For Our Authors

Author Guidelines

 

Please prepare your contribution according to the following specifications.

I. Delivering the manuscript

Our journal expects studies regarding Hungarian and global history in the timeperiod between 1945 and 1990 in general, but we prefer articles concerning the history of the political police. We also welcome annotated source editions with introductory essays and bookreviews.

The editorial board reserves the right to return the manuscript to the author with a suggestion for rewriting. With the act of sending us a study the author accepts the citation guidelines of the journal. Please use Microsoft World docx or rtf format for your text. If you include tables or photos, send them in separate files (in xls, tiff, or jpeg format) with an accurate description.

Only those manuscripts are accepted which follow the citation guidelines. Those manuscripts, which do not apply the appropriate guidelines will be sent back to the author for revision.

Manuscript size can be a maximum of 45,000 characters (with space, including footnotes and end notes). The abstract of the manuscript must be sent separately, its size is maximum 1,500 characters (with space).

As a general rule we publish full documents as a source edition. In the case if only a detail of a document is worth publishing, the exact place of the omission must be indicated […], and the reason of must be disclosed in an end note.

The specificities of the documents (its archival reference, specificities of the documentation) must be described in the text proper in italics after using the given source among square brackets […]. Possible remarks on the documents with handwriting must be indicated also here.

Original texts should be used with present-day punctuation and spelling. Grammatical mistakes or misspellings of the original text must be corrected. When it is informative, however, the author can skip this rule, but in this case it must be indicated that the mistakes of the original is not corrected for the sake of additive information [sic!].

II. Citation guidelines

Please use end notes for bibliography or source annotations. In bibliography use semicolons to separate items. Prefer conventional solutions when using abbreviations, for example use the the term “see”, e.g., ibid., or op.cit. Indicate the date of access to downloaded items only once. In the footnotes short indications to authors and dates are sufficient.

Use the following scheme:

  1. Archival sources
  2. Printed and online sources
  3. Press
  4. Annotated bibliography

1. Archival sources

Please use abbreviations in case of archival sources and explain at the end of text in a list of abbreviations. In each case notes should follow the archival classification starting form the biggest item to the smallest. When using sourcing of the Historical Archives of the Hungarian State Security, the authors are kindly invited to use archival directories available in ÁBTL, or online.

In case of folders/personal files/operative documents/orders the annotations in end notes should use the following pattern:

ÁBTL 3.1.5. O-19488. 13. Report, 15 December 1987.

ÁBTL 2.8.1. BM (Központ) 15585. Curriculum vitae, 30 September 1958.

ÁBTL 1.11.1. 45-13/9/a/1988. Pro memoria, 3 May 1988.

ÁBTL 4.2. 10-21/15/1967. Order of the Minister of the Interior, no. 15. 15 July 1967.

ÁBTL Document Collection, MNL OL XIX-B-1-au. 26. box. 1. folder. Record to Comrade György Szendi, 9 December 1950.

2. Printed and online sources

TRHGY, 1962: 23. (if there is no editor) Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1961. Közzéteszi az Igazságügy Minisztérium közreműködésével a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Titkársága. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Feitl, 2000: 34.
Az MSZMP KB Titkárságának jegyzőkönyvei, 1957. július 1.–december 31. Szerkesztő: Feitl István. Budapest, Napvilág Kiadó.

Gyarmati–S. Varga (Eds.), 2006: 23.
Gyarmati György – S. Varga Katalin (szerk.): A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései, 1953–1956. Harmadik kötet. Összeállította és a jegyzeteket készítette: Kajári Erzsébet. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára.

Gajdó, 2012:
Gajdó Tamás: Az utolsó színházi őrségváltás 1944-ben
Színház január
www.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36280:az-ut.... (Downloaded: 28 May 2014.)

3. Press

Münnich, 1956: 1.
Münnich Ferenc nyilatkozata a Magyar Honvéd munkatársának. Magyar Honvéd, november 12.
Magyar Közlöny, 1956: 621–622.

A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1956. évi 36. számú törvényerejű rendelete a rendőrségről szóló 1955. évi 22. számú törvényerejű rendelet kiegészítéséről. Magyar Közlöny, december 30.

4. Annotated bibliography

When the author refers to specific data, passage or chapter, the page number of the referred text should be given. Of course, in case of a general reference to a certain publication, there is no sense of giving page numbers. In this case there is no full stop after giving the year of publication. The bibliography with the full description of the referred items must be presented in a list of bibliography in alphabetic order at the end of the study. Please list only those items, which were actually used in the study.

In case of books:

Eco, 1992
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot. Budapest, Gondolat Kiadó.

If more publications of the same author is referred:

Eco, 1992a: 11.;1992b: 20–23.

In case of more than one author:

Rómer–Ipolyi–Fraknói 1981: 89–96.
Rómer Flóris – Ipolyi Arnold – Fraknói Vilmos: Egyház, műveltség, történetírás. Budapest, Gondolat Kiadó.

Publication in a foreign language:

MacRae, 1982: 5–6.
MacRae, Donald G.: Weber. Glasgow, Fontana – William Collins ed.

When editor, translator, or compiler is given instead of author:

Benkő (szerk.), 1967: 3.
Benkő Lóránd (szerk.):A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. A–Gy. 1. kötet. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Collections:

Hajnal, 1986: 624–645.
Hajnal István: A kis nemzetek történetírásának munkaközösségéről. In Helyünk Európában. Nézetek és koncepciók a 20. századi Magyarországon. 1. köt. Szerkesztette: Ring Éva. Budapest, Magvető Kiadó.

Komoróczy, 1995: 210–278.
Komoróczy Géza: A babiloni fogság. In uő: Bezárkózás a nemzeti hagyományba. Az értelmiség felelőssége az ókori Keleten. Budapest, Osiris Kiadó.

Journal articles:

Böröcz, 1995: 28–29.
Böröcz József: Színlelt nagy átalakulás. Politikatudományi Szemle, 5. sz.

Murányi, 1996: 85.
Murányi Gábor: Fejtő Ferenc és a szociáldemokrácia. HVG, 13. sz., március 30.

III. Index

Austerlitz, Friedrich (1862–1931), Austrian Social democrat journalist, politician…

IV. Formatting of the articles in “Betekintő”

Use Times New Roman, 14 for the title of the article and Times New Roman, 10 for the text with single line spacing.

English