedéseket teszünk az ismeretlen elkövető felderítésére. dr. Paksy László r. alezredes r. fhdgy. megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese dr. Fekete Géza 1989. augusztus 16. 201-37/2/1989. IX. 1989. augusztus 16. (53) Szigorúan titkos! – selejtezésig – 12-12 Kizárt hálózatunk beszámolt az FKGP Baranya megyei vezetőségi értekezletéről, melyet 1989. augusztus 12-én tartottak a Pécs Városi Tanács tárgyalótermében, mintegy 80– 100 fő részvételével. A rendezvényen a párt országos vezetését Vörös Vince pártelnök és Nagy Ferenc alelnök képviselte. Vörös Vince ismertette az FKGP álláspontját a legfontosabb kül- és belpolitikai kérdésekről. Ennek rövid lényege a következő volt: - Magyarországnak mindkét szuperhatalommal – nem a mások rovására történő – baráti kapcsolatot kell kiépítenie. - A külföldi támogatások elnyeréséhez megbízható, stabil kormányt és gazdaságot kell kialakítani, ez azonban csak a választások után várható. - Az FKGP jó kapcsolatot alakított ki az Osztrák Néppárttal, melynek meghívására a közelmúltban az országos vezetésből többen egy hetet töltöttek Ausztriában „tanulmányút” jelleggel. A két párt közt csere-megállapodás kötésére is sor került. A kerekasztal-tárgyalásokon az MSZMP részéről eddig a legnagyobb kompromisszumkészséget tapasztalták, több sarkalatos kérdésben sikerült az FKGP álláspontját érvényesíteni. Ugyanakkor elakadtak az MSZMP vagyonának sorsáról szóló tárgyalások. Az Ellenzéki Kerekasztal véleménye szerint ebben a kérdésben „megkeményedett” az MSZMP álláspontja, hallani sem akar arról, hogy vagyonát társadalmasítsák. Az Ellenzéki Kerekasztal szerint a párt vagyonának csak egy része folyt be a tagdíjakból, ők azt követelik, hogy a kommunisták az állami költségvetésből és a régi pártok államosításából keletkezett anyagi bázisukat osszák fel. Ugyanígy adják át a felszabaduló laktanyákat lakásnak, a KISZ, a munkásőrség, az MHSZ, stb. épületeit a használhatóság jellegének megfelelő intézményeknek. Nagy Ferenc alelnök hozzászólásában bírálta az FKGP megyei vezetését és a pécsi szervezetét. Kifejtette, hogy folyamatosabbá, szervezettebbé kell tenni a párt működését a megyében. Szerinte jobban ott kell lenniük a gyárakban, üzemekben és szükséges, hogy minden feszültségre, elégedetlenségre történjen a párt részéről azonnali reagálás. Példaként említette a Zsolnay Porcelángyár esetét, ahol a vezetők milliós nagyságrendű összeget akartak felvenni a dolgozók rovására. Elmondta, hogy felgyorsult a kisgazdapárt szervezése, jelenleg országosan 600 alapszervezet működik, kb. 40000 fős tagsággal. Folyik a párt programjának kidolgozása is. A parasztságra vonatkozó elképzelések már megjelentek a „Kis Újság” című lapban, a munkássággal foglalkozó tervezet – mintegy 25 18 stencilezett oldal – a közeljövőben kerül nyilvánosságra. Nagy Ferenc javaslatot tett a megyei vezetőség kibővítésére, amely az értekezleten megtörtént. A választásokkal összefüggésben az egyik alapszervezeti képviselő elmondta, hogy ők a településükön felosztják egymás közt az ottani lakosokat. Ezeket több alkalommal felkeresik, és választási kampányt folytatnak körükben az FKGP érdekében. A választáskor pedig gondoskodnak arról, hogy ezek a személyek valóban részt is vegyenek azon. Ezt az elképzelést Nagy Ferenc országosan is követendőnek tartotta és kijelentette, hogy a javaslatot a legközelebbi országos választmány elé terjeszti. A továbbiakban az értekezlet tagdíjfizetéssel, a tagkönyvek, jelvények beszerzésével foglalkozott, továbbá elhangzott az, hogy szeptembertől kettő, vagy négyhetenként valamennyi alapszervezett stencilezett tájékoztatót kap, melyben értesül a párt helyzetéről, tevékenységéről. A rendezvényen szélsőséges megnyilvánulások nem hangzottak el. Intézkedés: - a BM III/III-3. Osztályt tájékoztatjuk. dr. Paksy László r. alezredes r. fhdgy. megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese dr. Fekete Géza 1989. augusztus 21. 54. sz. napi jelentés Pécs, 1989. augusztus 21. Szigorúan titkos! – selejtezésig – HMB 12-12 A Magyar Demokrata Fórum pécsi szervezete augusztus 16-i vezetőségi ülésén részt vett Péntek László, a pécsi Sopianae Gépgyár dolgozója, aki MDF támogatását kérte a gyár vezetőivel szemben. Elmondta, hogy az üzemben munkástanácsot akarnak létrehozni, amely kezdeményezni fogja a jelenlegi vezetés leváltását. Az MDF felvállalta a Sopianae Gépgyár dolgozóinak érdekvédelmét, és a Hitel című lap következő számában „leleplező” cikket akarnak megjelentetni a gyár vezetőinek tevékenységéről. Az MDF helyi szervezete erőteljesen készül a választási küzdelmekre. Ennek keretében: - 1989. augusztus 22-én megválasztják saját képviselőjelöltjeiket. - Folytatják Aczél György országgyűlési képviselő visszahívását célzó akciójukat. Ennek érdekében aláírásgyűjtéseket végeznek, szórólapokat jelentetnek meg és válaszlevelet helyeznek el a sajtóban Aczél nyílt levelére reagálva. - A választási hadjárat jegyében szeptember 24-én Pécsett nagyszabású MDF fesztivált rendeznek, melyen politikai és kortes-beszédekre, kulturális és egyéb programokra kerül sor. A szervezet beindította a hétfő esténkénti nyilvános vitakörét, és részt kíván vállalni az egyházi oktatási intézmények felélesztésében, megszervezésében is. Intézkedés: - a BM III/III-4. Osztály tájékoztatjuk. dr. Paksy László r. alezredes r. fhdgy. megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese dr. Fekete Géza 19 1989. augusztus 22. 55. sz. napi jelentés Pécs, 1989. augusztus 22. Szigorúan titkos! – selejtezésig – 12-12 Kizárt hálózatunk 1989. augusztus 17-én részt vett a Független Kisgazdapárt megyei intézőbizottsági ülésén, melyet Pécsett a TESZÖV tanácstermében tartottak. A rendezvény fő napirendje a választásokra való felkészülés volt. Az ülésen az intézőbizottsági tagokból párokat alakítottak ki és ezek között működési területekre osztották fel a megyét. A választások időszakában mindegyik pár a saját területén fog végezni agitációs munkát. Az értekezleten többen aggodalmukat fejezték ki egy esetleges visszarendeződés, és azt követő „bosszú” miatt. Szerintük ez nem a hadseregtől és a rendőrségtől, hanem a munkásőröktől és a felfegyverzett MSZMP tagoktól várható. A jelenlevők többsége azonban bizalmát fejezte ki az MSZMP reformerői iránt. A köztársasági elnöki intézménnyel kapcsolatos álláspontjuk szerint az FKGP nem állít jelöltet erre a posztra, és tagjai lelkiismeretére bízza, hogy kire szavaznak. A köztársasági elnök megválasztását az általános választások után tartják célszerűnek, mivel az MSZMP erre a posztra állított jelöltjét tartják a legtárgyalóképesebb kommunistának a kerekasztal-megbeszéléseken. 1989. augusztus 18-án Ócsárdon tartották az FKGP megyei nagygyűlését, melynek szónoka Vörös Vince pártelnök, Nagy Ferenc alelnök és Gerendai István megyei elnök volt. Vörös Vince a nagygyűlésen felolvasta az Ellenzéki Kerekasztal követeléseit, amelyeket a háromoldalú tárgyalásokon érvényesíteni akarnak. Elmondta, hogy sok kérdésben egyetértés született, az ezekről szóló törvényjavaslatokat a kormány a parlament szeptemberi ülése elé terjeszti. Több problémakörben változatlanul vita van, de reális esély mutatkozik a kompromisszumos megoldásra. Kifejtette, hogy a különböző pártok és szervezetek az utóbbi időszakban korábban elképzelhetetlen szabadságjogokat vívtak ki. Ebben éppen úgy jelentős szerepe van az Ellenzéki Kerekasztal résztvevőinek, mint az MSZMP reformszárnyának, amely „megszabadította az országot a sztálini diktatúra maradványaitól”. Nagy Ferenc alelnök beszédében utalt a Szent István-i állameszmére, amely ezer évig megtartotta a magyarságot a közép-európai népek sorában. A magyarság mindig akadályt jelentett „pángermán és a pánszláv terjeszkedés” útjában. Kifejtette, hogy a mai magyar vezetés azon fáradozik, hogy sem az egyiknek, sem a másiknak ne legyünk szolgai módon elkötelezve. Az FKGP álláspontja az, hogy éljünk barátságban minden szomszéd néppel, a Szovjetunióval való viszonyunkat pedig finn mintára kell rendezni. A reprivatizálás programjával kapcsolatban elmondta, hogy az nem jelenti a jól prosperáló TSZ-ek és állami gazdaságok felosztását, ugyanakkor a családi, kisközösségi termelést célszerű előnybe részesíteni. A volt földtulajdonosok, ezek örökösei az elképzelés szerint választhatnának, hogy vagy részvényekben kapják meg a termelőszövetkezetektől a tagosított földjeik értékét, vagy egyszeri végleges kártalanítás formájában. A reprivatizáláshoz szükséges tőkét az újjáalakuló agrárbankok közvetítésével az USA-tól kaphatja meg az ország. Az FKGP szerint a tőkét a mezőgazdasági termelés korszerűsítésére és a nagyüzemi termelés helyett a specializáció kialakítására kell felhasználni. A két rendezvény szélsőségektől mentesen zajlott le. Intézkedés: - a BM III/III-3. Osztályt tájékoztatjuk. dr. Paksy László r. alezredes r. fhdgy. megyei rendőrfőkapitány dr. Fekete Géza 20 állambiztonsági helyettese 1989. augusztus 25. IX. 1989. augusztus 25. (56) 201-37/2/1989. Szigorúan titkos! – selejtezésig – HMB 12-12 Az FKGP Baranya megyei szervezetén belül egyre jobban kiéleződnek a generációs ellentétek, a fiatal kisgazdák ki akarják buktatni az idősebbeket a vezetésből. Ennek érdekében azokról különböző, lejáratásukat célzó híreszteléseket terjesztenek (szenilisek, kommunistákkal szemben megalkuvók, stb.). Az akció mögött dr. Bögner Miklós, az FKGP pécsi titkára áll, aki jelenleg már a saját korosztályába tartozó párttagokat is kikezdte. Bögner nagy szerepet játszik abban is, hogy a párt megyei szervezetén belül felerősödött a rendőrséggel – és főként az állambiztonsággal – kapcsolatban álló személyek keresése. A megyében az utóbbi időszakban elsősorban a mezőgazdasági dolgozók körében nőtt az FKGP iránti érdeklődés, gyarapodott a vidéki alapszervezetek száma is. Sokan a kisgazdapártot tekintik érdekeik képviselőjének az állami gazdasági nyomással szemben. Intézkedés: - a BM III/III-3. Osztály tájékoztatjuk. dr. Paksy László r. alezredes r. fhdgy. megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese dr. Fekete Géza 1989. augusztus 30. 201-37/2/1989. IX. 1989. augusztus 30. (57) Szigorúan titkos! – selejtezésig – K/3 12-12 Dr. Matheovits Ferenc pécsi lakos véleménye szerint a Kereszténydemokrata Néppárt népszerűségi mutatója csökken, „egy nívón van a cigányok pártjával”. Matheovits szerint a pártnak mindössze 130 tagja van, a prímástól sem kapnak semmiféle támogatást, s a párt vezetésében a szervezést hátráltató személyek tevékenykednek. Szükségesnek tartaná, hogy olyan népszerűsítő akciókat végezzenek, mint például a pécsi uránbányászok melletti kiállás, a rendőri és bírói szervek politikamentességének követelése, valamint a levélellenőrzéssel szembeni tiltakozás. A párt bázisának növelése érdekében szeptember 2-án tagtoborzó gyűlésre kerül sor Pécsett a kertvárosi plébánián. Matheovits Ferenc fontolgatja, hogy kilép a maga által alapított pártból, mivel tanácsai a jelenlegi vezetésről leperegnek. Matheovits kapcsolatba került dr. Andrásfalvy Bertalan pécsi MDF vezetővel, nézeteiket azonosnak tartja. Intézkedés: - a BM III/III-3. osztályt tájékoztatjuk. dr. Paksy László r. alezredes r. fhdgy. megyei rendőrfőkapitány dr. Fekete Géza 21 állambiztonsági helyettese 1989. szeptember 1. IX. 1989. szeptember 1. (58) 201-37/2/1989. Szigorúan titkos! – selejtezésig – HMB 12-12 Dr. Matheovits Ferenc „F” dossziés pécsi lakost, a Kereszténydemokrata Néppárt díszelnökét – állítása szerint – igen meglepte, hogy az MSZMP szándékosan feladja állásait, indokolatlanul visszavonul, feloszlatja saját jól kiépített apparátusát, s az utóbbi időben vezetői már arról is beszélnek, hogy a közeli választásokon már a tisztes vereség is szép eredmény lesz. Matheovits véleménye az, hogy a világtörténelem még egy ilyen szituációt nem ismer. Intézkedés: - a BM III/III-3. Osztályt tájékoztatjuk; - Matheovits ellenőrzését folytatjuk. dr. Paksy László r. alezredes r. fhdgy. megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese dr. Fekete Géza 1989. szeptember 6. 201-37/2/1989. IX. 1989. szeptember 6. (59) Szigorúan titkos! – selejtezésig – 1. HÜ 12-4 A Független Kisgazdapárt országos vezetésén belül ismételten kiéleződtek az ellentétek. A szélsőségesek, Prepeliczay István főtitkár, Bejczi Sándor és Iván Géza – feltehetően Pártay Tivadar inspirálására – élesen támadják Ravasz Károlyt és Vörös Vincét. Prepeliczay rendkívüli PB ülésen kívánja Vörös Vince elnököt megbuktatni. Augusztus 29én az FKGP vezetése tárgyalást folytatott a KISOSZ vezetésével a két szervezet gazdaságpolitikai elképzeléseiről, melyen a kisgazdák tárgyaló küldöttsége elnyerte a KISOSZ vezetők bizalmát. A Magyar Néppárt vezetői kapcsolatfelvételt kezdeményeztek az FKGP vezetésével, hogy szorosabbá tegyék az együttműködést. szeptemberben folytatják eszmecseréjüket, akkor egymás agrárpolitikai elképzeléseit vitatják meg. A néppárt az együttműködést azért szorgalmazza, mert véleménye szerint a háttérben bizonyos politikai alkudozások folynak Nyers Rezső és szűkebb környezete, a Magyar Szociáldemokrata Párt ifjabb szárnya és a Szabad Demokraták Szövetsége egyes képviselői között. Tudni vélik, hogy Nyers csoportja mögött Aczél György áll. Az FKGP vezetése bizalmatlanul fogadta a Magyar Néppártot, elsősorban annak talajnélkülisége és a Hazafias Népfronttal való kapcsolata miatt. Intézkedés: - a BM III/III-3. Osztályt tájékoztatjuk. 2. K/3 12-4 Stolmár G. Ilona USA-ban élő személy arról tájékoztatta dr. Matheovits Ferencet, a Kereszténydemokrata Néppárt díszelnökét, hogy az Egyesült Államokban mozgalmat 22 indítottak a magyarországi „keresztény politika kibontakoztatására”. A mozgalom anyagi és erkölcsi támogatásáról biztosította a hazai keresztény szerveződéseket, ígéretük szerint másológépeket, járműveket és pénzt is a rendelkezésükre fognak bocsátani. Intézkedés: - a BM III/III-3. Osztályt tájékoztatjuk. dr. Paksy László r. alezredes r. fhdgy. megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese dr. Fekete Géza 1989. szeptember 7. IX. 1989. szeptember 7. (60) 201-37/2/1989. Szigorúan titkos! – selejtezésig – K/3 12-4 Stolmár G. Ilona 1985 óta az Egyesült Államokban élő magyar állampolgár, a pittsburgh-i Szent Anna templom orgonistája, a „Katolikus Magyarok Vasárnapja” című hetilap munkatársa a következőkről tájékoztatta dr. Matheovits Ferenc pécsi lakost, a Kereszténydemokrata Néppárt díszelnökét: 1988. decemberében az USA-ban néhányan elhatározták, hogy „mozgalmat indítanak a hazai keresztény politika kibontakoztatására, hogy valamilyen keresztény párt is szerveződhessen otthon”. 1989. január 8-án Philadelphiában 12-en létrehozták a „Keresztény Párt Amerikai Tagozatát”, majd az elnevezést „Magyar Kereszténydemokrata Párt Baráti Körére” változtatták. „Keresztény üzenet” címmel időszakos kiadványt indítottak, céljuk az, hogy „az amerikai kongresszus és a nagyobb szervezetek tagjai, de a Fehér Ház is pontosan tudja”, mit tesznek Matheovitsék otthon. Stolmár kapcsolatba lépett a Magyarországon élő dr. Endrey Antallal és dr. Hasznos Miklós ügyvéddel. Hasznos ígéretet tett neki arra, hogy írásos anyagokat juttat ki az USA-ba, a „Katolikus Magyar Vasárnapja” című lapban való megjelentetés céljából. (Az újság Stolmár szerint 28 országba jut el.) Stolmárék ez mellett gyűjtést rendeztek és a chicagói magyar templom által felajánlott 6000 dolláros másológépet eljuttatták a II. Rákóczi Ferenc Népfőiskolai Mozgalomnak, személy szerint Ugrin Józsefnek. A Magyar Kereszténydemokrata Párt Baráti Körének megbízott főtitkára, dr. Balogh Sándor a közelmúltban Magyarországon járt, ahol kapcsolatba lépett a párt hazai vezetőivel, többek közt dr. Matheovits Ferenccel is. Balogh USA-ba való visszaérkezése után rávették a „legnagyobb ottani magyar szervezet igazgatóságát, hogy egy nagyobb anyagi támogatást szerezzen az amerikai konzervatív szervezetektől a hazai keresztény pártnak és ifjúsági mozgalomnak”. Ez az összeg Balogh szerint várhatóan 45000 dollár lesz, amit a párt későbbi újságjának finanszírozására fognak megküldeni. Tervezik továbbá, hogy az USA-ból egy mikrobuszt, a svájci magyarok részéről egy autóbuszt és egy nyomdagépet is eljuttatnak Magyarországra. Előzmény 1989. évi 59. számú napi jelentés 2. pontjában. Intézkedés: - a BM III/III-3. Osztályt tájékoztatjuk. dr. Paksy László r. alezredes r. fhdgy. megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese dr. Fekete Géza 23 1989. szeptember 15. 201-37/2/1989. IX. 1989. szeptember 15. (61) Szigorúan titkos! – selejtezésig – HNB 12-12 A Független Kisgazdapárt megyei szervezetei az elmúlt időszakban csekély aktivitást mutattak, melynek oka az országos vezetők passzivitása és személyes torzsalkodásaik. A vidéki szervezetek várják a központi iránymutatásokat, beígért programokat, de ezek rendre elmaradnak. A Baranya megyei vezetés le akarja mondatni tisztségéről dr. Timaffy István komlói területi titkárt, az FKGP PB tagját, mivel elégedetlenek tevékenységével. Gerendai István megyei pártelnök és Szomor Ferenc szigetvári vezető a közelmúltban összekülönbözött a termelőszövetkezetek további sorsát illetően, amelyek földterületeit Gerendai szerint vissza kell szolgáltatni volt tulajdonosaiknak. Szomor ezzel nem ért egyet. A kisgazdapárti tagok körében elterjedt az a hír, hogy a pécsi Zsolnay Gyárat azért akarják az amerikaiak megvásárolni, hogy annak jövedelméből biztosítják az FKGP részére a szükséges pénzügyi alapokat. Intézkedés: - a BM III/III-3. Osztályt tájékoztatjuk. dr. Paksy László r. alezredes r. fhdgy. megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese dr. Fekete Géza 1989. szeptember 19. 201-37/2/1989. IX. 1989. szeptember 19. (62) Szigorúan titkos! – selejtezésig – 1. HMB 12-14 A Baranya megyei Ellenzéki Kerekasztal – több résztvevő szervezete, köztük konkrétan az MSZDP és a FIDESZ – 1989. szeptember 29-én Pécsett „Fegyvertelen Erők Napja” címmel demonstrációt szervez. Ennek keretében felvonulást tartanak a város frekventált területein. Az útvonal végcélja a munkásőrség megyei szervezetének objektuma, ahol Heindl Péter pécsi FIDESZ vezető mond beszédet, majd egy papírból készült géppisztolyt fognak elégetni. A FIDESZ pécsi csoportja megállapodott abban, hogy az országgyűlési képviselő választásokra jelöltet állít a jelenlegi elképzelések szerint Heindl Péter személyében. Intézkedés: - a BM III/III-2. Osztályt tájékoztatjuk. 2. HMB 12-14 A Magyar Demokrata Fórum Baranya megyei szervezete szeptember 13-i vezetőségi ülésén Wéber János és Papp András helyi lakosok megbízást kaptak arra, hogy a jelenlegi feszült viszony feloldása és az együttműködés kialakítása érdekében kezdeményezzenek kapcsolatfelvételt a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetésével és állományával. A vezetőségi ülésen még az alábbiak történtek: 24 - Döntés született arról, hogy az MDF pécsi szervezete október 23-án kopjafát emeltet Pécsett a helyi MDF székház mellett, vagy a köztemetőben az 1956-os „mártírok” emlékére. - Beszámoló hangzott el az MDF országos elnöksége legutóbbi üléséről. Ez szerint az MDF az országos választásokon a Független Kisgazdapárttal és a néppárttal kíván koalícióba lépni. - Az MDF országos lapot indít a közeljövőben „Magyar Fórum” címmel. - Elhangzott, hogy az MDF választást előkészítő szeptember 2–3-i gödöllői tanácskozáson Tirts András FIDESZ képviselő kijelentette, hogy amennyiben a választások első fordulójában a FIDESZ és az SZDSZ nem szerzi meg a szavazatok 15 %-át, a második fordulóban a szavazatait az MDF-nek adja át. Intézkedés: - a BM III/III-4. Osztályt tájékoztatjuk. dr. Paksy László r. alezredes r. fhdgy. megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese dr. Fekete Géza 1989. szeptember 21. IX. 1989. szeptember 21. (63) 201-37/2/1989. Szigorúan titkos! – selejtezésig – TA 12-4 A Szabad Demokraták Szövetsége Baranya megyei csoportja 1989. szeptember végén, Komlón tagtoborzó gyűlést tart, melyen az SZDSZ országos vezetéséből Eörsi István, dr. Danis [Györgyö]t vagy Pető Ivánt kérnék fel előadónak. Azért ezek a személyek merültek fel, mert a pécsiek szerint ők tudnak a „legjobban hozzászólni a bányászokat foglalkoztató kérdésekhez”. Varsányi Erika, az SZDSZ egyik pécsi vezetője beszélgetést folytatott Solt Ottilia budapesti lakossal. Ezen felmerült az az elképzelése, hogy az állampolgárok egy része „indítson engedetlenségi mozgalmat a szabadúszók társadalombiztosításai jogaiért”. Ennek keretében önálló biztosítótársaságot alapítanának, próbapert indítanának az eddig befizetett társadalombiztosítási járulékai visszaszerzéséért. Intézkedés: - a BM III/III-4. Osztályt tájékoztatjuk. dr. Paksy László r. alezredes r. fhdgy. megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese dr. Fekete Géza 1989. szeptember 22. 201-37/2/1989. IX. 1989. szeptember 22. (64) Szigorúan titkos! – selejtezésig – 1. HMB 12-14 A FIDESZ pécsi csoportjai szeptember 20-án közös összejövetelt tartottak a helyi Ellenzéki Kerekasztal Pécs, Dischka Győző utcai tanácskozótermében. Ezen döntés született a FIDESZ és a Szabad Demokraták Szövetsége helyi szervezete által közösen előkészített, szeptember 29-i „Fegyvertelen Erők Napja” programjáról. Ez szerint a nap 25 folyamán átadnak egy petíciót a munkásőrség Baranya megyei parancsnokának, 18.00 órakor pedig Heindl Péter pécsi FIDESZ vezető mond beszédet a város főterén. A korábban tervezett felvonulás, valamint a munkásőrség előtti tüntetés elmarad. Előzmény az 1989. évi 62. sz. napi jelentés 1. pontjában. Intézkedés: - a BM III/III-2. megszervezzük. Osztályt tájékoztatjuk, a rendezvény hálózati biztosítását 2. HÜ 12-14 A Független Kisgazdapárt országos szervezetén belül kb. 2 hete polgári tagozat alakult 15-20 fős szóvivői testülettel. E kör vezéralakja dr. Ravasz Károly, aki így kíván a párton belül nagyobb teret szervezni magának. A pártvezetés nehezményezi, hogy a választott tisztségviselők közül csatlakozott a tagozathoz dr. Boross Imre és Hardi Péter is. Az FKGP Baranya megyei szervezete szeptember 18-án vezetőségi ülést tartott, ahol dr. Böröcz István beszámolt a párt központjában folyó munkáról. Ez szerint az összes feladatot Prepeliczay István főtitkár, Bejczi Sándor pártigazgató és dr. Böröcz végzi. A párt elnöke, Vörös Vince szinte folyamatosan a parasztszövetség ügyeit intézi. Az FKGP-nek jelenleg csak agrárkérdésekkel foglalkozó programja van, Böröcz szerint ez sem megfelelő. Bába Iván a „Dátum” című lap főszerkesztője kilépett a pártból. Jelenleg dr. Böröcznek sincs állása, most a „Kis Újság” című lap szerkesztőségével tárgyal. Nevezett személy a közelmúltban tárgyalást folytatott a KIOSZ-ban, ott megtudta, hogy a vállalkozók október 23-án tüntetést szerveznek a Pénzügyminisztérium előtt. Az FKGP a választások első fordulójában egyedül kíván indulni, a második fordulóban viszont vállalja a koalíciót. A legvalószínűbb partnerként a Kereszténydemokrata Néppárt, a Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság, a Magyar Néppárt és a Magyar Demokrata Fórum vehető számításba. Intézkedés: - a BM III/III-3. Osztályt tájékoztatjuk. dr. Paksy László r. alezredes r. fhdgy. megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese dr. Fekete Géza 1989. szeptember 26. 201-37/2/1989. IX. 1989. szeptember 26. (65) Szigorúan titkos! – selejtezésig – 12-12 Az 1989. évi 64. számú napi jelentés 1. pontjában felterjesztett „Fegyvertelen Erők Napja” elnevezésű rendezvénnyel kapcsolatban pótlólag az alábbiakat jelentjük: 1989. szeptember 26-án a Szabad Demokraták Szövetsége Pécs-baranyai szervezetének képviselője bejelentette a pécsi rendőrkapitányságon, hogy szeptember 29-én 16.00 órától 19.00 óráig a szervezet aláírásgyűjtő demonstrációt tart Pécsett a Széchenyi téren. A demonstráció célja támogató aláírások gyűjtése a munkásőrség jogutód nélküli felszámolása, a pártszervek munkahelyről való kivonulása, az MSZMP vagyonának elszámoltatása, illetve a köztársasági elnöki funkció választások utáni betöltése érdekében. A bejelentés szerint a rendezvényen mintegy 200 fő részvételére számítanak, felelős szervezőként Müller Zsolt és Molnár Tamás pécsi lakosokat jelölték meg. Intézkedés: - a BM III/III-4. Osztályt tájékoztatjuk. 26 dr. Paksy László r. alezredes r. fhdgy. megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese dr. Fekete Géza 1989. szeptember 28. IX. 1989. szeptember 28. (66) 201-37/2/1989. Szigorúan titkos! – selejtezésig – 1. K/3 12-14 A FIDESZ országos irodája értesítette a „Maléter Pál” elnevezésű pécsi tagszervezetét, hogy október hónapban új lap fog indulni „Revolúció” címmel. Az újságban politikai, környezetvédelmi és kulturális témák mellett egy FIDESZ oldal is helyet kap, amely a megszűnő FIDESZ Press funkcióját veszi át. Ez jellegét tekintve megtartja a Press stílusát és szerkesztési módját (kommentárok, szignók). Annak érdekében, hogy érdekes FIDESZ rovat jöjjön létre, felkérik a vidéki csoportokat, hogy jelöljenek ki egy állandó tudósítót, aki folyamatosan összefoglalja a csoportok híreit, problémáit. Az ezzel kapcsolatos szervezőmunkát Novák Zsófia Budapest […] sz. alatti lakos végzi. Intézkedés: - a BM III/III-2. Osztályt tájékoztatjuk. 2. TA 12-14 A Szabad Demokraták Szövetsége pécsi vezetőivel Fellbach polgármestere 1 közölte, hogy a tartományi választásokra 1989. október 19–23. között kerül sor, s várják az SZDSZ visszajelzését arra vonatkozóan, hogy a pécsi szervezettől ki utazik ki. Az eddigi információk szerint feltehetően Varsányi Erika pécsi lakos utazik ki, mivel a szervezet úgy döntött, hogy nyelvtudása alapján ő a legmegfelelőbb ember a helyi vezetők közül. Intézkedés: - a BM III/III-4. Osztályt tájékoztatjuk. 3. HMB 12-14 Az MDF gazdasági felelősei 1989. szeptember 16-án értekezletet tartottak Budapesten a Műegyetem rakpart 3/a. sz. épületében. Az értekezleten Barta András, a Ligeti Delta Építési Szövetkezet igazgatója készpénzben felajánlott a lakiteleki nyomda költségeire 100000 Ft-ot, valamint a XVII. kerületi MDF szervezet részére egy 3 szoba összkomfortos, telefonos lakást, illetve egy nagy teljesítményű fénymásolót. Ezt követően Kollár K. Attila, az MDF főkönyvelője elmondta, hogy megalakult a Fórum Rt, melynek célja elősegíteni az MDF napilap megalakítását, melynek Csurka István lesz főszerkesztője. Az Rt részvényeket bocsátott ki 30 millió forint értékben. Intézkedés: - a BM III/III-4. Osztály tájékoztatjuk. szds. dr. Paksy László r. alezredes Jankovich András r. megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese Bács-Kiskun megye 27 1989. július 7. 20/4-95/1989. titkos! Szigorúan (selejtezésig) X. 1989. július 07. (64) 1. HMT 12-14 1989. június 29-én került sor Kecskeméten a megyei Ellenzéki Kerekasztal és az MSZMP első egyeztető tárgyalására. Dr. Szabó Miklós – az MSZMP Bács-Kiskun megyei első titkára – üdvözlő szavait követően az EK csonkaságát kifogásolta, s reményét fejezte ki, hogy az MDF is részese lesz a tárgyalásoknak a későbbiek során. Az SZDSZ, Néppárt és Független Jogász Fórum MDF-el kapcsolatos álláspontját a Szociáldemokrata Párt képviselői az EK alapelveire hivatkozva megvétózták miszerint az EK-n belül az MDF nem vehet részt. Az MSZMP javaslatára végül az a döntés született, hogy létrehozzák a harmadik oldalt, ahova az MSZMP hívja meg többek között az MDF-t is. Ezek után megállapodtak: - ügyrend előkészítése, - a levezető elnök személye, - a tárgyalások színhelyei, - a tervezett napirendi pontok kérdéseiben; - pártok elhelyezése, - szabad sajtó, - 1989. október 13-án 1956 mártírjai emlékének megünneplése, - az elkövetkezendő választási harc etikája. Az érdemi tárgyalások megkezdésére előre láthatólag 1989. augusztusában kerül sor. Intézkedés: - az információról tájékoztatjuk a BM III/III-4. és 7. Osztályokat. 2. HMT 12-14 1989. június 30-án, Budapesten Pulai Sándor lakásán (Bp. V. ker.[…]) kibővített vezetőségi ülést tartott a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, ahol az alábbi kérdésekről volt szó: Baranyai Tibor felolvasta Révész András 1989. május 14-én neki írt levelét, melyben idős korára, megromlott egészségi állapotára hivatkozva lemondott elnöki tisztéről. (A vezetőség akkori döntése értelmében Révészt intézkedési jogkör nélküli örökös tiszteletbeli elnökké választották.) Mint kiderült, Pozsgay Imréék arra kérték Révészt, ne mondjon le, mert szükség van rá a pártban. Május 27-én a Fáklya Klubban Baranyaiék elhatárolták magukat Révész lemondásától, s attól, hogy Révész felajánlotta az MSZDP-t az MSZMP-vel való koalícióra. Kőműves József és Ruttner György – Révész András aláírásával – több levelet is írt, amiben kifejtették, hogy az MSZDP-nek új vezetésre van szüksége. (E levelek lényegében a szocdem mozgalom bomlasztását célozták, ezért Révész elhatárolta magát Ruttneréktől, mondván, hogy a fent említett levelekhez semmi köze.) A XVIII. Szocialista Internacionálé előtt június 12-én elkészült a „puccsista” jegyzőkönyv, ami az új vezetőség megválasztásának lebonyolítását, a július 1–2-i országos gyűlés összehívását célozta. Június 24-én az MSZDP megválasztotta új elnökségét, vezetőségét, elhatárolta magát a Ruttner-féle „kommunista frakciótól”, valamint a július 1-2-i országos gyűléstől. (Ehhez lényegében Csongrád, Vas és Heves megye szocdemesei kivételével az egész ország csatlakozott.) A július 1-2-i országos gyűlést követően a nem kommunista szárnyú vezetősége egyelőre higgadtságra szólította fel a tagságot, mondván, hogy a Szocialista Internacionálé felvételüket többek között ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a párton belül nem lehetnek kommunisták. Idővel a tagság úgy is eldönti, melyik szárnyhoz csatlakozik. Pártbomlasztás címén vizsgálatot indítottak a Ruttner-féle vezetőség ellen (Magyar Nemzet július 3-i száma), s szinte biztos, hogy az MSZDP-ből való kizárásuk mellett döntenek. 28 Tervezik egy Kéthly Anna Alapítvány létrehozását – ugyanilyen Bécsben is lesz – melynek kuratóriumát régi MSZDP-sek alkotnák, s lényegében a szocdempárt támogatását szolgálnák. A többi párt által már felvett 3 millió forintos támogatást egyelőre nem vették igénybe, mivel az MSZDP követelése 10 millió forint. A KISOSZ és KIOSZ képviselői megkeresték az MSZDP-seket, vállalják fel érdekképviseletüket. (Felelőse Varga Tibor.) Takács Imre elmondta, hogy már három alkalommal inzultálták nyíltan bizonyos fizikai erőszakot is alkalmazva. Egyszer az MSZDP Budapest VI. kerületi irodájából Ruttnerék erőszakkal kivitték az utcára, miközben a bent lévő iratokat elvették. Nem sokkal később diósdi lakását „ismeretlen tettesek” feltörték, de onnan szintén csak MSZDP-s iratokat, dokumentumokat vittel el. (Az ügyben rendőrségi eljárás van folyamatban.) Legutóbb egy vidéki előadása során a vidéki szervezetek és tagok nyilvántartását lopták el táskájából. A Baranyai-féle vezetőség legközelebb július 14-én ül össze, melynek helyszíne egyelőre ismeretlen. Intézkedés: - az információról tájékoztatjuk a BM III/III-3. és 7. Osztályokat. 3. K/3 12-14 Gallai Imre az Országos Idegenforgalmi Hivatal elnöke Bush elnök magyarországi látogatása alkalmából az 1989. július 10-én, a Rákóczi sétahajón tartandó sajtótájékoztatóra meghívta Csurka Istvánt és Bíró Zoltánt. Intézkedés: - az információról tájékoztatjuk a BM III/III-4. és 7. Osztályokat. Jóváhagyom: Jenovai Lajos r. alezredes megyei főkapitány állambiztonsági helyettese Donáth Tibor r. szds. 1989. július 19. 20/4-97/1989. titkos! Szigorúan (selejtezésig) X. 1989. július 19. (65) K/3 12-12 Baján az MDF és a HNF városi szervezetei, az anyagi terhek megosztásával, közösen használják a HNF bajai székházát. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-4. Osztályt. Jóváhagyom: Jenovai Lajos r. alezredes megyei főkapitány állambiztonsági helyettese Berente Károly r. szds. értékelő tiszt 1989. július 24. 20/4-99/1989. titkos! Szigorúan (selejtezésig) 29 X. 1989. július 24. (66) 1. LBE 12-12 1989. július 22-re virradó éjjel Kecskeméten a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola – szavazóépület – falára kihelyezett nemzeti színű zászló vásznát a rúdjáról ismeretlen tettes letépte és eltulajdonította. Ugyanebben az időszakban az épület előtti betonjárdára fehér olajfestékkel „Szavazz az MSZMP jelöltre”, „Éljen az MSZMP” szöveget festettek. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-3., illetve 7. Osztályt. 2. TA 12-12 A lettországi Függetlenségi Népfront konferenciájára Kiskunmajsáról 5 fő – közöttük Kozma Huba – meghívást kapott. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-4. Osztályt. Jóváhagyom: Jenovai Lajos r. alezredes megyei főkapitány állambiztonsági helyettese Berente Károly r. szds. értékelő tiszt 1989. július 27. 20/4-105/1989. X. 1989. július 27. (67) Szigorúan titkos! (selejtezésig) 1. K/3 12-14 Az MDF Tokaj városi szervezete nyilatkozat-tervezetét véleményezésre megküldték Lezsák Sándornak azzal, hogy az országos elnökséggel ismertesse, de „az elhárítás számára ne legyen hozzáférhető”. A nyilatkozat szerint az MSZMP választási győzelme az országnak újabb öt év tragédiát jelentene. Ennek elkerülése érdekében a lengyel példa követését tartják célszerűnek: „minden kommunistajelölt kihúzása, minden közös ellenzéki jelöltre szavazás”, függetlenül annak alkalmasságától. Az ellenzéki körök alakuljanak át választási ellenzéki koalíciókká. Az ellenzék pártjainak egyenkénti „megmérettetése csak 1995-ben következzék be”. Kinyilvánítják továbbá, hogy „az ellenzék szerepe és történelmi küldetése ma és… több választási cikluson át: a kommunista uralom megdöntése és megdöntve tartása”. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. és a BAZ MRFK III/III. Osztályát. 2. HMT 12-12 Az MSZDP 1989. július 29-én 10 órától a Ganz Mávag Vörösmarty Művelődési Ház kamaratermében országos választmányi gyűlést tart a párt bel-, és gazdaságpolitikájáról, valamint a kongresszusi és választási felkészüléséről. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-3. és 7. Osztályokat. 3. HMB 12-14 Az MSZDP kecskeméti szervezete sajtóban egy állásfoglalást kíván megjelentetni, melynek lényege, az MSZMP 1988 őszén az addig elégedetlenkedő értelmiségi próbálkozásokból létrehozta a „demokratikus ellenzéket”, amely hatalmát erősíti. A volt történelmi, polgári pártok újraindítását kezdeményezte, melyek nem ismerik el az idegen hatalmak által Magyarországra kényszerített kommunista hatalmat. E két nagy csoportot 30 azonban manipulatív céljaira használja fel. Az MSZMP és a „demokratikus ellenzék” ismét úgy bánt a néppel, mint 1945 után, siettek a hatalom megszerzésével, kizárva a nép által elfogadott és a népképviselettel megbízandó történelmi pártokat. Az MSZDP városi szervezete, az NSZK értékeléseket elfogadva javasolja, előbb fogadtassák el magukat a demokratikus mozgalmak a néppel, s profilírozzák magukat, mert a „demokrácia menetrendje összekuszálódott”. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-3. és 7. Osztályokat. 4. HMT 12-14 A bécsi nemzetközi szociáldemokrata tanfolyam 1989. szeptemberében indul. Pályázatokat Kelecsényi József budapesti lakosnak, az oktatási kollégium titkárának kell megküldeni. A kiutazókról bizottság dönt. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-3. és 7. Osztályt. 5. TA 12-12 Az MDF következő Bács-Kiskun megyei gyűlése 1989. szeptember 2-án lesz a keceli nevelési központban. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. 6. K/3 12-12 Az MDF jánoshalmi csoportja 1989. augusztus 1-jén alakul. Az összejövetelen Lezsák Sándor ad tájékoztatást a fórum programjáról. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. Jóváhagyom: Jenovai Lajos r. alezredes megyei főkapitány állambiztonsági helyettese Berente Károly r. szds. értékelő tiszt 1989. július 31. 20/4-107/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) X. 1989. július 31. (68) ER 12-12 Az SZDSZ kiskunhalasi szervezete felhívást intézett a kiskunhalasi szovjet katonai alakulat parancsnokához. Ebben követelik a harckocsik által tönkretett, laktanya melletti közút rendbetételét és az „épületben okozott esetleges károk” megtérítését. Valamint, hogy 20 órától 06 óráig szüntessék meg a harci technikák üzemeltetését. Amennyiben 30 napon belül nem kapnak választ, akkor a DHSCS parancsnokságot és az MNK HM-t keresik meg. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/II-9. és a BM III/III-3. Osztályait. Jóváhagyom: Jenovai Lajos r. alezredes megyei főkapitány Berente Károly r. szds. értékelő tiszt 31 állambiztonsági helyettese 1989. augusztus 2. 20/4-109/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) X. 1989. augusztus 02. (69) HK 12-4 Az MSZMP MB első titkára részére 1989. augusztus 2-án érkezett egy írógéppel írt „Ütött az órátok, revizionista urak! A visszaszámlálást elkezdtük! A magyar nép nevében” aláírással ellátott fenyegető levél érkezett. [sic!] Az anyagot Kecskeméten adták fel, melyben feladó közli: „Erre a haza- és népáruló bitangra nem tudtok olyan biztonsággal vigyázni, hogy az irányzékomból kikerüljön az a gyalázatos pofája. (Nyers Rezső)… A nép el fog menni szavazni, de… nem az ilyen feltámadt népnyúzó úri bitangokra!” Intézkedés: - az információt jelentettük a BM III/III. Csf.-nek; - az MSZMP MB titkárával a védett vezető gyalogos útvonalát minimálisra csökkentettük; - a biztosítást fokozott biztonsággal hajtjuk végre. Jóváhagyom: Jenovai Lajos r. alezredes megyei főkapitány állambiztonsági helyettese Berente Károly r. szds. értékelő tiszt 1989. augusztus 7. X. 1989. augusztus 07. (70) 1. HK 12-14 Az SZDSZ bajai szervezete tervezi dr. Gajdócsi István, Baja országgyűlési képviselőjének visszahívását. Helyette Szász István ([…] a Pallas Lapkiadó Vállalatnál újságíró), volt bajai, jelenleg Budapest I. ker. […] szám alatti lakost akarják megválasztani. Szász az SZDSZ bajai választmány tagjának, dr. Péterfi Tamásnak nagybátyja. Intézkedés: - tájékoztatjuk a III/III-3. Osztályt. 2. ATA 12-12 A bajai mezőgazdasági kombináthoz 1989. július 24-én dupla, de nyitott borítékban postai úton érkezett a Pénzügyminisztériumból a T-0330/1989.II.a. számú „titkos” minősítésű tájékoztató 637. sorszámú példánya. A tájékoztató többek között tartalmazza a 3166/1989. MT számú határozatot a mezőgazdasági termékek exporttámogatásáról. Ezt az anyagot a kombinát igazgatójának utasítására 4 példányban fénymásolták és szétosztották. Közülük 3 példányt visszagyűjtöttek, a negyedik a mohácsi „Új Barázda” TSZ elnökéhez került. Ennek sorsa ismeretlen. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/II-11. Osztályt; - a BM III/II-A alosztállyal egyeztetett intézkedéseket teszünk. 32 1989. augusztus 14. 20/4-112/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) X. 1989. augusztus 14. (71) 1. HMT-HK-ASZA 12-12 A Kecskemét Megyei Jogú Város Tanácsa 300000 Ft támogatásba részesítette az MDF kecskeméti szervezetét. A közeljövőben az MSZDP is ugyanilyen összegű támogatást fog kérni. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-3., 4., 7. Osztályokat. 2. HMT-HK-ASZA 12-12 Az MSZDP Baranyai Tibor-féle szárnya 1989. augusztus 4-én vezetőségi ülést tartott Budapest, Mérleg u. 10. szám alatt. Fontosabb témakörök voltak: - az MT engedélyezte a „Szociáldemokrata Népszava” megjelentetését. A szerkesztőbizottság vezetője Baranyai Tibor. A kiadó a Tót L. Kft., amely nyugati típusú gépkocsik bérbeadásával is foglalkozik. - Dr. Domján Mihály és Petrasovszky Anna levélben tájékoztatta Baranyai Tiborékat, hogy az egység megteremtése érdekében „vezetőségi pozícióikat illetően írásos lemondó nyilatkozatra kényszerítették dr. Ruttner Györgyöt és Révész Tamást.” - A november első hetére tervezett MSZDP kongresszust megelőzően mindkét szárny országos gyűlésen választja meg küldötteit, a közös feladatok elvégzése érdekében mindkét szárnyból 7-7 fős egyeztető bizottságot hoztak létre. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-3., 7. Osztályokat. 3. MHT-K/3 12-12 Az MSZDP Bácskai Sándor, Baranyai Tibor, Takács Imre, dr. Domján Mihály és Petrasovszky Anna részvételével 1989. augusztus 7-én vezetőségi ülést tartott. Megállapodtak abban, hogy minden MSZDP szervezetnek küldenek egy levelet, amely tartalmazza: Révész András lemondó nyilatkozatát, az MSZDP egységének megteremtésére szóló felhívást, továbbá azt a megállapodást, mely szerint, aki a másik szárnyat ok nélkül kritizálja, támadja – három fő egybehangzó bizonyítása esetén – kizárható az MSZDP-ből. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-3. és 7. Osztályokat. Berente Károly r. szds. értékelő tiszt 1989. augusztus 17. 20/4-113/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) X. 1989. augusztus 17. (72) ATA 12-4 Biharugra községben az emberek arról beszélnek, hogy 1989. augusztus 22-én román csapatok megtámadják és egészen a Tisza vonaláig elfoglalják Magyarországot. Ez a román pártfőtitkár ajándéka a román nép részére, hazájuk felszabadulásának évfordulójára. Az erre való felkészülést vélik felfedezni abban, hogy napok óta, éjszakánként, rendszeresen katonai járművek hangjait hallják Romániából. 33 Intézkedés: - az információt a III/III. csoportfőnök elvtársnak jelentettük. Jóváhagyom: Jenovai Lajos r. alezredes megyei főkapitány állambiztonsági helyettese Berente Károly r. szds. értékelő tiszt 1989. augusztus 21. 20/4-116/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) X. 1989. augusztus 21. (73) TA 12-14 Dr. Kozma Huba „F” dossziés kiskunmajsai lakos vezetésével delegáció vesz részt augusztus 21-22-én Rigában egy konferencián. A delegáció tagjai: Pordány László és Lászlóné szegedi lakosok, valamint Nahimi Péter és Bogárdi Zoltán. A lettországi tartózkodást előkészítendő Kozma a következő személyek telefonszámait kapta meg: Dobelis Juris, Titqavs Dans, Maris Caklais. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-4. Osztályt. Jóváhagyom: Jenovai Lajos r. alezredes megyei főkapitány állambiztonsági helyettese Berente Károly r. szds. értékelő tiszt 1989. augusztus 31. 20/4-121/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) X. 1989. augusztus 31. (74) 1. HMB 12-14 A bácskai magyarságra veszélyes a Slobodan Milosevics-féle szerb nacionalista mozgalom, melynek egyik célja a cirill betűs írás teljes meghonosítása. Eddigi eredményei: a vajdasági autonómia önállósságának részbeni korlátozása, az iskolákban a szerb kultúra hagyományainak ápolása, a magyar nyelv visszaszorítása. A céloknak megfelelően nőtt a cirill betű használata. Ezért a magyar, de a horvát származású pedagógusok, tisztviselők körében is nagy az izgalom. Intézkedés: - információs jelentés készítése a BM III/II-11. Osztály részére. 2. HMB 12-14 A. F. 1956 óta jogellenesen Svájcban élő személy feleségével 1988-ban Magyarországra látogatott. Visszaérkezésüket követően lakásukon felkereste a svájci elhárítás két képviselője, akik arról kérdezték, hogy magyarországi tartózkodásuk alatt nem próbálták-e beszervezni őket hírszerzésre. A beszélgetés során elmondták, hogy a magyar hírszerzés svájci állampolgárságú volt magyarokat, főleg fiatalokat próbál beszervezni, akiknek Magyarországon való tartózkodásuk idejére, szórakozásukhoz pénzt is adnak. Ezek a fiatalok cserébe a Svájc környéki országokban kémkednek. Intézkedés: - információs jelentés készítése a BM III/II-11. Osztály részére. 34 Jóváhagyom: Jenovai Lajos r. alezredes megyei főkapitány állambiztonsági helyettese Berente Károly r. szds. értékelő tiszt 1989. szeptember 1. 20/4-122/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) X. 1989. szeptember 1. (75) TA 12-14 Kecskés Tollas Tibor erőteljesen szorgalmazza, hogy a Nemzetőr c. lapot fele-fele arányban csinálják Münchenben illetve Magyarországon. Itt ebben dr. Kozma Huba lenne a kulcsfigura. Kecskés nagyon el van keseredve, hogy kint „semmit nem tudnak csinálni a lappal, mert ha így halad tovább, egyszerűen vége az egésznek”. Jóváhagyom: Jenovai Lajos r. alezredes szds. megyei főkapitány állambiztonsági helyettese Donát Tibor r. 1989. szeptember 7. 20/4-124/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) X. 1989. szeptember 07. (76) 1. TA 12-12 Lezsák Sándor és Joó Rudolf beszélgetéséből megállapítható, hogy szeptember 21-én Kalocsára és Lakitelekre látogat Mark Palmer USA nagykövet, Kalocsán az érsek vendége lesz, Lakiteleken mintegy 1000 fő számára tart előadást. 2. TA 12-12 Joó Rudolftól származó információ szerint a hivatalos 9 tagú küldöttség mellett még 3 helyet biztosítottak az MDF, a FIDESZ és az SZDSZ egy-egy tagjának, hogy az USA-ba utazzanak. Intézkedés: - az információról tájékoztatjuk a BM III/III-4. Osztályt. 3. TA 12-12 Lezsák Sándor tájékoztatja Várbíró Ferencet, hogy a szeptember 21-re tervezett Tolna megyei látogatása az USA nagykövet programja miatt meghiúsul. Lezsák kéri, hogy az október 7-i Ó utcai ideiglenes munkástanácskozásra delegáljanak 3 megfelelő munkásembert. Intézkedés: - az információról tájékoztatjuk a III/III-4. Osztályt. 4. TA 12-12 Dr. Kozma Huba feleségét Gazsó L. Ferenc arról tájékoztatja, hogy férjét kb. 2 hónap múlva az országgyűlési képviselőválasztásokon jelölni fogják. Intézkedés: 35 - az információról tájékoztatjuk a BM III/III-4. Osztályt. Jóváhagyom: Jenovai Lajos r. alezredes megyei főkapitány állambiztonsági helyettese Berente Károly r. szds. értékelő tiszt 1989. szeptember 20. 20/4-126/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) X. 1989. szeptember 20. (77) TA 12-14 Gazsó Ferenc tájékoztatta dr. Kozma Huba kiskunmajsai lakost, hogy Zelei Miklóssal közösen lapot indítanak. Csurka István a lapot „feljelentette” egy három oldalas levélben Pozsgay Imre államminiszternél és Németh Miklós miniszterelnöknél. […] Intézkedés: - az információról tájékoztatjuk a BM III/III-4. Osztályt. Jóváhagyom: Jenovai Lajos r. alezredes megyei főkapitány állambiztonsági helyettese Donáth Tibor r. szds. 1989. szeptember 22. 20/4-127/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) X. 1989. szeptember 22. (78) 1. HMB 14-14 1989. szeptember 14–17. között a bécsi Renner Intézet 1125 Wien, Khlesl-Platz 12. – szervezésében, mely az osztrák szocdempárt továbbképző központja, tájékoztató szemináriumot tartottak az MSZDP tagjai számára. A rendezvény színhelye Garten Hotel, Altmannsdorf, Hoffinger Gasse 26-28. 1120 Wien volt. Az MSZDP három irányzatát – történelmi szárny, megújulási platform, szocdem. műhely – több mint 20 fő képviselte hazánkból. A tanácskozáson jelen volt Ángyán István, Ágoston Sándor, Bácskai Sándor, Balassa László, Danka László, Farkas Béla, Forgács Mihály, Grad János, Kaszás István, Kelecsényi József, Kovács Gyula, Kőműves József, Márkus G. György, Kepes Ferenc, Molnár Ferenc, Soha Péter, Tarjányi Gyula, Tóth Bertalan, Varga László, Weber János. A tanácskozáson megjelent továbbá többek között Bölcsföldi Andor – Stockholm, Thelen Peter – NSZK, Asztalos Tibor – Bécsben élő magyar összekötő is. Az előadássorozatot követően szeptember 17-én az MSZDP képviselői és Bölcsföldi Andor az alábbi főbb kérdésekben jutott közös álláspontra: - Meg kell teremteni az MSZDP belső egységét, ami azonban nem zárja ki a frakciók létét, ha egységes, erős vezetés áll a párt élén. - Törekedni kell az akcióegység kialakítására. - A párt vezetőségében meg kell hagyni az idős, nagy tapasztalattal rendelkezőket azzal, hogy szerepük egyre inkább protokolláris teendőkre korlátozódjon, az MSZDP-nek fokozatosan a fiatalok pártjává kell átalakulnia. - Szükséges az egységes pénzügyi alap megteremtése, a központi iroda létrehozása. - A november 4-6-ra tervezett MSZDP kongresszuson fő feladat új vezetőség választása, egységes irányítási rendszer kidolgozása, politikai akcióegység kialakítása. A 36 kongresszuson bármely irányzat a három közül az egység megteremtése ellen hat. A Szocialista Internacionálé nem fogja elismerni „szociáldemokratának” az adott szárny új mozgalmát, pártját. Felvetődött, hogy az USA-ban működik egy nemzetközi intézet a „demokráciáért”, mely a tervek szerint hazánkban a nemzeti sajátosságok, hagyományok figyelembevételével, segítségnyújtásával, a felmérések készítésével járulna hozzá a magyarországi békés átmenet elősegítéséhez. Lényege, hogy Miskolcon az MSZDP, Szegeden az MDF, Debrecenben a Független Kisgazdapárt támogatásával nagygyűléseik, választási kampányaik szervezésével, s ezek eredményének mérésével vizsgálják az adott pártok erejét, tömegbázisát, esetleges koalíciós hajlamát, hatalmi esélyeit. Intézkedés: - az információról tájékoztatjuk a BM III/III. Csf.-et, valamint a BM III/III-3. és 7. Osztályokat. 2. HMB 14-14 Az MSZDP Bács-Kiskun megyei szervezete adatokkal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a közelmúltban lezajlott időszaki választásokon Kecskeméten az MSZMP és az MDF – bizonyos törvénytelen eszközök alkalmazásától sem visszariadva – összejátszott. Egyre inkább érződik a két szervezet között létrejött szövetség. Ezért az MSZDP helyi szervezete a közeljövő eseményeitől teszi függővé, hogy nyilvánosságra hozza-e a választási manipulációval kapcsolatos információit. Intézkedés: - az információról tájékoztatjuk a BM III/III-3. és 4., valamint 7. Osztályokat. Donáth Tibor r. szds. 1989. szeptember 25. 20/4-130/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) X. 1989. szeptember 25. (79) HK 12-14 1989. szeptember 16-án du. 16 óra körüli időben egy 30–35 év körüli férfi és egy 45–50 év körüli dél-koreai nő felkereste lakásán kapcsolatunkat azzal a céllal, hogy egy meg nem nevezett sajtó részére a kiskunhalasi szovjet katonai alakulat tiszti, legénységi állományáról, haditechnikai eszközeiről, a helyőrségen belül bekövetkezett változásokról információkat gyűjtsenek. Kapcsolatunk az információ adásának megtagadása mellett, mint illetékest a DHSCS budapesti főparancsnokságot jelölte meg. Intézkedés: - információs jelentésben tájékoztatjuk a BM III/II-11. Osztályt. Jóváhagyom: Jenovai Lajos r. alezredes megyei főkapitány állambiztonsági helyettese Berente Károly r. szds. értékelő tiszt 1989. szeptember 26. 20/4-131/1989. HMB-HK 12-12 Szigorúan titkos! (selejtezésig) X. 1989. szeptember 26. (80) 37 A Szabad Demokraták Szövetsége kispesti irodájának felhívása nyomán az SZDSZ szervezetek 1989. szeptember 29-én a Fegyveres Erők Napján országos tüntetéssorozatot szerveznek a munkásőrség feloszlatását követelve. A tüntetés közös jelmondata: „Árvíz ellen nem kell géppisztoly”. Az SZDSZ és az MDF bajai csoportja Baján 1989. szeptember 29-én 17 órára tüntetést szervez. Felhívásukban a fegyveres erők köszöntése mellett követelik: „Az MSZMP kivonulását a hadseregből és a rendőrségből, a nyílt, vagy burkolt kommunista irányítás megszüntetését, a munkásőrség utód nélküli feloszlatását, a fegyvertartási engedélyek felülvizsgálatát”. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-3. Osztályt. Berente Károly r. szds. értékelő tiszt Békés megye 1989. július 3. R-203-6/38/1989. XI. 1989. július 03. (37) Szigorúan titkos! (selejtezésig) ASZA 12-4 M. P. román állampolgár, aki 1989. július 02-án tiltott határátlépés elkövetésével jött Magyarországra, elsődleges meghallgatása során az alábbiakat mondta el: Kb. másfél hónapja sógoránál járt Vaşcăuban [Vaskó], itt hallotta, hogy egy hetes hadgyakorlat volt a területen. Ezen a területen, mely kb. 90 km-re van a magyar határtól, már 15 éve nem volt nagyobb katonai csapatmozgás. A csapatmozgásokat saját szemével is látta a területen, egy hónappal ezelőtt. A hadgyakorlat során éjszakai lövészetek is volt. Hallomásból tudja, hogy Ateaş [Atyás] vonalában, ami egy km-re van a határtól, a betonozott utak és hidak alá lettek aknázva. A robbanószerkezetek indítása a határőrségnél kezdeményezhető. Intézkedés: - tájékoztatjuk írásban az illetékes központi osztályt; - a meghallgatások során az adott területről érkezőkkel ellenőrizzük az információkat; - részletes meghallgatása folyamatban van, a keletkező információkat az illetékes központi osztálynak megküldjük. Virág Sándor r. alezredes áb. helyettes Hankó Pál r. fhdgy. értékelő tiszt 1989. augusztus 1. R-203-6/39/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) XI. 1989. augusztus 01. (38) ATA 12-12 38 Hírforrásunk a mai napon jelentette, hogy 1989. július 29-én a 21.00-kor Budapest, Keleti pályaudvarról indult Orient Expressz nemzetközi gyorsvonaton román nyelvű röplapokat találtak a vasúti kocsik (6 kocsiban) mosdóinak és WC-inek belső ajtó oldalára ragasztva. A kocsik összeállítását figyelembe véve illetve azt, hogy a ragasztó, mellyel felerősítették a röplapokat még nem volt megszáradva, feltételezhető azokat Budapesten ragasztották fel. A röplap címzése szerint a román határőröknek, vámosoknak, rendőröknek és a securitatésoknak szól. A röplap szó szerinti magyar fordításban: Olvasd és ne dobd el! Határőrök, vámosok, rendőrök, secusok, tudjátok meg, nem vagytok a román nép és Románia védelmezői. Egy diktatórikus rendszer bérencei vagytok/zsoldosai. [sic!] Gondolkozzatok: milyen életük volt a diktátoroknak? Az utókor is elítéli! Legyen példátok Hitler. Ne feledjétek: a nácista diktatórium végrehajtói, ma 43 év után is követve és elítélve vannak. Katonák lévén, még ha parancsot is teljesített. [sic!] [Nicolae] Ceauşescu is ember, akár holnap is meghalhat. Ti élni fogtok, a törvényeknek alárendelve. Az alkotmány és a törvényesség be nem tartása elítélendő, amit ti is tudtok! A következő vezetés a diktátori családot bűnösnek fogja kimondani. Tipikus példa [Gheorghiu-]Dej és Ceauşescu, [Alexandru] Draghici és az alattvalói. A nemzeti népirtás igen sokáig tartott a kés a csontig ért. Tudjuk, hogy a rendszernek eladtátok magatokat, mint ahogy tudjuk nektek sem tetszik, de van még egy lehetőségeket… Nem kérünk „palotaforradalmat”. Nem vagytok erre képesek. Várjuk, hogy visszaforduljatok az igazi tisztességes románhoz, visszautasítva az erőszakosságot az alábbi módon: - ne lőjétek le azokat, akik az országból szökni akarnak; - végezzetek összefoglaló értékelést; - ítéljétek el a letartóztatásokat azokkal szemben, akik a legalapvetőbb emberi jogokat kérik; - csatlakozzatok az általános sztrájkhoz, lassan kidolgozva azt; - egyetértés és szolidaritás jeléül minden este 22 órakor kapcsoljátok le a villanyt 5 percre. És ne feledjétek az öregek bölcs mondását: a román bosszúálló. Nem fenyegetőzünk, kérünk legyetek románok! Intézkedés: - a röplapról készült fénymásolat egy példányát tájékoztató jelentéssel megküldjük az illetékes központi osztálynak; - felderítő intézkedéseket foganatosítunk a röplap keletkezési helyének és felragasztási helyének felderítésére és felkutatására. Virág Sándor r. alezredes áb. helyettes Hankó Pál r. fhdgy. értékelő tiszt 1989. augusztus 10. R-203-6/40/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) XI. 1989. augusztus 10. (39) ASZA 4-3 1989. július 18-án az áttelepült román állampolgárok meghallgatása során kapcsolatba kerültünk Gy.A.2 szalontai lakossal. Július 18-án permisszel 3 lépett be az MNK területére. Elmondta, hogy családostól szeretne áttelepülni, de félnek a visszaadástól [...] Magyar nemzetisége miatt szerelték le a milíciáról […]. A meghallgató operatív tiszt operatív igényeinket is figyelembe véve, ezen a beszélgetésen az áttelepülés lehetőségére választ nem adott. Gy.A. azzal tért vissza az 39 RSZK-ba, hogy majd augusztus hónap folyamán érdeklődik. 1989. augusztus 08-án Gyulavári közúti határátkelőhelyen lépett be újra az MNK területére Skoda típ[usú]. személygépkocsijával. A gépkocsi levegőszűrőjében elrejtve egy papírlapot hozott be, melyre a szalontai milícia által foglalkoztatott (40 fő) ügynökök neveit, címeit és fedőnevét írta föl. Ezekhez az adatokhoz 1978 vagy 1979-ben jutott hozzá. Akkor […] egy napon Serecku Ladislav főhadnagy, aki a gazdasági rendőrségen dolgozik két füzetet és több jelentést adott át neki, hogy azokat semmisítse meg. Átnézte a füzeteket, s mivel a foglalkoztatott ügynökök adatait tartalmazta, ezt hazavitte, a többi anyagot pedig megsemmisítette. A 40 nevet tartalmazó papírlapot lojalitása bizonyításaként hozta magával Magyarországra. Elmondta, nem ért egyet N[icolae] C[eauşescu] politikájával, s lehetőség szerint támogatja azokat, akik ez ellen küzdenek. Elmondta még, hogy Szalontán két Securitate tiszt és két tiszthelyettes dolgozik jelenleg is. A két Securitate tiszt a saját ügynöki bázisán túl a milícia ügynöki kontingensét is felhasználja információszerzésre. A két tiszthelyettes a milícia épületében a szomszédos postáról átkötött távbeszélő vonalak ellenőrzését végzi. A postáról a lecsatlakozásokat Gy. Gy. postai alkalmazott, Securitate ügynök hajtja végre. Gy.A. által mondottakra figyelemmel egyértelmű választ letelepedésére nem kapott. Mint rendszeres utazó többször jön még be az MNK területére. 1989. augusztus 19-én Csorváson rokonához hivatalos esküvőre [jön], amikor ismételten megkeresi szervünket áttelepülése ügyében. Megjegyzés: az információ ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a 40 nevet tartalmazó ügynöki listáról 3 személy már szervünk látókörébe került korábban, mint ügynökgyanús személy. Egy fő átszökését követő meghallgatása során beszámolt beszervezésének körülményeiről is. Intézkedés: - információs jelentésben tájékoztatjuk a BM III/II-12. Osztályt, a további koordináció biztosítása érdekében; - operatív úton a Magyarországra bejáró és a névsorban szereplő ügynökgyanús személyek ellenőrzését, illetve belépésük regisztrálását a FEP-en működő rezidentura útján megkezdjük. Virág Sándor r. alezredes áb. helyettes Hankó Pál r. fhdgy. értékelő tiszt 1989. augusztus 21. R-203-6/41/1989. XI. 1989. augusztus 21. (40) Szigorúan titkos! (selejtezésig) Op. meghallg.: 4-4 B. C. C. […] sorállományú határőr katona [...] sz. alatti lakos, román nemzetiségű, román állampolgár 1989. augusztus 19-én illegális úton átszökött az MNK területére. B. meghallgatása során elmondta, hogy 1989. január 20. óta teljesít sorkatonai szolgálatot a nagykárolyi határőr zászlóaljnál. Elmondta, hogy fegyelmi fenyítésként a zenini őrsön 85 db juh őrzésével bízták meg. 1989. augusztus 16-án az őrzésére bízott juhokat elhagyta, s mikor visszament már nem találta meg azokat. Két napon át az egész őrs kereste, de nem találták meg. 18-án este az őrsparancsnok kiküldte további keresésre, s közölte, hogy ha nem lesznek meg büntetést kap, és ki kell fizetnie az állatok árát is (kb. 85000 lei). A várható felelősségre vonástól megrémülve Magyarországra szökött. Meghallgatásakor részletesen beszámolt kiképzéséről. A nagykárolyi határőr zászlóalj felépítéséről, fegyverzetéről, a zenini őrs parancsnokairól, fegyverzetéről, a 40 járőrök felszereléséről, a járőrözési gyakorlatról. Elmondta a fegyverhasználat lehetséges eseteit az elmúlt kb. 4 hónap határeseményeit a zenini őrsön. B. nem került visszaadásra. Intézkedés: - a részletes meghallgatási jegyzőkönyvet megküldjük a BM III/II-12. Osztálynak; - megszervezzük B. operatív ellenőrzését arra az időszakra, míg Békés megyében tartózkodik. A távollévő Virág Sándor r. alezredes helyett: Szloszjár György r. őrgy. osztályvezető Hankó Pál r. fhdgy. értékelő tiszt 1989. szeptember 11. R-203-6/42/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) XI. 1989. szeptember 11. (40) Op. meghallgatás: 3-4 M. V. […] Románia […] sz. alatti lakos Magyarországra történt átszökése után szeptember 8-án az alábbiakat mondotta el: Nagynénje L. J., kb. 3 évvel ezelőtt legálisan települt át Magyarországra, ahol a magyar állampolgárságot megkapta. 1989. augusztus 19-én fia, L. J. Arad […] sz. alatti lakos esküvőjére utazott ki a nagylaki FEP-en. A határőrizeti szervek 2 napig ott tartották, iratait elvették, innen Aradra szállították, s kényszerítik mondjon le magyar állampolgárságáról, s román személyi igazolvánnyal kívánják ellátni. Augusztus 25-én 10 nap gondolkodási időt adtak részére, de iratait benntartották a rendőrségen, ahol tettleg bántalmazták. L. J-át fia lakásán szeptember 4-én felkereste M. V., amikor is L. J. átadta lakása kulcsát és címét azzal, ha Magyarországra sikerül szöknie, értesítse a hatóságokat és élettársát. Megjegyzés: L. J. Budapesten lakik az […] sz. alatt. Élettársa kiutazása óta nem tud L. Jról. Intézkedés: - a keletkezett információról tájékoztatjuk a BM illetékes központi osztályait. Virág Sándor r. alezredes áb. helyettes Hankó Pál r. fhdgy. értékelő tiszt 1989. szeptember 15. R-203-6/43-1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) XI. 1989. szeptember 15. (42) K/3 12-12 A békéscsabai Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 16-án 10 órától a békéscsabai Széchenyi ligetben „Szabad szombat” címen rendezvényt tart. A rendezvényre meghívást kapott többek között Deutsch Tamás és Orbán Viktor is. A mai napon került felszínre, hogy „Józan Magyarok Társasága” aláírással névtelen feladók levelet írtak az SZDSZ és a FIDESZ helyi szerveinek címezve, melyben gúnyosan szóltak Deutsch és Orbán személyéről. A levél második részében közlik, hogy „szombaton 41 mi is ott leszünk a ligetben és letesszük a fegyvert, de előtte még használjuk a haza ellenségei ellen”. Hasonló tartalmú levelet kapott az MDF helyi szervezetének vezetője is, aki a mai napon feljelentést tett az ismeretlen fenyegető ellen a békéscsabai rendőrkapitányságon. A két anyag kézírása egy elkövetőre utal. Megjegyzés: az SZDSZ és a FIDESZ címére címzett levél csak a hétfői postaforgalomban kerül kézbesítésre. „Józan Magyarok Társasága” nevű szervezet ismereteink szerint Békés megyében nem működik. Intézkedés: - illetékes központi osztály tájékoztatása; - operatív eszközeinket eligazítjuk a rendezvény biztosításának érdekében, illetve a keletkező információk felderítésére. Virág Sándor r. alezredes áb. helyettes Hankó Pál r. fhdgy. értékelő tiszt 1989. szeptember 18. R-203-6/44/1989. XI. 1989. szeptember 18. (43) Szigorúan titkos! (selejtezésig) ASZA 4-4 Az 1989. aug. 10-én leadott R-203-6/40/1989. sz. jelentéshez kapcsolódóan az alábbi információk keletkeztek: Gy.A.4 szalontai lakos 1989. szeptember 14-én újra felkereste szervünk fedéssel dolgozó operatív tisztjét és elmondta, a szalontai román vasúti határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő Klint főhadnagytól hallotta, hogy „Chrudinák addig csinálja a negatív propagandát Romániáról, míg megjárja”. Klint véleménye szerint a feladatot a testőrség líbiai tagjai hajtanák végre. A kialakult beszélgetés során elmondta, hogy leszerelését követően a szalontai milícia 1984-ben „Marian” fn.-en beszervezte. Beszervezője Ollaru Aurél szds. Feladata gazdasági bűncselekmények felderítése, a lakosság hangulatának kipuhatolása. Találkozási helyük a milícia épületében van. Jelenlegi tartója Kiss hadnagy, a bűnügyi osztály beosztottja. Az utóbbi időben a találkozókon megjelenik Drimbe Marian Securitate fhdgy. is. Feladatul adta magyarországi utazásai során keresse az általa ismert áttelepült román állampolgárokat. Konkrétan átszökés körülményei, a hatósági ügyintézés rendje, életkörülmények, hangulat, román állampolgárok visszatérésre rábírása. Megjegyzés: az eddig felszínre került információk alapján feltételezhető, hogy Gy.A. áruló, hajlandó a magyar szervek részére dolgozni legfőbbképpen azért, hogy várható áttelepülése előtt egzisztenciáját megalapozza. Intézkedés: - a BM III/II-12. Osztályt folyamatosan tájékoztatjuk a felszínre kerülő információkról a megfelelő koordináció biztosítása érdekében; - Gy.A. személyét, s az általa adott információkat folyamatosan értékeljük, ellenőrizzük a meglévő operatív lehetőségek útján. A távollévő Virág Sándor r. alezredes áb. helyettes helyett: fhdgy. Varga András r. őrgy. tiszt Hankó Pál r. értékelő 42 III/II. oszt. vez. 1989. szeptember 20. R-203-6-/45/1989. XI. 1989. szeptember 20. (44) Szigorúan titkos! (selejtezésig) Op. meghallg. 4-3. B. M. […] Arad, […] sz. alatti lakos 1989. szeptember 15-i átszökése után, meghallgatása során az alábbiakat mondta el: A vámosoknak havonta két alkalommal írásban jelentést kell tenniük a curtici [Kürtös] vámnál dolgozó Dedulea Mihai Securitate századosnak. Állandó feladatuk a ki- és belépők között információ szerzés az alábbi témakörökben: - Románia kül- és belpolitikáját hogy ítélik meg más országok, - mi a vélemény a felső vezetésről, illetve N[icolae]. C[eauşescu]-ről, - mit szólnak az utasok a magyar-román viszonyhoz, - milyen könyveket, folyóiratokat igyekeznek a magyar állampolgárok Romániába vinni, - ellenpropaganda terjesztése; itt hangoztatni kell, hogy Magyarország Erdélyt visszaköveteli. Azokról a személyekről, akik értékes információt adnak, részletesen be kell számolni a személyi adatok és útlevéladatok rögzítése mellett. Intézkedés: - a keletkezett információról tájékoztatjuk az illetékes központi osztályt; - a FEP-en működő rezidentúrát eligazítjuk az információ ellenőrzése céljából. A távollévő Virág Sándor r. alezredes áb. helyettes helyett: fhdgy. Varga András r. őrgy. tiszt III/II. oszt. vez. Hankó Pál r. értékelő Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1989. július 7. R-204-18/1-88/89. Szigorúan titkos! II/1989. 07. 07. (88) 1. K/3 12-14 1989. 07. 05-én feladó nélküli, dr. Jona János Miskolc […] címzésű anyagban a „Magyar Október Párt” kezdeményezői meghívják C-t 1989. július 9-re a Jurta Színházban tartandó nagygyűlésükre és mellékelnek egy röplapot, melyen bejelentik a pártjuk megalakulását. A röplap „1945–1989. Ennyi volt, elég volt” kezdetű „Magyarok, újra kezdjük” végződésű szöveget tartalmaz. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 2. HMT 12-12 HK 43 - 1989. 07. 03-tól Ózdon terjesztik a „Szolidaritás” című 1989. május 27-i keltezésű 2. próbaszámot (a címlapján „Mennyi a fizetésed Józsi” felirat) és 3 féle röplapot: 1. „Ipari és mezőgazdasági dolgozók ébredjetek”, melynek fő mondanivalója, hogy „semmi más nem történik, minthogy a párt már beépült kádereit az átkeresztelt, úgymond újjászerveződő társadalmi szervezetek vezető pozícióiba juttatja… A szocialista osztályelmélet nem jelentett mást, mint a rabszolgaság intézményesített ideológiáját… mi nem veszíthetünk!… Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség Budapest, 1151 Dózsa Gy. u. 36.” 2. „Megjelent az SZDSZ programja, „Mit akarnak a szabaddemokraták” című „Csatlakozz a Szabad Demokraták Szövetségéhez” végződésű. 3. „Magyar munkásokhoz” című, a Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség megalakulásáról tájékoztató, „Alakítsunk a magunk számára olyan szakszervezetet, amilyet mi akarunk” végződésű röplap. 3. HMT 12-14 1989. 07. 03-án a délutáni órákban Ózdon az OKÜ gyárterületén megjelent Takács András, a „Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség” képviselője és a durvahengerműben majd a finomhengerműben rövid, hangulatkeltő előadást tartott, mely során agitált a 07. 04-én tartandó szolidaritás-gyűlésükre. A 2. számú információban szereplő röplapokat osztogatta és fűzött hozzájuk magyarázatot. Ezt követően 22 órakor ismét megjelent és szónoklatot tartott. A vállalat területére való bejutásának körülményei nem ismertek, az illetékes gyáregység-vezetők jelenlétéről nem tudtak. Intézkedés: - a rendészeti vezető figyelmét felhívtuk a vállalat biztonsági előírásainak a ki- és belépés rendjének következetes betartására; - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. Megjegyzés: kapcsolatunk véleménye szerint a vállalatnál dolgozó SZDSZ tagok juttatták be, nem ismert módon. 4. HMT 12-14 1989. 07. 04-én 15 órától Ózdon a Liszt Ferenc Műv[elődési]. Házban – melyen Budapestről megjelent Takács András, a „Szolidaritás” c. lap főszerkesztője, Krasznai Zoltán és egy nem ismert kilétű nő – a Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség gyűlést tartott kb. 140 fő részvételével. A gyűlés célja a szervezet népszerűsítése, az agitáció, a tömegbázis-építés volt. Ennek során a szervezetbe belépett 96 fő. Felszólítottak az egységes fellépésre és előtérbe helyezték a sztrájk, mint tiltakozó eszköz alkalmazását. Este kb. 20 órakor a gyűlésen résztvevők közül néhány vezérigazgatói engedéllyel, kísérettel gyárlátogatáson vettek részt az OKÜ-ben. Név szerint: dr. Árvai László közgazdász budapesti, Vass István esztergályos gödi, Kenéz Józsefné mérnök budapesti, Takács András budapesti lakosok. Ennek során felvetődött a polgári fegyveres őrség szükségessége, melyre Mihály Tibor OKÜ dolgozó SZDSZ tag kijelentette, hogy ők ezt meg fogják szüntetni. Takács kapcsolatunk szerint valamelyik ózdi barátjánál lakik és újabb aktivistákat vár, hogy szervező-agitáló tevékenységüket folytassák. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 5. TA 12-14 1989. 07. 07-én Mészáros Gyula Ózd […] sz. alatti lakos dr. Iván Gézával beszélt és közölte, hogy 1989. 07. 19-én 17 órától a „Kun Béla” Műv[elődési]. Házban ellenzéki fórumot szerveznek, melyre várják az MSZDP, a Kereszténydemokrata Párt, SZDSZ, MDF és FKGP képviselőit. Iván megígérte, hogy Rajkai Zsolt miskolci, dr. Csukás Zoltán miskolci és Fábián Károly miskolci lakosokkal részt vesz a rendezvényen. 44 Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. Megjegyzés: Mészáros SZDSZ tag volt, de személyi összetűzés miatt kilépett. 1989. július 10. R-204-18/1-88/89. Szigorúan titkos! II. 1989. 07. 10. (88) - 1989. 07. 04-én az MDF miskolci szervezete elnökségi ülést tartott dr. Gyurkó Péter lakásán. Bejelentették, hogy 1989. 07. 18-tól 07. 20-ig nyilvános tagtoborzót szerveznek Miskolcon. Az elképzelések szerint az LKM 1-es kapuja előtt, a Szabadság téren a „villanyrendőrnél” a Centrum áruház előtt és az Avas-délen standokat állítanak föl, belépési nyilatkozatokat, propagandaanyagot, ill. a „Miskolci Fórum” c. lapot fogják árusítani. Balázsi bejelentette, hogy az MDF programja elkészült, de csak a választások előtt fogják nyilvánosságra hozni, nehogy bárki is felhasználjon belőle valamint. Szorgalmazta újabb vidéki csoportok létrehozását. Több ízben élesen kirohant a többi alternatív szervezet és a párt ellen, főként az SZDSZ ellen, melyek véleménye szerint: „az MDF hátán jöttek be” és most erőszakosan próbálják magukat mások elé helyeztetni. - 1989. 07. 06-án az MDF klubnapot tartott, melyen Balázsi közölte, hogy 07. 02-án Kiskunmajsán találkozót tartottak, jelen volt Für Lajos, Csurka István és Lezsák Sándor is. A megbeszélésen elhangzott, hogy az elnökség tagjai a választások előtt „megszállják” Borsod megyét és korteshadjáratot fognak folytatni. Ehhez kb. két hétre 23 ember Miskolcra költözik. - 1989. 07. 10-én az MSZMP megyei képviselői és a miskolci Ellenzéki Kerekasztal megbeszélést tart, a nyilvánosság kérdését fogják megtárgyalni. - Hajdú Gábor közölte, hogy a megyében ő a Szabad Európa Rádió megbízottja, ha fontos információt szeretnének elmondani, őt keressék meg. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. látta: Kolok Péter r. ezredes főkapitány áb. helyettese készítette: Szuhár Dezső r. fhdgy. tájékoztató tiszt 1989. július 13. R-204-18/1- Szigorúan titkos! II. 1989. 07. 13. (90) K/3 12-14 F: a borítékon nincs C: Gyurkó Béla Miskolc, […] A „Politikai Foglyok Bajtársi Szövetsége 1956”, „Nyugati László Társaság” részéről Berényi L. Gábor tájékoztatja C.-t, hogy a volt politikai elítéltek jelenleg sajnos nincsenek olyan helyzetben, hogy anyagi kártérítést követelhetnének. Az egyetlen, amit tehetnek, hogy kezdeményezik bírói rehabilitálásukat. A politikai helyzetet értékelve kifejti: „Kényes helyzetben vagyunk. Az ún. ellenzék jelenleg lefeküdt a pártnak, már előre csóválják a farkukat a kommunisták felé. A hatalom reményében, ennek bűvöletébe már 45 a hatalomba való részvétel ígérete is elég volt, hogy cserben hagyják az új nagy pártok a közös harcot. Nézd meg az SZDSZ-t vagy az MDF-t, hogy viselkednek a kerekasztal tárgyalásokon. Azzal, hogy leültek a kommunistáknak segíteni, megmenteni a gazdasági helyzetet, megmentették őket a legcsúfosabb bukástól”. Kifejti továbbá, hogy ezzel felelősséget is vállaltak és ez még a létébe kerülhet az ellenzéknek. Jelenleg a legfontosabbnak a hatalom megszerzését tekinti. Felhívja C.-t, hogy szervezze a miskolci és a Borsod megyei szervezeteket, válasszanak helyi vezetőségeket. Aktivizálják magukat és akkor a politikai győzelem után lesz anyagi jóvátétel is. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 1989. július 20. [91]5 Az 1989. 07. 07-i 88. sz. táviratunk 5. sz. információnkhoz kiegészítésként jelentjük: Az SZDSZ részéről részt vesz Demszky Gábor, az MDF-től dr. Furmann Imre, FKGP-től dr. Iván Géza, dr. Csukás Zoltán, Fábián Károly, az MSZDP részéről Kitzinger Ferenc, Szilágyi Gábor a Kereszténydemokrata Párttól Lánczy László. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 2. HMT 12-14 1989. 07. 18-án az MDF miskolci elnöksége ülést tartott, melyen Balázsi beszámolt a 17-i MSZMP-MESZEB tárgyalásról. Balázsi feltételezte, hogy az MSZMP azt az utasítást kapta, hogy ne hátráljanak meg, de ne is törekedjenek konkrét megállapodásra, ha az pozícióvesztést jelentene számukra. Ugyanakkor mutassanak tárgy tárgyalókészséget, törekedjenek a tárgyalási folyamat fenntartására. Furmann beszámolt a régióalakítással kapcsolatos elképzelésekről, mely szerint 4 vidéki iroda alakult az országban Pécsen, Szegeden, Győrben és Miskolcon. Miskolc 40 ezer forintot kap a központi keretből az iroda fenntartására. Bejelentette, hogy az országos választmány augusztus 31-én ülésezni fog, az MDF miskolci szervezete augusztus 20-án nagygyűlést tervez tartani. Földvári László közölte, hogy a Miskolcon a közelmúltban alakult Nova-Taxi részéről felajánlották neki, hajlandók az MDF egy jelszavát minden kocsijukra kitenni, ha cserébe az MDF minden lapjában közli a reklámjukat, ill. emblémájukat. Az ajánlatot elfogadják és az alábbi jelszóban egyeztek meg: „Nyugodt erő – MDF”. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 1989. július 20. R-204-18/1-92/89. Szigorúan titkos! II. 1989. 07. 20. (92) 1. ASZA 12-12 Az 1989. július 19-én megjelent „Heti Hírnök” című, Borsod és Heves megyében megjelenő lapban, Magyar Elemér SZDSZ-tag nyilatkozata „Ötvenezer besúgó Magyarországon?” címmel. Ebben Magyar – volt ügyészi múltjára hivatkozva – élesen támadja a BM szervek operatív munkáját. 46 Intézkedés: - a lapot eredetben megküldjük az áb. miniszterhelyettesi titkárságnak, javasoljuk bemutatni a miniszter elvtársnak; - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 2. TA 12-14 1989. 07. 19-én Szabó Béla MDF-tag Budapestről tájékoztatta dr. Furmanné dr. Pankucsi Mártát, hogy július 22-én szombaton Óbudán a „Selyemgombolyítóban tartanak egy összejövetelt Csoóri, Csurka vezetésével. A téma az MDF jövője, hogy hogyan működjön az elkövetkezendőkben: a párt mellett, vagy azzal párhuzamosan, esetleg másként. Az összejövetelre meghívta Furmann Imrét is. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. látta: Kolok Péter r. ezredes főkapitány áb. helyettese készítette: Szuhár Dezső r. fhdgy. tájékoztató tiszt 1989. július 24. R-20-4-18/1-93/89. Szigorúan titkos! II. 1989. 07. 24. 1989. 07. 20-án az MDF edelényi, emődi, mályi, miskolci, ózdi és szikszói szervezeteinek vezetői Emődön összejövetelt tartottak. Dr. Furmann Imre felszólalásában elmondta, hogy megítélése szerint az MSZMP ismételten elkezdte a „lazítást”. Példaként Fejti Györgyöt említette, aki szerinte a korábbiaktól eltérően teljesen felkészületlenül tesz eleget a meghívásoknak. Furmann hangoztatta, hogy az MSZMP-nek a választási eseményektől független részt kell vennie az eljövendő koalíciós vezetésben egy esetleges polgárháború elkerülése érdekében. A felszólaló kijelentette, hogy taktikai szempontból szükségesnek tartja, hogy az MDF ellenzékén belüli helyét és szerepét a közvélemény minél szélesebb körben ismerje meg, egyben a közismert és népszerű MDF tagok tagsági viszonyát is hangoztatni kell. A hozzászólásokból megállapítható, hogy az MDF szervezetek többsége készül augusztus 20-a megünneplésére. Az edelényi és a kazincbarcikai szervezetek e tárgyban előzetes megbeszélésével folytatnak az egyházak helyi képviselőivel. A gyűlés után a miskolci Művész Presszóban megjelent MDF vezetőségi tagok elfogadták dr. Balázs László javaslatát, amely a munkásőrségnek, mint az MSZMP fegyveres testületének a leszerelésére irányuló országos aláírásgyűjtési akció kezdeményezésére vonatkozott. Az MDF Miskolcon 3 napos nyilvános tagtoborzást végzett csekély eredménnyel. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 1989. augusztus 2. R-204-18/1-94/1989. titkos! Szigorúan II. 1989. 08. 02. (94) 1. TA 12-14 47 A borsodi nyomdában elkészült az MDF választási kiadványa „Válassz!” címmel 40000 példányban. A kiadvány az augusztus 05-i kecskeméti, kiskunfélegyházi és szegedi országgyűlési képviselőválasztásokra készült. Felelős kiadó Bíró Zoltán, felelős szerkesztő Csurka István. A lap 1989. 08. 01-re elkészült, azonban Regős Helga MDF irodavezető nem tudott érte jönni, ezért Furmann Imrét bízták meg a lapok átvételével. Budapestre 15000 pld.-t, Kecskemétre, Kiskunfélegyházásra és Szegedre 22000 pld.-t szánnak, Miskolcon marad 3000 pld. A 22000 példányért Rozsnyói Zoltán jön Lakitelekről. A lap vezércikkét Csurka István és Csengey Dénes írták. A kiadványban bemutatják az MDF jelöltjeit, ismertetik programjukat. A kiskunfélegyházi jelölt Fekete Pál tanár, a kecskeméti jelölt Debreczeni József tanár, a szegedi jelölt Raffay Ernő. A lap ára 10 Ft. Az írások hangvétele helyenként ellenséges, élesen bírálja az MSZMP-t. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 2. TA 12-14 1989. 07. 31-én Ladányi János a Wallenberg Bizottság képviseletében Borsod megyében járt osztrák televíziósokkal. Az osztrák TV számára készítettek felvételeket BécsBudapest Világkiállítással kapcsolatban, többek között Alsógagy és Csenyéte községekben is. Ladányi szerint megdöbbentő felvételeket készítettek. A két község a Cserehát elnéptelenedő, elöregedő, most már túlnyomórészt cigányok lakta falvai közé tartozik. Az osztrák TV-sek riportot szándékoznak készíteni Balázsi Tibor miskolci MDF vezetővel is. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. látta: Kolok Péter r. ezredes főkapitány áb. helyettese készítette: Szuhár Dezső r. fhdgy. tájékoztató tiszt 1989. augusztus 4. R-204-18/1-95/1989. titkos! Szigorúan II. 1989. 08. 04. (95) HMT 12-14 1989. 08. 03-án Miskolcon a HNF székházban a szokásos csütörtöki MDF rendezvényen kb. 40 fő részvételével Balázsi Tibor helyi MDF vezető beszámolt a legutóbbi választmányi ülésről az alábbiak szerint: Az MDF napilapjának létrehozására részvénytársaság alakult. A választmány már megkezdte a részvények jegyzését 1989. 08. 03-i adat szerint 2,7 millió forintnál tart a részvények jegyzése. A választmányi ülésen kitűzték az MDF II. országos gyűlésének időpontját. Tervek szerint 1989. október 20-21-22-én tartják Budapesten a II. országos gyűlést október 23án a Budapest Sportcsarnokban tartandó politikai gyűléssel tervezik befejezni. Az országos gyűlés napirendjei a választások előkészítése, választási propagandakampány, valamint a párttá alakulás témái lesznek. A választmányi ülésen szó volt az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásokról. MDF vélemény szerint az MSZMP csak taktikázik, nem hajlandó a megegyezésre, ezért a változások lelassultak. Ugyanakkor élesedik az MDF viszonya a többi újonnan alakult párttal és alternatív szervezettel is, mert ezek a saját érdekeiknek megfelelően alakítják 48 véleményüket a tárgyaláson, így nem tudnak egységesesen fellépni az MSZMP ellen a tárgyalások során. Intézkedés: - BM III/III. Csoportfőnökséget tájékoztatjuk. látta: Kolok Péter r. ezredes főkapitány áb. helyettese készítette: Jaskó Béla r. fhdgy. értékelő tiszt 1989. augusztus 7. R-204-18/1-97/1989. titkos! Szigorúan II. 1989. 08. 07. (97) HÜ 12-14 Kapcsolatunk 1989. augusztus elején néhány napot Budapesten töltött, ahol több szíriai katonatiszttel folytatott beszélgetést. A szíriai katonatisztek több éve Budapesten tartózkodnak tanulmányi célból. A beszélgetések lényege az volt, hogy a szíriai állam rossz szemmel nézi, hogy hazánk bővíti gazdasági és politikai kapcsolatait Izraellel. Szíria ennek ellensúlyozására több magyar vállalattal szakította meg, vagy tervezi megszakítani kapcsolatait. Kapcsolatunk egy Mohamed nevű szíriai katonatiszttől azt is megtudta, hogy amennyiben az MNK tovább mélyíti politikai kapcsolatait Izraellel, úgy terrorcselekményektől sem riadnak vissza. A katonatiszt ezzel magyar repülőgépek eltérítésére célzott. Intézkedés: - a BM III/II-13. Osztályt tájékoztatjuk. látta: Kolok Péter r. ezredes főkapitány áb. helyettese készítette: Jaskó Béla r. fhdgy. értékelő tiszt 1989. augusztus 17. R-204-18/1-97/89. Szigorúan titkos! II. 1989. 08. 17. (97) TA 12-14 1989. 08. 16-án 20 órakor dr. Furmanné dr. Pankucsi Márta dr. Kovásznai Sándor fogorvossal beszélt, aki a Honi Légvédelem MN 4105 (Miskolc, Petőfi laktanya) alakulatnál praktizál. Kovásznai jelezte csatlakozási szándékát az MSZMP reformkörhöz, ugyanakkor adataink szerint tagja az MDF-nek is. Tájékoztatta P-t, hogy volt egy Honi Légvédelmi Hadtest pártértekezlet Veszprémben, melyen ő is részt vett. Itt részletesen felsorolta, hogy mely főbb egységek tartoznak a Honi Légvédelemhez, szó szerint: Veszprém, Pápa repülőezred, Taszár, a sárbogárdi rakétások, egész Budapest rakétás légvédelme, a kecskeméti repülőezred és Miskolc, valamint a környező alegységek. Közölte, hogy a Honi Légvédelem részéről 4 főt választottak a kongresszusra képviselőnek, ezek egyike ő, a többi három repülőezred parancsnok. Elmondta, hogy 1988-ban az egyik MDF ülésen való részvétele miatt zaklatták, de az idő őt igazolta az ilyen rendezvényeket való 49 részvételi tilalmat feloldottak. Pankucsi közölte, hogy el fog dicsekedni, miszerint a miskolci reformkörösök között már kongresszusi küldött is van. Megjegyzés: Kovásznain keresztül arra illetéktelen alternatív személyek bepillantást nyerhetnek a Honi Légvédelem szervezeti felállásába, egyéb fontos, az MN érdekeit sértő információk szivároghatnak kis. Gátlástalanul fecseg, a birtokában lévő információk súlyát nem érzi. Intézkedés: - a BM III/IV. Csfséget tájékoztatjuk. látta: Kolok Péter r. ezredes főkapitány áb. helyettese készítette: Szuhár Dezső r. fhdgy. tájékoztató tiszt 1989. augusztus 23. R-204-18/1-98/1989. titkos! Szigorúan II. 1989. 08. 23. (98) K/3 12-14 F: SZDSZ földeáki szervezete Földeák, Lenin u. 12. C: Latrán Béla Miskolc, […] és Balogh Béla Kazincbarcika, Pf. 145. Tartalma: felhívás az SZDSZ vidéki frakciójának létrehozására területi székhelyekkel, ahol az alapszervek anyagi támogatásával központokat működtetnének, fizetett pártszervezőkkel. Területi központként a felhívás szerzője Győr, Székesfehérvár, Veszprém, Kecskemét, Szeged, Békéscsaba, Miskolc, Debrecen, Szolnok városokat jelöli meg. Egyetértés esetén a vidéki frakció megalakításának színhelyéül Kecskemétet, időpontjául 1989. szeptember 16-át javasolják. A felhíváshoz csatolnak egy kérdőívet, amely az alábbi kérdéseket tartalmazza: 1. az SZDSZ szervezet székhelye; 2. helyeslik-e a vidéki frakció megszervezésével kapcsolatos tanácskozás megtartását; 3. a tanácskozáson hány fővel akarnak részt venni; 4. ebédigénylés; 5. kívánnak-e előadást tartani, milyen témakörben és milyen időtartamban; 6. vállalják-e 100 Ft. befizetését személyenként a helyszínen szervezési költségként. A felhívás szervezője a vidéki frakció létrehozását, az SZDSZ egyközpontúságának elégtelenségével indokolja. Szükségesnek tartja a politikai vonalvezetés országos egybehangolása mellett a területi elkülönülést, a szervezési és propagandamunka kisebb területi egységenkénti összehangolását. Mivel a potenciális választópolgárok több mint fele vidéken él, ezek megnyerése, illetve az MSZMP vidéki egyeduralmának megdöntése, végső soron a választási előkészületek érdekében tartja szükségesnek a vidéki frakció létrehozását. A felhívást aláírta dr. Kertész Dezső elnökségi tag. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget és a Csongrád Megyei RFK III/III. Osztályát tájékoztatjuk. látta: Kolok Péter r. ezredes főkapitány áb. helyettese készítette: Jaskó Béla r. fhdgy. tájékoztató tiszt 50 1989. augusztus 24. II. 1989. 08. 24. (99) 1. K/3 12-14 F: Kereszténydemokrata Néppárt Borsod megyei és Miskolc városi szervezetének szervező bizottsága, Miskolc, 3501 Pf. 478. C: Iván Géza Miskolc […] FKGP Juga György Miskolc […] FIDESZ Furmann Imre Miskolc [...] MDF Latrán Béla Miskolc […] SZDSZ Vég László Miskolc […] MSZDP Tartalma: értesítés a Kereszténydemokrata Néppárt Borsod megyei és Miskolc városi szervezetének szervező bizottsága megalakulásáról, és együttműködési készségének felajánlásáról. Az értesítést aláírta dr. Leleszi István ny. jogtanácsos. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 2. TA 12-14 Kiegészítés az 1989. 07. 19-i 91. sz. napi jelentésünk 2. sz. információjához. Furmann Imre tájékoztatja Balázsi Tibort arról, hogy az MDF miskolci körzeti irodája az Agrober Miskolc, Vologda u. 4.sz. alatti épületében az ötödik emeleten egy jól elszeparált helyiségben lesz. A helyiség bérletére vonatkozó szerződést már meg is kötötték. Az iroda el lesz látva telefonnal és telefax-al is. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. látta: Kolok Péter r. ezredes főkapitány áb. helyettese készítette: Jaskó Béla r. fhdgy. tájékoztató tiszt 1989. augusztus 25. II. 1989. 08. 25. (100) K/3 12-14 F: SZDSZ Budapest, Déri Miksa út 10. II/10. C: Balogh Béla Kazincbarcika, Pf. 145. Az SZDSZ nevében Szilágyi Sándor tájékoztatja C.-t, hogy szeptember 4–10. között az SZDSZ országos akcióba kezd az általuk készített „Rendszerváltás programjának” terjesztésére, árusítására. Kéri, hogy Baloghék is kapcsolódjanak be a programba. Szeptember 8-9-10-én pedig előadásokat, vitákat terveznek rendezni a programról országszerte, melyekre elküldik „szakértőiket” is. Érdeklődik, hogy a k[azinc]barcikai szervezet képes-e egy hétig standot üzemeltetni a város legforgalmasabb pontján és tudnak-e 2-3 embernek egy éjszakára szállást biztosítani. A „programon” kívül az alábbi kiadványokat tervezik terjeszteni. Beszélő 26. és 27. száma, SZDSZ zászló, SZDSZ jelvény, SZDSZ matrica, Kossuth címer, SZDSZ 3.,4.,5.,6.,7. száma. Távolabbi terveik között szerepel, hogy október legelején, az MSZMP kongresszus előtt néhány nappal országos tüntetéseket szerveznek Budapesten az MTV, a megyeszékhelyeken pedig a megyei lapok, kiadó-szerkesztőségi épületei előtt tiltakozásul a sajtómonopólium ellen. Közli továbbá, hogy szeptember 22–24. között választási tábort rendeznek Sopronban és reméli, hogy ott találkoznak. 51 Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. látta: Kolok Péter r. ezredes főkapitány áb. helyettese készítette: Szuhár Dezső r. fhdgy. tájékoztató tiszt 1989. augusztus 28. R-204-18/1-101/89. Szigorúan titkos! II. 1989. 08. 28. (101) K/3 12-14 F: MDF csopaki szervezete C: dr. Furmann Imre F. közli, hogy az erdélyi magyarság sorsának javítása érdekében „Ismerjük meg Erdélyt” címmel országos mozgalmat kívánnak indítani. Szeretnék ha minél több település bekapcsolódna a mozgalomba, melynek koordinálását szervezetük vállalja. Amennyiben kezdeményezésük megerősödik, ill. országos méretűvé válik, fölveszik a kapcsolatot a brüsszeli és New Yorkban élő irodákkal, és megszervezik a csatlakozást a nyugat-európai „település örökbefogadási mozgalomhoz”. Ilyen módon kialakítanának egy magyar részvételű nemzetközi szolidaritási mozgalmat. A különböző MDF szervezetek az „örökbe fogadni” kívánt erdélyi települést maguk választanák. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 2. K/3 12-14 F: MDF országos elnöksége Budapest, Ó utca C: MDF városi szervezete, Miskolc Lezsák Sándor aláírásával meghívó az MDF országos elnöksége által szervezett elnökök gyűlésére. Helye: Budapest XI., Műegyetem rkp. 3/9. központi épület KA-26. sz. terem. Ideje: 1989. szept. 9. szombat 10–16 óráig. Napirend: - politikai beszámoló, előterjesztő: Antall József - helyzetkép a szervezet életről (Lezsák Sándor) - javaslat az alapszabály módosítására (Horváth Balázs) - az országos gyűlés előkészületei (Bíró Zoltán) Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 3. K/3 12-14 F: A. Béla A-2425 Nickelsdorf […] Austria C: Ferenczi László Miskolc, [...] F. tájékoztatja C.-t, hogy a szeminárium 1989. szept. 2-án 13.30-kor lesz Nagycenken a kastélyban. Kéri, hogy értesítsék Tatán „a két tatai srácot is”, Maller Károly, Tata […] Megjegyzés: a „szeminárium” illetve az összejövetel jellegére a tartalomból nem lehet következtetni, egyéb azonosításra alkalmas adatot nem tartalmaz. 4. TA 12-14 52 Balázsi Tibor elmondása szerint az országos MDF lapja 1989. októbertől hetente 2 ízben fog megjelenni, az észak-magyarországi tudósító Balázsi lesz. Vezetője, főnöke Csurka István. A szerkesztőség Balázsi lakásán lesz berendezve, kap egy telefaxot, ezen továbbítja az anyagot Budapestre. A lapnál fog dolgozni Zelei Miklós és Gazsó Ferenc is. Csurka szerint az MDF lapjának a „Miskolci Fórum” c. lap alaphangját kell követnie, mert ez a legjobb lap az MDF-en belül. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 1989. augusztus 30. R-204-18/1-102/89. Szigorúan titkos! II. 1989. 08. 30. (102) 1. TA 12-14 - Furmann Imre tájékoztatta Kishonthy Zsoltot, hogy az Osztrák Néppárt összejövetelt szervez különböző magyar szervezetek részvételével Bécsben. Dr. Furmann Kishonthyt szeretné elküldeni, de Kishonthy elhárította magáról azzal, hogy nem tud nyelveket. Várhatóan meghívást kapnak az MDF képviselőin kívül a FIDESZ és SZDSZ képviselői is. A miskolci MDF-t várhatóan Balázsi fogja képviselni, a kiutazó jelöltek jóváhagyását Csóti György (Bp., tel: […]) végzi. Megjegyzés: az összejövetel időpontja, célja, programja nem ismert. - Ugyanekkor Furmann elmondta, hogy Tomajban (Badacsonytomaj?) 3 napos választási összejövetel lesz (időpont nem ismert). - Továbbá közölte, hogy szeptember végén, október elején Budapesten a Hiltonban 3 napos összejövetel lesz a választásokkal kapcsolatban. „Ezt is az amerikaiak csinálják, de teljes mértékben magyar nyelven… de ezt itt csinálják 3 napig a Hiltonban és teljes ellátással.” Kishonthy közölte, hogy ezen részt tud venni. 2. K/3 12-14 F: FKGP megyei titkárság, Székesfehérvár C: dr. Iván Géza, Miskolc 1989. szeptember 2-án Székesfehérváron a megyei város tanácsa nagytermében népgyűlést tartanak, melyre C.-t meghívják. Előadók: dr. Torgyán József időszerű kérdésekről, Dragon Pál a kisgazdapárt programjáról. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 3. K/3 12-14 F: Verebes István Budapest, […] C: Serfőző Simon Miskolc, […] Verebes tájékoztatja C.-t, hogy pár hónap múlva Budapesten megnyílik egy 100 férőhelyes színházterem – egyben értelmiségi klub – melynek az egyik vezetője Verebes lesz. A színházban – pártrendezvényeket kivéve – mindent bemutatnak. Felkéri Serfőzőt egy olyan színmű megírására, melyben egy „kifosztottságában is bölcs, mély humorral bíró parasztember ütközik az elmúlt 40 év cinizmusával”. Megjegyzés: Verebes a jelenlegi színházi elit egyik reprezentánsa, az információt op. ismeretbővítés céljából jelentjük. 53 Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. látta: Kolok Péter r. ezredes főkapitány áb. helyettese készítette: Szuhár Dezső r. fhdgy. tájékoztató tiszt 1989. szeptember 1. R-204-18/1-103/89. Szigorúan titkos! II. 1989. szeptember 01. (103) TA 12-14 Az 1989. 08. 30-i 102/1. sz. információhoz kiegészítés: 1989. 08. 31-én Balázsi tájékoztatta feleségét, hogy a bécsi rendezvényre szeptember 4–8. között kerül sor, Miskolcról ő utazik hétfőn, 4-én 18 órára kell odaérnie, és pénteken 18 óráig marad. Az MDF-ből 12-en mennek, ő egy győri férfival utazik. Ausztriában teljes ellátást kapnak és 500 Schilling költségtérítést. A beszélgetésből kitűnt, hogy a feleségének BC számlája van. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 2. HMB 12-14 1989. 08. 31-én az MDF miskolci szervezete kb. 60 fővel összejövetelt tartott. Balázsi Tibor bejelentette, hogy szervezetük anyagi helyzete gyenge és működésképtelenné fog válni, ha a tagság a tagdíjat nem fizeti. Bár külföldi magyarok támogatásával meg fognak vásárolni egy 12 szobás házat, de a berendezést maguknak kell fedezni. A házban az MDF helyi központját fogják berendezni. - Október közepére megjelenik az MDF központi lapja „Magyar Fórum” címmel. - Kifejtette, hogy egyre fokozódik az MDF szembenállása a többi alternatív szervezetekkel. Ezt Furmann Imre alátámasztotta, és kifejtette, hogy a többi alternatív szervezettel közös álláspontot csak az MSZMP megbuktatása ügyében vállalnak, egyébként nézeteik alapvetően eltérnek. Képviselőik sikereit az MDF a saját sikereinek tekinti és elképzelhetetlennek tartják, hogy azok más alternatív szervezet nézeteit képviseljék. - A „Miskolci Fórum” következő száma október 23-ra fog megjelenni. - Október 6-ra autóbusszal kirándulást akarnak szervezni Aradra valamelyik utazási irodán keresztül egy országos akció keretében. Az akció célja Romániának a provokálása, ugyanis számítanak arra, hogy nem engedik őket át a határon. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. látta: Kolok Péter r. ezredes főkapitány áb. helyettese készítette: Szuhár Dezső r. fhdgy. tájékoztató tiszt 1989. szeptember 5. R-204-18/1-105/89. Szigorúan titkos! II. 1989. 09. 05. (105) 54 1. TA 12-14 1989. 09. 01-jén Balázsi Tibor a bátyjával, Balázsi Lászlóval beszélt. Közölte vele, hogy: „Tegnap tudom meg Kun Lászlótól – érted? –, hogy a Furmann Imre lakásán történő megbeszéléseket jelentették nála mindig, azért tudtak mindent. Meg amikor elkezdődött az egész, akkor engem a rendőrök figyeltek”. Balázsi László szorgalmazta, hogy ezeket írja le és jelentse meg a sajtóban, valamint válaszoljon az Észak-Magyarország c. lapban megjelent személyét érintő cikkre is. Balázsi Tibor úgy vélte, hogy a legjobb az lenne, ha a következő Miskolci Fórumban válaszolna. Megjegyzés: dr. Kun László 1988. közepéig az MSZMP Borsod megyei bizottságának ideológiai titkára volt, jelenleg a miskolci NME ML Tanszékén egyetemi tanár. Az állambiztonsági szervtől az ellenzékre vonatkozóan semmilyen tájékoztatást nem kapott, de abban az időben a megyei főkapitány tájékoztatta a megyei első titkárt. A beszélgetésből kitűnik, hogy a rendőri figyelést arra az időszakra érti, amikor az MDF helyi szerveződése elkezdődött. Az Észak-Magyarországban szeptember 1-jén megjelent „Csókszor csók” című cikkben bírálják Balázsit, mert korábban az ÉszakMagyarországnál – az MSZMP lapjánál – volt újságíró, majd az NME ML Tanszékén marxizmusra tanította napjainkig a hallgatókat, és közben ez ellen az ideológia ellen kiabál. Kifogásolják, hogy ennek az ideológiának a hirdetéséért kapta a fizetését, ugyanakkor tetteiben szembefordult vele. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 2. HMT 12-14 1989. 09. 01-jén az MDF miskolci szervezete kibővített elnökségi ülést tartott, az elnökség tagjain kívül jelen voltak. Tóth Dániel, Kis Péter, dr. Kóródi István, Dombóvári Tibor, Szabó József, Bojtos Attila. Az új iroda vezetőjének dr. Furmann kinevezte Gulyás Istvánt, a technikai vezető Szabó Ferenc lesz. Gulyás napi 4 órás elfoglaltságért (16–20 óráig) 7000,- Ft nettó összeget kap, ezen kívül minden szerdán Budapestre kell utaznia tájékozódni az előző napok eseményeiről. Furmann elmondta, hogy a társadalom megnyugtatására és az MSZMP „elaltatása” érdekében önkéntes véradó akciót szerveznek, ugyanis az MSZMP „ugrásra készen” várja az ellenzék támadását. Balázsi kifejtette, hogy a közeljövőben nagy változások lesznek az MSZMP-ben és az újak elsöprik a jelenlegi vezetést. Dombóvári javasolta, hogy az Észak-Magyarország és a Déli Hírlap című lapot bojkottálják „inkorrektségük” miatt. Megegyeztek, hogy a továbbiakban sem interjút, sem tájékoztatást nem adnak nekik, sajtótájékoztatóikra képviselőiket nem engedik be. Szabó Ferencet megbízták, hogy október 6-ra Aradra valamelyik utazási irodán keresztül szervezzen csoportos utazást. Tervek szerint 5-én indulnának. Október 23-ra a többi ellenzéki szervezetet is bevonva az alábbiakat tervezik: - A FIDESZ 15 órától az NME területén nagygyűlést szervez. - Az ott összegyűltek 16 órára a sportcsarnok elé mennek, ahol az MDF szervez nagygyűlést, a szónok várhatóan Csurka István lesz. - Onnan a tömeg a Hősök terére vonul, ahol a kisgazdák beszédet mondanak. - A Hősök teréről a Petőfi térre vonulnak, itt Furmann mond beszédet, ezzel ér véget a demonstráció. Szabó József és dr. Gyurkó László felvetette, hogy a demonstráció során ne támadják a szovjeteket, de kórusban lehurrogták őket, azzal, hogy pont őmiattuk kell tüntetni. Furmann bejelentette, hogy technikai berendezések vásárlására bizonyos összeget fognak kapni. A forrását nem jelölte meg. 55 Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 3. HÜ 12-14 Az FKGP 1989. 08. 30-i helyi (Miskolc) ülésén dr. Iván Géza kifejtette, hogy a vidéki alternatív szervezetek között azért nincs és nem lesz egység, mert mindegyik (pld. az MDF is) maguknak akarják a hatalmat. Véleménye szerint ilyen körülmények között egyedül az FKGP tudja, hogy mit akar. „A kisgazdák nemzeti hagyományokat ápoló, szélsőségektől mentes, középpárt, centrum párt lesz.” Hozzátette, hogy ezt a célt különböző nyugati diplomáciai testületek diplomatái is helyeselték, tárgyaltak a dán, angol és amerikai diplomatákkal. Kifejtette, hogy „az angol nagykövet bámulatos helyzetelemzésről és tisztánlátásról adott tanúbizonyságot a vele való beszélgetés során”. Dr. Iván szerint: „az angolok mindent tudnak, talán jobban látják és ismerik az ország belső helyzetét, mint a kommunisták.” Az amerikaiak pénzügyi akcióit úgy értékelte, hogy segítenek az MSZMP hatalmát átmenteni a koalíciós időkre, mert a hatalomból való kiszorulásuk esetén a gazdasági mellett politikai káosz is lenne az országban. Ehhez hozzáfűzte, hogy amíg az amerikaiak pénzügyileg támogatnak, az oroszok tovább fegyverkeznek, a kivonuló csapataikat a Kárpátokon belül helyezték el, nem vonták vissza az ország belsejébe. Bejelentette, hogy az SZDSZ helyi szervezete Miskolcon szeptember 10-én a Rónai Műv[elődési]. Házban Rajk László és Tölgyessy (?) [Péter] részvételével gyűlést tart 14-én Konrád György látogat Miskolcra. 1989. szeptember 8. R-204-18/1-106/89. Szigorúan titkos! II. 1989. 09. 08. (106) HMT 12-14 Az MDF miskolci szervezete elnökségi ülésen határozatot hozott, miszerint 1989. szeptember 28-án az LKM-ben munkásgyűlést szerveznek, melyen a munkásokat aktivizálódásra szólítják föl. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. látta: Kolok Péter r. ezredes főkapitány áb. helyettese készítette: Szuhár Dezső r. fhdgy. tájékoztató tiszt 1989. szeptember 14. II. 1989. 09. 14. (107) 1. HMT 12-14 Kiegészítés az 1989. 08. 30-i 102. sz. napi jelentésünk 1. információjához. Az 1989. 09. 12-i MDF összejövetelen Balázsi Tibor beszámolt ausztriai útjáról. Elmondta, hogy az Osztrák Néppárt oktatási központjában kaptak felkészítést a választásokhoz, elsősorban technikai jellegű kérdésekben. Az Osztrák Néppárt vezetőinek egy része fogadta az MDF küldöttséget és biztosította őket támogatásukról. Habsburg Ottó unokájától ígéretet kaptak arra vonatkozóan, hogy az MDF működéséhez szükséges 56 technikai feltételeket biztosítják. A küldöttség összeírta, hogy mire lenne szükségük (telefon, üzenetrögzítő, telefax, másológép) stb. és mindenből 400 db-ot kértek. Az ígéret szerint 3-4 éves használt berendezéseket fognak kapni rövid időn belül. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 2. TA 12-14 Furmann Imre MDF országos elnökségi tag arról tájékoztatja Kozma Huba feleségét, hogy 1989. 09. 18-án de. 10 h-kor Budapesten az Ó utcában egy amerikai választási szakember fog előadást tartani, amelyen nekik (elnökségi tagoknak?) részt kell venni. Kozma Huba felesége szerint férje tud a rendezvényről és részt is fog venni rajta. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 1989. szeptember 15. R-204-18/1-108/89. Szigorúan titkos! II. 1989. 09. 15. (108) 1. HMB 12-14 1989. 09. 14-én 18.30-tól az SZDSZ miskolci szervezete gyűlést tartott kb. 40-50 fő részvételével. Az előadás témája az általuk készített „rendszerváltás programja” volt, előadó Takács András Budapestről. Takács szorgalmazta, hogy – a korábbról már ismert – „Ipari és mezőgazdasági dolgozók ébredjetek” és a „Magyar nők” című, a Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség” nevében kiadott röpcédulákat a napokban terjesszék a gyárkapukban, üzemek bejáratánál. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 2. HMT 12-14 1989. 09. 13-án az MDF edelényi szervezete összejövetelt tartott 10 fő jelenlétében. - Domonkos József felhívta a tagságot, hogy az emberekkel való beszélgetés során agitálni kell az MSZMP reformszárnyának támogatására, hogy azok kerüljenek ki győztesen. - Közölte, hogy Pozsgay Imrét Debrecenben választási csalással buktatták ki a kongresszusi tagok közül. Az ellenzék – ezen belül az MDF – teljes erővel támogatja a választások előrehozatalát. - Az MDF-nek 272 tagszervezete és kb. 18000 tagja van, emellett nagy szimpatizáns réteget is tudhatnak maguk mögött. - Október 6-án megemlékeznek az aradi vértanúkról. Az aradi megemlékezésre a Külügyminisztériumon keresztül engedélyt kérnek a román hatóságoktól Csengey Dénes részére, egy szónoklat megtételére. Amennyiben engedélyt nem kapnak, dr. Furmann és 1-2 társa utazik ki „illegálisan”. - Az MDF edelényi szervezete feladatul kapta, hogy egy Rozsnyón eltemetett vértanú emlékére megemlékezést tartsanak. Az edelényi szervezet úgy döntött, hogy csak a csehszlovák hatóságok engedélyezése esetén foglakoznak a dologgal. - Kiegészítés az 1989. 09. 14-i 107/1. sz. információhoz: Balázsi Tibor egy delegáció tagjaként Ausztriában járt, ahol fogadta őket Habsburg Ottó egy rokona és megajándékozta a szervezetet 150–150 db írógéppel, másológéppel és telefax készülékkel, melyből 1–1 db-ot az edelényi szervezet is kapni fog. 57 Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 3. K/3 12-14 F: MDF Lakitelek C: dr. Furmann Imre, Balázsi Tibor, Ruszkabányai András, Szavicskó László Miskolc. - Az MDF munkás-érdekvédelmi tanácsa közleményt bocsátott ki, mely szerint kinyilvánítják, hogy a munkahelyeken csak a munkavállalók által létrehozott érdekvédelmi szervezetek működhetnek. Követelik az MSZMP kivonulását a munkahelyekről, egyben bejelentik, hogy elkezdték az 1989. október 7-re, Komlóra összehívott munkásfórum előkészítését. - Megküldik címzetteknek a Péti Nitrogénművek munkásai által 1989. augusztus 16-án Péti Munkástanács alapító kiáltványát. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 4. K/3 12-14 F: MDF Budapest, Ó utca C: Balázsi Tibor Miskolc Tartalma: 1. Az MDF országos elnökségének felhívása a június 16-i temetés alkalmából kibocsátott emlékérem vásárlására. Az egyik oldalán „1956. vértanúinak emlékére, a Magyar Demokrata Fórum” felirat, a másikon egy koporsó, rajta középen lyukas nemzeti zászló és egy lobogó fáklya. Átmérője 42,5 mm, anyaga alpakka, ára: 320 Ft. A befolyt összeg az MDF anyagi támogatását szolgálja. Aláíró: Bíró Zoltán. 2. 1 db kérdőív, német nyelven, melyből fordítás alapján úgy tűnik, hogy Balázsit meg akarják hívni az osztrák politikai akadémiára 12 hónapra. A kérdőív az alábbi főbb kérdéseket tartalmazza: - hányszor vett részt politikai szemináriumon, - legutóbb mikor, - kin keresztül, ill. hogyan értesült a politikai akadémia létezéséről, - a felsorolt kurzusok közül melyiket hallgatná szívesen a következő 12 hónapban: retorika, üzemi munka, kommunál-politika, ideológia, külpolitika, biztonságpolitika, szociálpolitika, környezetvédelem, történelem, vitarendezések, helyi szeminárium; személyére vonatkozó kérdések: lakása, életkora, iskolai végzettsége, szakmája, jelenlegi politikai funkciója, mely szervezethez tartozik; Feladatjellegű kérdések: - véleményezze, hogyan tetszett a szeminárium, - írja le a szemináriumvezető tevékenységét, - mi volt a benyomása a szemináriumvezetőről, - a külső résztvevők részéről észlelt-e valamilyen zavaró dolgot, milyet, - mi a véleménye az oktatókról, előadókról, név szerint. Megjegyzés: - a kérdőív valószínűsíthetően összefüggésben van a 08. 30-i 102/1. és 09. 14-i 107/1. sz. információnkkal. A feltett kérdések alkalmasok kitöltőjének tanulmányozására; - a fordítást végző op. tisztünk nem osztrák, hanem NDK nyelvterületen szerezte ismereteit. 3. Csóti György kéri, hogy a mellékelt kérdőívet postafordultával küldje vissza részére. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 58 látta: Kolok Péter r. ezredes főkapitány áb. helyettese készítette: Szuhár Dezső r. fhdgy. tájékoztató tiszt 1989. szeptember 18. R-204-18/1-109/89. Szigorúan titkos! II. 1989. 09. 18. (109) TA 12-14 1989. szeptember 18-án 07.15-kor Furmann Kolozsi Zoltánnal beszélt. Furmann elmondta, hogy a mai napon a Hiltonban 12 órakor japán nemzetbiztonsági szakemberekkel mennek ebédelni. Szó szerint: „ráadásul japán nemzetbiztonsági emberek, hát tudod, nem KGB rendszerű, hanem szélesebb kört ölel fel”. Intézkedés: - a BM III/III. és III/II. Csfséget tájékoztatjuk. Megjegyzés: az információ erősíti azt a korábban keletkezett gyanút, miszerint dr. Furmann nyugati speciális szolgálatok látókörébe került. látta: Kolok Péter r. ezredes főkapitány áb. helyettese készítette: Szuhár Dezső r. fhdgy. tájékoztató tiszt 1989. szeptember 19. R-204-18/1-110/89. Szigorúan titkos! II. 1989. 09.19. 1. K/3 12-14 C: Dudla József MSZMP titkár (megyei első titkár) F: dr. Boholy György szikszói reformkör vezetője Szikszó, […] F. közli C.-vel, hogy tiltakoznak az „újabb kékcédulás” módszer ellen, azaz a küldöttek listája, azon szereplő személyek ellen. „Mert itt a bizonyíték, hogy tiszta vezetőkből áll a küldött bandád.” Ezt 24-én (szeptember) röplap formájában szóvá fogják tenni. „A szétosztást ha akadályozod, akkor a teremben a padokon lesz a déli szünetben. Sok »sikert« te Grósz fattyú. Az ejtőernyőt majd Szikszón szövik. A DIGÉP lesz a helyed, vagy a köztisztasági.” Megjegyzés: az anyag stílusa fenyegető, alpári. Mellékeli az MSZMP kongresszusára megválasztott borsodi küldöttek sajtóban megjelent névsorát. októberi Intézkedés: - a BM III/III Csfséget tájékoztatjuk. 2. TA 12-14 1989. 09. 18-án Blaskó Mihály tokaji MDF vezető Balázsi Tiborral beszélt. Közölte, hogy beszélt a tiszaluci református lelkésszel, Tóth Bertalannal, aki a választásokon az MDF miskolci jelöltje lesz. Tóth Bertalan lelkész bejelentette, hogy csak abban az esetben indult az MDF színeiben, ha az nem szövetkezetik az MSZMP-vel. Ellenkező esetben a kisgazdák jelöltjeként fog indulni. 59 Balázsi kérte, hogy a lelkészt feltétlenül beszéljék rá az MDF jelöltségre, és tiltakozott az MSZMP-vel való szövetség ellen. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. látta: Kolok Péter r. ezredes főkapitány áb. helyettese készítette: Szuhár Dezső r. fhdgy. tájékoztató tiszt 1989. szeptember 21. R-204-18/1-111/89. Szigorúan titkos! II. 1989. 09. 21. (111) 1. HÜ 12-14 1989. október 23-án Miskolcon a tervek szerint az alternatív szervezetek közösen kezdik az ünnepséget a sportcsarnok előtt. Itt Csurka István mond beszédet. Ezután átvonulnak az MSZMP székháza elé, ahol Eörsi István lesz a szónok. A demonstrációt a Hősök terén dr. Mizsér Béla zárszavával akarják befejezni. Kihangsúlyozták, hogy ugyanebben az időpontban a HNF taggyűlést tart a Kossuth szobornál. Felhívták a figyelmet, hogy az ellenzéki szervezetek tagjai tartózkodjanak az ezen való részvételtől. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 2. TA 12-14 1989. 09. 20-án Kishonthy Zsolt Szabó Józseffel beszélt, aki elmondta, összeállítottak egy plakátjegyzéket október 23-ra. A transzparenseken az alábbi szövegeket tervezik szerepeltetni: „Aki magyar velünk tart” „Fegyvermentes közéletet” „A nyugodt erő, MDF!” „Ki a munkahelyekről a pártpolitikával” vagy „az MSZMP-vel” „Vissza a nép vagyonával” „MSZMP vagyon egyenlő népvagyon” „Most újra fizessenek a gazdagok” „MDF mában a holnap” „MDF annyi, mint demokrácia” „MDF annyi, mint vissza Európába” „A magyar út Európába vezet” „Az országnak barátokra van szüksége, nem megszállókra” „Ejtőernyősök, ki a gazdaságból” „Elég volt az utópiából” „Az utópiákba rokkant bele az ország” „Ez országban nincs már bőség, szűnjön meg a munkásőrség” „Ne dünnyögj egy új mesét, fasiszta kommunizmusét” „Válassz! Demokrácia, vagy munkásőrség” „Munkásőrség: Sztálin meghosszabbított balkeze vagy „élő balkeze” „Gorbacsov igen, csapatok nem” „Szovjetek menjetek haza” „Török százötven, német négyszáz, szovjet 44.” „Iván, otthon vár anyád” „A felszabadítóktól nehéz megszabadulni” „Munkahelyen dolgozz, ne politizálj”. hogy 60 Az ünnepség részletes lefolyását, a feladatok elosztását a jövő héten tervezik megbeszélni. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. látta: Kolok Péter r. ezredes főkapitány áb. helyettese készítette: Szuhár Dezső r. fhdgy. tájékoztató tiszt 1989. szeptember 26. R-204-18/1-112/89. Szigorúan titkos! II. 1989. 09. 26. (112) HMT 12-14 1989. 09. 23-án Seffer Ferenc az ózdi Szolidaritás Munkásszövetség vezetője, Farkas László SZDSZ tag és egy nem ismert MDF tag megkísérelték megszerezni az OKÜ vezetők „mulatozásairól” külföldiek fogadásain készült fényképeket 25000 Ft fizetség fejében. Utóbbiakat nyugati-keleti illetőségűek bontásban kérték. A dokumentumok birtokosa arra hivatkozva, hogy ezzel az állását kockáztatja, megtagadta az átadásukat. A „megrendelésből” kitűnt, hogy a dokumentumokat az OKÜ vezetőinek a nyilvánosság előtt lejáratására, a vezetés és a dolgozók, illetve az ózdi lakosság közötti feszültség fokozására kívánták volna felhasználni. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. látta: Kolok Péter r. ezredes főkapitány áb. helyettese készítette: Szuhár Dezső r. fhdgy. tájékoztató tiszt 1989. szeptember 27. R-204-18/1-113/89. Szigorúan titkos! II. 1989. 09. 27. (113) 1. TA 12-14 a) 1989. 09. 26-án 21 órakor Balázsi Tibor dr. Furmann Imrével beszélt. Furmann közölte, hogy szeptember 30-án szombaton Szegeden a JATE Egyetem út 2. szám alatt a II. emeleti 2. sz. előadóban de. 10 órától a független lapok képviselői összejövetelt tartanak, kérte, hogy Balázsi Tóth Imrét és Gulyás Istvánt küldje el, előtte értesítsék a heti világgazdaságnál Hirschler Richárdot. b) Ezt követően Furmann kijelentette egyebek kapcsán: „én a kommunistákkal sem a választások előtt, sem a választások után koalícióra nem vagyok hajlandó lépni. Ezt mondtam a Szabad Európának is. Én nem tartanám egyáltalán tragédiának, hogyha a kommunisták kimaradnának a kormányból és csak ellenzéki kormány lenne. c) Balázsi ezután bátyjával beszélt, és közölte, hogy a mai napon (26-án) Furmann nyilatkozott a SZER-nek. d) Elmondta még, hogy Gazsó és Zelei nevű újságírók Miskolcra költöznek abból a célból, hogy információkat gyűjtsenek az MSZMP pártértekezlet lefolyásáról. Intézkedés: 61 - a) a BM III/III. Csfséget és a Csongrád Megyei RFK áb. szervét tájékoztatjuk; - b-c-d) a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 2. ER 12-12 1989. 09. 27-én reggel az FRZ járőrei Miskolcon a Szentpéteri kapui buszmegállóban 1 db kézzel írott röpcédulát találtak. Szövege: „Gyertek békés tüntetésre 1989. szeptember 29-én este 6 órára a Kossuth szoborhoz! Tiltakozzunk együtt a felelőtlen fegyveres testületek ellen az egységes Európa és a demokratikus Magyarország nevében! Gyertek el!” A Miskolci VRK tájékoztatása szerint egy demonstrációt bejelentettek erre az időpontra a FIDESZ miskolci csoportja nevében. A tüntetés során fél órás megemlékezést terveznek a Fegyveres Erők Napja alkalmából. Kb. 100–150 főt akarnak mozgósítani. Kihangsúlyozták a demonstráció békés jellegét, 10 fő rendezőt biztosítanak. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk; - a röpcédula a Miskolci VRK által bemutatásra kerül a szervezőknek és tisztázzák, hogy az ők terjesztik-e, vagy a tudtukon kívül mások. 3. TK 12-14 Hendrich Andrásné kazincbarcikai lakos, SZDSZ tag 1989. szeptember 29-re Kazincbarcika főterén demonstrációt szervez, melynek céljai: követelik a munkásőrség megszüntetését, a szovjet hősi emlékmű lebontását azzal, hogy a második világháború idején Kazincbarcika, mint város nem létezett és Kazincbarcikán történelmi emlékhely felállítását. A demonstrációra transzparenseket is készítenek és aláírásgyűjtést kívánnak folytatni. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 4. K/3 12-14 F: C: Vég László Miskolc […] Mitró István Sátoraljaújhely […] sz. alatti lakos, MSZDP tag tájékoztatja C.-t, hogy a közelmúltban megjelent nála több olyan MSZMP tag, akik korábban szocdem tagok voltak, jelezték, hogy belépnek az MSZDP-be és vállalták mások ilyen irányú agitálását is. Az átlépést az október 6-i kongresszus után tervezik. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. 5. K/3 12-14 F: C: dr. Furmann Imre Miskolc Az anyagban (müncheni feladás) Tollas Tibor tájékoztatja C.-t, hogy rendkívül örül a Miskolcon rendezendő irodalmi estre való meghívásának és elfogadja. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. Megjegyzés: Kecskés Tollas Tibor KKA-ban szerepel. 6. TA 12-14 1989. szeptember 27-én reggel Árva László budapesti személy Balázsi Tiborral beszélt. Közölte, hogy a jövő héten csütörtökön (okt. 5-én) Szabó Tamással Miskolcra utaznak és magukkal hozzák a munkástanács részére „Zebulon” által készített anyagot, melynek lényege, hogy: „legalább 30 százalék munkásrészvényt követeljenek és a munkástanács 62 ne elégedjen meg az érdekvédelmi feladatokkal, hanem a munkások tulajdonlását is biztosítsák…” Abban érdeklődött, hogy van-e kapcsolat már a munkásokkal, Balázsi közölte, hogy még nincs, de lesz, mihelyt a konkrét időpontot ismerik, hogy az egész biztos-e. „A nagyfőnök már tud róla, csak a második nagyfőnökkel kell még tudatosítani, mert hét övé a gyár… és ha ez megvan, akkor beindulunk úgy október 10-e körül.” Árva elmondta, hogy „Zebulon” a jövő héten Miskolcra jön, hosszabb időre, hogy segítsen Balázsiéknak. Megjegyzés: az anyagból úgy tűnik, hogy az 56-os események évfordulójára munkástanács szervezésbe kezdenek Miskolcon. Mivel korábban Balázsiék köreiben felmerült az LKM vezérigazgatójának neve, nem kizárt, hogy a szóban forgó vállalat az LKM. 7. K/3 12-14 F: SZDSZ Budapest C: Serfőző Simon F. tájékoztatja C.-t, hogy 1989. szeptember 29-én 16–19 óráig az SZDSZ fogadást ad a Kossuth Klubban Budapesten, melyre meghívják. Találkozni akarnak több más olyan művésszel is, kik rokonszenveznek az SZDSZ gondolataival. Részvételére, nézeteinek kifejtésére számítanak. Aláíró: Konrád György Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk. látta: Kolok Péter r. ezredes főkapitány áb. helyettese készítette: Szuhár Dezső r. fhdgy. tájékoztató tiszt Csongrád megye 1989. július 4. XII. 1989. július 04. (88) 1. K/3 12-12 A kisgazdapárt 1989. július 08-án 16.00 órai kezdettel népgyűlést tart Mezőkovácsházán a kultúrházban. Bakos István, a párt Békés megyei titkára a rendezvényre meghívta Ugrin József szegedi egyházi személyt, a Katolikus Népfőiskolai Szövetség képviselőjét is. Lehetőséget biztosítva számára a népfőiskolai mozgalom népszerűsítésére. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-1. és a III/III-7. Osztályokat. 2. HMB 12-13 Kiegészítő információ az 1989. június 23-án leadott 84/1. számú jelentéshez. A SZEK erőteljes követelésével szemben az MSZMP Szeged városi és Csongrád megyei szervezete a Dél-Magyarország című lapot nem kívánja átadni az ellenzéknek, hanem még július hónapban be akarják olvasztani a Csongrád Megyei Hírlap című napilapba. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt; - a szerkesztőségben kialakult helyzetről operatív úton további információt gyűjtünk. dr. Bikádi János r. szds. dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese 63 1989. július 7. =89.890707. 14.10= Titkos! XII. 1989. július 07. (89) K/3 12-14 A Magyar Október Párt 1989. július 09-én 14.00 órai kezdettel Budapesten a Jurta Színházban nagygyűlést tart. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. dr. Bikádi János r. szds. dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese 1989. július 12. =90.890712. 13.15= Titkos! XII. 1989. július 12. (90) 1. K/3 12-14 1989. június 17-én 5 fővel megalakult az MSZDP szentesi szervezete. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. 2. K/3 12-14 Az „Igazság Magyarországon” szervezet vezetősége (5400 Mezőtúr, Türr István u. 641.) arról értesíti az MSZMP Csongrád megyei bizottságát, hogy szervezetük 5000 tagot számlál. Követelik, hogy az MDF tisztítsa meg sorait a köztörvényes és politikai bűnözőktől és az ellenforradalmároktól, mert ellenkező esetben ezt ők teszik meg. A feladó kéri, hogy a levelet továbbítsák az MDF vezetőségének. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt és a Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztályát. dr. Bikádi János r. szds. dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese 1989. július 19. =Szeged nr. 95 0719 1330= Titkos! XII. 1989. július 19. (91) LBE 12-14 1989. július 18-án a szegedi „Erdélyi Kör” közlése és felkérése alapján Révész Mihály, az MSZMP Szeged Városi Bizottságának elnöke szervünknél bejelentést tett, mely szerint a 64 városban időközönként megjelenik egy HR-187 frsz.-ú román piros Dacia. Ennek felbukkanása félelmet kelt a menekültek körében, mivel feltételezik, hogy magas rangú Securitate tisztek utaznak a gépkocsival. Megjegyzés: - a természetes lehetőséget felhasználva az információ pontosítására hivatkozva érintkezésbe lépünk Csikós Máriával, az „Erdélyi Kör” elnevezésű alternatív szervezet vezetőjével, biztosítva a kapcsolattartás további lehetőségét. Intézkedés: - operatív, továbbá – a szegedi rendőrkapitányság közbiztonsági állományának bevonásával – nyílt intézkedések teszünk a gépkocsi utasai személyazonosságának megállapítására. dr. Bikádi János r. szds. dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese 1989. július 24. =nr. 96 890724 13.10= Titkos! XII. 1989. július 24. (92) K/3 12-14 Tóth Gy. László arról értesíti Balog László szegedi lakost, hogy Zsámbékon 1989. július 28-29-30-án nemzetközi konferenciát rendez a FIDESZ Szociálliberális Kör, a Kéthly Anna Ifjúsági Kör, valamint az SZDSZ Szociáldemokrata Kör. Érdeklődni és jelentkezni a következő címeket lehet: Hiszler Vilmos 1063 Budapest […] Diczházi Bertalan 1031 Budapest […] Gulyás Mihály 1071 Budapest […] Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-2. és a BM III/III-7. Osztályokat. Tarkó Károly r. őrgy. dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. Helyettese 1989. július 25. =nr. 97 890725 09.50= Titkos! XII. 1989. július 25. (93) K/3 12-14 A Magyar Természetvédők Szövetsége értesíti Bogdán István szegedi lakost arról, hogy 1989. július 29-30-án, Szentendrén a népfrontházban (Jókai u. 3.) megbeszélést tart a természetvédelem politikai képviseletéről. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. Tarkó Károly r. őrgy. alezredes dr. Várhelyi Ferenc r. főkapitány áb. helyettese 65 1989. július 27. =nr. 98 890727 10.00= Titkos! XII. 1989. július 27. (94) TA 12-13 Deutsch Tamás, a FIDESZ vezetőségének tagja arról értesítette Ökrös Tamást, hogy a FIDESZ választmány hozzájárult ahhoz, hogy Szegeden a regionális szerv önálló irodát üzemeltessen. A FIDESZ központ egy telefax-al, egy írógéppel, egy üzenetrögzítővel és egy fénymásoló géppel kíván hozzájárulni az iroda berendezéshez. Anyagi szempontból fizetné a lakásbérleti díját, egy félállású alkalmazottat havi 8400 Ft-ig és egyéb dologi költségekre évi 60000 Ft-ot. A szegedi irodán kívül még egy irodát szándékoznak nyitni. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-2. Osztályt és a III/III-7. Osztályt. dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese 1989. augusztus 2. =nr. 99 890802 14.00= Titkos! XII. 1989. augusztus 02. (95) 1. HMT 12-14 Az MDF országos elnöksége támogatni kívánja az augusztus 5-i kecskeméti, kiskunfélegyházi és szegedi pótválasztásokon induló jelöltjeit. A Hitel című lap szerkesztősége közreműködésével „Válassz” címmel egy alkalmi újságot adnak ki, melyben lehetőségük nyílik a jelölteknek a bemutatkozásra és programjuk részletes ismertetésére. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt; - pontosítjuk az információt. 2. HMT 12-14 Az MDF szegedi csoportjának vezetősége a tervek szerint szeptembertől „Szegedi Gazdaság” címmel gazdaságpolitikai lapot szándékozik kiadni, amely a jelenlegi gazdasági mechanizmus bírálatával és az MDF-esek gazdasági programjával foglalkozik majd. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt; - pontosítjuk az információt. dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese 1989. augusztus 10. 1. TE 12-14 XII. 1989. augusztus 10. (96) 66 Dr. Pordány László, a szegedi MDF szervezet ügyvivő elnökségének tagja, arról tájékoztatta Póda Jenőt, a szegedi Ellenzéki Kerekasztal szóvivőjét, hogy az MDF országos elnöksége határozatot hozott ún. „regionális központok” felállítására. A tervek szerint az egyik ilyen központ Szeged lenne. 2. TE 12-14 Az MDF szegedi szervezete 1989. szeptember 14-én – megalakulásuk egy éves évfordulója alkalmából – jubileumi nagygyűlést szervez. 3. K/3 12-14 A szegedi megyei városi tanács vb. hivatal igazgatási osztálya 1989. július 27-én kelt I. 474/1989. ig. számú határozatával a Szeged, Gogol u. 14. szám alatti 26,06 m 2 alapterületű irodahelyiséget a Szociáldemokrata Párt szegedi szervezete részére igénybevételi díj befizetése nélkül 1989. december 31-ig kiutalta. A kiutaló határozat alapján a későbbiekben lehetőség nyílik e helyiség határozatlan időre szóló kiutalására is. 4. HMT 12-14 A Független Kisgazdapárt szegedi szervezete dr. Bába István – egy neves helyi ügyvéd – anyagi támogatásával újságot szándékozik indítani. A tervek szerint a lap kiadásához szükséges minden feltételt (szerkesztőség, nyomtatás, terjesztés, stb.) meg kívánnak teremteni. 5. HMT 12-14 A Magyar Demokrata Fórum elnöksége a közeljövőben lapkiadó részvénytársaság alapítását kezdeményezi. A tervek szerint az fogja megjelentetni a „Hitel” című folyóiratot, az MDF országos napilapját (még az idén indítani akarják) és a minden megyében folyamatosan létrehozandó helyi MDF újságokat. A terjesztésre egy önálló kft. is alakul. 6. HMT 12-14 Francesco Gonsales, az USA magyarországi nagykövetségének másodtitkára az augusztus 5-i szegedi pótválasztások alkalmával külön-külön beszélgetést folytatott a jelöltekkel és egyebek mellett elmondta, hogy a soron következő országos választásokra történő felkészüléshez hajlandók anyagi támogatást adni az ellenzéki szervezeteknek, de csak akkor, ha egységesen lépnek fel. Gonsales elmondta továbbá, hogy a nagykövetség szeptember 15-től vagy 16-tól három, illetve kétnapos konferenciát rendez Badacsonytomajban, ahol a mostani és az elkövetkezendő választások lesznek a megtárgyalandó témák. Az MDF elnöksége 10 fős küldöttséget jelöl ki, amely a badacsonytomaji tanácskozáson való részvételen kívül eleget tesz az osztrák néppárt és a franciaországi De Gaulle Párt meghívásának is. 7. HMT 12-14 Az MDF szegedi szervezetének elnöksége az országos választások előkészítése céljából szabadegyetemi formán ún. társadalomismeretei előadássorozatot kíván szervezni nem csak MDF tagoknak. Fő témakörök: a demokrácia és a gazdasági kibontakozás lehetőségei. 8. HMT 12-14 Az MDF szegedi szervezetének elnöksége egy ún. „defenzív csoport”-ot szándékozik létrehozni, amelynek belső védelmi és más szervezetekről történő információszerző funkciója lenne. Intézkedés: - tájékoztattuk a BM III/III-7. Osztályt; - pontosítjuk az információkat. 67 dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese 1989. augusztus 11. =nr. 100 890811 12.15= Titkos! XII. 1989. augusztus 11. (97) 1. K/3 12-14 A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége értesíti Fejér Dénes szegedi lakost, hogy október 23-a megünneplésére 1989. augusztus 23-án 17.00 órakor a Jurta Színházban előzetes megbeszélést tart. 2. A Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség értesíti Szalárdy István és Korom Mihály szegedi lakosokat, hogy 1989. augusztus 12-én 10.00 órakor a „Művész Vendéglő” helyiségében (Vígszínház mögött) kibővített ügyvivői és választmányi gyűlést tartanak. 3. Seres Péter Keszthely […] szám alatti személy több szegedi lakost felszólít, hogy Szegeden szervezzék meg a Magyar Keresztény Szabadságpártot. Mellékeli a párt programját és az Igazságügyi Minisztérium 74036/1989. számú levelét, mely a párt jogfolytonosságát elismeri. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-4. és a BM III/III-7. Osztályt. dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese 1989. augusztus 15. =nr. 102 890815 12.00= Szigorúan titkos! XII. 1989. augusztus 15. (102) 1. TA 12-14 Mucsi Mihály arról tájékoztatta Pordány Lászlót, az MDF helyi vezetőjét, hogy a választásokra készülve 1989. augusztus 10-én Kisteleken 20 fővel MDF csoport alakult. A közeljövőben a többi Csongrád megyei településen is folytatja a szervezést. Legközelebb Pusztaszeren lesz alakuló gyűlést. Intézkedés: - Mucsi tevékenységét figyelemmel kísérjük. 2. TA 12-14 Csikós Mária, a szegedi Erdélyi Kör vezetője arról tájékoztatta Ördögh Mátyás egyházi személyt, hogy 1989. augusztus 20-án az ópusztaszeri ünnepségen az MDF és az Erdélyi Kör közösen 3 sátrat állít fel, melyekben propagandaanyagokat terjesztenek – székely himnusz szövege – Erdéllyel kapcsolatos könyvek, stb. Továbbá az MDF tagtoborzást kíván folytatni. Jelen lesz Lezsák Sándor is. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt; - az ünnepséget operatív úton biztosítjuk. dr. Bikádi János r. szds. dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes 68 főkapitány áb. helyettese 1989. augusztus 16. =nr. 99 890616 12.00= Titkos! XII. 1989. augusztus 16. (99) TA 12-14 Dezsőfi nevű budapesti egyházi személy arról tájékoztatta Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspököt, hogy a francia „Mitterand” alapítvány felajánlotta anyagi támogatását egy – a romániai menekültek számára – Magyarországon létesítendő menekültfalu létrehozásához. Az alapítvány képviselői a püspök spanyolországi látogatása alkalmából Barcelonában kívánják a részleteket megbeszélni. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. és a III/III-1. Osztályokat. dr. Bikádi János r. szds. dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese 1989. augusztus 17. Titkos! XII. 1989. augusztus 17. (100) 1. HMB 12-14 Az MDF szegedi szervezete Ilie Ceausescu közelgő magyarországi látogatása ellen tiltakozó nyilatkozatot kíván eljuttatni a Külügyminisztériumhoz és az országgyűléshez. Ennek rész az R.E.6 szegedi lakos által összeállított kompromittáló adattár, amely az I.C. által publikált – Magyarország érdekeit sértő – írások gyűjteménye. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-4. és a III/III-7. Osztályokat. 2. K/3 12-14 Az „Új Nemzedék” állampolgári közéleti mozgalom 1989. augusztus 19-én 10.00 órai kezdettel a Szanyi István Ifjúsági Klubban (Budapest V. ker. Balassi Bálint u. 27.) választmányi ülést tart. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. 3. K/3 12-14 Az MSZDP szegedi szervezete 1989. augusztus 20-án az ópusztaszeri ünnepségen tagtoborzással, politizálással egybekötött baráti találkozót tart. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. 4. K/3 12-14 Kelecsényi József, az MSZDP oktatási bizottságának titkára arról értesíti az MSZDP szegedi vezetőségét, hogy 1989. szeptemberétől szombati napokon 15 foglalkozásból álló vezetői tanfolyamot rendeznek. Egyben javasolja, hogy helyileg az aktivisták részére szervezzenek retorikai tanfolyamot. Intézkedés: 69 - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. 5. K/3 12-14 Az MSZDP hódmezővásárhelyi szervezete 1989. augusztus 26-án 15.00 órai kezdettel a helyi Petőfi Sándor Művelődési Házban gyűlést tart. Meghívottak. Ruttner György, Fischer György. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. 6. K/3 12-14 1989. augusztus 11-én Nagytőke községben 12 fővel megalakult a kisgazdapárt helyi szervezete. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. dr. Bikádi János r. szds. dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese 1989. augusztus 18. =nr. 101 890818 12.00= Titkos! XII. 1989. augusztus 18. (101) 1. K/3 12-14 Ökrös Tamás szegedi FIDESZ aktivistát arról értesíti egy „Győri M.” aláírású személy, hogy a Prágába utazók augusztus 19-én 19.00 órakor találkoznak Budapesten a Nyugati pályaudvar mellett a 6-os autóbusz végállomásánál. Ide várják a gépkocsival utazókat is. A csoport a 20.25 órakor induló „Amicus” expresszvonatot veszi igénybe. Prágában 20-án a vonat érkezésénél, illetve 08.00, 12.00 és 18.00 órakor van találkozó a Károly híd várral szembeni hídfőjénél. Visszautazás 21-én este. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-2. és a III/III-7. Osztályokat. 2. K/3 12-14 A kisgazdapárt újszegedi szervezete 1989. augusztus 26-án a Bálint Sándor Művelődési Otthonban alakuló ülést tart. Meghívott: dr. Boross Imre. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. dr. Bikádi János r. szds. dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese 1989. augusztus 22. =Szeged nr. 106 0822 1130= Titkos! (selejtezésig) 1. TA 12-14 XII. 1989. augusztus 22. (102) 70 Csikós Mária a JATE titkárság és az Erdélyi Kör vezetője arról tájékoztatta Ördögh Mátyást, az MDF alsóvárosi csoportjának vezetőjét, hogy az MDF szegedi szervezete kezdeményezni fogja Király Zoltán és Raffay Ernő jelölését a köztársasági elnöki posztra. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-4. és a III/III-7. Osztályokat. 2. TA 12-14 Az MDF szegedi szervezete Pordány László vezetősével 1989. október 22-én este a helyi Bartók Béla Művelődési Központban markáns, radikális hangvételű költő estet szervez a forradalom mártírjai emlékére. Intézkedés: - a rendezvényről további információkat gyűjtünk; - tájékoztatjuk a BM III/III-4. és a III/III-7. Osztályokat. 3. K/3 12-14 A FIDESZ 1989. szeptember 1-3. között Balatonkenesén a BME mérőtáborában nyári tábort szervez, melynek célja a választásokra történő felkészülés. Előadók: Orbán Viktor, Tirts Tamás, Kende Péter, Litván György, Mensáros László. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-2. és a III/III-7. Osztályokat. dr. Bikádi János r. szds. dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese 1989. augusztus 28. =Szeged nr. 107 890828 14.30= Titkos! (selejtezésig) XII. 1989. augusztus 28. (103) 1. K/3 12-14 Az MDF 1989. szeptember 8-án 18.00 órakor Szőregen, a Tömörkény István Művelődési Házban alakuló és tagtoborzó gyűlést tart. Meghívott: Pordány László. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. 2. K/3 12-14 Az MDF csopak-palóznaki csoportja „Ismerjük meg Erdélyt” címmel országos mozgalmat hirdetett meg, melynek célja a román és magyar nemzet megbékélése, az erdélyi magyarság helyzetének javítása. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-4. és III/III-7. Osztályokat. 3. K/3 12-14 Az SZDSZ országos vezetősége nevében Szilágyi Sándor arról értesítette Jankó Attila szegedi SZDSZ aktivistát, hogy 1989. szeptember 4-10. között országos propaganda akciót tartanak, melynek során alkalmi standokon árusítják az SZDSZ programját és egyéb kiadványait (SZDSZ jelvény, zászló, Beszélő, stb.). 1989. szeptember 8-10. között az SZDSZ vezetői országos előadókörutat tartanak. 71 Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt; - a helyi rendezvényekről információt gyűjtünk. dr. Bikádi János r. szds. dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese 1989. augusztus 29. =Szeged nr. 108 890830 13.30= Titkos! (selejtezésig) XII. 1989. augusztus 29. (104) 1. K/3 12-14 Az MDF 1989. szeptember 9-én 10.00 és 16.00 között Budapesten (XI. ker., Műegyetem rkp. 3/9. központi épület KA-26 sz. teremben) megrendezi az „Elnökök gyűlését”. Napirend: - politikai beszámoló (Antall József), - helyzetkép szervezeti életünkről (Lezsák Sándor), - javaslat az alapszabály módosítására (Horváth Balázs), - az országos gyűlés előkészületei (Bíró Zoltán). Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-4. és III/III-7. Osztályokat. 2. K/3 12-14 Az SZDSZ néhány nappal az MSZMP kongresszusa előtt tüntetéseket tervez Budapest a TV székháza, vidéken pedig a megyei lapok szerkesztőségei előtt a sajtómonopólium ellen. Ennek részleteit az 1989. szeptember 22–24. között Sopronban tartandó SZDSZ választói táborban beszélik meg. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt; - a helyi rendezvényről információt gyűjtünk. 3. HMB 12-13 Valentiny Gézától és Szőke Jánostól – nyugati katolikus segélyszervezetek ügyintézőitől – származó információ szerint Paskai László bíboros prímás „felfelé bukik”, curiális bíboros lesz Rómában. A szerzetesrendekkel foglalkozó kongregáció egy osztályát fogja vezetni. Erre a lépésre azért van szükség, mert a bíborost nem tartja alkalmasnak Vatikán a magyar katolikus egyház vezetésére. Utódjaként Dankó László kalocsai érsek neve merült fel először, azonban betegsége, valamint az iránta való vatikáni bizalom csökkenése miatt elálltak személyétől. Legesélyesebbnek Gyulay Endre szeged-csanádi püspököt ítélték, akinek személye az erdélyi menekültek ügyeinek képviselete folytán nemzetközileg ismert lett. Gyulay néhány napja Spanyolországban együtt misézett és ebédelt II. János Pál pápával, így alkalmuk nyílt a kérdésről való konzultációra. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-1. és III/III-7. Osztályokat. dr. Bikádi János r. szds. dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese 1989. augusztus 31. 72 =nr. 105 890831 11.00= Titkos! XII. 1989. augusztus 31. (105) 1. TA 12-14 Csikós Mária szegedi MDF aktivista arról tájékoztatott egy nem beazonosított személyt, hogy a szegedi MDF csoport felvette a kapcsolatot a lett függetlenségi mozgalommal, amely delegációt küld Szegedre. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-4. és III/III-7. Osztályokat; - az információt operatív úton pontosítjuk. 2. ATA 12-14 Az MDF hódmezővásárhelyi csoportja a magas élelmiszerárak elleni tiltakozásul 1989. szeptember 23-án a helyi Kossuth téren nyilvános disznóvágást rendez. A húst kedvezményes áron szétmérik a hátrányos szociális helyzetűek között. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-4. és III/III-7. Osztályokat. 3. TA 12-14 A kisgazdapárt szentesi szervezete 1989. karácsonyától folyamatosan ingyenes népkonyhát kíván üzemeltetni a hátrányos szociális helyzetűek megsegítésére. Az egyházakkal közösen pénz és egyéb adományokat is gyűjtenek. A későbbiekben más településeken is hasonló akciókat kívánnak szervezni. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-3. és a III/III-7. Osztályokat. dr. Bikádi János r. szds. dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese 1989. szeptember 1. =Szeged nr. 110 890901 12.15= Titkos! (selejtezésig) XII. 1989. szeptember 01. (106) 1. TA 12-14 Dr. Csikós Mária, a szegedi Erdélyi Kör vezetője arról tájékoztatta Szabó Bélát, a helyi MDF elnökségi tagját, hogy az 1989. szeptember 2-3-án Szegeden rendezendő „Erdély tanácskozás” során szeretnék létrehozni az Erdély Körök országos koordináló szervét. A létrehozandó szerv a háromoldalú tanácskozásokba is bekapcsolódna és ellátná a Romániából áttelepült magyarok országos érdekképviseletét. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-4. és III/III-7. Osztályokat; - a rendezvényt operatív úton biztosítjuk. Tarkó Károly r. őrgy. alezredes dr. Várhelyi Ferenc r. főkapitány áb. helyettese 1989. szeptember 6. 73 =nr. 107 890906 13.30= Titkos! XII. 1989. szeptember 06. (107) 1. TA 12-14 Fiber László budapesti SZDSZ tag arról tájékoztatta dr. Csikós Máriát, a szegedi Erdély Kör vezetőjét, hogy társaival együtt az SZDSZ-en belül szeretné létrehozni az Erdély Kört, mely az áttelepült magyarok fóruma lenne. Fiber kezdeményezéséhez igényelte dr. Csikós Mária segítségét. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-4. és a III/III-7. Osztályokat. 2. TA 12-14 Az MDF szegedi szervezetét arról tájékoztatta egy ismeretlen budapesti személy, hogy 1989. szeptember15-én a budapesti városmajori színpadon az MDF budai szervezeteinek politikai nagygyűlését tartják, melynek szónokai Csurka István és Raffay Ernő lesznek. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-4. és a III/III-7. Osztályokat. dr. Bikádi János r. szds. dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese 1989. szeptember 7. =nr. 108 890907 10.15= Titkos! XII. 1989. szeptember 07. (108) 1. K/3 12-14 1989. szeptember 9-én 10.00 órai kezdettel a pártközpont tanácstermében (Budapest V. ker. Arany J. u. 10. III/1.) a kisgazdapárt országos intéző bizottsága alakuló ülést tart. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. 2. K/3 12-14 A Magyar Radikális Párt 1989. szeptember 16-án 18.00 órakor nyilvános teljes nagygyűlést tart. Helye: Budapest XI. ker., Kőrösi J. u. 17., Lágymányosi Művelődési Ház. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese 1989. szeptember 12. =nr. 113 890912 11.30= Titkos! XII. 1989. szeptember 12. (109) K/3 12-14 74 1. Az MDF szegedi szervezete megalakulása évfordulóján 1989. szeptember 16-án 17.00 órai kezdettel jubileumi ülést tart. Helyszín: JATE bölcsészkar, auditórium maximum, Szeged, Egyetem u. 2. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-4. és III/III-7. Osztályt; - a rendezvényről operatív úton információt gyűjtünk. 2. Kiegészítő információ az 1989. 08. 30-án leadott 104/2. számú jelentéshez. K/3 12-14 Szilágyi Sándor az SZDSZ vezetőségi tagja arról értesíti Jankó Attila szegedi SZDSZ aktivistát, hogy 1989. 10. 05-én 17.00 órai kezdettel az SZDSZ a FIDESZ-szel közösen országos tüntetést kezdeményez az MSZMP székházak előtt. Cél az esélyegyenlőség követelése. Jelszavak: - vonuljon ki a párt a munkahelyekről, - számoljon el a vagyonával, - ne tekintse hitbizománynak a megyei lapokat, - oszlassák fel a munkásőrséget. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt; - a helyi rendezvényekről operatív úton információt gyűjtünk. dr. Bikádi János r. szds. dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese 1989. szeptember 12. =Szeged nr. 114 09.13. 10.10= Titkos! (selejtezésig) XII. szeptember 12. (110) HMB 12-14 A Kereszténydemokrata Néppárt szegedi szervezete 1989. szeptember 18-án 18.00 órától bemutatkozó és tagtoborzó rendezvényt szervez. Az összejövetel helye a HNF szegedi Vörösmarty utcai terme. Meghívott előadó: dr. Keresztes Sándor. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-1-a. alosztályt és a BM III/III-7. Osztályt. dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese 1989. szeptember 14. =nr. 115 890904 14.30= XII. 1989. szeptember 14. (111) Szigorúan titkos! K/3 12-14 Máté-Tóth András szegedi teológus arról értesíti Molnár Imrét (Budapest […]), hogy 1989. október 19-én Szegeden a felsővárosi templomban szentmisét szervez Jerzy Popiełuszko atya emlékére, melyet Benyik György és egy lengyel pap celebrálnak, magyarul illetve lengyelül. A rendezvényt megelőzően magyar és lengyel nyelvű röplapokat kívánnak terjeszteni a városban – főként az úgynevezett „lengyel piac” közönsége körében – mely megemlékezést, imádságot tartalmazna, továbbá a szentmisét reklámozná. 75 Hasonló misék megtartását tervezik Budapesten, Debrecenben és Pécsett, de erről bővebb információt a forrás nem ad. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-1. és a III/III-7. Osztályt; - a rendezvényt operatív úton biztosítjuk. K/3 12-12 Az MSZDP szegedi szervezete 1989. szeptember 16-án 16.00 órai kezdettel a MÁV Művelődési Házban (Szeged, Rákóczi u. 1.) munkás nagygyűlést tart. Előadó: Király Zoltán. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. LBE 12-12 1989. szeptember 14-én Hódmezővásárhely több pontján, közterületen az állampolgárok egy 15x20,5 cm-es nagyságú nyomdai előállítású röplapot találtak kifüggesztve, mely a Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség „felhívását” tartalmazza. Főbb pontok: - az állami tulajdonnak nincs igazi tulajdonosa, - a működésképtelen állami tulajdon monopóliumát fel kell számolni, - meg kell teremteni az önkormányzati tulajdont, - meg kell alakítani az üzemekben a munkástanácsokat, - legyen a dolgozó is tulajdonos. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. dr. Bikádi János r. szds. dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese 1989. szeptember 19. =Szeged nr. 116 09.19. 13.35= Szigorúan titkos! XII. 1989. szeptember 19. (112) TA 12-14 Varsa Zoltán a Déli Napló főmunkatársa arról tájékoztatta Várkonyi Balázs főszerkesztőt, hogy az MSZMP Békés megyei bizottságáról kiszivárgott információk szerint Szeghalmon, Orosházán, Szarvason és Békéscsabán szélső baloldali személyekből olyan csoportok alakulnak „akik fegyverrel is hajlandók megvédeni a 40 év eredményeit”. Varsa erről cikket kíván megjelentetni a Déli Naplóban. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. osztályt és a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztályát. dr. Bikádi János r. szds. dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese 1989. szeptember 20. =Szeged nr. 117 09.20 14.00= Szigorúan titkos! (selejtezésig) 76 XII. 1989. szeptember 20. (113) 1. TA 12-14 Vass Csaba a HNF O[rszágos] T[anácsa] Társadalompolitikai Osztályának vezetője az MSZMP budapesti reformkörének aktivistája, arról tájékoztatta Géczi Józsefet, az MSZMP szegedi reformkörének egyik vezetőjét, hogy az MSZMP kongresszusán az Új Márciusi Front, a Demokratikus Magyarországért Mozgalom, a Baloldali Alternatíva Egyesülés és a Reformkörök koalíciót fognak alkotni. A felsorolt csoportokhoz tartozó küldöttek a Reformkörök programját fogják támogatni. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. 2. TE 12-14 1989. 09. 19-én a szegedi Ellenzéki Kerekasztal megbeszélésen elhatározták, hogy 10.23-án Szegeden a Bartók Béla Művelődési Házban irodalmi műsorral egybekötött nagygyűlést tartanak, melynek levezető elnöke dr. Kertész Dezső „F” dossziés személy lenne. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. 3. K/3 12-14 Az MDF 1989. 09. 23-án 10.00 és 16.00 között a BME központi épület 26-os termében a választásokkal kapcsolatosan országos tanácskozást tart, mely zártkörű lesz. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. 4. K/3 12-14 Az MDF 1989. 10. 01-jén 10.00 és 16.00 között a BME központi épület 26-os termében megrendezi az elnökök gyűlését. Napirend: - az MDF programja, - az országos gyűlés előkészítése, - a helyi szervezetek javaslatai. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. 5. K/3 12-14 Az Erdélyi Szövetség szentesi szervezete a Déli Napló című újságban felhívást kíván közzétenni Tőkés László temesvári lelkész Nobel békedíjra történő felterjesztése érdekében. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. 6. K/3 12-12 1989. 09. 23-án 10.00 órai kezdettel a Raoul Wallenberg Egyesület „A kisebbség-többség viszonya a magyar társadalomban” címmel vitafórumot rendez a VIII. kerületi Tanács dísztermében (Budapest, Baross u. 65-67.). Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. 7. K/3 12-14 77 A kisgazdapárt 1989. 09. 22-én 10.00 órai kezdettel a pártközpontban politikai bizottsági ülést tart. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. 8. AK 14-14 Az információt szolgáltató személy a 37. héten Aradon beszélgetést folytatott egy katonatiszttel, aki arról tájékoztatta, hogy az aradi várban állomásozó katonai alakulatot kitelepítették a magyar határhoz, ahol védelmi rendszert kell kiépíteniük a menekültáradat megállítása céljából. A román szervek az államhatártól 12 km-re katonákból álló ellenőrző pontokat állítottak fel. Az RSZK-ban mind feszültebb a helyzet, a kapcsolat véleménye szerint egy éven belül az országban jelentős változások fognak bekövetkezni. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/II-12. Osztályt. dr. Bikádi János r. szds. értékelő tiszt dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese 1989. szeptember 22. =Szeged nr. 118 890922 12.00= Szigorúan titkos! XII. 1989. szeptember 22. (114) K/3 12-14 1989. 09. 30-án 11 órai kezdettel Abonyban a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskolában a helyi MDF és PDSZ szervezetek a községi iskolaszék szervezésében szerzett tapasztalataikról fórumot rendeznek. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. K/3 12-14 Az MDF Csongrád megyei csoportjainak képviselői 1989. 09. 28-án 17.00 órai kezdettel Kisteleken, a kultúrházban egyeztető tanácskozást tartanak. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. dr. Bikádi János r. szds. dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese 1989. szeptember 26. =nr. 115 890926 13.30= Titkos! XII. 1989. szeptember 26. (115) 1. ASZA 12-14 K. Z. román állampolgár ([…]) aki érvényes úti okmányokkal 1989. szeptember 15-én lépett Magyarországra, szeptember 22-én a szegedi rendőrkapitányságon bejelentette, hogy nem kíván Romániába visszatérni. Meghallgatása során a következőket mondta el: 1989. június 18-án útlevéllel beutazott hozzánk. Június 19-én hazafelé menet a román VÁM-osok elvették tőle az általa vásárolt rádió-TV újságot, a Magyarország és a HVG 78 című folyóiratokat. Június 20-án berendelték a pécskai milíciára, ahol Voitila Stefan nevű Securitate tiszt felajánlotta neki, hogy az újságok miatt nem vonják be az útlevelét, amennyiben vállalja az együttműködést. Ezt követően K.Z.-t „Croma” fedőnéven beszervezte. K.Z. feladatul kapta, hogy magyarországi utazásai során mérje fel a belső állapotokat, az emberek hangulatát. Gyűjtsön információt azokról a személyekről, akik a romániai helyzetről tájékoztatják a magyar hírközlő szerveket. Intézkedés: - K.Z-t ideiglenes tartózkodási engedéllyel láttuk el. Ismételt részletes meghallgatása és ellenőrzése után megvizsgáljuk operatív célból történő felhasználásának lehetőségét; - tájékoztattuk a BM III/II-12. Osztályt. 2. LBE 12-12 TA 12-12 A FIDESZ szegedi regionális szervezete 1989. szeptember 29-én 13.00 órától 19.00 óráig politikai demonstrációt tart a helyi Komócsin Zoltán téren, a munkásőrség parancsnoksága előtt. A demonstráció alkalmával politikai beszéd nem hangzik el, viszont több alkalommal a szervezők fel kívánják olvasni a FIDESZ munkásőrséggel kapcsolatos állásfoglalását. Intézkedés: - a rendezvény biztosítását megszervezzük; - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. 3. TA 12-14 A szegedi Ellenzéki Kerekasztal megegyezett abban, hogy október 6-át közösen ünneplik meg. Ez alkalommal – a ’48-as vértanúk mellett – megemlékezést terveznek Kovács Józsefről is, aki az ’56-os események kapcsán vesztette életét. Eléképzelésük szerint az Aradi vértanúk terén felállított kopjafánál lenne a koszorúzás. Intézkedés: - a rendezvény előkészületeiről operatív úton további információt gyűjtünk; - a BM III/III-7. Osztályt tájékoztatjuk. 4. ATA 12-12 TE 12-12 A Szegedi Nyomda kezdeményezésére új helyi napilap indítását tervezik. A szerkesztőbizottság a tervek szerint Király Zoltán országgyűlési képviselőből, Gyulay Endre szeged-csanádi püspökből, Szerencsés Györgyből a helyi MSZDP vezetőjéből, Simor Ferencből a Kereszténydemokrata Néppárt ideiglenes helyi elnökéből, illetve megbízottaikból állna össze. A lap profilját is ők alakítanák ki. Az újságírók névsorára Kispál Antal a szegedi Hírlapkiadó Vállalat igazgatója tesz javaslatot. Az elképzelések szerint kezdetben 20 ezer példánnyal indulnának, majd ezt felfuttatnák 50 ezerre. Az esetlegesen jelentkező devizás papíralapanyag hiány áthidalására a nyugati szociáldemokrata pártoktól, illetve egyházi szervezetektől várnak természetbeni támogatást. Az újságnak egyelőre még nincs kialakult címe, bár az első próbaszám már elkészült. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. 5. K/3 12-14 A Kereszténydemokrata Néppárt 1989. szeptember 30-án 10.00 órai kezdettel Budapesten, a József Attila Gimnázium dísztermében (XI. ker., Villányi út 27.) tartja első országos gyűlését, melyre eljönnek a holland, a belga, az osztrák, az olasz és a nyugatnémet testvérpártok képviselő is. A párt vezetői szeptember 28-án 14.00 órai kezdettel a 79 gyűlés előkészületeiről (Budapest V. ker. Arany János u. 1. III. e.) sajtótájékoztatót tartanak. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. dr. Bikádi János r. szds. áb. értékelő tiszt dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese 1989. szeptember 28. =nr. 116 890928 09.15= Titkos! XII. 1989. szeptember 28. (116) 1. K/3 12-14 Novák Zsófia (1025 Budapest […]) FIDESZ aktivista arról értesíti Ökrös Tamás szegedi FIDESZ vezetőt, hogy 1989. októberében a FIDESZ 30 ezer példányban „Revolúció” címmel kéthetente megjelenő új folyóiratot ad ki, mely a FIDESZ-Press helyébe lépne. Az újság politikai, gazdasági, környezetvédelmi és kulturális rovatokból állna. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. 2. K/3 12-14 Az SZDSZ szegedi aktivistái 1989. szeptember 28-tól minden héten csütörtökön 17.00 órai kezdettel Szegeden a Dózsa György u. 2. szám alatt a választási kampány aktuális kérdéseiről rendszeresen megbeszélést tartanak. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. dr. Bikádi János r. szds. dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes főkapitány áb. helyettese Fejér megye 1989. július 31. R-21-5-4/15/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) VIII. 1989. 07. 31. (15) ASZA 12-12 1989. július 30-án 12.00 órakor Belsőbárándon Morvay László grafikus, budapesti lakos vezetésével tiltakozó demonstrációt szerveztek a Gaál Imre Stúdió művésztelepén. A demonstrációra azért került sor, mert a belsőbárándi kastély épületét – melyet 6 éve használnak – több jelentkező közül nem ők vásárolhatták meg, ezért tiltakoznak „a kastély korrupt, igazságtalan eladása, a rossz kultúrpolitika ellen”. A demonstrációt az illetékes rendőri szervnek nem jelentették be. A falu lakói a művészek demonstrációja hallatán egy ún. ellendemonstrációt terveztek, amely viszont a tanácselnök személyes közbenjárása miatt elmaradt. 80 A demonstráció a meghirdetett időben 20–25 fővel (nagyrészt 16 év körüli diáklányok) megtartásra került, mellyel szemben a helyi lakosság passzívan viselkedett, sőt a 13.00 órára meghirdetett kiállításon sem vett rész senki. A megmozdulást a Magyar Televízió filmre vette, melyet 1989. augusztus 15-én a Stúdió ’89 című műsorban adnak le. A demonstráció zavartalanul zajlott le, a művészek a mai napon elhagyták a községet, mivel szerződésük lejárt. Megjegyzés: a megmozdulás tervét a BM III/3. Osztály korábban már jelezte „napi operatív információs rendszer”-ben. Intézkedés: - az illetékes rendőr szerven keresztül, valamint hivatalos és társadalmi kapcsolatok felhasználásával tájékozódtunk a tervezett tüntetésről; - a rendbontás megelőzése érdekében kértük a tanácselnök közreműködését. Marócsik Mihály r. alezredes hdgy. Bor Géza r. értékelő tiszt 1989. augusztus 15. R-21-5-4/16/1989. VIII. 1989. 08. 15. (16) Szigorúan titkos! (selejtezésig) ER 14-14 P. I. Zs. 1988. március 23-án jogellenesen az NSZK-ban maradt. 1989. augusztus 14-én a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságon megjelent és önvallomást tett. Beszámol arról, hogy 1988. március 24-én Ausztriában találkozott V. Z-nal, volt munkatársával, aki 1986 augusztusában maradt jogellenesen külföldön. Vincze elkísérte az NSZK-beli Bad Reichenhall-i járási hivatalba, ahol NSZK igazolványt kapott. Ezt követően gerincműtéten esett keresztül, majd felgyógyulása után V. Z-on keresztül több külföldön élő magyarral ismerkedett meg, így többek között N. I-nal, D. L-val, B. A-val, akik román állampolgárok és amerikai engedéllyel tartózkodnak az NSZK-ban. Elmondása szerint a CIA szolgálatában állnak. N. A. szintén román állampolgár [a] BND szolgálatában áll. Fenti személyek P. I-t elkísérték Münchenbe, ahol kihallgatáson vett részt. Majd ezután Schönau am Königssee 8240, See Str. 52. szám alatti lágerba került. Itt újabb magyar személyekkel ismerkedett meg, így többek között M. L-sal, M. G-ral, akik szintén kapcsolatban állnak CIA-vel és többször is beszállította őket saját gépkocsiján Münchenbe a Traunsteiner Str., illetve a Chimgau Str. 112-be, ahol nagyobb összegeket kaptak. Állítása szerint V. Z. és R. J. egy német hölgy társaságában jelenleg is Magyarországon tartózkodik bizonyos megbízatással. N. A., B. A. és K. B. Romániából az NSZK-ba távozott személyek NSZK állampolgárságot kaptak, és szintén gyakran utaznak Magyarországra különböző megbízatásokkal. A magyarországi utakat megelőzően rendszeresen felkeresik a Rosenheim-i és a Chimsee-i USA katonai bázisokat. Megjegyzés: P. Zs. I. meghallgatására közvetlenül hazatérését követően a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztályán került sor. Intézkedés: - a felmerült személyek alapellenőrzésére a Fejér Megyei RFK III/II. Osztálya tett intézkedést; - az alapellenőrzések elvégzése után P. folytatólagos meghallgatására intézkedtünk. 81 Marócsik Mihály r. alezredes fhdgy. főkapitány áb. helyettes dr. Csizy Csaba r. áb. fővizsgáló 1989. augusztus 28. R-21-5-4/17/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) VIII. 1989. 09. [sic!] 28. (17) HMT 12-14 A SZER egyik munkatársa július hónapban több hetet töltött Kanadában az ottani emigráns szervezetek meghívására. Az út egyik célja volt a magyarországi ellenzéki erőknek nyújtandó támogatás előkészítése, amely elsősorban nyomdatechnikai berendezéseket jelentene, de bizonyos esetekben pénzügyi segítséget is az 1990-es választások befolyásolása érdekében. Szóba került egyes ellenzéki tömörülések vezetőinek (tagjainak) a politikai, választási harc taktikai és stratégiai kérdéseivel kapcsolatos „tanulmányútjai” finanszírozása. A SZER fenti munkatársa várhatóan szeptember elején Magyarországra látogat. Megjegyzés: az információ szorosan kapcsolódik az R-21-5-4/66/1988. számú napi jelentéshez. Intézkedés: - hírforrásunknak feladatokat határozunk meg az információ további pontosítására, kiegészítésére. Marócsik Mihály r. alezredes hdgy. főkapitány áb. helyettes Bor Géza r. értékelő tiszt 1989. szeptember 14. R-21-5-4/18/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) VIII. 1989. 09. 14. (18) K/3 12-12 Egy ismeretlen, magát Urs-nek nevező személy tájékoztatja H. B. Svájc, 4107 Ettingen, […] szám alatti lakost, hogy néhány napja szabadságukat töltik Magyarországon, a Balatonnál. Közli, hogy Budapesten még néhány dolgot el kellett intézni azért, hogy karitatív jelleggel küldeményeket szállíthassanak Romániába és a Szovjetunióba. Az anyag további részében szeptemberben esedékes NDK-beli (Lipcse) találkozásukkal kapcsolatban hívja fel néhány dologra a figyelmet, ami esetleges kémtevékenységgel is szinkronba hozható: - Postáit, telefonjait ellenőrizni fogják az NDK hírszerző, illetve elhárító szervek. - Nem tanácsos Lipcséből Hallén kívül az autóval való közlekedés, azonban ez az útvonal az „előírt”. - Ha mint NDK-beli üzleti partner jönnek, akkor különösen felkeltik a fenti szervek érdeklődését, amit alátámaszt „Urs” azzal, hogy őt, aki kémiai berendezések építésében tevékenykedik, feltehetően ellenőrzik. - A találkozásuk során kerülni kell a templomok környékét, ahol „nyüzsögnek az SI szervek”. 82 Urs a korábban megállapodottak szerint közli, hogy 18 órakor, illetve biztosítékként 19 órakor felbukkan a lipcsei főpostahivatalnál. Közben be fog nézni a telefonhoz is, mert amennyiben hazatelefonálnak, elég egy hívás […] alá, ahol csak az időpont közlésére van szüksége. Megjegyzés: az anyagban több helyen olyan kifejezéseket használnak, amely kettőjük számára egyértelmű, ugyanakkor egy harmadik személy részére értelmetlennek tűnik. Intézkedés: - az anyagban szereplő személyeket és címeket ellenőrizzük a KKA-ban; - a szükséges koordinálások elvégzése céljából részletes információs jelentést készítünk a BM III/II-11. Osztály részére. Marócsik Mihály r. alezredes hdgy. főkapitány áb. helyettes Bor Géza r. értékelő tiszt 1989. szeptember–október (?) R-21-5-4/19/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) ASZA 12-14 Kb. 2–3 hónapja tartózkodik Magyarországon, Székesfehérváron, […] (özv. H. J-né) szám alatt Abdul néven bemutatkozott líbiai állampolgár. Székesfehérváron kapcsolatba került B. L. Székesfehérvár, […] szám alatti lakossal, aki az alábbiakat tudta meg róla: Líbiából származik, ahol 5 év katonai szolgálatból 3 évet töltött le, melynek során Tripoli mellett légierő kommandós képzésben részesült, majd ezt követően váratlanul Csádban be is vetették, mint ejtőernyőst. Mióta Magyarországon tartózkodik, teljesen elzüllött […],7 holott aktívan sportolt (karatézott). Szeptember 13-án várta egyik ismerősét Líbiából, aki feltehetően katonatiszt. Lakásában önellenőrzésre utaló körülményeket lehet felfedezni. A tárgyak, papírok, okmányok elhelyezésére Abdul nagy figyelmet fordít, mert azokat mindig bizonyos szögben helyezi el a másik tárgyhoz képest. A bejárati ajtóra felül celluxszalagdarab van ragasztva. A lakásban a villany még akkor is ég, amikor nem tartózkodik otthon. A szobájában különböző típusú kések rajzai találhatók. Magyarországra érkezése után első dolga volt, hogy egy közepes méretű, tőrszerű kést vásároljon. Feltehetően még pár hónapot, vagy akár egy évet is itt tölt, minden vágya Amerikába eljutni. Intézkedés: - a beszerzett adatokat pontosítjuk, operatív lehetőségeinknek megfelelően kiegészítjük, majd tájékoztató jelentést készítünk a BM III/II-13. Osztály részére, ellenőrzését a velük egyeztetett módon a terrorelhárítás vonalán megszervezzük; - adatainak megállapítása után ellenőrizzük a SZOUD-ban; - a központi osztállyal egyeztetve, KEO fedéssel meghallgatjuk. Győr-Sopron megye 1989. július 24. 83 Szám: R-61/6/34/1989. I. 1989. július 24. (34) Szigorúan titkos! (selejtezésig) 1. K/3 12-12 Az MDF debreceni szervezete levélben felvette a kapcsolatot Lőrincz Gábor Sopron, […] sz. alatti lakossal azzal a céllal, hogy a soproni és Sopron környéki alternatív szervezetekkel közösen segítsék elő szervezéssel és tevékeny közreműködéssel annak a programnak a létrejöttét, melyet őt „Páneurópai Piknik a vasfüggöny helyén” elnevezéssel terveznek. Az MDF és az országos klubtanács ezt a rendezvényt az 1989. augusztus 19–20-i európai baráti társaságok találkozójára ráépülve akarja megszervezni Fertőrákos térségében, az osztrák–magyar határ jelenleg „kerítésmentes” sávjában. A rendezvényen támogatni akarják mindazon szervezeteket és személyeket, akik a közös európai ház létrehozásán fáradoznak. A résztvevők szerződésben akarják megerősíteni közös lehatározásukat a páneurópai eszmeiség terjesztését illetően. Felhívással fordulnának Európa valamennyi baráti közösségéhez, hogy augusztus 20-án az országhatárok jelképes megszüntetését demonstrálva rendezzenek hasonló találkozókat. Védnökül akarják felkérni dr. Habsburg Ottót, az Európa Parlament elnökét, 8 valamint a magyar államminisztert.9 Intézkedés: - a III/III. Osztály a további fejleményeket figyelemmel kíséri, az információt megküldte a BM III/III-4. Osztálynak, elvégzi a társszervek tájékoztatását. 2. HMB 12-12 1989. július 20-án a győri ellenzéki szervezetek közül az FKGP, az MDF és az SZDSZ győri szervezetei kimondták a győri Ellenzéki Kerekasztal megalakulását. Az előre elkészített alakuló nyilatkozatot csak kismértékben változtatták meg, mivel a kerekasztalból egyes szervezetek kimaradtak. A nyilatkozat hat pontot tartalmaz, célkitűzéseik azonosak az eddig megalakult kerekasztalok programjaival. A kiadás időpontját a résztvevők július 14-re visszadátumozták. Az MDF képviselője kijelentette, hogy a DASZ nem szűnik meg, mert annak tagjai közül nem mindegyik vállalta az Ellenzéki Kerekasztal tagságot. Megállapodtak abban, hogy heti tanácskozásaikra mindegyik tagszervezet egy állandó és két póttagot állít. Közülük július 27-én egy titkárt választanak. Követeléssel akarnak fordulni a tanács felé, hogy tárgyalásaikon a későbbiekben újságíró ne vehessen részt. Intézkedés: - a III/III. Osztály az információt jelentette a III/III. Csoportfőnökség felé, a további fejleményeket figyelemmel kísérik. Jóváhagyom: dr. Cseszregi József r. ezredes főkapitány áb. helyettese Módok Árpád r. alezredes ért. és táj. tiszt 1989. július 25. R-61-6/35/1989. I. 1989. július 25. (35) Szigorúan titkos! (selejtezésig) K/3 12-12 A Szabad Demokraták Szövetségének radikális csoportja Zalaegerszegről július 10-én adott fel egy felhívást a soproni csoport képviselőjének, Kőműves Géza (szerepel az 1989/6. sz. napi információnkban) Sopron, […] szám alatti lakosnak. A felhívás minden 84 szövetség részére készült és azt tartalmazza, hogy a zalaegerszegi csoport mindenki támogatását kéri egy rendkívüli közgyűlés összehívására. Szeretnék elérni a tagok 20 százalékának kezdeményezését, amit az SZDSZ tanács felé továbbítanának. A közgyűléssel – hivatkozva az 1989. IV. 16-i döntésre – el akarják érni, hogy minél előtt párttá alakuljanak. Amennyiben a rendkívüli közgyűlés összehívásra kerül, tájékoztatót kérnek az Ellenzéki Kerekasztal eddigi elért eredményeiről és a választási előkészületekről. A felhívást a radikális csoport nevében Ábrahám András, Monek József és Takács Lajos ügyvivők írták alá. Megállapítottuk, hogy Kőműves Géza július 17-én küldte el válaszát Zalaegerszegre, amiben kifejti, hogy jelenleg még nem értenek egyet az idő előtti párttá alakulással annak ellenére, hogy azt elvben nem vetik el. Anyagi, létesítményi és technikai feltételek hiánya miatt nem áll szándékukban alájátszani egy látszattöbbpártrendszernek. Intézkedés: - a III/III. Osztály tájékoztatta a BM III/III-4. és a Zala Megyei RFK III/III. Osztályait; - további fejleményeket operatív úton figyelemmel kísérik. Jóváhagyom: dr. Cseszregi József r. ezredes főkapitány áb. helyettese Módok Árpád r. alezredes ért. és táj. tiszt 1989. szeptember 15. R-61-6-36/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) I. 1989. szeptember 15. (36) LBE 13-13 1989. szeptember 12-én a Soproni Rendőrkapitányság vezetőjénél megjelent dr. Csóka Pál Sopron, […] és Horváth Zoltán Sopron, […] sz. alatti lakosok, a Magyar Demokrata Fórum soproni szervezetének vezetőségi tagjai. Tájékoztatták a rendőrkapitányság vezetőjét arról, hogy szervezetük levelet kapott a jelenleg illegálisan működő Magyar Nemzeti Szocialista Párt vezetőségétől, amelyben programjukat vázolják. A pártprogram, illetve a hozzá írt szöveg megítélésük szerint alkotmányellenes, törvénysértő, ezért kötelességüknek tartották a rendőrség tájékoztatását. A levelet azzal adták át, hogy 1989. szeptember 14-én visszamennek érte, mivel azt az MDF országos vezetőségéhez kívánják továbbítani. „Magyar Demokrata Fórum soproni szervezete titkára Sopron” címzésű Nyilasi Ferenc, Veszprém feladójú, golyósirónnal, folyóírással, franciakockás papírra íródott nyolcoldalas levélben a Magyar Nemzeti Szocialista Párt vezérkara támogatja az MDF azon törekvését, hogy Mindszenty József földi maradványait hozzák haza Magyarországra. Ezzel egy időben az MNSZP támogatást kér a párt legálissá válásához, illetve működéséhez. A volt Nyilaskeresztes Párt jogutódjának vallja magát. Több tízezer fős tagsága van, valamint fegyveres földalatti hadereje. Programjuk lényege: Az ország elnevezése Magyarország legyen. Létesüljön nemzeti számonkérő szék, amely vizsgálja felül az elmúlt 40 évben történt törvénysértéseket és eszközöljön felelősségre vonásokat. Fegyveres erőket, testületeket újra kell szervezni, azokból az MSZMP tagokat el kell távolítani. Minden állami, vállalati posztról el kell távolítani az MSZMP tagjait. A magyar címert népszavazás határozza meg, a nemzeti zászló kék, fehér, zöld színű legyen, középen a nyilaskereszttel. A vörös szín törlendő nemzeti jelképeinkből. Az egyház kapja vissza összes volt ingatlanát, el kell végezni a gyárak, üzemek, bankok, iskolák stb. reprivatizálását. Vissza kell állítani a Trianon előtti államhatárokat, ha kell fegyverrel is. A szakszervezetek vezetői egyetlen pártnak sem 85 lehetnek tagjai. A kereskedelmi hálózatot magánkézbe kell adni. A rendőrség feloszlatandó, helyette nemzetőrséget és csendőrséget kell szervezni. A Magyar Néphadsereg helyett Honvédség szóhasználat legyen. A határőrség helyett határvadász vagy határrendészet szervezendő. A Kormányőrség helyett nemzeti gárdát kell szervezni, melynek tagjai pártonkívüliek lehetnek, vagy kizárólag nemzeti szocialista párttagok. Követelik Szálasi Ferenc rehabilitálását. Pártok alapításánál alapelv, hogy kommunista programmal nem lehet, kizáró ok viszont nem lehet az antiszemita és fasiszta elv. Az 1956-os forradalom minden kivégzett harcosát rehabilitálni kell, még a börtönből szabadult köztörvényes személyeket is. Önkormányzattal rendelkező cigánykolóniákat kell létrehozni. A levél végén kilátásba helyezik, hogy amennyiben ellenük valaki fellép, azt likvidálják, aki szimpatizál velük, az hű szövetségesre talál. Jóváhagyom: dr. Cseszregi József r. ezredes főkapitány áb. helyettese Módok Árpád r. alezredes ért. és táj. tiszt 1989. szeptember 28. R-61-6-37/1989. I. 1989. szeptember 28. (37) Szigorúan titkos! (selejtezésig) HMB 12-12 HÜ 12-12 Az SZDSZ Brennbergbányán 1989. szeptember 22–24-ig megtartott tábora a következők szerint zajlott le: Az előzetesen kialakított programtól nem tértek el, a kijelölt előadók előadásaikat megtartották. Szabó Miklós elsősorban az SZDSZ liberális párt jellegét domborította ki, erősen preferálva ezekben az emberjogi, polgárjogi elemeket, valamint a szociáldemokrata értékeket. Előadását követően jószerivel 4 órás tartalmatlan fecsegés következett, melynek egyetlen jellemzője „az MDF ellenség” volt. Kis János az SZDSZ jelöltállítás személyi és politikai követelményeiről szombaton reggel tartott 1 órás előadást, a már ismert kritériumokról: feddhetetlenség, rendezett életmód, bizonyos mértékű ismeretség. Lehet az SZDSZ jelölt kívülálló is, de akkor támogassa és fogadja el programját. Ezután Tölgyessy Péter „A választási rendszer és az SZDSZ” címmel tartott előadást. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy amin a személyek neve lesz, az egy kis téglalap alakú cédula és ABC sorrendben fognak szerepelni rajta a jelöltek, megjelölve, hogy valamelyik pártnak a jelöltjei, vagy függetlenek. Az SZDSZ a FIDESZ-el állít közösen egy jelöltet, akkor a választások előtt 8. napig nyilatkozniuk kell arra nézve, hogy hány százalékban osztoznak a jelöltön. Ha mondjuk fele-fele arányban küldték a jelöltet, akkor 50–50 százalékban bírják azokat a töredék szavazatokat, amelyek erre a jelöltre estek. Ennek rendkívüli a jelentősége, ha a végső szakaszban sikerül bevinniük a választási törvénybe, mert ez azt jelenti, hogy nincs szükség mindenütt egyenként indulni. Nagyon fontos, hogy megszerezzük a 150+ 2x750 aláírást, mert erre szükségünk lesz a megyei listaállítás jogához, a nyilvánossághoz jutás tekintetében, de a választások előtti 8. napon valamelyik jelöltünk visszaléphet egy másik javára, és bejelenthetjük, hogy közös jelöltünk van és akkor már az fog elindulni a választásokon. Ha elérték a 15 százalékot, akkor a többiek kiesnek, ha nincsenek ilyen[ek] legalább hárman, akkor a három legjobb jelölt marad bent. A második fordulóban elég már a relatív többség is, tehát az nyeri meg a képviselői mandátumot, aki a legtöbb 86 szavazatot kapta a második fordulóba kerültek közül. Megjelenésnek itt elég a 25 százalék. Nos ez az eredmény megállapítása nagyjából. Egymás mellett a pártok de már nem ABC sorrendben, hanem sorsolással megállapított helyen, megyénként eltérő listaszámot kapnak. Tehát a sorshúzás alapján kihúzzák, hogy az SZDSZ Komárom megyében a második, ez azt jelenti, hogy a második helyen szerepel. Ezen a listás választócédulán szerepelnek a jelöltek, a párt neve, és a párt szimbóluma. Tehát ez a négy név, amely az ott elnyerhető mandátumok számával azonos, pld. Nógrád megyében. Senki ne értse félre, hogy kétszer annyit lehet indítani, de magára a listára már csak annyi embernek a neve kerül, ahány mandátum azon a területen van. Különben elképzelhető, hogy a megyei rendszerben az SZDSZ egyetlen mandátumhoz nem jut. Ezért nagyon összetett rendszert vezettünk be, nem annyira az SZDSZ miatt, hanem az elemi igazságosság is ezt kívánta. A megyék kicsik, 13 egységben 6 vagy annál kevesebb mandátum kerül elosztásra. Nagyon sok párt fog indulni a választásokon és feltehetőleg egy sem fog kirívóan jó eredményt elérni. Nagyon közeliek a pártoknak az eredményei, az alacsony mandátumszám ahhoz vezet, hogy nem annyira a szavazatok száma szerint fogják megkapni a pártok a mandátumokat, hanem egy olimpiai verseny módjára, inkább a sorrend fog dönteni a mandátumokban. Nevezetesen az, hogy megkapja a mandátumot az első 4, 5, 6 párt, és a többiek nem fognak mandátumhoz jutni. Számításaink szerint az MSZMP, aki feltehetően a legerősebb párt lesz, második mandátumát csak a 6., 7. mandátumos körzetekben tudja csak elnyerni. Ezért bevezetünk egy olyan rendszert, aminek a lényege: amikor megtörténik a választás, akkor először országosan összesítjük az eredményeket. Minden szavazatszám felkerül az Országos Választási Bizottsághoz. Ott kiszámítják az összeszedett választási szavazatot és azt, hogy mennyi az a 4 százalék, vagyis hány szavazatra van szükség ahhoz, hogy valaki elérje a 4 százalékot + 1 szavazatot. Az a párt, amelyik nem érte el a szintet, annak a szavazatai érvénytelenek, és nem veszik figyelembe a választási eredmény megállapításakor. ezeket a pártokat törlik, és újra kezdődik az egész számítási mechanizmus, most már megyénként. Megyénként megállapítják az érvényes szavazatokat, megkapják azt a mennyiséget, amivel szükséges, hogy valaki mandátumot kapjon. Olyan is kaphat mandátumot, aki eléri ennek az osztónak a kétharmadát, akkor az a mandátum nem kerül a megyében elosztásra, hanem felkerül az országos listára. Nagymértékű erkölcsi nyomást kell gyakorolni az egész ellenzékre, hogy a legjobb ellenzéki erők javára vissza kell lépnie a többi pártnak. Az a lényeg ebben a rendszerben, hogy ki lesz a legjobb ellenzéki jelölt, mert az fog megmérkőzni a második fordulóban reményeink szerint az MSZMP jelöltjével. Mint a gödöllői, szegedi, kecskeméti, zalaegerszegi tapasztalatok mutatják, a legjobb ellenzéki jelöltnek óriási esélye van arra, hogy az MSZMP jelöltjét legyőzze. Megítélésünk szerint néhány népszerű MSZMP politikus kivételével, valamennyi egyéni kerületben megnyerhetők a választások, ha létezik egy ilyen értelembe vett ellenzéki egység, ami nem nagy kívánalom. Franciaországban a hasonló választási szisztémában nagyon ritkán fordul elő, hogy valamelyik oldal több jelöltet futtatna a második fordulóban, hiszen ezzel saját esélyeit rombolja, ebben a választási szisztémában az MSZMP igen súlyos vereségre számíthat. Azokban az esetekben, ahol az SZDSZ-nek komoly esélye van minden szövetséges nélkül is a legerősebb ellenzéki jelölt kiállítására, egyszerűen felesleges a koalíció, nem szorulunk külső támogatásra. A második típusos eset, és ez túlnyomórészt az egyéni kerületekre érvényes, ahol ügyes koalíció kötéssel elképzelhető, hogy az SZDSZ jelölt legyen a legerősebb ellenzéki jelölt, tehát érdemes volna egyéni kerületekben is koalíciót kötni, de nem eleve, hanem bejelenteni az embereinket a 30. napon, és 30. nap és a 8 nap között megkötni a koalíciót, ezt követően a 8. napon nyilatkozni. Egy közös jelölt esetében vereség esetén is a töredék szavazatai az osztozkodás arányában felkerülnek az országos listára. Amennyiben ennek a jelöltnek sikerül megelőznie az MDF emberét, akkor az MSZMP-vel szemben ez az ember fog küzdeni. Túl reménytelen ez is, csupán azért kell indulni, hogy a töredék szavazatokat az országos listára megszerezzük. A listás helyzethez nagyon pontosan kellene tudni az egyes pártok várható eredményességét. Annak van értelme, hogy a 30. és a 8. nap között egy közvélemény kutatással felmérni a megyéket, hogy hogyan áll az SZDSZ. Már a kampány vége felé. itt 87 is kitaláltunk egy új intézményt, az ún. kapcsolt lista intézményét. Ez azt jelenti, hogy nem muszáj közös listát állítani. A közös lista micsoda? Eleve két párt az SZDSZ és a FIDESZ együtt indul. Eleve együtt állítják össze a listát és a 30. napon egy közös listát jelentenek be. Ez szoros választási koalíciót jelent. De elképzelhető egy olyan megoldás is, hogy nem állítanak közös listát, hanem valamennyien külön listával szerepelnek egészen a választások előtt 8. napig. Ekkor ellenben bejelenthetik, hogy kapcsolják a listájukat, nyilvánosságra hozzák. Ez annyit jelent, hogy bármelyik listára esik a szavazat, előre meghatározott szabályok szerint fogják szétosztani a mandátumot. Pl.: az egyik a 2-es, a másik a 7-es és úgy döntöttek, hogy a 2-es első embere viszi az első mandátumot, a 7-es első embere a másodikat, akkor ezen szabályok szerint fogják szétosztani a mandátumot. Ez arra ad lehetőséget, hogy az utolsó pillanatban is lehet szövetséget kötni. Itt nem annyira a százalék, hanem a sorrendiség a fontos. Feltehetőleg minden megyéből egy-egy mandátum át fog csúszni az országos listára. Pl.: Nógrád megyében 3 párt fog feltehetően mandátumhoz jutni, az első három. Amennyiben az említett közvélemény kutatásból az derülne ki, hogy az SZDSZ a negyedik, és a FIDESZ az ötödik, akkor célszerű koalíciót kötni, ellenkező esetben egyikük sem jut mandátumhoz. Ebben a szisztémában nagyobb megye esetében pl. Fejér megye, ahol 6 hely van felírva, de feltehetőleg 5 fog felosztásra kerülni, amennyiben a FIDESZ a negyedik, az SZDSZ az ötödik helyen osztozik, öngyilkosság koalíciót kötni, mivel ha koalíciót kötnek, nem fognak szerezni annyi szavazatot, hogy két mandátumhoz jussanak. azzal a furcsa helyzettel állunk ilyenkor szemben, ha külön-külön indulnak, mindegyik párt megkapja a maga egy-egy mandátumát, ellenben ha szerencsétlen koalíciót kötnek, akkor ketten együtt jutnak egy mandátumhoz. Ilyen megyékben nagyon fontos, hogy megbízható, friss adatokhoz jussunk. Tehát az SZDSZ célja az volna, hogy mindenképpen besurranjon még az utolsó helyen is. Koalíciót kötni akkor van értelme, ha kívül vagyunk ezen a körön. A jelenlevő kb. 20 fő elég nehezen értette meg a szavazási mechanizmust, és javasolták, hogy Tölgyessy minden megyéből 2–2 embernek tanítsa meg ezt a dolgot és ők képviseljék ezt a tudást az adott helyen. Tartalmi részét leírni kész öngyilkosság lenne. Kis János kifejtette, hogy a tábor résztvevői amit az előadáson hallottak, azt kívülállónak ne mondják el két okból: egyrészt a választási rendszer ilyen sajátosságait nagyon-nagyon kevesen ismerik az országban és sokan sosem fognak rájönni, másrészt koalíciós partnereikről és lehetséges ellenségeikről már olyasmiket mondtak el, amit egyébként nekik nyíltan nem mondanának. Ezért az itt készült esetleges magnófelvételeket ne hozzák nyilvánosságra, ami itt történt maradjon köztük. Ezt követően Tölgyessy különböző kérdésekre válaszolva többek között kifejtette, hogy nekik valójában a többi ellenzéki pártok is választási ellenfeleik, hiszen komoly stratégiai, politikai nézetkülönbségek vannak közöttük. Tartanak attól, hogy túl sok jelölt kerül fel a listára és ez megnehezíti a választópolgárok sorsát, mivel sokan nem érik el a 4 százalékot, így sok szavazat megy veszendőbe. Kis János kilátásba helyezte, hogy nem volt ez az utolsó tábor a kampányszervezők részére. Ezt követően regionális csoportmunka következett, melynek témája a választási rendszer, jelöltállítás és a kampányszervezés volt. Ez szerint a jelöltön túl kell a kampányhoz „arculat” csoport, egy sajtócsoport, adatbank és rendezvényszervező. A csoport image-hoz hozzátartozik, hogy már mostantól ügyelni kell bizonyos „jeles napokra” (szeptember 29., október 6., október 23., december 6. és karácsony), amikor a szervezet megmutathatja arcát és lehetőleg ismertté teheti jelöltjét. Megnyerni szándékozzák a hátrányos helyzetűeket, a nemzeti kisebbséget. Vasárnap délelőtt Pajor András pszichológus tartott előadást a választási harc pszichológiájáról, majd Kis János bezárta a tábort. Ezután megkoszorúzták az ideiglenes kőhidai emlékművet. Összegezve: várható volt és kikristályosodott, hogy a következőkben a különféle demonstrációk szervezését az SZDSZ nem közösködve senkivel, vállalja. Aktív és offenzív propaganda kampány fog indulni, egy-két héten belül megkezdődik a helyi regionális központok felállítása, felszerelése. Intézkedés: 88 - a III/III. Osztály soron kívül tájékoztatta a BM III/III-4. Osztály vezetőjét. Jóváhagyom: dr. Cseszregi József r. ezredes főkapitány áb. helyettese Módok Árpád r. alezredes ért. és táj. tiszt Hajdú-Bihar megye 1989. július 3. Szám: R-5/28-4/1989. XIII. 1989. július 3. (22) Szigorúan titkos! (selejtezésig) 1. HMB 12-13 Albert János „F” dossziés személy – a debreceni központú MDK elnöke – az ellenzéki szervezeteket – közöttük az MDF-t is – az MSZMP által irányított szervezeteknek tartja, melyek pozícióharcot folytatnak a nép nevében, de nem a népért. Az igazi hazafiak hangja – véleménye szerint – most elvész. Olyannyira kilátástalannak ítéli meg a helyzetét (helyzetüket), hogy komolyan foglalkozik az ország területének családjával történő végleges elhagyásával. Távozási szándékának előkészületeit nem tapasztaltuk részéről. Intézkedés: - az információt továbbítottuk a III/III. Csoportfőnökség ügyeleti rendszerében, valamint A[lbert] J[ános] személyével kapcsolatos információk bővítéséhez használjuk fel. 2. HK 12-13 Debrecenben az Angyalföld téri általános iskola dolgozói felhívással fordultak a város összes alap- és középfokú oktatási intézményeinek dolgozóihoz, melyben kérték csatlakozásaikat felhívásukhoz, mely szerint nem értenek egyet a kormány és a SZOT 13/1984. ÁBMH rendelet hatálya alá tartozó oktatási dolgozók bérrendezésével 1989. szeptember 01-től. Követelik, hogy a) hasonlóan a közművelődési dolgozók béréhez, ők is 40 százalékos béremelésben részesüljenek; b) a bérezés alapja az 1989. január béralap legyen; c) a kétlépcsős megoldás helyett ez évben egyszeri 40 százalékos béremelést hajtsanak végre 1989. áprilistól visszamenően. Amennyiben a követeléseket nem teljesítik, 1989. szeptember 01-től nem kezdik meg az oktatási évet. Felhívásukat 100 példányban készítették, a csatlakozás határideje: 1989. július 10. Intézkedés: - az információt megküldtük a BM III/III-7. Osztálynak, valamint továbbítottuk a III/III. Csoportfőnökség ügyeleti rendszerében. Benke Gábor r. alezredes főkapitány áb. helyettes Durkó Zoltán r. fhdgy. értékelő tiszt 1989. július 10. Szám. R-5/28-4/89. Szigorúan titkos! 89 (selejtezésig) XIII. 1989. július 10. (23) 1. HMT 12-12 Habsburg Ottó június 20-i látogatása [a] Hajdú-Bihar megyei MDF szervezetnek 40 ezer forintjába került, melyből mintegy 10–12 ezer forint ráfizetése van. A hiányt Habsburg Ottó néhány publicisztikai írásának közreadásából, illetve az ebből befolyó szerzői díjakból próbálják pótolni. A látogatás során Habsburg Ottó rendkívül határozott, egyértelmű politikusnak mutatkozott. A vele folytatott beszélgetések során kijelentette, hogy nagyon határozottan kell támogatni az állami politika, külpolitika vonalait, azt semmi képen sem szabad kétségbe vonni, aláásni, illetve megkontrázni. Álláspontja, hogy az új független szervezetek jó, ha támogató, kiegészítő javaslatokkal élnek. A közelmúltban megalakult Erdélyi Szövetség megyei elnöksége kéréssel fordult Habsburg Ottóhoz, hogy az Európa Parlament vállalja, vagy támogassa a Magyarországon élő, vagy a Magyarországra jövő és innen továbbmenő erdélyi menekültek letelepedési gondjainak megoldását. Habsburg Ottó javasolta, hogy a szövetség kérjen minél nagyobb összeget az Európa Parlamenttől, annak lehetőségeit felhasználva a kinti biztosító cégek, bankok, nagyüzemek, és nagyvállalatok irányába. Hangsúlyozta azonban, hogy a pénz csak a magyar külpolitika és állampolitika útjain, csatornáin juthat el Magyarországra, kizárólag ellenőrizhető lakásvásárlásokra vagy ilyen irányú támogatásokra. Javasolta továbbá Habsburg Ottó, hogy a kisebbségpolitikai kérdésekben az Erdélyi Szövetség és hasonló szervezetek adatokkal, ajánlásokkal járuljanak hozzá az Európa Parlament sikeréhez, mikor ebből jelentős nemzetközi fórumot rendez, képviseltessék magukat az állami politikával együtt. Szintén Habsburg Ottó, illetve a fia javasolta, hogy augusztus–szeptember hónapban egy osztrák–magyar szalonnasütés jöjjön létre az osztrák–magyar határon, melyet aztán minden hónapban megismételnének. A programot a Hajdú-Bihar megyei MDF és az ő baráti társasága rendezné, mely egy idő után átalakulna egy baráti mozgalomfélévé a két határ állandó átlépése keretében. Az MDF Habsburg Ottó javaslatát elfogadta, és az elnökség egy tagját bízta meg az esemény megszervezésével. Intézkedés: - az információról a BM III/III-4. Osztályt a jelentés másolati példányának megküldésével tájékoztatjuk. 2. HMT 12-12 Az MDF Hajdú-Bihar megyei szervezete 1989. június 30-án elnökségi ülést tartott, melyen megtárgyalta a választási stratégia és taktika kérdéseit. Az ülésen az országos elnökséget dr. Furmann Imre képviselte. Stratégiájuk – az Ellenzéki Kerekasztal állásfoglalásainak elfogadása mellett – az MDF saját érdekeinek és koncepciójának sérülés, megalkuvás nélküli képviselete. Céljuk minél több MDF tag, illetve jelölt országgyűlési, illetve helyi tanácsi képviselő pozícióba juttatása. Ebben a kérdésben a kerekasztal többi résztvevőjével sem kíván alkudni, bár kerüli a konfliktusokat, az MDF helyi vezetése a listás választást helyezi előtérbe, mivel az MSZMP jelenlegi közérzetbeli, közvéleménybeli helyzete okán nem arathat sikert, ezzel szemben az MDF listái pusztán a szervezet társadalmi megbecsülése révén sikert arathatnak. Hajdú-Bihar megyében 3 tagú választási előkészítő bizottság alakult. Dr. Gali Ákos, Turi Gábor és Székelyhidi Ágoston személyében, akik a választási kampányt fogják irányítani. A választás taktikai eleme, hogy számítógépes módszerrel kimutatják az egyegy területen elhelyezkedő, választási körzetekben élő MDF tagokat, őket összehívják a képviselővé, illetve tanácstaggá jelölés személyi kérdésének eldöntése végett. A választásokkal kapcsolatban szélsőséges taktikai javaslatok is elhangzottak. Javasolták, hogy az MSZMP, a szakszervezet, a Hazafias Népfront színeiben induló jelölteket nem kell kímélni, a lejáratás minden eszközét latba kell vetni ellenük. A tömegkommunikációs eszközökhöz minél több cikket, kisebb-nagyobb hírt kell eljuttatni ennek a célnak az érdekében. A lejáratás mindenféle határát fel kell rúgni, s végre már az MDF-nek igazán ellenzéki helyzetbe kell kerülni a választásokon. A megyei 90 országgyűlési képviselőket – Lékai Gusztáv kivételével – egyszerűen negligálni kell, újjáválasztásukat meg kell akadályozni. A választási előkészítő bizottság július 15-től már megindítja a választási kampányt a helyhatósági választásokra való készülés jegyében. Intézkedés: - az információról a BM III/III-4. Osztályt a jelentés másolati példányának megküldésével tájékoztatjuk. Benke Gábor r. alezredes főkapitány áb. helyettes Durkó Zoltán r. fhdgy. értékelő tiszt 1989. július 19. Szám: R-5/28-4/1989. XIII. 1989. július 19. (24) Szigorúan titkos! (selejtezésig) 1. ASZA 12-12 1989. július 18-án Debrecen több pontján A/4-es nagyságú házi stencilezéssel készült sokszorosított röplap volt található az alábbi szöveggel: „Munkás-tájékoztató 1. szám 1989. július Tiétek a gyár! mert a földekről idehajtották apáitokat, mert minden téglájában az ő rabszolgamunkájuk fekszik, mert a gyár belőletek él, mert ti nyomorodtok meg a gyártól. Lássátok meg! A bankok hiteleket adnak a vezetőknek. Azért, hogy ők miután részvénytársasággá alakítják, fölvásárolhassák a gyárakat. Hogy azok, akik tegnap vörös dumával irányítottak, holnaptól lefölözhessék a hasznot és holnapután kapitalista dumával tehessenek benneteket az utcára. Eszméljetek! Követeljétek tulajdonjogotokat, amiért apáitok sorsával és a saját sorsotokkal fizettetek! Térítésmentes részvények formájában meg kell kapnotok a gyárat! Cselekedjetek! (FIDESZ Táncsics Mihály Csoport, Debrecen).” Intézkedés: - az információt megküldtük a BM III/III-7. Osztálynak, valamint szóban tájékoztattuk a BM III/III-3. Osztályt. Benke Gábor r. alezredes főkapitány áb. helyettes Durkó Zoltán r. fhdgy. értékelő tiszt 1989. július 28. Szám: R-5/28-4/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) XIII. 1989. július 28. (25) TA 12-12 Az 1989. július 19-én leadott napi információs jelentést az alábbiakkal egészítjük ki: 91 A „Tietek a gyár” elnevezésű röplapokat Tóth Tamás „F” dossziés személy, a FIDESZ Táncsics Csoport vezetője sokszorosította saját, házi nyomdájában, ezer példányban. A röplapokat Debrecenben több nyilvános helyen FIDESZ tagok, illetve a Magyar Gördülőcsapágy Művek debreceni gyárában Tóth Tamás terjesztette. Tóth Tamás e hét végén szeretné a röplap 2-es számú változatát elkészíteni és sokszorosítani, majd a jövő héten pedig szórni, illetve terjeszteni ugyancsak az MGM-ben és más nyilvános helyeken. Megállapítottuk, hogy a FIDESZ által augusztusra tervezett tüntetés időpontja augusztus 19-én lesz. Nagy valószínűséggel a Varsói Szerződés fegyveres erőinek 1968ban Csehszlovákiába történő bevonulása miatt rendezik a tiltakozó tüntetést, melynek fő szervezője Tóth Tamás. Intézkedés: - a fenti információt a BM III/III. Csoportfőnökség információs rendszerében leadtuk; - az MGM-ben hivatalos és társadalmi kapcsolatokon keresztül Tóth Tamás tevékenységét figyelemmel kísérjük. Benke Gábor r. alezredes főkapitány áb. helyettes Durkó Zoltán r. fhdgy. értékelő tiszt 1989. augusztus 15. Szám: R-5/28-4/89. XIII. 1989. augusztus 15. (26) Szigorúan titkos! (selejtezésig) 1. ASZA 12-14 Az 1989. augusztus 14-én tiltott határátlépést elkövetett H. S. […] magyar nemzetiségű, román állampolgár meghallgatása során elmondta, hogy Romániában augusztus 20-án amnesztia rendeletet adnak ki és 48 órára megnyitják a határokat. Románia nemzeti ünnepén, augusztus 23-án a határt ismét lezárják, aki ezt követően tiltott határátlépést kísérel meg és elfogják, azt 5 évtől 10 évig terjedő kényszermunkára ítélhetik. Megjegyzés: az információt a Magyarországon letelepülni szándékokozók meghallgatása során ellenőrizzük, mert a jelentésben foglaltak alapján nagy számú büntetett előéletű személy tiltott határátlépése várható Románia felől. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/II-11-a. alosztályt. Benke Gábor r. alezredes főkapitány áb. helyettes Durkó Zoltán r. fhdgy. értékelő tiszt 1989. szeptember 26. Szám: R-5/28-4/1989. XIII. 1989. szeptember 26. (27) Szigorúan titkos! (selejtezésig) HK 12-12 1989. szeptember 24-én a Hajdú-Bihar Megyei Napló szerkesztőségének bejárati ajtaja mellé kihelyezett postaládába ismeretlen személy 1 db magnókazettát dobott be. A ládából kivett kazettát a Hajdú-Bihar Megyei Lapkiadó Vállalat igazgatónője további intézkedés végett a megyei RFK vezetőjének 1989. szeptember 25-én megküldte. A 92 kazettán egy férfihang beszél – mely feltehetően torzított – és az alábbi szöveget tartalmazza: „Első figyelmeztetés az orosz városparancsnoknak. Ha 1989. szeptember 24-én nulla óra után akárcsak egyetlen orosz gép is fel- vagy leszáll, a debreceni repülőtéren bosszút állunk. Kétszázötvenezer embernek hétről-hétre elrabolják a nyugalmát az embertelen és értelmetlen repülések. Ezért ha figyelmen kívül hagyják a felszólításunkat, terrortámadásokat fogunk intézni az oroszok ellen. Mivel az oroszok is polgári lakosokat zaklatnak, a merényletek is az orosz polgári személyeket fogják célba venni, akik Debrecen különböző laktanyáiban vannak. Tudjuk, hogyan lehet azokba a laktanyákba bejutni és kijutni. Tudjuk, hova kell a gyújtó- és robbanószerkezeteket helyezni, hogy a legnagyobb kárt okozzák az emberéletben. Sehol sem lesznek biztonságban, és ha azt hiszik, hogy ez üres fenyegetés, hát csak próbálják ki. A Magyar Felszabadítási Front debreceni szervezete.” Intézkedés: - a kazettán lévő szöveg alapján a szovjet katonai parancsnokságot és az elhárítást tájékoztattuk; - tekintettel arra, hogy az ismeretlen férfi terrorcselekmények elkövetésével fenyegetőzik, felderítése érdekében bizalmas nyomozást kezdeményezünk; - az információt jelentettük a BM III/III. Csfség ügyeleti rendszerében. Benke Gábor r. alezredes főkapitány áb. helyettes Durkó Zoltán r. fhdgy. értékelő tiszt 1989. szeptember 28. Szám: R-5/28-4/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) XIII. 1989. szeptember 28. (28) ASZA 12-12 Az Úton című Debrecenben megjelenő önálló társadalmi és politikai hetilap 1989. szeptember 28-án megjelent számában az alábbi felhívást tette közzé: „A magyar nemzethez! Bejelentjük, hogy 1989. szeptember 1-jén a Jurta Színházban megalakult a Nemzetőrség ideiglenes parancsnoksága. Feladatul tűzzük ki az 1848-as és az 1956-os forradalmi hagyomány szellemében a nemzet önállóságának és függetlenségének kivívását. A nemzetőrség pártokon felül álló, önkéntes társadalmi védelmi szervezet. A nemzetőrségbe várjuk mindazok jelentkezését, akik nem kívánják tétlenül végignézni, hogy a hatalom visszarendeződéssel fenyegetőzzön. Jelentkezzenek a honvédtisztek, akik nem írták alá a Kádár-féle hűségnyilatkozatot! Jelentkezzenek a volt politikai foglyok! Az 1848 és 1956-os hagyományok köteleznek minden hazáját szerető, becsületes magyar. A Nemzetőrség ideiglenes parancsnoksága a Jurta. Jelentkezés előzetesen írásban vagy telefonon. Cím: Budapest 1399 Pf. 629. telefon: 131-280. Nemzetőrség ideiglenes parancsnoksága.” Intézkedés: - a hetilap azon oldalát, melyen a felhívás szerepel, telefaxon megküldtük a BM III/III. Csoportfőnökségnek. Benke Gábor r. alezredes főkapitány áb. helyettes Durkó Zoltán r. fhdgy. értékelő tiszt 93 Heves megye 1989. július 17. Száma: 22-2-33/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) XIV. 1989. július 17-én (33) 1. K/3 12-14 A Magyarországi Szociáldemokrata Párt szegedi szervezete nevében Bene István Szeged, […] sz. alatti lakos, az MSZDP Ellenőrző Bizottságának tagja a szociáldemokraták egri vezetőségétől tájékoztatást kért arról, hogy az egriek elismerik-e a július 1-jén megválasztott pártvezetőséget. Terve, hogy a vidéki pártszervezetek összesített véleménye alapján egy tiltakozó felhívást intéznek a „puccsisták hamis információinak publikálási tilalmáról”. További elképzelése, hogy a vidéki szociáldemokrata szervezetek válasszanak vidéki vezetőséget, hogy ellensúlyozni tudják „a budapesti furcsaságokat”. Tájékoztatja az egrieket arról is, hogy a szegedi vezetőségválasztáson egy egyenruhás rendőr beavatkozott a választások menetébe. Intézkedés: - tájékoztatjuk a III/III-7. Osztályt. Jóváhagyom: szds. Csivincsik János r. ezredes főkapitány áb. helyettes megbízásából Bányai Gábor r. őrnagy III/III. osztályvezető Készítette: Gelencsér Géza r. ért. tiszt 1989. július 20. Száma: 22-2-36/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) XIV. 1989. július 20-án (36) 1. K/3 12-14 Az Új Nemzedék politikai tömörülés előkészítő bizottsága nevében Gyurcsány Ferenc budapesti lakos arról értesítette a heves megyei KISZ-bizottságot, hogy július 22–23-án a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán megalakítják az Új Nemzedék politikai tömörülést. A mozgalom vagy szervezet konkrét politikai programjáról, céljairól Zsámbékon döntenek. A program iránt érdeklődőknek az Új Nemzedék irodája – Budapest XII., Böszörményi út 8. – tud bővebb felvilágosítást adni. Kérik, hogy minél szélesebb körben propagálják az alakuló ülést. Intézkedés: - az információt jelentjük a BM III/III-7. Osztálynak. Jóváhagyom: szds. Csivincsik János r. ezredes főkapitány áb. helyettes megbízásából Bányai Gábor r. őrnagy Készítette: Gelencsér Géza r. ért. tiszt 94 III/III. osztályvezető 1989. július 21. Száma: 22-2-37/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) XIV. 1989. július 21-én (37) 1. K/3 12-14 Az MDF békéscsabai szervezete tájékoztatta a gyöngyösi szervezetet a párttá alakulás előkészítésének helyi és országos tapasztalatairól. Eszerint a fórumtagság 81 százaléka a párttá szerveződés mellett foglalt állást. A választmány úgy döntött, hogy szeptemberben újabb országos gyűlést hív össze, párhuzamosan megtartják a vidéki szervezetek is üléseiket a választásokra való felkészülés jegyében. Az MDF meg szeretné tartani azokat a tagjait is, akik a pártmunkában közvetlenül nem vesznek részt. Kívánságukra ők is MDF tagok maradhatnak, és jelen lehetnek a fórum különböző klubjaiban, tanácskozásain. Az MDF békéscsabai szervezete az országgyűlési képviselőkkel a kapcsolatot megszakította. Csatlakoztak a FIDESZ helyi csoportjának visszahívási akcióihoz. Ennek érdekében a békéscsabai MDF-esek az akció támogatására július 25-én a Tégla Közösségi Házban nyilvános összejövetelt tartanak. A békéscsabaiak úgy ítélik meg, hogy az MDF-ben május óta országosan is a pangás jelei mutatkoznak. Ennek ellensúlyozására javasolják a vidéki szervezeteknek a 10–15 fős lakóhelyi MDF sejtek megalakítását. Intézkedés: - az információt jelentjük a BM III/III-7. Osztálynak. 2. K/3 12-14 A Kereszténydemokrata Néppárt szervező bizottságának elnöke, dr. Keresztes Sándor a párt programját mellékelve sokszorosított szórólapot küldött egy egri rk. lelkésznek azzal a céllal, hogy az népszerűsítse, és a KDNP-be való belépésre agitálja híveit. Intézkedés: - az információt jelentjük a BM III/III-7. Osztálynak. 3. K/3 12-14 A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökhelyettese, dr. Surján László az egri tagszervezethez külföldre juttatás céljából küldte meg a NOE céljait, programját, stb. tartalmazó anyagokat. Tájékoztatása szerint ezek már útban vannak a Bécsi Naplóhoz és a külföldön élő magyarsághoz, azonban az egriek is élhetnek nyugati kapcsolataik adta lehetőségekkel. A NOE a tervek szerint 1990. június 14-17. között „családi kongresszust” tart Budapesten. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. 4. K/3 12-14 Dr. Ringelhann Béla 72 éves egri lakos azzal a kéréssel fordult dr. Mészáros György ciganológushoz, az Egri Újság szerkesztőjéhez, hogy próbálja felkutatni Méray 1956-ról szóló könyvében említett dr. Sulyán Györgyöt, aki Méray szerint Nagy Imre halálbüntetésében, mint a katonai részleg főügyésze játszott szerepet. 10 Dr. Sulyán – Ringelhann ismeretei szerint – Eger város párttitkára volt 1946–48-as években, és később megyei titkárból ezredesi rendfokozatú tiszt lett. Ringelhann álláspontja, hogy „az 95 ilyen alak elkülönítendő és megbüntetendő”. Ajánlást tett arra, hogy az ötvenhatos események következtében elhunyt egri lakosok nevét vagy a város főutcáján, vagy egyik temetőjében elhelyezett márványtáblára kellene vésni, és róluk december 12-én megemlékezni. A felhívást az Egri Újság tegye közzé. (contr.: dr. Sulyán György) Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. Jóváhagyom: szds. Csivincsik János r. ezredes főkapitány áb. helyettes megbízásából Bányai Gábor r. őrnagy III/III. osztályvezető Készítette: Gelencsér Géza r. ért. tiszt 1989. július 25. Száma: 22-2-38/1989. XIV. 1989. július 25-én (38) Szigorúan titkos! (selejtezésig) 1. K/3 12-14 A Kéthly Anna Ifjúsági Kör, a FIDESZ, a Szociálliberális Kör, az SZDSZ Szociáldemokrata Kör felhívást intézett az egri Reform Kör tagjaihoz, érdeklődő barátaikkal együtt vegyenek részt a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán július 28–30-án megrendezésre kerülő „szociáldemokrata és szociálliberális értékeket tisztázó” konferencián, melynek mottója a „Szociáldemokrata alternatíva Közép és Kelet-Európában”. A meghívót Heiszler Vilmos, Diczházi Bertalan és Gulyás Mihály budapesti lakosok írták alá. Megjegyzés: a konferencia összehívásának ötlete valószínűen az ugyancsak a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán július 22–23-án zajló Új Nemzedék-alakuló ülés ellensúlyozására született. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. Jóváhagyom: szds. Csivincsik János r. ezredes főkapitány áb. helyettes megbízásából Bányai Gábor r. őrnagy III/III. osztályvezető Készítette: Gelencsér Géza r. ért. tiszt 1989. augusztus 1. Száma: 22-2-39/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) XIV. 1989. augusztus 1-jén (39) 96 1. K/3 12-14 Az Országos Klubtanács, az MDF budapesti, soproni és debreceni szervezete felhívást intézett az ország klubjaihoz, egyesületeihez, stb., hogy vegyenek részt a soproni határsávban augusztus 19–20-án megrendezésre kerülő „sorsközösség táborozáson”. A tábor célja, hogy külföldi és hazai vendégek részvételével a lebontott „vasfüggöny” helyén demonstrálja az Európa Ház létrehozásának támogatását. A kétnapos „Páneurópai Piknik” védnöke Habsburg Ottó, az Európa Parlament alelnöke 11 és Pozsgay Imre államminiszter. A szervezők egy másik felhívásban arra kérik Európa valamennyi baráti közösségét, hogy augusztus 20-án az országhatárok jelképes megszüntetését demonstrálva rendezzenek a határok mentén hasonló találkozókat. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. osztályt. Jóváhagyom: szds. Csivincsik János r. ezredes főkapitány áb. helyettes megbízásából Bányai Gábor r. őrnagy III/III. osztályvezető Készítette: Gelencsér Géza r. ért. tiszt 1989. augusztus 23. Száma 22-2-40/1989. titkos! Szigorúan (selejtezésig) XIV. 1989. augusztus 23-án (40) 1. K/3 12-14 [A] Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület Márta mint szervező felhívást intézett az Egri Környezet- és Köréhez, amelyben az ország valamennyi természetvédő Magyarországi Pártja megalakítására szólította fel. A ZMP természetvédelem, az egészségvédelem érdekeinek országos mandátumok megszerzése, indulás a választásokon lennének. nevében Peténé Füzesi Természetvédők Baráti szervezetét a Zöldek célja a környezet- és képviselete, parlamenti Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. Jóváhagyom: szds. Csivincsik János r. ezredes főkapitány áb. helyettese Készítette: Gelencsér Géza r. ért. tiszt 1989. augusztus 28. Száma: 22-2-41/1989. XIV. 1989. augusztus 28-án (41) Szigorúan titkos! (selejtezésig) 1. HMB 12-14 97 Nyugat-Európában élő katolikus lelkészek körében nagy érdeklődés kíséri a magyarországi belpolitikai folyamatokat. A magyar egyházfő kijelentései nyomán több úgy vélekednek, hogy hamarosan sor kerül Mindszenty rehabilitációjára, illetve még a pápa magyarországi látogatása előtt hazahozzák. A magyarországi változásokkal kapcsolatban szó van arról is, hogy az eddig Münchenben kiadott Mérleg című magyar nyelvű egyházi kiadványt Magyarországon nyomtatnák, mivel itthon jóval olcsóbban tudnák kiadni. Az ezzel összefüggő tárgyalások előrehaladott stádiumban vannak. Magyar származású, NSZK-ban élő katolikus papok a reformátusok térnyerése miatt aggódnak. Példaként hozzák fel, hogy az NSZK-beli Kastl-i magyar gimnázium igazgatói, valamint a müncheni magyar főcserkész tisztére reformátusokat neveztek ki. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. és III/III-1. Osztályt. 2. TE 12-12 Dr. Seregély István egri érsek a nála [az] MDF képviseletében megjelent Széll Lászlóné egri lakosnak kijelentette, hogy személy szerint semmiféle politikai szereplést nem vállal, politikai szerveződést nem támogat és ilyen tevékenységre lelkészeinek sem ad utasítást. Hitvallása szerint, amikor annak idején távol tartotta magát a papi békemozgalomtól, most ugyanígy nem hajlandó támogatni az ellenzéki szervezeteket, mint ahogy nem támogatta az MSZMP egyházpolitikáját sem. Nem hajlandó arra sem, hogy tudtával, beleegyezése nélkül a lelkészek az egymás ellen fellépő csoportok, pártok törekvéseinek szolgálatába álljanak, ha úgy tetszik rajtuk keresztül az egyház adja áldását tevékenységükre. Úgy ítéli meg, hogy Magyarország ma épp úgy gyarmat, mint tegnap volt és ez addig így lesz, amíg a szovjet csapatok ki nem vonulnak az ország területéről. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. és III/III-1. Osztályt. Jóváhagyom: szds. Csivincsik János r. ezredes főkapitány áb. helyettese Készítette: Gelencsér Géza r. ért. tiszt 1989. szeptember 7. Száma: 22-2-42/1989. XIV. 1989. szeptember 7-én (42) Szigorúan titkos! (selejtezésig) 1. HMB 12-14 Az MDF, a FIDESZ és az SZDSZ egri szervezetei szeptember 29-re, a Fegyveres Erők Napjára tiltakozó demonstrációt szerveznek. Előzetes terv szerint felvonulnak a munkásőrség, az MHSZ és a polgári védelem épületei elé, ahol kifejezik tiltakozásukat a szervezetek létezése ellen. 2. K/3 12-12 Az MSZDP szegedi szervezete felhívással fordult a vidéki szociáldemokratákhoz, hogy támogassák Király Zoltán köztársaság elnöki jelölését. A szegediek szeretnék, hogy megfelelő számú résztvevő esetén szeptember közepén, Szegeden tanácskozást tartanának, majd ezt követően Király Zoltán munkásgyűlésen találkozna leendő választóival, ahol beszámol angliai útjáról és esetleg előzetes programnyilatkozatot tesz. 3. K/3 12-12 98 A Szent Orsolya Rend egri megbízottja, Verasztó Terézia azzal a kéréssel fordult a Heves Megyei Tanács elnökéhez, hogy a rendnek adják vissza az egri 3. sz. általános iskolának helyet adó volt rendi épületet. Az elnök válaszában leszögezte, hogy egyrészt a jelenlegi helyzetben megoldhatatlan feladat 800 tanuló és 60 pedagógus elhelyezése az épületből, másrészt a kérés teljesítésére a volt egyházi ingatlanok jogszabályi rendezését követően lehet visszatérni. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt; - az 1. pontban szereplő demonstráció szervezését HMB és HK útján figyelemmel kísérjük. Jóváhagyom: szds. Csivincsik János r. ezredes főkapitány áb. helyettese Készítette: Gelencsér Géza r. ért. tiszt 1989. szeptember 27. Száma: 22-2-43/1989. XIV. 1989. szeptember 27. (43) Szigorúan titkos! (selejtezésig) 1. HK 12-12 HBM-12-12 EMÖ 12-12 Gyöngyös város területén a munkásőrség feloszlatását követelő szórólapot terjesztenek a FIDESZ, az FKGP és az SZDSZ helyi aktivistái, valamint a szórólapot szintén aláíró MDF gyöngyöshalászi csoportja. Arra kérik a város polgárait, hogy szeptember 29-én 16.30 órakor jelenjenek meg a város főterén a mőr. épülete előtt rendezett demonstráción. Idézet a szórólap szövegéből: a „munkásőrség a szovjet típusú diktatúra védelmére szervezett fegyveres tömörülés. Az 56-os forradalom és szabadságharc leverésében és a sztálinista restauráció végrehajtásában vett részt. Tagjai azokból a pufajkás gyilkosokból, ÁVH-ás pribékekből verbuválódtak, akik vállalták a haza elárulását … Később csatlakoztak elbutított munkások, megtévesztett fiatalok és karrierista funkcionáriusok … A munkásőrség a kommunista rendőrállam szimbóluma…”. A szórólapok felháborodást váltottak ki a lakosság egy részében. Elterjedt az a hír, hogy a munkásőrséget szeptember 29-én felfegyverzik és készültségben várják a tüntetőket. (HMB 12-14) Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. Jóváhagyom: szds. Csivincsik János r. ezredes főkapitány áb. helyettese Készítette: Gelencsér Géza r. ért. tiszt 1989. szeptember 28. Száma: 22-2-44/1989. XIV. 1989. szeptember 28-án (44) Szigorúan titkos! 1. ASZA 12-12 99 A megye két városának – Eger, Gyöngyös – alternatív szervezetei intenzíven készülnek a szeptember 29-i, munkásőrség elleni tiltakozó demonstrációkra. A 43/1. sz. jelentésben szereplő gyöngyösi demonstrációval kapcsolatos HMB 1214 információ szerint Szamosvári György gyöngyösi lakossal, az FKGP megyei szervezetének titkárával beszélgetést folytatott az MSZMP városi I. titkára – állítják többen a városban. Hasonlóan elterjedt az a nem valós értesülés is, miszerint Szamosvárival „állambiztonsági nyomozók” is foglalkoztak. A 43/1. sz. jelentésben részletezett „pufajkás gyilkosok” kitételt is tartalmazó szórólap első részét – feltehetően a városi I. titkárral folytatott beszélgetés, illetve a rendőrkapitányság közbiztonsági tisztje demonstrációval kapcsolatos figyelemfelhívásának hatására – eltávolították. A FIDESZ gyöngyösi csoportja is elhatárolta magát a szórólap idézett tartalmától a megyei Népújság 28-i számában. EMÖ 12-12 A város közvéleményét és különösen a munkásőröket felháborította a szórólap stílusa. Szeptember 27-én a városi munkásőrség parancsnokságon munkaterv szerinti megbeszélés volt, ahol a többség kifejezte azt a szándékát, hogy szeptember 29-én ellendemonstrációt kellene szervezni. Erről a rendőrkapitányság képviselőjének sikerült lebeszélnie a többnyire idősebb korú munkásőröket. Ismerve a fejleményeket, több városi gazdálkodó egység, vállalat vezetője úgy döntött, hogy a Fegyveres Erők Napja alkalmából az ellenzékiek demonstrációja idejére olyan ünnepi programokat szerveznek, amelyek munkahelyükre kötik a munkásőröket. A városi munkásőr pk. az egység egyetértésével tervezi, hogy a szórólapokra válaszul a Népújság szeptember 30-i számában nyílt levelet jelentetnek meg. Feltett szándékuk, hogy amennyiben a megyei lap a nyílt levelet nem jelentetné meg, úgy nagyobb létszámban egyenruhába öltözve beutaznak a megyeszékhelyre, és a lap szerkesztőségének épülete előtt éhségsztrájkot kezdenek. 2. HMB 12-12 ASZA 12-12 Egerben az SZDSZ, az MDF, a FIDESZ és az MSZDP szeptember 29-én 16.00 h-kor a Líceum előtti téren, majd ezt követően a megyei pártbizottság székháza előtt tartja munkásőrség elleni tiltakozó tüntetést. Több nap óta a város különböző helyein ragasztottak ki, illetve terjesztettek tüntetésre felhívó szórólapokat, melyek között az SZDSZ egri szervezete a Marxista Egységplatform „pufajkás hangulatkeltése” elleni, a munkásőrség és az MSZMP lejáratására alkalmas gúnyrajzokat, röplapokat is elhelyezett. A városi kapitánysághoz intézett kérelmük szerint kb. 200 fő részvételére számítanak és a tüntetést saját rendezőgárdával biztosítják. Az MSZMP megyei székháza előtt a 4 szervezet képviselői 5–5 perces beszédet mondanak. A beszédek egyben a választási hadjáratra való felkészülés részét képezik. Az SZDSZ a résztvevők között aláírási gyűjtési akció keretében aláírásokat gyűjt az alábbi követelések megvalósítása érdekében: - a pártszervezetek vonuljanak ki a munkahelyekről, - az MSZMP számoljon el a tulajdonában vagy kezelésében lévő vagyonról, - csak a szabad országgyűlési választások után kerüljön sor a köztársasági elnök megválasztására, - jogutód nélkül oszlassák fel a munkásőrséget. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt, folyamatosan figyelemmel kísérjük. Jóváhagyom: szds. Csivincsik János r. ezredes főkapitány áb. helyettese a tüntetések lefolyását operatív úton Készítette: Gelencsér Géza r. ért. tiszt 100 Komárom megye 1989. július 6. R-1/22-3/48/1989. IV. 1989. július 6. (48) Szigorúan titkos! K/3 12-12 A tatai FIDESZ-csoport az USA elnökének címezve levelet küldött az USA budapesti nagykövetségének. A levélben arra kérik az elnököt, „…a jelenlegi kormányt csak oly mértékben segítsék, hogy az infláció ne okozzon elviselhetetlen terheket népünknek. Magasabb összegű pénz folyósításért azonban ne járjon közben, mivel a hatalom jelenlegi birtokosai, mint már az elmúlt évtizedek is bizonyították, a pénzeszközökkel nem élni, hanem visszaélni tudnak. Félő, hogy magasabb hitelfelvételi lehetőség esetén a választások – így sem garantált – tisztaságának esélyei romlanának… Mindezen túlmenően kérjük az Elnök Urat, hogy Európában állomásozó haderőik csökkentésével segítsék elő a hazánkban már évtizedek óta „ideiglenesen” állomásozó szovjet alakulatok mielőbbi kivonását.” Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget, illetve a III/II. Csfséget tájékoztattuk. Andrási József r. alezredes 1989. július 11. R-1/22-3/49/1989. IV. 1989. július 11. (49) Szigorúan titkos! K/3 12-12 Molnár József Budapest, […] sz. alatti lakos a lelkiismereti és vallásszabadságról folyó tárgyalásokhoz küldött javaslatot dr. Paskai László esztergomi bíborosnak. A javaslat az alábbiakat tartalmazza: Az autonómia érdekében az állami mindenfajta egyházakkal foglalkozó hivatalt szüntesse meg, és más néven ugyanazon személyekkel sem alkossanak újat. Szüntessék meg a Belügyminisztérium egyházakkal foglalkozó osztályát és a telepített technikai felszereléseket. Szüntessék meg az egyházak részvételüket a párt által ellenőrzött társadalmi szervezetekben (Béketanács, Hazafias Népfront). Az állami hatóságok rehabilitálják és nem akadályozzák, hogy az egyházi hatóságok rehabilitálják az elnyomott, üldözött, félreállított egyháziakat. Az állami hatóságok ne akadályozzák, hogy az állami nyomással kinevezett tisztségviselőket az egyházi hatóságok visszahívják. A szülői v. nevelési joggal kapcsolatban az alsó- és középfokú iskolák legyenek pártsemlegesek. Az állam és egyházak viszonyával kapcsolatban semmiféle egyházügyeket koordináló szervre nincs szükség. Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy az ÁEH egyetlen tagja se kerüljön egyházi személyekkel kapcsolatba. Az állam és az egyházak között meglevő területeken felmerülő problémákat a kormányfő és az egyházi vezetők kötetlen jellegű megbeszéléseken oldják meg. Nincs szükség az egyházak vezető tisztségeinek betöltéséhez az államfő előzetes hozzájárulására. 101 Az egyházügyi törvény anyagi hozzájárulást ne biztosítson, ellenben mérjék fel az egyházaktól elvett ingó és ingatlan vagyonokat, melyeket adjanak vissza, vagy fizessenek érte arányos mértékű kártérítést. Az alap- és középiskolákban órarend keretében biztosítsák a heti egy óra hittanoktatást. A hittanoktatással kapcsolatos beiratkozás adminisztrációit szüntessék meg. Molnár József véleménye szerint javaslatai a hívek véleményét fejezik ki és arra kéri a bíborost, hogy a tárgyalásokon képviselje azt. Megjegyzés: az anyagot eredetben koboztuk. Intézkedés: - a BM III/III-1. Osztályt tájékoztatjuk. Láttam: Gász Vilmos r. ezredes főkapitány áb. helyettese Lengyel Ferenc r. szds. elemző-értékelő tiszt 1989. július 19. R-1/22-3/50/1989. IV. 1989. július 19. (50) Szigorúan titkos! HMÜ 12-13 Az elmúlt héten találkozott Für Lajos történésszel, az MDF vezetőségi tagjával és Dragon Pál területi titkárral, az FKP országos választmánya tagjával. Für szerint az Ellenzéki Kerekasztal többi résztvevője – elsősorban a FIDESZ és az SZDSZ – azzal vádolja az MDF országos vezetőségét, hogy erősen kötődik az MSZMPhez, ill. annak reformszárnyához, rendszeres, élénk és szinte napi kapcsolatot tartanak fenn az ún. reform-kommunistákkal. Ez az irányzat az MSZMP-n belül megerősödött, mindenben szakítani kíván a régivel és egy nevében is új pártot, Magyarországi Szocialista Pártot kíván alakítani. A Tabajdi-ügyben12 már csak presztízsből is vereséget kell szenvednie az ún. centrista szárnynak. Für és Dragon egyetértettek abban, hogy az MSZMP a jogállam megteremtésének ígéretével hajlandóságot mutat a pártállam megszüntetésére, ez azonban oda vezet, hogy a párt elveszti a befolyását az igazgatási bürokratikus apparátus felett, és az megőrzi a sztálinista hatalmat. Ezért is fontosnak tartják, hogy a jövő év elején először az országgyűlési képviselői választások történjenek meg, mert egy korábbi választás csak az MSZMP-nek kedvez. Az új országgyűlés viszont már szabályozhatja a helyi közigazgatás felépítését stb., amit szerintük teljesen át kell szervezni, beleértve a Belügyminisztériumot is. Megfogalmazásuk szerint az EK résztvevői bizalmatlanul szemlélik, hogy a belügyminiszter látványos reform-kommunistának tartja magát, hozzáfogott a minisztérium átszervezéséhez, ez azonban csak félrevezető manőver, mert változatlan struktúrát és hatalmat kíván így átmenteni. Szerintük azt kell elérni, hogy a belügyirendőri tevékenység helyi és megyei felügyelete az önkormányzatokhoz tartozzon, ne a BM-hez, ill. ORFK-hoz. A BM állambiztonsági és elhárítási tevékenységet egységesen kell megszervezni, megszüntetve a HM különállását és biztosítani kell a parlament általi felügyeletet. Für és Dragon nem értettek egyet azokkal, akik az USA-t a FIDESZ anyagi támogatása miatt a belügyekbe való beavatkozással vádolják, szerintük ugyanis a FIDESZ alapítványi díjat pályázott meg, és anyagi támogatást a nemzetközi magánalapítványtól kapott. 102 Igen pozitívnak értékelték az USA elnöke által az EK tagjainak tett ígéretét, mi szerint „demokratikus választási győzelem” esetén összehangolt gazdasági segélyprogramot készítenek elő. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget és a Pest Megyei RFK III/III. Osztályát tájékoztattuk. K/3 12-12 Senor József rokkantnyugdíjas Nádasdladány, […] sz. ai. lakos dr. Paskainak küldött levelében közli, hogy örömmel vették a hírt, miszerint néhai Mindszenty József bíboros rehabilitációja folyamatban van, mint írja „a magyar katolikus közvélemény azt kéri Öntől, hogy a magyar kormány a rehabilitáció után hozassa haza Mindszenty József földi maradványait és helyezze el végső nyughelyére, Serédy Jusztinián mellé a esztergomi bazilika kriptájába. A levélíró közlik két Mindszentyvel kapcsolatos versét is. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztattuk. Tatabánya, 1989. július 19. Láttam: Gász Vilmos r. ezredes főkapitány áb. helyettese Andrási József r. alezredes 1989. augusztus 11. IV. 1989. augusztus 11. (51) ER 12-12 Az MDF tatai szervezete augusztus 12-én 10–12 h. közötti időben a város területén – az ún. újpiactól a baji Mária szoborig tartó – kb. egy-másfél km hosszú ún. választási demonstrációt szervez mintegy 200 fő + 35 fő rendező részvételével. Intézkedés: - a BM III/III. Csfségnek jelentettük. ER 12-13 A FIDESZ tatai csoportja augusztus 12-én 10–12 h. közötti időben Tatán az ún. újpiac területén fel kívánja építeni a berlini fal egy részletét, majd jelképesen ledönteni. E jelzett területen szombati napon több ezren is megfordulnak, mivel itt van az ún. „lengyel piac”. A FIDESZ-esek a jelzett demonstrációt a rendőri szerveknek nem jelentették be. Intézkedés: - a BM III/III. Csfségnek jelentettük; - az operatív ellenőrzést folyamatba tettük.13 1989. augusztus 14. R-1/22-3/52/1989. Szigorúan titkos! IV. 1989. augusztus 14. (52) 103 ASZA 12-12 1989. augusztus 12-én 10–10.45 között időben az MDF, az SZDSZ, a FIDESZ, valamint az FKP tatai szervezete Tatán az ún. „lengyel piac” területéről indulva, a város főutcáján demonstrációt rendezett az MSZMP munkahelyi jelenléte ellen. A rendezvényen 50 fő vett részt. Transzparenseiken a következő főbb feliratok voltak olvashatók: Kommunista párt, fizesd meg a kárt! Munkásőrség, pihenj, oszolj! Kommunisták, most már elmehetnétek! a munkahelyekről. Okoztak már elég kárt, munkahelyre nem kell párt! A reformot rejti Fejti! DEMISZ, neked ki hisz? A jelzett felvonulás megkezdése előtt a FIDESZ tagok papírdobozokból a berlini falat szimbolizáló barikádot építettek, amit jelképesen szétromboltak. Ez utóbbi demonstrációt a rendőrségnek nem jelentették be, hanem mintegy ráépültek az előbbi bejelentett rendezvényre. (A megyei lap mindkét eseményről a címoldalon számolt be.) Intézkedés: - a BM III/III. Csfségnek jelentettük; - a tatai kapitányságon keresztül maradéktalan betartására. a rendezők figyelmét felhívtuk a törvények ASZA 12-12 1989. augusztus 19-én Tatán, a „lengyel piacon” a „Szabad Száj Napja” keretében egész napos ellenzéki rendezvény lesz a FIDESZ, a kisgazdapárt és az SZDSZ rendezésében. A nap folyamán beszédeket mondanak Orbán Viktor, Deutsch Tamás (FIDESZ), Rajk László, Tölgyessy Péter (SZDSZ) és Dragon Pál (FKPP), valamint sokan mások. A jelzett FIDESZ rendezvényt ez ideig nem jelentették be a rendőri szerveknek. Az MDF tatai szervezete augusztus 19-én 18 órától a tatai szabadtéri színpadon (rossz idő esetén a művelődési központban) politikai nagygyűlést és műsoros estet rendez. Ünnepi beszédet [mond] Csengey Dénes író, az MDF országos elnökségének tagja. Szent István királyról tart megemlékezést H. Csatai Mónika. A műsorban föllép több fővárosi művész is. A fenti programokat a megyei lap is közölte. Intézkedés: - a BM III/III. Csfségnek jelentettük; - a FIDESZ rendezvény ügyében a tatai kapitányság felveszi a kapcsolatot a rendezőkkel. Láttam: Cseresznyés Antal r. őrgy. főkapitány áb. helyettese h. Andrási József r. alezredes 1989. augusztus 15. IV. 1989. augusztus 15. (53) K/3 12-12 Dr. Jávor Béla 1016 Bp. […] sz. ai. lakos az elmúlt 40 év alatt az rk. egyházat ért sérelmek felsorolása után arról tájékoztatja Paskai László bíborost, hogy az 1989. január 30-án megalakult Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egyesület keretében működik jogi, társadalomtudományi és vallásszociológiai munkaközösségük. Indítványozzák és kérik, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar állítson fel olyan, testülete mellett működő világiakból álló bizottságot, amely segítségére lehet az alábbiakban: 104 1. Előzetesen véleményezi a készülő új állami törvényeket és rendeleteket, valamint az állampolgárok jogait és kötelezettségeit érintő egyéb jogi normákat a lelkiismereti- és vallásszabadság szempontjából. 2. Az MKPK felkérésére vagy saját tapasztalataiból kiindulva felülvizsgálati javaslatot készít olyan hatályban lévő jogi normák tekintetében, amelyek sértik a keresztény erkölcs és gondolkodás elveit, korlátozzák a lelkiismereti- és vallásszabadságot, az egyházak működését, a családok egységét és céljait. 3. Az egyházi törvények figyelembevételével új jogi normák tekintetében […] 14 megalkotására tesz javaslatot, amely normák elősegítik az egyházak tevékenységét, a keresztény emberek lelkiismereti- és vallásszabadságának gyakorlati megvalósulását a magyar társadalomban. 4. Gyakorlati segítséget nyújt a működésükben megszüntetett vagy akadályozott szerzetesrendek, egyházi intézmények és egyesületek újjá-, ill. megalakulásában, ezek tulajdonában állt épületek, értékek és vagyontárgyak jogi helyzetének tisztázásában és rendezésében. Felajánlkozásukról tájékoztatták az MKPK tagjait, szerzetes főnökeit és intézmények vezetőit. Arra kérik a bíborost, hogy nevezze meg azt a személyt, akivel a kapcsolatot felvehetik. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztattuk. K/3 12-12 Seres Péter Keszthely […] sz. ai. lakos, mint szervező titkár megküldte esztergomi kapcsolatának, Bagyi Márta Esztergom, […] sz. ai. lakosnak a Magyar Keresztény Szabadság Párt 12 pontba foglalt programját és az Igazságügyi Minisztérium által kiadott tájékoztatást, melyben közlik, hogy a párt működése nem tekinthető jogellenesnek. Seres arra kéri kapcsolatát, szervezzék meg működési helyükön a pártot. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztattuk. Láttam: Gász Vilmos r. ezredes főkapitány áb. helyettese Andrási József r. alezredes 1989. augusztus 16. IV. 1989. augusztus 16. (54) HMB 12-12 1989. augusztus 13-án a Budapestről Győr irányába közlekedő, a Keleti pályaudvarról 17.45 h-kor induló személyvonat fülkéjében volt az ülésre helyezve az „Ipari és mezőgazdasági dolgozók ébredjetek” kezdetű, Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség Budapest 1151, Dózsa Gy. út 36. aláírású 30x20 cm-es nagyságú röpcédula. A röpcédula szövege: „A totális pártállam a demokrácia leple mögött rendezi sorait. Semmi más nem történik, mint a már beépült kádereit az átkeresztelt, úgymond »újjászerveződő« társadalmi szervezetek vezető pozícióiba juttatja. Minderre azért képes, mert ti hallgattok, nem veszitek azt a fáradtságot, hogy saját érdekeitek és az ország érdekében együttesen fellépjetek. Ha továbbra is süket falként viszonyultok a demokrácia adta lehetőségekhez, akkor ne is csodálkozzatok, hogy a megvalósuló »demokrácia« nem a tiétek lesz. Nélkületek nincs, nem volt és nem lesz demokratikus, szabad Magyarország. 105 A szocialista osztályelmélet nem jelentett mást, mint a rabszolgaság intézményesített ideológiáját. Mi nem veszítünk!” Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget, a BM III/III-3. és 6. Osztályokat tájékoztattuk. Andrási József r. alezredes 1989. augusztus 17. R-1/22-3/55/1989. Szigorúan titkos! IV. 1989. augusztus 17. (55) K/3 12-12 Vassné Nyéki Ilona – országgyűlési képviselő – arról tájékoztatta dr. Paskai László bíborost, hogy az országgyűlés májusi ülésén interpellációt terjesztett elő a belügyminiszterhez, hogy a BM Tartalékos Tisztképző Iskola esetleges áthelyezése vagy megszüntetése után az épületet adják át középfokú oktatás céljára. A BM nem zárkózik el, de hosszabb időt vesz igénybe a tárgyalás és döntés. Az interpelláció óta mintegy kétezer aláírást tartalmazó jegyzék jutott el hozzá, amely arról szól, hogy a pápai látogatás tiszteletére egy katolikus rend kapja meg az épületet, ugyancsak középfokú oktatás céljára, mely tényt a parlament júniusi ülésén bejelentett azzal, hogy az egyház álláspontját nem ismeri. Arra kéri a bíborost, tájékoztassa őt az egyház álláspontjáról ebben a kérdésben. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztattuk. Megjegyzés az augusztus 14-i jelentésünkkel kapcsolatban. Miután a FIDESZ tatai csoportja az augusztus 19-re tervezett – szintén az ún. lengyel piacon tartandó – rendezvényét sem jelentette be a rendőrségen, a tatai kapitányság javaslatunkra behívatta a rendezőket. Ugyanis a FIDESZ tatai csoportját néhány olyan fiatal alkotja, akik állítólag nem tudták, hogy bejelentési kötelezettségük van, azt sem tudták, hogy létezik erre vonatkozó törvény. Hívás nélkül megjelent a tatai kapitányságon az MDF tatai szervezetének két vezetője, akik közölték, hogy elhatárolják magukat a FIDESZ jelzett rendezvényeitől és a tanúsított magatartástól. Azt is közölték, hogy magával a 12-én tartott MDF demonstrációval sem értenek egyet. Viták voltak ezzel kapcsolatban az MDF-en belül. Az illetékes vezetők távollétében olyan MDF tagok szervezték meg, akik nem jogosultak az MDF nevében intézkedni. (Egyébként maga az akció inkább leégés volt részükre, a járókelők részéről sok elítélő megjegyzés hangzott el.) Az MDF vezetői a hasonló esetek elkerülése érdekében egy aláírás mintával ellátott névsort adtak át a kapitányságnak, hogy kiknek az aláírását fogadják el. Láttam: Gász Vilmos r. ezredes főkapitány áb. helyettese Andrási József r. alezredes 1989. augusztus 18. R-1/22-3/56/89. IV. 1989. augusztus 18. (56) Szigorúan titkos! ASZA 12-12 106 A tatai kapitányság a 17-i 55. sz. jelentésünkben közölt előzmények után megtett bejelentést követően elutasító határozatot hozott arra vonatkozóan, hogy a FIDESZ tatai csoportja a 14-i 52. sz. jelentésünkben szereplő rendezvényt a tatai piacon tartsa meg. Azt a javaslatot, hogy rendezvényüket más helyszínen tartsák meg, nem fogadták el, fellebbezést nyújtottak be a Tatabányai Városi Bírósághoz. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztattuk. Láttam: Gász Vilmos r. ezredes főkapitány áb. helyettese Andrási József r. alezredes 1989. augusztus 21. R-1/22-3/57/1989. IV. 1989. augusztus 21. (57) Szigorúan titkos! ASZA 12-12 A Tatabányai Városi Bíróság felülbírálta a tatai kapitányságnak azt a határozatát, amelyben tiltó rendelkezést hozott az ügyben, hogy a FIDESZ, az SZDSZ és az FKP tatai csoportja augusztus 19-én a tatai piacon tartsa meg rendezvényét. A jelzett rendezvényen Deutsch Tamás bírálta az MSZMP-t az 1956 utáni megtorlásokért, és hogy 40 év alatt diktatórikus eszközökkel birtokolta a hatalmat. Felszólította a lakosságot, hogy vegyenek részt a választásokon, ahol majd tükröződik a nép valós akarata. Kérdésekre válaszolva kifejtette, hogy Pozsgay Imre a 70-es években támogatta a progresszív ifjúsági mozgalmakat, de ma nincsenek tisztában valós nézeteivel, attól tartanak az MSZMP hatására meghasonlott önmagával. Orbán Viktor azt hangoztatta, hogy a jelenlegi országgyűlés nem legitim, ezért a köztársasági elnök megválasztására, az új alkotmány létrehozására, az alkotmánybíróság felállítására csak az új népakaratot tükröző parlament megválasztása után kerülhet sor. Nem zárta ki a kommunisták részvételét a leendő hatalomban. Rajk László arról beszélt, hogy az MSZMP megpróbálja átmenteni a hatalmát, vezetői hangoztatják, akár ellenzékbe is vonul. Ha ezt megteszik, akkor valóban európai párt lesz, hisz sok európai országban van ellenzékben kommunista párt és jelen van a parlamentben. Akkor viszont ne akarjon kommunista köztársasági elnököt, ne akarjon kommunista alkotmányt elfogadtatni a parlamenttel. Olyan parlamentet követelt, amelynek összetétele a népakaratot tükrözi és olyan kormányt, amelyet ez a parlament választott meg. Boross Imre az FKP nevében üdvözölte a megjelenteket, kiemelve a fiatalokat. Gúnyosan üdvözölte a tatai rendőrségnek civilben jelenlévő képviselőit. A bíróság részükre kedvező határozatára hivatkozva kijelentette, hogy már nem a rendőrség az egyetlen hatalom Tatán. Élesen támadta a hatalmat azt állítva, hogy nem tartotta be az EK-val kötött megállapodást, az igazságügyi miniszterhelyettest az alkotmányügyben tett állásfoglalásáért, a DEMISZ-t az aláírásgyűjtési akcióért, az MSZMP-t, hogy csak módosítani akarja az alkotmányt és a szocialista jelzőt benne akarja hagyni, amit úgy minősített, hogy „kép nélküli keret”. Teli torokból ordítva követelte az MSZMP vagyonának felosztását, a munkásőrség feloszlatását, az MSZMP-nek a munkahelyekről való kivonulását, a fegyverek beszolgáltatását. A rendőrség és a hadsereg depolitzálását, választási esélyegyenlőséget a tömegkommunikáció területén. Beszéde végén gúnyosan nyilatkozott az MSZMP programjáról, amely demokráciát és jogállamot hirdet. Feltette a kérdést, hogy ki akadályozta meg ez idáig ebben. Dragon Pál beszédében kiemelte a Szent István-i hagyományokat a magyar államiság szempontjából. Kérdésekre adott válaszában elmondta, hogy a három ellenzéki szervezetnek a mostani tatai jelenléte az ellenzéki koalíció erősítését szolgálja. Az 107 ellenzék erejének demonstrálására az erdélyi tüntetést, a decemberi parlament előtti tüntetést, valamint a március 15-i demonstrációt hozta fel. Közölte a hallgatósággal, hogy az FKGP most készíti agrárprogramját, amely a magántulajdon alapján áll. Pozsgay Imréről úgy nyilatkozott, nem tudni, hogy az MSZMP érdekeit képviseli-e, vagy pedig az egész n[ép vezére, államelnök] 15 akar-e lenni. Szerinte ezt a jövő hónapok eseményei fogják eldönteni, s ennek alapján döntenek a hozzá való viszonyukról. A rendezvény helyszínén, a tatai piacon lévő kb. kettőezer fős tömegből és egyéb kíváncsiskodókból változó létszámmal 50–150 fő hallgatóság állt meg hosszabb-rövidebb időre a teherautóról beszélő szónokok előtt. Feltűnő volt, hogy a különböző ellenzéki szervezetekhez tartozó 30–40 fős társaság élesen elkülönült a spontán hallgatóságtól, tetszésnyilvánítás is elsősorban részükről volt tapasztalható. Jelentem, hogy 1989. augusztus 12-én Tatán, a szabadtéri színpadon tartotta augusztus 20-i megemlékezését az MDF. A rendezvény 18 órától 22.30 h-ig tartott, kb. 1500–2000 fő részvételével. A meghívott előadó, Csengey Dénes bevezetőben felhívta a figyelmet az elmúlt 40 év „sírbamenetelére”. Hangsúlyozta, amit az MSZMP eredményként könyvel el, azt ők nem tudják elfogadni. Vázolta pártjuk célkitűzésit, amit akkor tudnak megvalósítani, ha a választásokon kormánypártként kerülnek a képzeletbeli dobogó legfelsőbb fokára. Céljuk a föld újbóli felosztása, ill. a régi tulajdonosoknak történő visszajuttatása. A kisebb termelőszövetkezeteket továbbra is elfogadják, de csak a teljes önkéntesség alapján. Szerintük szükség van a közigazgatás újjászervezésére. Független, demokratikus Magyarországot szeretnének s [az] ország semlegességét, az Európa Házhoz való csatlakozását. Csengey több alkalommal is megkérdőjelezte az MSZMP szavahihetőségét, s azt okolta a háromoldalú kerekasztal tárgyalások gödörbejutásáért. A koalíciót csak olyan párttal tudja elképzelni, amely mentes a különböző irányvonalaktól. Intézkedés: - a BM III/III. Osztályát tájékoztattuk. Andrási József r. alezredes 1989. augusztus 25. R-1/22-3/58/1989. IV. 1989. augusztus 25. (58) Szigorúan titkos! ER 12-12 A FIDESZ tatai csoportja 1989. augusztus 26-án 12–16 óráig Komáromban a közúti Duna-híd magyar oldalán 15–30 fővel ülősztrájkot szervez Deutsch Tamás és Kerényi György csehszlovákiai fogva tartása elleni tiltakozásul. Eredetileg tervezték az úttest 5 perces (12–12.05-ig tartó) elfoglalását is, de ettől a komáromi rendőrség lebeszélésére elálltak. A komárnói rendőrség vezetője arról tájékoztatta a Komárom városi kapitányság vezetőjét, hogy a csehszlovákiai magyarság körében nagy az elkeseredettség, mert a prágai eseményekben résztvevő FIDESZ különítmény magatartása miatt a két ország között keletkezett feszültség az ő helyzetüket igen meg fogja nehezíteni. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget és a határőrséget tájékoztattuk. Láttam: Gász Vilmos r. ezredes főkapitány áb. helyettese Andrási József r. alezredes 108 1989. augusztus 28. R-1/22-2/59/1989. Szigorúan titkos! IV. 1989. augusztus 28. (59) ASZA 12-12 A FIDESZ és az SZDSZ tatai csoportjának szervezésében 1989. 08. 26-án 12.00 h-tól 15.10 h-ig Komáromban a közúti Duna-híd magyar hídfőjénél fiatalok kisebb csoportja tiltakozó tüntetést tartott Kerényi György és Deutsch Tamás csehszlovákiai letartóztatása és fogvatartása ellen. A résztvevők létszáma 7 fő volt, hozzájuk senki nem csatlakozott. A híd tartóvasára kifüggesztették a tatai FIDESZ csoport és az SZDSZ zászlaját, a helyszínen kartonpapírból transzparenseket készítettek, amelyben az emberi jogok nyilatkozatának 19. pontja és „Sztálinista hatalom, engedd őket szabadon!”, valamint ennek szlovák nyelvű fordítása volt olvasható. A tüntetők fegyelmezetten viselkedtek, rendbontásra, intézkedésre nem került sor. A 15.05-ös ill. 15.26-os vonattal elhagyták Komáromot, magukkal vitték a transzparenseket is. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztattuk. Andrási József r. alezredes 1989. szeptember 6. R-1/22-3/60/1989. IV. 1989. szeptember 06. (60) Szigorúan titkos! K/3 12-12 Ausztrália fővárosa s annak környéke magyar társadalma nevében Kogon Károly elnök egy 27 aláírással ellátott levelet írt dr. Paskai László bíboros érseknek. A levélben kifejtik, hogy néhány külföldön megjelenő magyar újság és otthoni megfigyeléseik nyomán aggódva szemlélik a magyarországi katolikus egyház életét és megszégyenülve látják hogy pl. a lengyel, litván és ukrán egyházi élethez viszonyítva a magyar senyved. Bírálják a bíborost azért a nyilatkozataiért, amelyeket különböző nyugati lapoknak adott, s amelyekben Mindszenty bíborost tette felelőssé a magyar katolikus egyházat ért sérelmekért. Azt állítják, hogy sokkal nagyobb maradt volna az egyház életereje, ha püspökeit Mindszentyvel együtt mind bebörtönözték volna. Mint írják „mi szégyelljük magunkat eminenciád helyett” (Mindszentyt elítélő) nyilatkozatai miatt, de amiatt is, hogy nem áll ki elég eréllyel: 1. a Mindszenty teljes rehabilitációjáért; 2. a magyar katolikus rendek újraszervezéséért; 3. a szégyenletes békepapi szervezetek maradéktalan felszámolásáért; 4. az abortusz néppusztítása ellen; 5. a pornográfia engedélyezett beömlése ellen. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztattuk. ASZA 12-12 1989. szeptember 9-én 19 órától Tatán az Építők parkjában „Csillagfény-futás” elnevezéssel sportrendezvényt tartanak, amelynek célja az Erdéllyel való szolidaritás kifejezése. Az ünnepi megnyitó beszédet az Erdélyi Szövetség Komárom megyei ügyvivő elnöke tartja 19.30 órakor. Az ünnepség szervezői és védnökei: az MDF tatai szervezete, a HNF városi bizottsága, a megyei tanács sportfelügyelősége. 109 Tatabánya, 1989. szeptember 06. Láttam: dr. Cseresznyés Antal r. alezredes főkapitány áb. helyettese Andrási József r. alezredes 1989. szeptember 13. R-1/22-3/61/1989. IV. 1989. szeptember 13. (61) Szigorúan titkos! K/3 12-12 Az FKGP gyöngyösi szervezete – szeptember 5. keltezéssel – egy levelet valamint az FKGP Nógrád megyei választmánya augusztus 31-én kelt állásfoglalását küldte meg az FKGP valamennyi helyi szervezetének. A levélben arra szólítják fel a helyi szervezeteiket, hogy a mellékelt dokumentum alapján csatlakozzanak hozzájuk, és az előzetes hírek szerint 1989. szeptember 9-én összeülő országos intéző bizottság ülésén szólítsák fel lemondásra minden pártfunkciójából dr. Balogh Györgyöt, és javasolják: indítsanak pártvizsgálatot a helyzet, illetve a körülmények tisztázására, s a mulasztókat részesítsék pártbüntetésben. A mellékelt állásfoglalásban leírják, hogy dr. Balogh György az érdi nagyválasztmányon való szereplésével többször és súlyosan megsértette a pártdemokráciát. Neki tulajdonítják, hogy a vezetésben ellentétek keletkeztek és meggyőződésük, hogy ezzel az újkeletű árulással függ össze, hogy a vezetőség hatása együttesen alig-alig érzékelhető a több ellenzéki párt és mozgalom között. Mint írják, dr. Balogh György a kommunista diktatúra egyik „elismert” haszonélvezője volt. Ugyanis addig, amíg a régi vezetőik színe-java üldöztetve volt, addig ő eljutott a vezérigazgatóhelyettesi beosztásig az AUTÓKER-nél, kerületi tanácstag lett, sőt 1986-ban megkapta a Munka Érdemrend arany fokozatát, mint politikai hűséget is honoráló kitüntetést. Az állásfoglalás szerint meg kell tisztítani soraikat a nem irányító posztokra való személyektől akkor is, ha ez hálátlan és a küszöbön álló választások miatt veszélyes feladatnak is tűnik. Javaslatuk az, hogy a megyék IB tagjai ezt képviseljék az ülésen, és közvetlenül is küldjenek táviratot dr. Boross Imre pártfőügyész címére, amiben követelik dr. Balogh lemondását és a pártvizsgálatot. Egyidejűleg felkérik az FKGP szerveket, hogy ez az egész fegyelmi ügy semmiképpen ne kerüljön nyilvánosságra, maradjon a párt belügye, mert ellenkező esetben politikai ellenfeleik felhasználhatják az FKGP lejáratására. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztattuk. Láttam: dr. Cseresznyés Antal r. alezredes főkapitány áb. helyettese Andrási József r. alezredes 1989. szeptember 18. R-1/22-3/62/1989. Szigorúan titkos! IV. 1989. szeptember 18. (62) ASZA 12-12 A Dolgozók Lapja c. napilapnak az ellenzék számára biztosított 6. oldalán 1989. szept. 16-án Endrédi József, a Komárom megyei VOSZ elnöke felhívást tett közzé, melyben felszólítja a megye összes vállalkozóját, hogy szavazatával és tagságával ne támogassa 110 az MSZMP-t, mert a jelenleg is folytatott gazdaságpolitikai gyakorlata nem vállalkozásbarát és nem szolgálja az ország felemelkedését. A FIDESZ tatabányai csoportja nyílt levélben tiltakozott Tatabánya város tanácselnökénél a tatabányai pártingatlanoknak a Next 2000-be való átmentése miatt. (Az MSZMP az oktatási igazgatóságot és a műhely garázsát kívánja a Next 2000-be integrálni.) A FIDESZ szeptember 18-tól december 4-ig nyolc előadásból, ill. filmvetítésből álló sorozatot szervez a FIDESZ Akadémia keretében a tatabányai Népház kamaratermében. A filmek közül a „Magyarország lángokban”, a „301-es parcella”, valamint a „Hagyjátok Kutruczot beszélni” alkotásokat vetítik le. Előadóknak Szabó Miklós és Reiner M. János történészeket hívták meg. EMÖ 12-12 A megye FIDESZ csoportjai 1989. szeptember 29-én megmozdulásokat terveznek a munkásőrség megyei objektumai előtt a szervezet feloszlatásának követelésével. A megmozdulásokra utalás történt a Dolgozók Lapja c. megyei lap 1989. szeptember 16-i számában, az ellenzék részére fenntartott 6. oldalon is. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztattuk. Andrási József r. alezredes 1989. szeptember 19. R-1/22-3/63/1989. IV. 1989. szeptember 19. (63) Szigorúan titkos! K/3 12-12 Vénusz János Bokod, […] sz. ai. lakos, az FKGP helyi szervezője feladó nélkül levelet kapott, melyben arról tájékoztatják, hogy a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt polgári tagozata felújítja tevékenységét. Az újjáalakult polgári tagozat az Amerikában élő Varga Bélát kéri fel díszelnökéül. Az anyag tartalma szerint a polgári tagozat a kisgazdapárti elődök közül elsősorban azokkal vállal közösséget, akiket a demokratikus kisgazdapárti magatartásuk és politikájuk miatt meghurcoltak, bebörtönöztek vagy emigrációba kényszerítettek. [A] polgári tagozat elítéli azoknak a magatartását, akik a pártot a diktatúrának kiszolgáltatták, vagy akikről utólag kiderült, hogy egyidejűleg a kommunista párt tagja voltak, a kisgazda- és bármelyik más nem kommunista pártban vállalták is a beépített ügynök dicstelen szerepét. A kettős tagságnak ez a kommunista módszere elfogadhatatlan, az is marad. A polgári tagozat szerveit és testületeit maga választja, védnökéül Vörös Vincét, a párt elnökét. A polgári tagozat felhívja azokat a budapesti, megyei és helyi szervezeteket, melyek irányelveivel és célkitűzéseivel egyetértene, hogy szervezeti függetlenségük fenntartása mellett közöljék egyetértésüket az anyagban is felsorolt ügyvivőkkel vagy a kisgazdapárt polgári tagozata Budapest, Pf. 151-es címen. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztattuk. Láttam: dr. Cseresznyés Antal r. alezredes főkapitány áb. helyettese Andrási József r. alezredes 111 1989. szeptember 20. R-1/22-3/64/1989. Szigorúan titkos! IV. 1989. szeptember 20. (64) K/3 12-12 Feladó megjelölés nélkül „Dunántúl 1989. szeptember 15.” keltezéssel „Dunántúli Népi Tömörülés” aláírással ismeretlen feladó megküldte dr. Paskai László bíborosnak az MDF budapesti választási irodájához írt kérelmük, illetve levelük másolatát. A hozzá írt kísérő levélben feladó közli, hogy tevékenységükkel egy keresztényszocializmus megvalósítását kívánják szolgálni és bizonyosak abban, hogy az MDF vezérlete mellett a Kereszténydemokrata Párt hatékony tevékenysége elősegíti céljaik megvalósítását. Az MDF budapesti választási irodájának címzett levélben leírják, hogy amennyiben a választásokon az MSZMP többséget szerez és kormányt alakíthat, ez azt jelentené, hogy „a visszarendeződés csakis idő kérdése lenne, ez pedig végzetes tragédia az egész ország részére…”. Javaslatuk az, hogy az MDF mielőbb lépjen kapcsolatba a kereszténydemokrata és a kisgazdapárttal, együtt alkossanak választási koalíciót, a szeptember végi országgyűlésen ezt jelentsék be, és vázolják a pártpolitikai programját. Levélírók úgy vélekednek, fel kell készülni arra, hogy az MSZMP megtalálja a módját az ellenzéki politikusok „likvidálásának”, ami még inkább indokolja az ellenzéki összefogást és főleg falun a felkészült agitátorok választási programját a helyi problémákkal való foglalkozás előtérbe helyezésével. Választási győzelmük esetén a kormányba meghívni képzett MSZMP tagokat is. Az állam gépezetének felújítása képzettebbekkel 1–3 év. Cél: alkotmányozó országgyűlés létrehozása. Intézkedés: - tekintettel arra, hogy a levél – a postabélyegző szerint – Veszprémben lett feladva egy pld. megküldésével értesítettük a Veszprém Megyei RFK III/III. Osztályát; - a BM III/III. Csfséget tájékoztattuk. Láttam: dr. Cseresznyés Antal r. alezredes főkapitány áb. helyettese Andrási József r. alezredes 1989. szeptember 21. R-1/22-3/65/1989. Szigorúan titkos! IV. 1989. szeptember 21. (65) LBE 12-12 1989. szeptember 29-én az SZDSZ tatbányai szervezete Tatabányán 16.30 h-kor a Kossuth Lajos utcán lévő emlékműnél tüntetést szervez a munkásőrség felfegyverkezettsége ellen. A rendezvényt követően a gyalogjárdán a tatabányai Centrum Áruház elé vonulnak, ahol rövid beszédekben tiltakoznak a fenti témában. (A munkásőrök objektuma előtt nem szerveznek demonstrációt.) Tervezett létszám kb. 200 fő, ebből 30 fő rendező. Szervezők: Kakuk Elemér, Szalay Gábor. Ugyanezen a rendezvényen részt vesz az MDF tatabányai szervezete is. Jelentem továbbá, hogy a Bánhidai Barátok Köre a Kossuth Lajos utcai hősi emlékműnél ugyanezen a napon 16 h-kor koszorúzást szervez. Ezt megelőzően 15.40 htól lovas felvonulást terveznek a Puskin Művelődési Központtól a koszorúzás helyszínére. Mindkét szervezet kérte a rendezvény rendőri biztosítását. Intézkedés: - a BM III/III. Csfséget tájékoztattuk. 112 Lengyel Ferenc r. szds. elemző-értékelő tiszt Nógrád megye nincs jelentés Pest megye 1989. július 12. 212-292/58/1989. Szigorúan titkos! (09) Budapest, 1989. július 12. (58) 1. ER 12 1989. július 5-én a hajnali órákban ismeretlen személyek Fót nagyközség területén nyomdai eljárással készült 20,5x14,5 cm nagyságú röplapokat terjesztettek. Tartalma: „Ipari és mezőgazdasági dolgozók! Ébredjetek! A totális pártállam a demokrácia leple mögött rendezi sorait. Semmi más nem történik, mint a már beépült kádereit az átkeresztelt, úgymond »újjászerveződő« társadalmi szervezetek vezető pozícióiba juttatja. Minderre azért képes, mert ti hallgattok, nem veszitek azt a fáradtságot, hogy saját érdekeitek és az ország érdekében együttesen fellépjetek. Ha továbbra is süket falként viszonyultuk a demokrácia adta lehetőségekhez, akkor ne is csodálkozzatok, hogy a megvalósuló »demokrácia« nem a tiétek lesz. Nélkületek nincs, nem volt és nem lesz demokratikus, szabad Magyarország. A szocialista osztályelmélet nem jelentett mást, mint a rabszolgaság intézményesített ideológiáját. Szolidaritás Szakszervezet Munkásszövetség Budapest 1151 Dózsa György u. 36.” A röplapokból 150 db került birtokunkba. Intézkedés: - BM III/III-3. Osztály tájékoztatása. dr. Sipos István r. alezredes tzls. főkapitány áb. helyettese Takácsné Nagy Erzsébet r. 1989. július 17. 212-292/59/1989. Szigorúan titkos! (09) Budapest, 1989. július 17-én (59) 1. K/3 12 1989. október 23-án Cegléden a nagytemplom kertjében egy emlékmű felavatását tervezik, amelyet a város állítana a honfoglalás, a reformáció, 1848, I–II. világháború és 1956 emlékére. Az avatást ill. a napi programot Lizik Zoltán ref. lp. szervezi. Az ünnepségen három előadást terveznek: egy vallásos tartalmú a reformációról, amelynek megtartására Lizik Zoltán Varga Sándor Londonban élő ref. lp.-t kérte fel. A második előadás témája a II. világháború újraértékelése magyar szempontból. Ezt egy katonatiszt fogja megtartani. 113 A harmadik előadást 1956-ról Rácz Sándor volt nagy-budapesti munkástanács vezető tartja. Közben zenés, táncos műsort is terveznek. Várhatóan a Magyar Televízió is jelen lesz. Részvételi szándékát jelezte Mark Palmer is, USA nagykövet. A tervezett emlékmű egy harangláb, melyben porcelán harangok vannak. Intézkedés: - a BM III/III-1. Osztály tájékoztatása, további adatgyűjtés. dr. Sipos István r. alezredes tzls. főkapitány áb. helyettese Takácsné Nagy Erzsébet r. 1989. július 24. 212-292/60/1989. Szigorúan titkos! (09) Budapest, 1989. július 24. (60) Előzmény: 37/3. sz. információ 1. HMB 14-12 Tudomásunkra jutott információ szerint Cz. J. Pilisvörösvár, […] sz. alatti lakos egy münsteri (NSZK) szociális szervezettel vette fel a kapcsolatot, mivel a II. világháborúban mint német katona elvesztette a bal kezefejét. A szervezettől segítséget kért, melyhez részére kérdőívet küldtek. A kapcsolat felvételéhez M. J. pilisvörösvári, W. F. kölni, ill. H. P. salzburgi lakosok nyújtottak segítséget. 1989. április 26-án Pilisvörösváron tartott, volt SS katonák találkozóján H. P. ismerkedett meg Cz. J-fel, és tájékoztatta őt arról, hogy részére rendszeres havi segély folyósítására van lehetőség. Intézkedés: - a felmerült személyek operatív ellenőrzését végrehajtjuk; - a BM III/II-11. Osztályon keresztül a BM III/II-2. Osztály tájékoztatása. dr. Sipos István r. alezredes tzls. főkapitány áb. helyettese Takácsné Nagy Erzsébet r. 1989. augusztus 11. 212-292/61/1989. (09) Budapest, 1989. augusztus 11. (61) Szigorúan titkos! 1. ASZA 13 1989. augusztus 8-án tudomásunkra jutott, hogy 11 óra körüli időben egy NDK állampolgár előállítására került sor a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságon, mivel távcsővel megfigyelést végzett a tököli szovjet katonai objektum kerítésénél. Az operatív tiszti meghallgatás során megtudtuk, hogy B. F. B. […] Bezirk Dresden, Kreis Niesky […] sz. alatti lakos, 1989. 08. 06-án érkezett hazánkba érvényes 17 napra szóló beutazási engedéllyel turisztikai céllal. Budapesten a kőbányai kemping területén kapott sátorhelyet. 1989. 08. 07-én 19 óra körüli időben felült a vágóhídi végállomáson a HÉVre. Célja az volt, hogy Ráckevére utazik, de idő közben katonai repülőgépeket vett észre és úgy döntött, hogy Szigetszentmiklóson leszáll és majd másnap megfigyeli a repülőket. 114 Elmondása szerint egyszerű emberi kíváncsiság volt részéről, mivel élénken vonzódik a repüléshez. NDK-ban megjelenő repülési szakfolyóiratokat olvassa és légi bemutatók megtekintésével tölti szabadidejét. Az éjszakát egy fa alatt öltötte, majd másnap reggel gyalog indult Tököl irányába, ahol a laktanya kerítésétől kb. 6 m-re megállva távcsővel megfigyelte a repülőtéren lévő katonai gépeket. Ekkor igazoltatták és bekísérték a rendőrségre. B. F. B. 1989. 08. 14-én utazik el hazánkból az NDK-ba. Vele szemben az intézkedést szóbeli figyelmeztetéssel befejeztük, melyben felhívtuk figyelmét arra, hogy hasonló cselekményektől a jövőben tartózkodjon. Személyével kapcsolatban ellenséges tevékenységre utaló adatok nem merültek fel. Intézkedés: - javasoltuk az NDK Állambiztonsági Minisztérium tájékoztatását B. F. B. személyéről; - a keletkezett anyagok 1 +pld.-nyát a BM III/II-11. Osztályon keresztül megküldjük a BM III/II-9. Osztálynak. dr. Sipos István r. alezredes hdgy. főkapitány áb. helyettese Kiss Tiborné r. 1989. augusztus 14. 212-292/62/1989. Szigorúan titkos! (09) Budapest, 1989. augusztus 14-én (62) 1. HMB 12-12 Tudomásunkra jutott, hogy 1989. július 24–25-én a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészeinek egy csoportja találkozót tartott Kőszegen. Az összejövetelen többek között elhangzott: „Hogyan tudnánk évtizedeken át züllesztett nemzetünknek erkölcsi segítséget adni, amikor magunk is demoralizált egyház vagyunk?” Az eseményen bejelentették a „megújulási mozgalom” megalakulását. Céljaikat a Kiáltó Szó című felhívásban fogalmazták meg, melyet 23-án írtak alá, megyénkből Dóka Zoltán ev. lp., ki jelenleg „F” dosszié keretén belül ellenőrzés alatt áll. E szerint: elhatárolódni az elmúlt évtizedek állami irányítását elfogadó egyház politikájától. Szerintük az ÁEH megszűnése csak látszati, egyes egyházi és állami személyek a régi gyakorlatot folytatják. Követeléseik között szerepel: Felszámolni a személyi és hivatalkultuszt. Azonnal meg kell szüntetni a „püspökelnöki” címet. Nevelő- és oktatóhálózat kiépítése, vidéki diákotthonos evangélikus gimnázium létrehozása, stb. Csatlakozni kívánók részére 1989. augusztus 26-án de. 10 órakor országos találkozót tartanak Budapesten a kelenföldi templomban (XI. Bocskai u. 10.). Intézkedés: - BM III/III-1-c. alosztály tájékoztatása; - Dóka Zoltán ellenőrzésben hasznosítjuk. 2. TK 12-12 1989. augusztus 14-én jutott tudomásunkra, hogy a Független Kisgazda-, Földmunkásés Polgári Párt Pest megyei szervezete 1989. augusztus 13-án Szentendrén tartotta meg tisztújító közgyűlését. A gyűlésen a tagságot kb. 60 személy képviselte. A közgyűlés a szavazás során Dragon Pált megyei elnökké – „Esztergályos” fn. bizalmas nyomozás célszemélye –, Borz Miklóst főtitkárrá választották. 115 A közgyűlés állást foglalt, hogy a kisgazdapárt nem lép választási szövetségre semmilyen marxista-leninista alapon működő pártokkal [sic!]. A földtulajdon kérdésébe egyetlen alap az 1945-ös földtörvény a mérvadó. Intézkedés: - BM III/III-7. Osztály tájékoztatása; - „Esztergályos” fn. biz. nyom. felhasználjuk. dr. Sipos István r. alezredes hdgy. főkapitány áb. helyettese Kiss Tiborné r. 1989. augusztus 14. 212-292-63/é1989. Szigorúan titkos! (09) Budapest, 1989. augusztus 14. (63) 1. K/3 12 Tudomásunkra jutott, hogy 1989. szeptember 17–20 között Csurgón református lelkésztalálkozót tartanak. Fő téma: „Egyházunk a változó Magyarországon”. A programban szerepel többek között Ember Judit Fekete doboz című videójának megtekintése, Für Lajos történész előadása, viták, stb. Intézkedés: - a BM III/III-1-c. alosztály tájékoztatása. dr. Sipos István r. alezredes hdgy. főkapitány áb. helyettese Kiss Tiborné r. 1989. augusztus 16. 212-292-64/1989. Szigorúan titkos! (09) Budapest, 1989. augusztus 16. (64) 1. K/3 13 A Gödöllői Ellenzéki Kör 1989. szept. 2-án és 3-án konferenciát rendez Politikai stratégia – választási taktika címmel a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. A konferencián előadást tartanak: Roszik Gábor országgyűlési képviselő és az MDF, az SZDSZ, valamint a FIDESZ felkért előadói. A szept. 2-i program szerint Roszik Gábor nyitó előadása után plenáris ülésen a választási stratégia és taktika, valamint a választójog témakörben terveznek előadásokat. Szept. 3-án három szekcióban üléseznek a résztvevők. „A” szekció témája: választási stratégia és taktika. „B” szekció témája: kampányszervezés és -menedzselés. „C” szekció témája: a választások jogi kérdései, kampányetika. A Gödöllői Ellenzéki Kör vezetői szept. 3-án beszámolnak a gödöllői választási tapasztalatokról, valamint dr. Raffay Ernő és dr. Debreczeni József országgyűlési képviselők is felszólalnak. Az információ forrása által részünkre továbbított fénymásolat szerint 125 db névre szóló meghívót készített a Gödöllői Ellenzéki Kör, amelyeket az MDF gödöllői szervezetének bélyegzőjével adtak postára. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. dr. Sipos István r. alezredes hdgy. Kiss Tiborné r. 116 főkapitány áb. helyettese 1989. augusztus 17. 212-292-65/1989. Szigorúan titkos! (09) Budapest, 198o. augusztus 17. (65) 1. HK 12-12 A Csepel Autógyár TÜK vezetője saját hatáskörben titokvédelmi ellenőrzést tartott 1989. július 10-én. A CSA Dugattyú és Dugattyúgyűrű Gyártó Leányvállalatnál (Bp. XX., Haraszti u. 267.) a 0057/2/88. sz. iratot Varga Imre ig. ov. elvtárs nem tudta bemutatni. Az irat küldője: 2. lap Kereskedelmi Minisztérium, minősítése: szt! Érvényességi ideje: visszavonásig! Tárgya: „pályázati felhívás” „a konvertibilis elszámolású importot gazdaságosan kiváltó és helyettesítő tevékenység elősegítésére”. 8. lap: a Kereskedelmi M. tárcaközi bizottsága a küldő szerv. Minősítése: szt! Érvényességi ideje: visszavonásig! Tárgya: útmutató az importhelyettesítő pályázathoz. 3. lap: kiadta Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal, Pénzügyminisztérium (titkos, visszavonásig). Tárgya: „tájékoztató a konvertibilis import kiváltásösztönző bérpreferenciáról”. Az irat bemutatását jegyzőkönyvben határidőzték. Az ügyintéző visszaérkezéséig a 0057/2/88. sz. irat 1989. aug. 15-ig nem került elő, ezért a vállalat írásban is bejelenti szervünknek az eseményt. Intézkedés: - a vállalat bejelentése alapján szóban tájékoztatjuk a BM III/II-A. önálló alosztályt. 1. ATA 12 1989. aug. 18-án az IMI-ben és a kettő hozzátartozó gyáregységben, Bercelen és Fehérgyarmaton a vállalati szakszervezeti tanács figyelmeztető sztrájkot szervezett a kormány tervezett húsáremelése miatt. A szakszervezeti tanács tagjainak tudomása szerint, amennyiben a Vasas Szakszervezet elnöksége a mai egyeztető tárgyalásokon elfogadja a húsáremelési javaslatot, a már kész megfogalmazott tiltakozó kommünikét a tömegkommunikáció számára közlés céljából átadják. Ennek alapján valamennyi magyar vasas üzemben hasonló sztrájkfelhívás kiadása várható. Intézkedés: - az SZT tiszt a fejleményekről azonnal jelentést ad; - a BM III/II-6. Osztály vezetője tájékoztatva lett. dr. Sipos István r. alezredes hdgy. főkapitány áb. helyettese Kiss Tiborné r. 1989. augusztus 23. 212-292-67/1989. Szigorúan titkos! (09) Budapest, 1989. augusztus 23-án (67) 1. HMB 12-12 Kapcsolatunk írásban kapott értesítést arról, hogy a FIDESZ 1989. szeptember 1–3. közötti időben Balatonkenesén, a Bp.-i Műszaki Egyetem mérési táborában tagjai részére a közelgő választásokra való felkészülés jegyében táborozást tart. A tárggyal kapcsolatos előadásokat a FIDESZ vezetői, ill. más meghívott előadók fogják tartani. Intézkedés: 117 - a BM III/III-2. Osztályt tájékoztatjuk. 2. TK 12-12 Az MDF gödöllői szervezete 1989. aug. 25-én 18 órakor a Petőfi Műv. Házban nyilvános választmányi ülést tart az alábbi pontokkal: 1. Szervezeti kérdések: - az MDF gsz. munkastílusa és működőképessége, a munkamódszer javítása; - a helyi önkormányzattal foglalkozó munkacsoport létrehozása, feladatai. 2. Az MDF gsz. munkaterve az elkövetkező 6 hónapra. 3. Az MDF gsz. kapcsolatai, irányvonalát meghatározó stratégiai kérdései. A Soros Alapítvány elfogadásának legális lehetősége. 4. Személyi etikai kérdések. Megjegyzés: az információ forrása is részt vesz a szervezésben. dr. Sipos István r. alezredes hdgy. főkapitány áb. helyettese Kiss Tiborné r. 1989. augusztus 29. 212-292-68/1989. (09) Budapest, 1989. augusztus 29. (68) Szigorúan titkos! Előzmény: 67/2 1. TK 12-12 A gödöllői MDF megkezdte az Ifjúsági Demokrata Fórum helyi szervezését. Az MDF 18– 30 éves személyek részére belépési nyilatkozatot küldenek [sic!] az ideiglenes alapszabállyal együtt. Az MDF gödöllői szervezete a közgyűlés (aug. 25.) során olyan határozatot hozott, hogy az MDF-hez tartozás politikailag ellentétes bizonyos pártok, szervezetek vezetőségében vállalt funkcióval (MSZMP, HNF, SZOT). Ezért azok a személyek, akik ilyen funkciót betöltenek, választani kell, hogy MDF tagjai kívánnak-e maradni. dr. Sipos István r. alezredes hdgy. főkapitány áb. helyettese Kiss Tiborné r. 1989. szeptember 1. 212-292-69/1989. Szigorúan titkos! (09) Budapest, 1989. szeptember 1. (69) 1. EMÖ 12-4 1989. augusztus 31-én a monori mőr. egység parancsnoka átadott részünkre egy géppel írott névtelen levelet, melyet egyik női munkásőre kapott. A levélben a címzett közreműködését kérik – mint egy Jehova Tanúi fn. alatt illegálisan működő antikommunista szervezet tagjai – hogy a munkásőrségről részükre hasznos információval szolgáljon. A levél végén a címzettet megfenyegetik, amennyiben a levél tartalmát hivatalos szerv tudomására hozza, úgy férjét el fogja veszíteni, azaz férjét könnyen érheti baleset. Intézkedés: - elvégezzük a levél priorálását; - megkezdjük a bejelentő és férje alapellenőrzését. 118 dr. Sipos István r. alezredes hdgy. főkapitány áb. helyettese Kiss Tiborné r. 1989. szeptember 4. 212-292-70/1989. (09) Budapest, 1989. szeptember 4-én (70) Szigorúan titkos! Előzmény: 69/1. 1. LBE 12-3 Parancsnoka jelenlétében meghallgattuk U-né K. E-t, aki elmondta, hogy 1988. őszén és ez év februárjában kapott már kézzel írott levelet „Jehova Tanúi” aláírással, de azok nem fenyegető tartalmúak voltak. Elmondta, hogy fenyegető telefonhívást kapott férjének körzeti orvosa, hogy miért kezel munkásőrt. Férje volt munkahelyén (Országos Mentőszolgálat) is megfenyegették. A fenyegető személyének felderítése érdekében felajánlotta segítségét, amennyiben megkeresik, felveszi velünk a kapcsolatot. Intézkedés: - felvettük a kapcsolatot a XVIII. kapitánysággal, bűnügyi operatív feladatokat határoztunk meg az elkövető felderítésére; - jelentést készítünk a BM III/II-11. Osztály részére. dr. Sipos István r. alezredes hdgy. főkapitány áb. helyettese Kiss Tiborné r. 1989. szeptember 5. 212-292-71/1989. Szigorúan titkos! (09) Budapest, 1989. szeptember 5. (71) 1. HMB 14-14 Az MDF szigetszentmiklósi szervezete aktívan készül a választásokra, elsősorban a helyi vezetés (tanácselnöki funkció) megszerzése a céljuk. Erre már jelöltjük is van Nádasdi Lajos, 49 éves kultúrház-igazgató, szigetszentmiklósi lakos személyében. A helyi szervezetnek jelenleg kb. 80 fő tagja van. Intézkedés: - az információ további ellenőrzése; - BM III/III-7. Osztály tájékoztatása. dr. Sipos István r. alezredes hdgy. főkapitány áb. helyettese Kiss Tiborné r. 1989. szeptember 6. 212-292-72/1989. (09) Budapest, 1989. 09. 06. (72) Szigorúan titkos! 1. HMB 12-4 119 Az MDF váci szervezete csatlakozott az MDF gödi szervezete által 1989. szeptember 10re és 24-re, valamint október 1-re tervezett környezetvédelmi tiltakozó akcióhoz. Céljuk, hogy a 2. sz. főútvonal megnövekedett forgalmát Dunakeszi, Göd és Vác térségében kerülő útvonal megépítésével mentesítsék. A különböző helyszíneken a forgalmat 16.00 órakor kívánják megállítani 10–15 perces időtartamra és a járművezetőket szórólapon tájékoztatják akciójuk céljáról. Az MDF váci szervezete az akció helyszínéül a 2. sz. főútvonal AFIT szervizzel szemben lévő szakaszát határozza meg. A járműforgalmat több személygépkocsi keresztbefordításával akarják megállítani. Intézkedés: - a BM III/III-7. Osztály tájékoztatása; - az információ további ellenőrzése; - a PMRFK közl[ekedési] és közb[iztonsági] oszt[ály] tájékoztatása. 2. LBE 12-12 Állampolgári bejelentés útján tudomásunkra jutott, hogy szept. 5-én 14 órakor a Magyarkút–Verőcemaros állomástól 1,5 km-re Balassagyarmat irányában a sín alatti átereszben egy kb. 20–25 cm hosszú, 4–5 cm átmérőjű a két végén pipettaszerűen elvékonyodó fehér műanyag „tubust” talált. A címke szövege és a jellegábra szerint erősen aktív maró anyagot, feltehetően savat tartalmaz. A címke felirata olasz nyelvű. A helyszínre érkező tűzszerészek megállapították, hogy az anyag sav, a tárgyat elcsomagolták és magukkal vitték. A tárgy feltalálási helye és az elhelyezési módja alapján alaposan feltehető, hogy szándékos cselekmény történt. Intézkedés: - az ismeretlen elkövető kilétének megállapítása érdekében további adatgyűjtést folytatunk. dr. Sipos István r. alezredes hdgy. főkapitány áb. helyettese Kiss Tiborné r. 1989. szeptember 7. 212-292-73/1989. (09) Budapest, 1989. szeptember 7. (73) Szigorúan titkos! Előzmény. 72/1. 1. ASZA 12 Váci Rendőrkapitányságon keresztül ellenőriztük és megállapítottuk, hogy a váci MDF vezetők 1989. szept. 6-án kérték a demonstráció engedélyezését, melyet a váci RK elutasított. Az elutasítás indoka a csúcsforgalom volt. Javasolták, hogy a szórólapokat a piros jelzőlámpánál várakozó gépkocsik vezetőinek adják át. A gödi MDF szervezete a demonstráció megtartására az illetékes dunakeszi rk.-tól nem kért engedélyt. Intézkedés: - III/III-7. Osztály tájékoztatása. dr. Sipos István r. alezredes hdgy. főkapitány áb. helyettese Kiss Tiborné r. 120 1989. szeptember 13. 212-292-74/1989. Szigorúan titkos! (09) Budapest, 1989. szeptember 13. (74) 1. TK 12-12 A gödöllői MDF a Soros Alapítványtól 200.000, azaz kettőszázezer Ft-ot, valamint számítógépet és sokszorosító gépet kapott. 2. TK 12-12 Szeptember 8-án a közgyűlésen Odorics Ferenc vezetőségi tag bejelentette, hogy szept. 29-én Budapesten az SZDSZ békés tüntetést szervez a munkásőrség ellen, követelve a szervezet azonnali feloszlatását. A gödöllői MDF felhívást tett, hogy szept. 29-én minden helyi szervezet szervezzen hasonló demonstrációt. dr. Sipos István r. alezredes hdgy. főkapitány áb. helyettese Kiss Tiborné r. 1989. szeptember 15. 212-292-75/1989. Szigorúan titkos! (09) Budapest, 1989. szeptember 15. (75) 1. TMB 12-12 A hírforrás átadta részünkre 1989. szept. 26-ra tervezett tüntetésre a szórólapot. Felhívás ! Mi, ápolónők és ápolók, szükségesnek érezzük az ország tudomására hozni, hogy a jelenlegi adózási rendszer súlyosan veszélyezteti – több esetben már lehetetlenné is teszi: kórházi osztályok bezárása – a kórházi betegellátást. A mi gondunk az ország gondja is. Mindenki lehet beteg! Méltánytalannak érezzük, hogy a túlórában végzett munkánk után járó fizetésünket az alapbérhez kapcsolva adóztatják. Ennek következtében minél többet dolgozik valaki, az órabére – nettó jövedelemben – egyre csökken. Kiszámítható, hogy bizonyos túlóra felett, az időnk egy részében már ingyen munkát adunk az egészségügynek. A túlóra végzésére pedig a körülmények kényszerítenek bennünket. A kórházban eltöltött többlet időt a családunktól és önmagunktól vesszük el – jutalmunkat magánéletünk kudarcaival mérhetjük. Igazságosnak érezzük kérésünket, hogy 1. túlóra díjunkat az alapbérünktől különválasztva adóztassák, 2. túlóra díjunk adóztatása havonta történjen, mert a jelen helyzetben úgy látjuk, hogy az év végi elszámolásig mi adunk kamatmentes kölcsönt az állami költségvetésnek. Bizonyosak vagyunk abban, hogy az általunk elképzelt adózási rendszerben az egészségügyi dolgozók száma nem csökkenne, elképzelhető, hogy növekednek. Meggyőződésünk szerinti jogos követelésünknek szeretnénk érvényt szerezni! Kérünk mindenkit, aki velünk egyetért, hogy 1989. szeptember 26-án kedden az általunk kezdeményezett tüntetésen vegyen részt. A tüntetés gyülekező helye az Egészségügyi Minisztérium előtt – Bp. V., Arany J. u. 6/8. – délután 4 órakor. Innen indulunk a parlament elé. Itt az aznap induló parlamenti ülésszak alkalmából, az országgyűlés elnökének adjuk át petíciónkat. Transzparenseket hozzatok! (Kérjük a részvételről való visszajelzést. Cím: OIE Bp. II., Vörös Hadsereg útja 116. 1020 – IV-es pszichiátria. – tel: 760-922/291 m.) Intézkedés: 121 - BM III/III-7. Osztály tájékoztatása. dr. Sipos István r. alezredes hdgy. főkapitány áb. helyettese Kiss Tiborné r. 1989. szeptember 18. 212-292-76/1989. Szigorúan titkos! (09) Budapest, 1989. szeptember 18. (76) 1. K/3 12 Tudomásunkra jutott, hogy az „Osztrák Köztársaság követsége, Bp. VI., Benczúr u. 16.” címzetű eredeti anyag, a „Minden magyar állampolgárnak!” kezdetű és „Pártonkívüliek Blokkja” aláírású fiktív feladójú anyag készítője az „Utazó” fn. bizalmas nyomozás célszemélye. Az anyag tartalma: mindent és mindenkit támadó, kommunistaellenes, szovjetellenes, reformellenes. Többek között: „…Halál a kommunista Horn-Némethekre, akik csak arra használják a szerencsétlen menekülőket, hogy pénz kunyeráljanak az NSZK-tól. Ez a vezetőség nem képvisel senkit, csak a kommunista hazaárulókat: kerekasztal+MDF+Bánfiék, kit képviselnek? 9 millió 200 ezer pártonkívülit nem hívtak meg a kerekasztalhoz?! Egy éve működik a Pártonkívüliek Blokkja, s mindent megteszünk, [hogy] az e Fejtibanda+álreform alternatívái kisebbségbe kerüljenek effektíve is a választásokon. Magyarok csak a Pártonkívüliek Blokkja, a többség jogosult a magyar nemzet képviseletére, célunk olyan társadalom kialakítása, ahol nincs adó, vám, rendőrség, katonaság, tanács, kormány képviselőház, párt stb., csak a lakosság közössége, mely dönt minden kérdésben, fizetés nélkül a közösség javára…” „…Szocializmus nincs, nem lesz csak államkapitalista sztálini diktatúra, melynek ti a zászlóvivői voltatok, ezért mint népellenes bűnösök, akasztófára kerültök, nyomorult banditák, akik 40 éven át a magyar nép ellen tevékenykedtetek. Halál rátok, fasisztasztálinisták! Szavazz az ellenzékre!…” Azonos, ill. hasonló tartalmú levelet küldött még Kárpáti Ferenc miniszternek és Pozsgay Imre államtitkárnak. Intézkedés: - BM III/III-3. és BM III/III-7. Osztály tájékoztatása. dr. Sipos István r. alezredes hdgy. főkapitány áb. helyettese Kiss Tiborné r. 1989. szeptember 22. 212-292-77/1989. Szigorúan titkos! (09) Budapest, 1989. szeptember 22. (77) 1. ASZA 12 A dabasi MDF szervezésében 1989. szeptember 26-án 18.00 órakor a dabasi műv. házban Mark Palmer USA nagykövet tart előadást az amerikai–magyar kapcsolatokról. A részvétel csak személyre szóló meghívó alapján lehetséges. Intézkedés: - a BM III/III-7. Osztály tájékoztatása. 122 dr. Sipos István r. alezredes hdgy. főkapitány áb. helyettese Kiss Tiborné r. 1989. szeptember 25. 212-292-78/1989. Szigorúan titkos! (09) Budapest, 1989. szeptember 25. (78) 1. 12-1216 A Gödöllői Ellenzéki Klub 1989. szept. 22-én 18 h-kor megtartott rendezvény keretén belül előadást tartott Roszik Gábor lelkész. Elmondta, hogy szept. 26-án kezdődő országgyűlésen Király Zoltánnal közösen fognak interpellálni a pártvagyon ügyében. Követelni fogják a pártvagyon azonnali zárolását, ill. a magyar nép felé történő elszámolását. 2. 12-1217 Az ellenzéki klub nevében Varga Kálmán, a gödöllői MDF elnöke bejelentette, hogy 1989. szept. 29-én 18 h-kor a műv. házban Mark Palmer USA nagykövet előadást tart az amerikai-magyar kapcsolatokról. A tolmács szerepét Roszik Gábor vállalta. Intézkedés: - a BM III/III-7. Osztály tájékoztatása. 3. HMB 12-14 1989. szept. 20-án megtartott Pest megyei Evangélikus Lelkészi Munkaközösség ülésén (LMK) Roszik Gábor ev. lelkész bejelentette, hogy, mint országgyűlési képviselő szept. 26-án kezdődő országgyűlésen interpellálni fog a miniszterelnökhöz. Elmondta, hogy tájékoztatást kér az Állami Egyházügyi Hivatal megszüntetéséről, tekintettel annak egyházakat elnyomó szerepéről, az ÁEH átmentésének kísérletéről, és megkérdezi, hogy Miklós Imre, az ÁEH volt vezetője mindezekért miért kapott állami elismerést. Intézkedés: - BM III/III-1., BM III/III-7. Oszt. tájékoztatása. dr. Sipos István r. alezredes hdgy. főkapitány áb. helyettese Kiss Tiborné r. 1989. szeptember 26. 212-292-79/1989. (09) Budapest, 1989. szeptember 26. (79–80) Szigorúan titkos! 1. BS 12 1989. szeptember 16-án és 22-én a tököli szovjet katonai objektumban megjelent Polgár János, az MDF szigethalmi szervezetének vezetője (telefon. […]), akit az alakulat parancsnokának politikai helyettese fogadott. Polgár János elmondta, hogy 1989. október 23-án helyi nagygyűlést szerveznek, 1500 fő részvételével számolnak. A demonstráció egyik tervezett helyszíne a tököli szovjet objektumon belül az a hely, ahol Maléter Pált 1956-ban elfogták. Ehhez kérte a parancsnokság hozzájárulását, kért belépési engedélyt. Kifejezésre juttatta, hogy kérelmük elutasítása esetén az objektum kapujánál tartják meg tiltakozó demonstrációjukat. Engedélyt nem kaptak, a kontaktus nem zárult le. 123 A politikai helyettes érdeklődött a szigethalmi tanács VB-titkáránál, aki a tervezett demonstrációról felvilágosítást nem tudott adni. Ezzel kapcsolatban semmi információjuk nincs. 2. ASZA 12 1989. szeptember 25-én a Budapest XIX., Rákóczi utca 31. sz. alatti lakóépület levélszekrényeibe az alábbi szövegezésű szórólapokat dobták be: „Tisztelt kispesti polgárok!” Követeljük együtt a munkásőrség jogutód nélküli feloszlatását! E célból tüntetést szervezünk 1989. szeptember 29-én pénteken, 17 órára a Hunyadi út– Vörös Hadsereg u. sarkán lévő ABC parkolójában. Programunk: 1. politikai gyászbeszéd a munkásőrség jelképes koporsójánál; 2. tiltakozó jegyzék átadása a parancsnokságon, küldöttségünk által; 3. Szabó Lőrinc: Szun Vu Kung lázadása; 4. Búcsúsortűz vizipisztolyokból, jelképes fegyverletétel. Részvételével fejezze ki ön is a kommunista diktatúra eszközének, a párthadsereg felszámolásának szükségességét. Jelszavunk: árvíz ellen nem kell géppisztoly! Szabad Demokraták Szövetsége Kispesti szervezete 1192 Bp. Pannónia u. 15. Intézkedés: - BM III/III-7. Oszt. és a BRFK III/III. Osztály tájékoztatása. 3. HÜ 14-12 1989. szeptember 25-én tudomásunkra jutott, hogy az elmúlt hetekben a gödöllői MDF, SZDSZ és FIDESZ tagjai ún. „Ellenzéki Klubbot” hoztak létre, amelynek otthont a művelődési központ ad. Ennek létrehozásával lehetőségük nyílt arra, hogy a Soros Alapítványtól anyagi támogatást kapjanak a klub működéséhez. Megbízható adataink szerint a már így befolyt, illetve a jövőben átutalásra kerülő összegeket saját céljaik: pl. választási előkészületek, stb. megvalósítására fordítják. Intézkedés: - BM III/III-7. Osztály tájékoztatása. dr. Sipos István r. alezredes hdgy. főkapitány áb. helyettese Kiss Tiborné r. 1989. szeptember 27. 212-292-81/1989. (09) Budapest, 1989. szeptember 27. (81) Szigorúan titkos! 1. LBE 12-12 1989. szeptember 26-án jutott tudomásunkra, hogy Szentendrén iskolás gyermekek, feltételezhetően szovjet katonáktól, robbanóanyagot és gyújtószerkezetet vásároltak, darabját 50–100 Ft-ért. A bejelentés ellenőrzésére a mai napon a szentendrei kapitányság az érintett térségben polgári ruhás rendőröket helyeztek [sic!] el horgász fedéssel, akik két helyi szovjet katonát elfogtak trotil-árusítás közben. A szentendrei kapitányságok szovjet és magyar katonai ügyészek jelenlétében folyik a kihallgatásuk. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/II-9. Osztályt. 124 dr. Sipos István r. alezredes hdgy. főkapitány áb. helyettese Kiss Tiborné r. 1989. szeptember 28. 212-292-82/1989. (09) Budapest, 1989. szeptember 28. (82) Szigorúan titkos! Előzmény: 81. sz. információs jelentés 1. ER 12 1989. szeptember 27-én elfogott két szovjet katonát átadták a szovjet katonai ügyészségnek. Az elsődleges kihallgatásukon jelen volt a magyar katonai ügyészség képviselője is. Az ügyet illetékességből a szovjet katonai ügyészség vizsgálja. dr. Sipos István r. alezredes hdgy. főkapitány áb. helyettese Kiss Tiborné r. Somogy megye 1989. július 5. R-213-19/1989. XVI. 1989. július 5. (18) Szigorúan titkos! (selejtezésig) ASZA 12-13 1989. július 4-én kb. 14 h-tól július 5-én kb. 11 h-ig Barcs városában tartózkodott a CK 40-50 frsz.-ú személygépkocsival Hou Feng-Jing […] kínai állampolgár, az Új Kína hírügynökség állandó budapesti tudósítója, Budapest XIV., […] szám alatti lakos. A városban gyalogosan közlekedve önellenőrző mozgást végzett, több alkalommal – július 4-én 17 h körül, majd 19.30 h-kor – 10–15 percnyi ideig Losonczi Pál, az MNK elnöki tanácsa nyugalmazott elnökének a Barcs, Türr I. utcai lakóházát és környezetét figyelte. A mai napon 10.30 h körüli időben ismét megjelent a környéken és a lakóházat fényképezte. Állampolgárok érdeklődésére azt válaszolta, hogy a lakóház megnyerte a tetszését, azért fényképezi. A házba nem kísérelt meg bejutni. Visszatérve a szállodába a vezetőnek panaszkodott, hogy nem tetszik neki a város, mivel még fényképezni sem hagyták. Barcsi utazását, tartózkodását nem hivatalos útként, hanem átutazó programként említette. Megjegyzés: Losonczi Pál tájékoztatás szerint kb. fél évvel ezelőtt levelet kapott az Új Kína hírügynökségtől, melyben interjú adását kérték. Erre nem reagált, nem is kíván interjút adni. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/II-4. Osztályt; - tájékoztatjuk a BM III/III-A. önálló alosztályt. dr. Mátyás József r. ezredes főkapitányság vezető áb. h. László Lajos r. őrgy. 125 1989. július 19. R-213-21/1989. XVI. 1989. július 19. (19) Szigorúan titkos! (selejtezésig) K/3 12-12 Kocsi György ([…] rk. adminisztrátor) „F” dossziés, Iharos, […] sz. alatti lakos (legutóbb az 1989. május 15-i 14. számú jelentésünkben szerepel) elemző cikket írt „Elkésett bátorság, avagy köpönyegforgatás” címmel, melyet az Élet és Irodalom című folyóiratban, illetve nyugati emigráns egyházi sajtóban kíván megjelentetni. Értékelésünk szerint a cikk egyeztetett támadás a Magyar Katolikus Püspöki Kar – elsősorban lojális – tagjai és különösen Paskai László esztergomi érsek ellen. A szerző azzal vádolja a püspöki kar tagjait, hogy különböző előnyök, kitüntetések érdekében lepaktáltak a hatalommal, s szembefordultak egyházuk alapvető érdekeivel. Nyilatkozataik egyes részleteit kiragadva igyekszik bizonyítani azt, hogy az elmúlt 40 év során a püspökök mindenben a hatalom kiszolgálói voltak. Kocsi György cikkének kéziratát véleményezésre megküldte több, hasonlóan gondolkodó egyházi elvbarátjának, többek között Lipien Mihály bői lakosnak. Intézkedés: - az információt a BM III/III. Csoportfőnökség továbbítottuk; - tájékoztattuk a BM III/III-1. Osztályt. napi dr. Mátyás József r. ezredes főkapitányság vezető áb. h. információs rendszerébe László Lajos r. őrgy. 1989. szeptember 22. R-213-22/1989. XVI. 1989. szeptember 22. (20) Szigorúan titkos! (selejtezésig) AK 12-12 A FIDESZ, az MDF és az SZDSZ kaposvári szervezetei 1989. szeptember 29-re demonstrációt szerveznek a munkásőrség azonnali megszüntetése érdekében. A demonstrációt a fegyveres erők napján 17-20 h. közötti időben tervezik megtartani Kaposváron a Forradalmárok terén, ahol az MSZMP Somogy Megyei Bizottságának, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságnak, valamint a Munkásőrség Somogy Megyei Parancsnokságának épületei találhatók. A demonstráció sikere érdekében szórólapok terjesztését kezdték meg Kaposváron. A „megye békeszerető polgárainak” címzett felhívásukban népszavazást is követelnek a munkásőrség megszüntetése érdekében. Információink szerint rendőri szervnek még nem jelentették be szándékukat, engedélyt nem kértek. Intézkedés: - tájékoztattuk a BM III/III-7. Osztályt. dr. Mátyás József r. ezredes főkapitányság vezető áb. h. László Lajos r. őrgy. 1989. szeptember 27. 126 R-213-24/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) XVI. 1989. szeptember 27. (21) K/3 12-14 Király Zoltán szegedi országgyűlési képviselő, Szeged, Körzeti TV címére ismeretlen feladó, írógéppel írt fenyegető tartalmú levelet adott fel Kaposváron. A levél szerzője egy újonnan alakult „Maffia” nevű szervezet nevében azzal fenyegeti meg címzettet, Tölgyessy Pétert és azt „a fideszes atyafit, akinek olyan nagy hangja volt Pozsgay Imrével…”, hogy mostantól kezdve rettegés lesz az életük. Kijelenti, hogy a szervezetük kiképzést kapott távirányítási robbantásokra és egyéb speciális jellegű akciók elvégzésére, így amennyiben a címzett „nem viselkedik normálisan az országgyűléseken és köztársasági elnöknek jelölteti magát” elrabolják, kíméletlenül leszámolnak vele, vagy családjával, illetve a megfenyegetett személyekkel. Arra utasítják, hogy a levelet olvassa fel az országgyűlésen. „…Amennyiben nem, úgy már nem került családjához haza…”. A szervezet nevében kijelentik, hogy „majd mi rendet csinálunk, mert az MSZMP nagyon előzékeny magukkal szemben. Halál rátok!” Intézkedés: - az anyagról soron kívül tájékoztattuk a BM III/III. csoportfőnök elvtársat; - a vezetői döntés alapján az anyagot továbbengedtük; - az ismeretlen feladó felderítése érdekében a BM III/III. csoportfőnök elvtárs utasítására bizalmas nyomozást rendeltünk el. dr. Mátyás József r. ezredes főkapitányság vezető áb. h. László Lajos r. őrgy. Szabolcs-Szatmár megye 1989. augusztus 15. R-214-23/26-1989.18 Szigorúan titkos! (selejtezésig) LBE 14-14 M. A. […] Déva, […] sz. alatti lakos, román állampolgár – aki tiltott határátlépés után érkezett területünkre – meghallgatása során elmondta, hogy lakóhelyén 1988. májusban a helyi milícia Scticleanu nevű főhadnagya gazdasági jellegű bűncselekmények felderítésére beszervezte. A beszervezés alapja nevezett és szülei tiltott „pünkösdista” vallása volt. 1988. novemberében kapcsolattartója javaslatára – aki 5000 lei kifizetését ígérte meg – Magyarországra szökött. Feladatul határozta meg számára a határ közvetlen környezetének megfigyelését, a kihallgatásán elhangzottak, illetve a vele kapcsolatos ügyintézés regisztrálását. Elmondása szerint Scticleanu közölte vele, hogy úgyis visszaadják, mivel román nemzetiségű. Visszaadása után Szatmárnémetibe vitték, ahol kihallgatták, megverték, de nem merte bevallani, hogy az átszökést feladatul kapta. Hazatérte után a megbízójának beszámolt tapasztalatairól, aki azonban a beígért pénzösszeget nem fizette ki részére. Mostani átszökését azzal indokolta, hogy megunta a milíciától kapott feladatok végrehajtását, s tartója személyében is változás következett be, akivel az együttműködést nem szívesen folytatja. Intézkedés: - M. A. rövid úton történő visszaadására javaslatot tettünk; - az információról tájékoztatjuk – átiratban – a BM III/II-12. Osztályt. 127 dr. Koncz András r. ezredes főkapitány áb. helyettese Tordai Tibor r. százados elemző-értékelő főelőadó 1989. augusztus 18. XVII. 1989. augusztus 18. (23) K/3 12-12 A nyíregyházi MÉM RSZ-nél szolgálatot teljesítő 3 pilóta arról kapott értesítést, hogy a megbeszéltek értelmében f. hó 21-én figyelmeztető munkabeszüntetésre kerül sor. Megjelenés 7.00 órakor Budaörsön, zöld munkaruhában. Vállalati gépkocsi az utazáshoz nem használható. Aláírás: üzemeltető tagozat vezetősége. ATA 12-12 F. hó 18-án 09.00 órakor jelentette, hogy a Szovjetunióba ki- és onnan belépő gyorsvonatok fogadása tekintetében szovjet részről komoly akadályok merültek fel. A f. hó 18-án 00.35 órakor Záhonyba érkezett vonatot jelenleg sem fogadják. A Moszkva felöl Záhonyba 00.50 órakor és 03.10 órakor érkező gyorsvonatok még nem érkeztek meg. Megjegyzés: a szovjet vasutak részéről felelős vezetőt telefonon a MÁV Záhonyi Üzemigazgatóság illetékesei nem találták. A körülmény a szovjet vasutasok munkalassító sztrájkjára utal. Intézkedés: - az eseményt jelentettük a BM III/II-7. Osztálynak, továbbá tájékoztattuk a SZU Kárpátontúli Terület áb. csoportfőnökségét; - a záhonyi üzemigazgatóságon megszerveztük a folyamatos információ áramoltatását. dr. Koncz András r. ezredes főkapitány áb. helyettese Tordai Tibor r. százados elemző-értékelő főelőadó 1989. augusztus 21. =Nyíregyháza nr. 0029 0821= R-214-23/29-1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) XVII. 1989. augusztus 21. (29)19 EHŐF 12-12 Tájékoztatásuk, valamint román állampolgárok meghallgatásai alapján jutott tudomásunkra, hogy f. hó 20-án 01.00 órakor Csengerújfalu térségében, román oldalán, tiltott határátlépés elkövetésére készült: 1. P. P. […] 2. R. V. Z. […] 3. B. K. […] 4. R. Gy. […] 5. D. L. […] román állampolgárok, miközben román területen 1 fős román járőr elfogta és lefektette őket. Személyi motozás közben R. a járőrt megtámadta, dulakodtak, a járőr két egyes lövést adott le, minek következtében R. a bokáján és a combján megsérült. Társai segítségére siettek, a járőrt lefegyverezték és kényszerítették, hogy menjen velük a határvonalig. A fegyvert a határvonalon kitárazták, román területen eldobták, a járőrt elengedték és átjöttek az MNK területére. Csengerújfalu községben O. M. helyi lakos, autóbuszvezető lakására mentek, aki a sérültet a körzeti orvoshoz szállította. Az orvos a 128 sérültet a kórházba utalta. A mentők R-t D. kíséretében – aki a tolmácsi teendőket látta el – előbb a mátészalkai majd a nyíregyházi kórházba szállították, ahol orvosi ellátásban és további gyógykezelésben részesült. O. a többi 3 főt a csengeri határőr őrsre kísérte. Megjegyzés: D. L. a nyíregyházi kórházból társa bekísérése után eltávozott azzal a céllal, hogy a rendőrségre megy, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Intézkedés: - D. feltalálása érdekében országos körözés lett elrendelve; - R. Gy. a kórházban jegyzőkönyvileg meg lett hallgatva; - a többi 3 személy jegyzőkönyvi meghallgatása folyamatban van; - az eseményről tájékoztatjuk a BM III/II-12. Osztályt. dr. Koncz András r. ezredes főkapitány áb. helyettese Tordai Tibor r. százados elemző-értékelő főelőadó 1989. augusztus 29. R-214-23/29-1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) XVII. 1989. augusztus 29. (24)20 BS 12-12 F. hó 29-én arról adtak tájékoztatást, hogy augusztus 30-tól Csop [Csap] és Batyevo [Bátyú] átrakó pályaudvarok vasutas dolgozói bér- és szociális igények kielégítése céljából munkabeszüntetést terveznek. Ennek eredményeként jelentős zavarok várhatók a MÁV záhonyi átrakókörzet teherforgalmában és a nemzetközi személyvonatok közlekedésében. Megjegyzés: a szovjet vasutasok a munkabeszüntetést a követeléseik teljes kielégítéséig tervezik – mivel az augusztus 11-én bevezetett munkalassító sztrájkjuk nem vezetett eredményre – így várhatóan a teljes munkabeszüntetés több napot vesz igénybe. Intézkedés: - a szükséges intézkedések megtétele céljából soron kívül tájékoztattuk a BM III/II-7. Osztályt, illetve a MÁV Záhonyi Üzemigazgatóságon lévő hivatalos kapcsolatainkat. dr. Koncz András r. ezredes főkapitány áb. helyettese Tordai Tibor r. százados elemző-értékelő főelőadó 1989. szeptember 20. R-214-23/31-1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) XVII. 1989. szeptember 20. (26) HK 12-12 F. hó 20-án 12 óra 10 perckor jelentette, hogy a Tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyárban egy 100 köbméteres dimetil-foszfitot tartalmazó tartály – melybe egy vasúti tartálykocsiból tévedésből foszforoxid-kloridot fejtettek – a két anyag reakciója folytán felrobbant. Jelenleg nem ismert, hogy a robbanás következtében milyen gáz keletkezett, az nem analizálható. A keletkezett gáz nagy területre terjed ki, azonban a kedvező szélirány következtében lakóterületre nem, csak mezőgazdasági területet érint. 129 Személyi sérülés nem történt, azonban mérgezés gyanújára két személyt megfigyelés céljából a nyíregyházi kórházba szállítottak. Megjegyzés: a gyárban a termelést leállították, a gyárat és környékén lévő gyermekintézményeket kiürítették, a helyszínt a tűzoltóság és a polgári védelmi alakulatok biztosítják. A tartályt – a reakcióintenzítás növekedésének a megakadályozása céljából – folyamatosan hűtik, mivel a keletkező gáz mérgező, azonban környezetkárosító hatása eddig ismeretlen. További robbanásveszély nem áll fent. Az eddigi adatgyűjtés során szándékosságra utaló körülmény nem nyert megállapítást. Intézkedés: - a helyszín biztosítására társszervekkel együttműködve a szükséges intézkedéseket megtettük; - az MRFK helyszíni szemlebizottsága – állambiztonsági operatív tiszttel – a helyszínen tartózkodik, adatgyűjtést végez; - a bekövetkezett esemény körülményeinek a tisztázása érdekében operatív úton a szükséges intézkedéseket megtettük; - az információról részletes jelentésben tájékoztatjuk a BM III/II-6. Osztályt. dr. Koncz András r. ezredes főkapitány áb. helyettese távollétében Nagy Béla r. százados III/II. Osztály vezetője Tordai Tibor r. százados elemző-értékelő főelőadó 1989. szeptember 26. R-214-23/32-1989. XVII. 1989. szeptember 26. (27) Szigorúan titkos! (selejtezésig) ATA 12-14 F. hó 26-án jelentette, hogy az MDF és a kisgazdapárt kisvárdai szervezetei szeptember 24-i ülésükön elhatározták, hogy az alma felvásárlási árának az emelése elérése céljából közös demonstrációt szerveznek. F. hó 30-án a 4. sz. főközlekedési útvonal Kisvárda– Dombrád és Kisvárda–Döge elágazásainál az utat eltorlaszolva 2–2 vasúti kocsi mennyiségű almát akarnak elhelyezni a délelőtti órákban 9–10 óra körül. Megjegyzés: a demonstrációra – melynek szervezését a szélsőséges nézeteiről ismert nyírlövői református lelkész, MDF tag végzi – meghívták az amerikai és francia TVtársaságot is. Intézkedés: - operatív eszközeink útján figyelemmel kísérjük az akció szervezését, végrehajtásának valószínűségét; - az információról tájékoztatjuk a BM III/II-7. Osztályát; - a közlekedés zavartalanságának a biztosítása érdekben a szükséges intézkedések megtétele céljából tájékoztatjuk a rendőrfőkapitányt. dr. Koncz András r. ezredes főkapitány áb. helyettese Tordai Tibor r. százados elemző-értékelő főelőadó 1989. szeptember 27. 130 =Nyíregyháza nr. 0028 09.27= R-214-23/33-1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) XVII. 1989. szeptember 27. (28) HMB 12-14 Jelentette, hogy. f. hó 24-től Nyíregyházán tartózkodik [az] ABS (Berlini Egyetemisták Munkaköre) nyugat-berlini ifjúsági szövetség 9 fős delegációja. A csoport vezetője Wenk Hans Joachim, az ABS alkalmazottja, az Express, majd a Caroline utazási irodákkal fennálló csereüdültetések során már többször járt Magyarországon, illetve Nyíregyházán. Jelenlegi programjukban szerepel a DEMISZ, a Demokrata Fórum és a FIDESZ nyíregyházi szervezeteivel, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulóival való találkozás, a Nyíregyházi Városi Televízió stúdiójának, valamint termelőüzemek meglátogatása. Szokatlanul intenzív érdeklődést tanúsítanak az emberi jogok érvényesülése, a szociális biztosítottság iránt. Tételesen rákérdeztek a városi televízió üzemelésének feltételeire, a műsorszórás frekvenciájától kezdve, a cenzúrázás rendjének tisztázásáig. Ezzel szemben kevés figyelmet fordítanak a turisztikai látványosságokra. A csoport f. hó 29-én utazik Budapestre, majd október 1-jén tér vissza az NSZK-ba. Adataink szerint kapcsolatban állnak Őszi Istvánnal és Haraszti Miklóssal. Megjegyzés: az ABS-től érkező csoportoknál 1985-ben tapasztaltunk olyan törekvést, hogy programként kifejezetten kérték a Nyíregyházi Konzervgyár meglátogatását, ahol COCOM-listás termelőgépek voltak rendszerbe állítva. Ezzel párhuzamosan kérték annak megszervezését is, hogy találkozhassanak Magyarországon nyaraló NDK diákokkal, fiatalokkal. Intézkedés: - a csoport tagjait BM nyilvántartásokban és adattárakban ellenőrizzük; - Nyíregyházán kifejtett tevékenységüket operatív eszközeink útján ellenőrizzük, annak eredményétől függően döntünk HKA-ba történő besorolásukat illetően; - az információt koordinálás céljából megküldjük a BM III/II-11. Osztálynak. dr. Koncz András r. ezredes főkapitány áb. helyettese távollétében Nagy Béla r. százados osztály vezető Tordai Tibor r. százados elemző-értékelő főelőadó 1989. szeptember 28. =Nyíregyháza nr. 0029 09.28= R-214-23/34-1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) XVII. 1989. szeptember 28. (29) HMB 12-14 Az 1989. szeptember 26-án adott 27. számú napi jelentésünket, az információ pontosítását követően, az alábbiakkal egészítjük ki: A demonstrációt f. hó 29-én 15 órától a 4. sz. főközlekedési útvonalon, Kisvárda és Döge elágazási szakaszán elképzelésüktől eltérően a forgalmat teljes mértékben akadályozni nem, csupán a jelzett útszakaszra felvonuló és ott leparkoló járművekkel lassítani akarják. Erre a célja összegyűjtött mintegy 400 mázsa léalmát értékesítik és az így befolyt összegből Tőkés László erdélyi református lelkész megsegítésére alapítványt hoznak létre. 131 Megjegyzés: a demonstrációt, illetve annak időpontját, a vonatkozó előírásoknak megfelelően az illetékes rendőrkapitányságnak bejelentették. dr. Koncz András r. ezredes főkapitány áb. helyettese jogszabályi Tordai Tibor r. százados elemző-értékelő főelőadó Szolnok megye nincs jelentés Tolna megye 1989. augusztus 24. VII. 1989. augusztus 24. (6) K/3 12-12 Az MDF pécsi területi irodája megküldte az MDF paksi szervezetének az MDF marcali szervezetének állásfoglalását és az MDF siklósi szervezetének felhívását, melynek rövid tartalma a következő: Állásfoglalás Tekintettel, hogy a munkásőrség az MSZMP tényleges fegyveres testülete, a célként megjelölt jogállamiság, valamint az egyesülésről szóló 1989. évi 11. tv. 2.§. (3) bekezdése szerint egyesülési jog alapján fegyveres szervezet létrehozásának tilalma miatt a munkásőrség meglétének nincsen törvényes alapja. Ezért követelik a munkásőrség lefegyverzését és feloszlatását, vagyonának célszerű felosztását és hasznosítását, a költségvetésből a fenntartására fordított összegnek az egészségügybe és az oktatásügybe történő átirányítását. Mivel a jelenleg hatalmat gyakorlók erre nem szánják el magukat, a felosztással kapcsolatos népszavazás elrendeléséhez aláírásokat gyűjt. Felhívással fordulnak az MDF valamennyi szervezetéhez, függet szervezetekhez, az ország valamennyi állampolgárához, hogy gyűjtsenek aláírásokat. A megfelelő számú aláírás meglétekor az országgyűlés elnökéhez beterjesztik a dokumentumokat a népszavazás kiírása végett. Felhívás Felhívással fordulnak minden demokráciát akaró emberhez, üzemekhez, intézményekhez, hogy ne vásároljon, ne vegyen bérbe az MSZMP-től épületet, helységet, területet, semmit. Bojkottot hirdetnek az MSZMP-vel kötendő minden üzletre. A területi ellenzéki szervezeteket felszólítják, hogy beszéljék le a vállalkozókat az MSZMP-vel köthető szerződésekről. A már létrejött vállalkozások, szolgáltatások stb. ellen pedig hirdessenek lakossági bojkottot, ha azok az MSZMP-nek (is) hasznot hajtanak. Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III. Csoportfőnökséget. Eigner György r. ezredes megyei rendőr-főkapitány állambiztonsági helyettes Preizinger Lajos r. őgy. ért.ti. 1989. augusztus 28. 132 R-19/4-7/1989. VII. 1989. augusztus 28. (7) Szigorúan titkos! (selejtezésig) K/3 12-14 R. G. Basal, […] szám alatti lakos a következőkről tájékoztatta a Dátum c. szabadelvű politikai napilap szekszárdi szerkesztőségét. A szigetvári rendőrség állandóan zaklatja, fenyegeti, naponta tartanak nála házkutatást, s nemcsak a szamizdat irodalmat, hanem a Reform c. újságot is lefoglalják. Az eljárás elleni tiltakozásul augusztus 28-án de. 08.00 h-tól éhségsztrájkot kezd a szigetvári rendőrkapitányság épülete előtt. Intézkedés: - a BM III/III. Csoportfőnökség és a Baranya Megyei RFK vezetőjének tájékoztatása. Eigner György r. ezredes megyei rendőr-főkapitány állambiztonsági helyettes Preizinger Lajos r. őgy. ért. ti. Vas megye 1989. augusztus 2. Szám: R-217-21/21/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) VI. 1989. augusztus 2. (21) TA 12 1989. augusztus 13–20 között az Országos Klubtanács és az egyetemi, főiskolai szakkollégiumi hálózat Martonvásáron „Sorsközösség, kiútkeresés, közös múltunk és jövőnk Európában” címmel „Sorsközösség tábort” szervez. A rendezvényen a következő témákban tartanak előadást: Csehszlovákia – vízágyuk a Vencel téren, Lengyelország – milyen alakú a kerekasztal? Románia – az utolsó császár birodalma, Jugoszlávia – széthullás előtt, Szovjet – unió? Szent István napi gondolatok – a magyarság helyzete a Kárpát-medencében. A tábor augusztus 19-én Sopronba, a „vasfüggöny” helyére települ az ún. „Páneurópai Piknikre”. A piknik védnökének Habsburg Ottót és Pozsgay Imrét kérték fel. E rendezvényen „Soha többé vasfüggönyt” elnevezéssel aláírásgyűjtést szerveznek. Intézkedés: - az információról tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. Készítette: Hajdú Tamás r. fhdgy. dr. Bödi Ferdinánd r. ezredes állambiztonsági helyettes 1989. augusztus 3. Száma: R-217-21/22/1989. VI. 1989. augusztus 3. (22) Szigorúan titkos! (selejtezésig) 133 HMB 12-12 Az MDF sárvári szervezete augusztus 15-re sajtótájékoztatót szervez, melyre meghívták Ilkei Csabát az Új Reflektor Magazintól, a Népszabadság, a Reform és a Tér-Kép, valamint még nyolc újság képviselőjét. A sajtótájékoztató célja a Sárvári Rendőrkapitányság és a városi ügyészség vezetőjének, valamint az állami gazdaság igazgatójának a lejáratása. Az akcióhoz az állami gazdaság volt fővadászát, MSZMP-tag, használják fel, aki ellen a nyár folyamán vadászattal kapcsolatos visszaélések miatt bírói ítélettel zárult büntetőeljárást folyt. A volt fővadász elmondása szerint titoksértésre és gazdasági jellegű visszaélésekre vonatkozó kompromittáló adatokkal rendelkezik a fenti vezető beosztású személyekre vonatkozóan. Intézkedés: - az információról tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt, valamint az MSZMP Sárvári Városi Bizottságának titkárát. Készítette: Hajdú Tamás r. fhdgy. értékelő tiszt dr. Bödi Ferdinánd r. ezredes állambiztonsági helyettes 1989. augusztus 16. Szám: R-217-21/23/1989. VI. 1989. augusztus 16. (23) Szigorúan titkos! (selejtezésig) HK 12 1989. augusztus 15-én 10.15 órakor a katonai lőtér irányából Hajmáskér MÁV állomás katonai rakodójához érkezett a DT 01-78 frsz.-ú, kék színű, Lada Niva típusú személygépkocsi két utassal. A rakodót megtekintve Gyulafirátót irányába távoztak. A fenti időben a MÁV állomáson katonai rakodás nem folyt. A lőtéren viszont szovjet katonai alakulatok tartottak lőgyakorlatot. Megjegyzés: a fenti gépkocsi az USA budapesti diplomáciai testület tulajdona. Intézkedés: - az információról tájékoztatjuk a BM III/II-1. és 9. Osztályokat. Készítette: Hajdú Tamás r. fhdgy. értékelő tiszt dr. Bödi Ferdinánd r. ezredes állambiztonsági helyettes 1989. augusztus 31. Szám: R-217-21/24/1989. Szigorúan titkos! (selejtezésig) VI. 1989. augusztus 31. (24) HK 12-3 1989. augusztus 30-án két esetben 10 és 11 órakor Hajmáskér MÁV állomás katonai rakodója előtt lassú tempóban elhaladt az olasz diplomáciai testület DT 06-45 frsz.-ú gépkocsija, melyet egy kb. 35 éves férfi vezetett. Az állomáson ez időben Drégelypalánk irányállomással nehéz és könnyű harci technika berakodását végezte egy szovjet csapattest. A fenti gépkocsi vezetője haladás közben a kezében lévő – valószínűleg – mikrofonba mondta a látottakat. Intézkedés: - az információról tájékoztatjuk a BM III/II-3. és 9. Osztályokat. 134 Készítette: Hajdú Tamás r. fhdgy. értékelő tiszt dr. Bödi Ferdinánd r. ezredes állambiztonsági helyettes 1989. szeptember 26. Szám: R-217-21/25/1989. VI. 1989. szeptember 26. (25) Szigorúan titkos! (selejtezésig) HÜ 12-12 1989. szeptember 29-én 17.00 órakor a szombathelyi ellenzéki szervezetek – FIDESZ, MDF, SZDSZ – tüntetést szerveznek Szombathelyen az MSZMP székháza előtt. Céljuk a munkásőrség feloszlatásának követelése, illetve a honvédség és a rendőrséggel kapcsolatos elképzeléseik, elvárásaik ismertetése. Intézkedés: - az információról tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. Készítette: Hajdú Tamás r. fhdgy. értékelő tiszt dr. Bödi Ferdinánd r. ezredes állambiztonsági helyettes Veszprém megye 1989. augusztus 9. Ikt.sz: R-218-176/5/59/1989. titkos! Szigorúan (selejtezésig) III. 1989. augusztus 9. (59) LBE 13-13 1989. augusztus 8-án 09 óra 25 perckor a veszprémi autóklub 21-006 sz. telefonjára a következő fenyegető bejelentés érkezett: „Az udvarban áll egy autó, elhelyeztek valamit benne, fél óra múlva repülnek”. A fenyegető hangból ítélve kb. 30 év körüli férfi lehetett. Intézkedés: - autóklub területének kiürítése, környezet lezárása; - a jelzett időtartam kivárása után a számításba jöhető gépjárművek ellenőrzése. A rendkívüli esemény nem következett be. Fenyegetéssel kapcsolatba hozható eszközt nem találtak. láttam: dr. Szegvári Ferenc r. ezredes főkapitány (áb) helyettese dr. Simon Ferenc r. alezredes Zala megye nincs jelentés 135 136 1 Lásd a 1989. július 27-i Baranya megyei jelentést. Az illető személy neve az eredetiben monogrammal rövidítve. 3 Engedéllyel. 4 Az illető személy neve az eredetiben monogrammal rövidítve. 5 Jelentésről hiányzik a fejléc. 6 Az illető személy neve az eredetiben monogrammal rövidítve. 7 Anonimizálva. 8 Habsburg Ottó 1973-tól volt a Páneurópai Unió elnöke volt, majd 1979-től az Európai Parlament tagja, 1989-től a testület magyar ügyekkel foglalkozó delegációjának elnöke. 9 Pozsgay Imre 10 Sulyán György népbíróként kapott szerepet a Nagy Imre-perben. 11 Lásd a 8. lábjegyzetet. 12 Tabajdi Csabát, az MSZMP KB Külügyi Osztály helyettes vezetőjét 1989. júniusában Grósz Károly pártfőtitkár azért függesztette fel, mert Tabajdi egy olasz lapnak azt nyilatkozta, hogy az ország biztonságát nem nyugatról, hanem délkelet, azaz Románia felől fenyegetik. 13 A lap aljára kézzel írták fel Andrási József r. alezredes nevét. 14 Az eredetiben – gépelési vagy technikai hiba következtében – négy darab e betű szerepel. 15 Kiegészítés az eredetiben, kézírással. 16 A jelentés forrása az eredetiben nincs feltüntetve. 17 A jelentés forrása az eredetiben nincs feltüntetve. 18 A jelentésen nem található címsor. Utólag kézzel ráírva: 26. majd javítva 22., illetve az augusztus 15-i dátum. 19 Kézzel javítva: 24. 20 Kézzel javítva: 25. 2